Een bijzonder jaar

Een bijzonder jaar

Aan het eind van het jaar 2019 had ik het gevoel dat we aan de rand van een heel bijzonder jaar stonden. Na 1919, 1818 en ga zo maar verder terug, was er weer eens een ‘dubbel’ jaar. Het leek mij leuk om zo’n jaar heel bewust te mogen beleven, het komt per slot van rekening maar eens in de 101 jaar voor, dus de kans dat je twee van dergelijke bijzondere jaren mee maakt is niet groot.

Op het moment dat u dit leest is 2020 voorbij. Er op terug kijkend constateer ik dat het inderdaad een heel bijzonder jaar is geweest. Maar, bijzonder op een geheel andere manier dan ik mij voor had kunnen stellen. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat het een ‘verloren jaar’ is geweest, een jaar om snel te vergeten. Ik deel die mening niet. Toegegeven, het was een jaar waarin veel dingen niet konden, maar ik draai dat soort dingen liever om. Voor mij is het glas nooit half leeg, maar altijd half vol. En dus kijk ik graag terug naar datgene wat in 2020, ondanks alle beperkingen, nog wél kon.

En als ik die blik beperk tot ons prachtige dorp dan zie ik enorm veel dingen die tóch konden. Ik zie dat er grote stappen zijn gezet in de ontwikkeling van het door velen zo gewenste Hart van Oosterhout. Er zijn meerdere werkgroepen met enthousiaste inwoners betrokken bij het schrijven van de Dorpsagenda. De verkeers(on)veiligheid is opnieuw onder de aandacht van de gemeente gebracht en de verantwoordelijke Wethouder heeft toegezegd hier serieus aandacht aan te zullen schenken. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd over invulling van de bufferzone tussen Park 15 en Oosterhout. En kunnen de hoogspanningskabels daadwerkelijk ondergronds?

Het was een bijzonder jaar. Een jaar dat wereldwijd heeft aangetoond hoe kwetsbaar de mens is. Een jaar dat heeft aangetoond dat ogenschijnlijk belangrijke zaken als het Hart van Oosterhout, een Dorpsagenda, verkeersveiligheid, een bufferzone of zelfs hoogspanningskabels plotseling onbelangrijk zijn wanneer je gezondheid je in de steek laat. Wanneer geliefden om je heen wegvallen ten gevolge van een virus dat nauwelijks te stoppen lijkt. Een jaar met twee serieuze lockdowns. Een jaar waarin velen van ons hun vakantie moesten annuleren. Een jaar waarin we met kerstmis niet iedereen uit konden nodigen die we zo graag aan tafel verwelkomd hadden……

Dus toch een jaar om snel te vergeten? Nee, mijn ‘half-volle-glas’ heeft mij naar prachtige plekjes in Overbetuwe en iets verder weg, maar binnen Nederland gebracht. Omdat ik niet mocht reizen voor mijn werk had ik tijd over. Ik heb ervaren dat het een enkele keer ook erg lekker is om eens even niets te hoeven en dus ook niets te doen. Ik heb in 2020 meerdere keren van een kerstdiner thuis mogen genieten zodat tóch alle kinderen aan hebben kunnen schuiven.

Ik kijk uit naar wat 2021 ons gaat brengen. Werkt het vaccin? Wordt alles weer enigszins normaal? Willen we dat eigenlijk wel? Ik ga hierover graag met u in gesprek tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Wanneer die plaats zal vinden? Ook 2021 is begonnen als een bijzonder jaar in een lockdown. Zodra het mogelijk is zal de Dorpsraad u uitnodigen om gezamenlijk het glas te heffen op een voorspoedig, gelukkig en gezond 2021. Ik hoop u snel te zien.

Namens het bestuur van de Dorpsraad Oosterhout,

Johan W. Plamont.

Notulen Openbare Vergadering 16 september 2020

Datum: 16 september 2020
Aanvang 20:00 uur.
Plaats: Dorpshuis De Schakel

1. Johan opent om 20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Aan de agenda is nog een punt toegevoegd: André van Proosdij houdt een presentatie over het omgevingsfonds Windmolenpark.

2. Jessica Pluim, de nieuwe wijkagent voor Oosterhout, stelt zich voor en geeft antwoord op een vraag over de privacy aspecten en AVG regels bij privé bewakingscamera’s en publieke bewakingscamera’s. Zij adviseert om met de buren te overleggen indien er twijfels over zijn of de camera de privacy van de buren schendt. Zij zal zichzelf ook nog via Dorpsgeluiden introduceren. Zij is bereikbaar via jessica.pluim@politie.nl. Ook kan een bericht naar de Dorpsraad worden gestuurd, dan sturen wij die door.

3. Er zijn berichten van afmelding ontvangen van Gé Berns en van bestuursleden Gisela Albers en Rianne van Niekerk. Het bestuur draagt een nieuw bestuurslid voor als vervanger voor Roel die begin dit jaar afscheid genomen heeft. Marleen Engelschman Lubeck stelt zichzelf voor. Met algemene stemmen wordt haar voordracht aangenomen.

4. Gé Berns heeft verzocht of zijn emailbericht dat hij naar het bestuur van de Dorpsraad heeft gestuurd voorgelezen kan worden tijdens de vergadering. Aan dit verzoek geeft Johan gehoor. In antwoord hierop geeft Johan aan dat op uitdrukkelijk verzoek van de directeur van SamSam, in verband met Corona, de Dorpsraad niet aanwezig was bij de herdenking op het Vredeplein op 18 september. Verder geeft Johan aan, dat de punten m.b.t de verkeersproblematiek volledige aandacht hebben en dat de Dorpsraad regelmatig contact hierover heeft met de Gemeente.

5. De notulen van de openbare vergadering van 21 januari worden ongewijzigd vastgesteld. Gevraagd wordt wat er is gebeurd met de suggestie om Dorpsgeluiden voortaan ook digitaal te versturen. Johan antwoordt, dat dit besproken is met Dorpsgeluiden, maar dat het bestuur van Dorpsgeluiden de papieren uitgave koestert, vanwege de inkomsten uit advertenties.

6. Camiel geeft een toelichting op het financieel verslag over 2019. De kascontrolecommissie heeft de administratie en de stukken bekeken en in orde bevonden. De leden verlenen vervolgens het bestuur décharge.

7. Eén lid van de kascontrolecommissie treedt nu reglementair af. Onder de aanwezigen is er niemand bereid om deze plaats over te nemen. Camiel zal de leden een mail te sturen met de vraag wie er bereid is om dit te doen.

8. André van Proosdij houdt een presentatie over het omgevingsfonds van het Windmolenpark. 31 december sluit de volgende ronde voor het indienen van subsidieprojecten en hij roept op om hiervoor projecten aan te melden via de website van het omgevingsfonds. Ook geeft hij aan dat hij gaat stoppen als bestuurslid van het omgevingsfonds en dat belangstellenden voor deze functie hiervoor worden opgeroepen.

9. Johan geeft een toelichting op de Dorpsagenda. Er zijn werkgroepen geformeerd die een zestal thema’s uitwerken. Op 10 oktober is er een grote bijeenkomst voor alle dorpsbewoners om ideeën op deze thema’s aan te dragen en om eventueel actief mee te doen om verder de Dorpsagenda te ontwikkelen.

Note: inmiddels is in verband met Corona de bijeenkomst van 10 oktober afgelast. Hiervoor in de plaats is er een online enquête samengesteld.

10. Johan geeft een toelichting over de verkeersproblematiek in Oosterhout. Er is een lijst met knelpunten. De verkeersproblematiek is een apart thema binnen de Dorpsagenda. Verder zoekt Johan regelmatig contact met de gemeente, echter blijft het op dit punt lastig om tot de gemeentelijke organisatie door te dringen. De verkeersveiligheid op de Oosterhoutsestraat heeft nog steeds politieke aandacht.

11. Voortgang Projecten:

Railterminal en knooppunt 38: er is een nieuw inpassingsplan. Zienswijzen hierop kunnen tot en met 21 oktober worden ingediend. Op de website van de Dorpsraad zal namens de Dorpsraad een voorzet geplaatst worden.

Hart van Oosterhout: Het bestuur van het dorpshuis en een afvaardiging van de gebruikersverenigingen van het dorpshuis trekken nu samen op om invulling te geven aan het plan. Hopelijk kan begin 2021 een presentatie aan het dorp worden gegeven over de laatste ontwikkelingen.

Hoogspanningsmasten: Er circuleert binnen de Gemeente een nieuw rapport. In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur zal de Dorpsraad een verzoek tot inzage in dit rapport doen.

Op de overige projecten zijn er geen relevante ontwikkelingen te melden.

Rondvraag/mededelingen:
– 20 oktober is er in het Dorpshuis een bijeenkomst voor specifieke vragen over de Dijkverzwaring.  Note: Vanwege corona is deze bijeenkomst digitaal.

– Er is een nieuw fiets-/voetpad aan de Van Balverenlaan geopend

– Wegens onvoldoende bemensing bij de Gemeente staan de plannen voor de verbreding van het Kerkepad op een laag pitje.

 

Om 21:50 uur sluit Johan de Vergadering

Notulen openbare vergadering 21 januari 2020

De pdf versie is hier in te lezen: Notulen openbare vergadering 21-01-2020

Openbare vergadering 21-01-2020 in de Schakel

Nieuws:

 • Roel Schreuder stopt als bestuurslid en secretaris. Versterking binnen het bestuur zou heel prettig zijn, vooral als iemand de rol van secretaris op zich wil nemen.
 • Er bleek iets mis te gaan met de verslagen op de website van de dorpsraad, vanaf nu zijn ze weer allemaal te lezen.
 • De dorpsraad speelt 30 januari het kleine kernenspel. Hierin wordt stilgestaan wat de rol van de dorpsraad in het dorp kan zijn en hoe we dat voor de toekomst willen vormgeven.
 • Er is een nieuwe kleinschalige zorginstelling gestart in Oosterhout, Passie. Zij zitten in het oude bankgebouw. Ze bieden laagdrempelige opvang voor 18+ met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Ze hebben ook een open avond.
 • De begroting van het komende jaar van de DR is gedeeld. Voor sommige projecten moeten mensen nu zelf bij de gemeente een subsidie aanvragen, dit gaat niet meer via de dorpsraad. https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Aanvragen_en_regelen/Subsidie_aanvragen_voor_cultuur_onderwijs_sport_en_welzijn

Positieve ontwikkelingen:

 • Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat mensen blij zijn met de terugkomst van lijn 3. Er wordt gevoelsmatig veel gebruik van gemaakt.

Genoemd wordt dat de 65+ pas van Nijmegen ook geldig is voor Oosterhout. Nijmegenaren met een laag inkomen kunnen vanaf 1 januari 2020 voor € 15 per jaar tijdens daluren gebruik maken van de bus in stad en regio. Voor inwoners van Nijmegen, die 65 jaar of ouder zijn en niet in aanmerking komen voor de Busvoordeelpas, introduceert Connexxion het Nijmegen 65+ abonnement. Voor € 49 per jaar (dat is nog geen € 1 per week!) kun je op werkdagen na 09.00 uur en in het weekend de hele dag onbeperkt reizen in Nijmegen en omgeving. Daarmee kun je toch voordelig blijven reizen.

https://www.breng.nl/nl/nieuws/nijmegen-65-abonnement

 • Johan’s nieuwjaarsspeech

 Lopende projecten:

 • Het dorpsprofiel en dorpshart

Het Dorpsprofiel is een samenwerking met de gemeente, Oosterhouters en partijen die graag mee willen helpen aan ontwikkelingen in Oosterhout. Binnenkort wordt iedereen in Oosterhout uitgenodigd om deel te nemen aan het maken van de een Dorpsagenda, waarop we de belangrijkste concrete thema’s weergeven waar we de komende 10 jaar ontwikkelingen in willen zien. Onderwerpen kunnen zijn: verkeersveiligheid, Hart van Oosterhout, eenzaamheid en verbinding bij ouderen, woningen voor jongeren etc. Een deel van deze thema’s is al uit de enquête naar voren gekomen die in 2019 is afgenomen onder een steekproef binnen Oosterhout.

Voor de Dorpsagenda nodigen we graag alle Oosterhouters uit hun visie te geven op wat er belangrijk is in ons dorp. Een aantal weken na de Dorpsagenda-bijeenkomst zal een Beursvloer plaatsvinden, waarop gemeente, partijen zoals bijvoorbeeld woningbouw of zorginstellingen en natuurlijk mensen uit het dorp die willen meedenken en meehelpen samen afspraken maken over wat we willen gaan aanpakken en wie dat gaat doen.

In Dorpsgeluiden en in het dorp komen nog aankondigingen van deze bijeenkomsten. We hopen dat zoveel mogelijk mensen willen meepraten en meedoen met deze visie op de toekomst van Oosterhout.

 • Verkeersveiligheid

Een van de thema’s die veel vragen oproept is het thema verkeersveiligheid. Een aantal knelpunten wordt genoemd:

 • Kruispunt Peperstraat naar Hoge Hofstraat (hier is ook een ongeluk gebeurd)
 • Kerkepad is nog niet voldoende uitgebreid en heeft steile randen naast het pad. Kernenadviseur Merijn van der Mooren heeft dit nagevraagd: “Stand van zaken:

Vorig jaar is er een start gemaakt met de voorbereiding van de aanpassing van het Kerkepad. Hiervoor is er een buurtbijeenkomst geweest en zijn diverse contacten met inwoners en wijkraad van Nijmegen Noord. Sindsdien heeft het project geen voortgang gemaakt. In de gesprekken is er informatie ingewonnen waardoor er een nieuw besluit moet worden genomen in het project. Dit besluit gaat over het ontwerp van het nieuwe pad. In de aankomende maanden verwacht de projectleider dat dit besluit wordt genomen. Vervolgens kan hij verder met het verwerven van benodigde gronden om het pad aan te kunnen leggen. Als dat gebeurdis dan kan het pad worden aangelegd.”

 • Gedrag van chauffeurs bestelbusjes en dorpsbewoners: hard rijden, parkeren op de stoep.
 • Moeilijk begaanbare trottoirs door geparkeerde auto’s op de stoep of slecht gelegde tegels.
 • Er is nog geen duidelijkheid over het Rentambt en een wandelpad bij de Van Balverenlaan
 • Verkeersoverlast Bouw -> gevraagd zal worden of Klok ook aansluit bij de Beursvloer om te bespreken hoe dit aangepakt kan worden en ook afspraken te maken over Hoge Wei 2. Een aantal bewoners zijn bezig met een formeel handhavingsverzoek, dit is in afwachting. Bewoners moeten klachten over bouwverkeer ook blijven melden bij Klok en de gemeente.

 

Gevraagd wordt wat er met de verkeersknelpunten gedaan is die 2 jaar geleden zijn verzameld in een bijeenkomst. Door de afwezigheid van een verkeersdeskundige is er nog al die tijd geen schouw geweest (ondanks herhaaldelijke pogingen vanuit de dorpsraad iemand van de gemeente uit te nodigen voor een schouw). De verkeersveiligheid en de verzamelde punten van 2 jaar geleden worden meegenomen in de Dorpsagenda-bijeenkomst, waarna ook concrete afspraken gemaakt worden.

Problemen zoals losliggende stoeptegels of ongelijke stoepen kunnen zelf door bewoners gemeld worden bij de gemeente: https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Direct_naar/Iets_melden

Verder nodigen we graag bewoners uit te komen naar de Dorpsprofiel bijeenkomsten om de knelpunten in kaart te brengen en samen te kijken wat wij als dorp met de gemeente en andere partijen hier aan kunnen doen.

Rondvraag:

 • Vraag om de notulen ook naar de leden te sturen en digitale uitnodigingen voor de Openbare Vergaderingen te sturen, zodat er meer mensen komen. Als dorpsraad zullen we hier mee aan de slag gaan.
 • Vraag of dorpsgeluiden ook digitaal kan. Deze vraag wordt doorgezet naar het bestuur van Dorpsgeluiden.

 

Notulen openbare vergadering 12 november 2019

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout 12-11-2019

 

 1. Opening en vaststelling agenda

Cor opent de vergadering en merkt op dat de opkomst erg gering is (8 personen). Later blijkt dat het wellicht komt, omdat de reminder niet is verstuurd.

Niet iedereen op park Tergouw ontvangt bovendien de Dorpsgeluiden (DG), waar de agenda in staat van de vergadering. Er wordt opgemerkt dat in het begin in iedere brievenbus van Tergouw een DG werd bezorgd, maar dat er slechts 10% contributie wilde betalen. Hierdoor is het onmogelijk dit te blijven doen op die schaal. Er is ook veel verloop op het park en dat maakt het allemaal gewoon niet rendabel.

 1. Binnengekomen post en mededelingen

Er is een mail binnen gekomen van 3FM en Piet vertelt dat Serious Request van 3Fm door het dorps trekt op 21 december. Het thema dit jaar is mensenhandel. Er is vanuit de gemeente de vraag gesteld of wij er iets mee willen doen vanuit het dorp. Er komen wat suggesties tijdens de vergadering:

Een stop bij Merkus (onthaal)

SamSam informeren en/of Jejo

Artikel in DG of gemeente nieuws

Con Amore informeren.

Roel gaat informatie opvragen bij 3FM wat de bedoeling en mogelijkheden zijn.

 1. Vaststellen verslag openbare vergadering 12 september 2019

Bij punt 4 van het verslag valt nog te melden dat Irene Jansen en de GGD voor advies contact opnemen met de gemeente en er ligt nu een voorstel voor een afspraak.

Bij punt 6: De 4 woningen op het einde van de Peperstraat vallen onder dezelfde voorwaarden als de bouw op Hoge Wei en moeten zich dus aan dezelfde regels houden.

 1. Thema: De Oosterhoutse Uiterwaarden

Gastspreker: Twan Teunissen (Boswachter)

Twan is nu sinds 1 jaar boswachter bij Staats Bosbeheer (SBB) in de regio Gelderse Poort. De Oosterhoutse uiterwaarden zijn voor een deel eigendom van SBB en er zijn nog een aantal delen in handen van particulieren. Enkele delen zijn niet van SBB, maar vallen wel onder hun beheer, zoals de landtongen bijvoorbeeld. Er leven veel vogels in de uiterwaarden en een enkeling is zeldzaam. Ook is er natuurlijk veel flora met ook een enkele zeldzame soort zoals bijvoorbeeld het Zandweegbree. De kwaliteit van het water in de rivier wordt steeds beter, omdat sinds 1980 er minder afval geloosd wordt op de rivier. Hierdoor komen er steeds weer andere dieren zoals de libellen en 1-dgas vliegjes die daarvoor allang verdwenen waren. De vele scheepvaart heeft ook zijn invloed op de flora en fauna in en rond de rivier. Sommige soorten kunnen beter tegen golvend water dan andere.

Bevers en muizen zie je veel in de uiterwaarden en zeker door die laatste groep ook steeds meer uilen.

De Oosterhoutse uiterwaarden zijn vrij toegankelijk met de waarschuwing om 25 meter van de grazers te blijven.

Er is voor de uiterwaarden niet een plan, maar er zijn wel voorbeelden zoals bijvoorbeeld Lingewaard. Veel kosten worden betaald door de verkoop van klei en niet direct door de overheid. Wel wordt er vaak door de overheid grond gekocht, zoals hier, ter compensatie van andere stukken natuur. Het rijk blijft ook altijd de baas over de uiterwaarden, want het doel is ruimte voor het water en slib en niet de natuur.

SBB of de overheid gaat niet actief particulieren benaderen voor stukken grond, maar als het aangeboden wordt, zullen ze het wel vaak kopen.

SBB wil graag grote stukken natuur hebben en dat realiseren ze mede door kleine stukjes te verkopen om zo meer aaneengesloten stukken grond te verkrijgen.

Er is een vraag over de dubbele rijen prikkeldraad in de uiterwaarden op sommige stukken. Uit angst voor overdracht van ziektes tussen verschillende dieren, plaatst men vaak een dubbel raster. Dat is makkelijker dan controle en navraag.

Het SNL heeft de Oosterhoutse uiterwaarden als doeltype kruiden en faunarijk grasland gegeven. SBB beheerst dat met grazers en eventueel paarden die het hele jaar daar lopen. De dieren staan onder toezicht van de kudde beheerder, die ze ook jaarlijks checkt op ziektes en ze oormerkt.

Een vraag is wie er verantwoordelijk is als er iets gebeurt met de dieren. Wie er verantwoordelijk is, is een lastige kwestie, maar de kudde beheerder is aansprakelijk. Los lopende honden blijft altijd een issue. Omdat die wel eens achter een dier aan willen rennen. Als zo’n beest dan net zo een aanvaring heeft gehad, kan het dier weleens anders reageren op een wandelaar dan normaal.

Er is ook een teveel aan stikstof in de uiterwaarden, maar dat is maar minimaal.

Cor vraagt of het dan niet vreemd is dat er bomen gekapt worden die toch stikstof opnemen. Maar dat hangt helemaal van het doel van het bos af. Is het als natuur, hout of recreatie bestemd. Soms kapt men ook om er andere natuur van te maken, heide bijvoorbeeld of uit veiligheidsoverweging.

Er worden door SBB geen rondleidingen gegeven, maar op afspraak zou het wel eens mogelijk kunnen zijn. Dan is er nog een vraag over het “vlugje” , de oude Dorpsstraat. Het blijkt dat het niet helemaal van SBB is, maar ook een deel particulier en die heeft het recht om het af te zetten, helaas.

Als laatste wil Twan nog melden dat er vaak cross motoren rijden en dat dat niet wenselijk is. Dus dat mag gemeld worden, zodat ze er wat aan kunnen doen. Twan is bereikbaar via de mail: t.teunissen@staatsbosbeheer.nl.

 

 1. Voortgang projecten

*Hart van Oosterhout: Er is een presentatie geweest die druk bezocht is. De presentatie komt ook online op onze website en die van Dorpsgeluiden.

*Dorpsprofiel avond is er geweest, over hoe ons dorp er uit ziet. Dat project loopt

*Wat beters: Loopt ook gestaag door, het is wachten op de energiebelasting korting, maar nog niks duidelijk op dit moment.

*Bio installatie is geannuleerd.

*Buslijn 3 komt terug vanaf 15 december.

 

 1. Datum nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsraad.

Nieuwjaarsreceptie zal komend jaar op 21 januari zijn.

 

 1. Rondvraag

Camiel geeft aan dat er nog veel contributie niet betaald is.

Dorpsgeluiden vraagt om subsidie hetgeen we doorspelen naar Johan.

Er is geen reminder mail verstuurd deze keer, dit wordt toch wel op prijs gesteld. Extra aandachtspunt voor de volgende keer.

Een opmerking dat alleen de direct belanghebbende waren uitgenodigd voor de dijkverzwaringsbijeenkomst. Het bleek nu inderdaad eerst voor de direct omwonende te zijn en niet het hele dorp. Hier zijn wel excuses voor gemaakt op de website.

Cor geeft aan dat er eerst in kleine groepen bijeengekomen wordt en dat later de formele bijeenkomst wordt gehouden.

 1. Sluiting

Cor sluit de vergadering en nodigt een ieder uit aan de bar voor een drankje.

Notulen openbare vergadering 12-09-2019

 1. Opening en vaststelling agenda.

Johan opent de vergadering om 20:00u. Hij verwelkomt 2 nieuwe bewoners van ons dorp, die wonen op Tergouw.

 1. Binnengekomen post en mededelingen

Afwezig zijn Ge, Walter en Leo Borgonjen. De DR heeft een kopie brief ontvangen die Geert Stoltenberg heeft verstuurd aan de gemeente over de verkeersituatie bij het kruispunt Dorpsstraat- Savenijelaan.

Lees meer

Notulen openbare vergadering 15-05-2019

 1. Opening en vaststelling agenda

Johan opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld met een extra opmerking van Frans Spaan over de toegankelijkheid van de uiterwaarden. Deze was altijd toegankelijk voor iedereen, maar sinds Rijkswaterstaat het “Dammetje” heeft afgesloten niet meer. Er staan nu 3 hekken waardoor het zeer lastig is om de uiterwaarden te betreden, zeker bij hoogwater of als de runderen er staan. Frans heeft een brief gestuurd aan de gemeente, Bas Kolen, maar helaas heeft de pachter van het perceel (Mevrouw Van Lees meer

Notulen openbare vergadering 14-03-2019

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          14 maart 2019

 

 

Johan opent de vergadering en merkt op dat er iets meer belangstelling is de vorige keren, maar dat het nog steeds een select gezelschap is. Als dit zo blijft moeten we wellicht het aantal vergaderingen verminderen of met thema’s gaan werken.

Dat laatste heeft de voorkeur van de leden.

Lees meer

verkeersknelpunten

Verkeersknelpunten in Oosterhout besproken

Op woendag 22 november hebben we onder veel belangstelling de verkeersknelpunten in en om Oosterhout besproken. Hierbij een korte terugblik door middel van een powerpoint presentatie. Een vervolg krijgt dit nog, we houden u op de hoogte!

verkeersknelpunten

Verslag openbare vergadering dorpsraad 11 januari 2017

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout woensdag 11 januari 2017 Lees meer

Secretarieel jaarverslag 2014

Tijdens de jaarvergadering afgelopen woensdag 7 januari is het jaarverslag voorgelezen.

In de bijlage hieronder is het verslag in te zien.