Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Dinsdag 27 juni 2023

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Dinsdag 27 juni 2023, 20.00 uur, Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering.

 

 1. Binnengekomen post en mededelingen

Afmeldingen: Walter van Zoggel, Richard Huisman, Mariël de Vries, Gerdien Maaijen, Adrie vd Laak.

 

 1. Jaarstukken 2022 en begroting 2023.

Penningmeester Camiel licht de jaarstukken toe. Een paar belangrijke punten:

 • In 2022 hebben we geen subsidie aangevraagd van de gemeente. Net als in 2021 was dit om het vermogen van de Dorpsraad af te bouwen. Publiek geld hoeft niet opgepot.
 • In 2022 kwamen de kosten van de verkeersactie voor rekening van de Dorpsraad, dat was een grote uitgave.
 • We hebben subsidies gegeven voor de herdenkingen (5 mei en september).
 • Het eigen vermogen is nog steeds groot genoeg.
 • De Penningmeester beheert voor een aantal werkgroepen in het dorp budgetten op de rekening van de dorpsraad. Bijv voor huiskamer, blauwe dinsdag… Deze budgetten zijn niet van de dorpsraad zelf.

 

Begroting 2023:

 • In 2023 hebben we weer wel subsidie van de gemeente gevraagd.
 • Werkgroepen van de dorpsagenda hebben subsidie toegekend gekregen van de gemeente. Dit gaat voorlopig ook naar de rekening van de dorpsraad.

 

In een volgende vergadering zal de Dorpsraad meer uitleg geven over de twee omgevingsfondsen die er nu zijn: het Omgevingsfonds Windmolenpark Nmg Noord en Omgevingsfonds Zonnepark A15.

 

 1. Verslag kascommissie.

Peter v Moerkerk en Peter Kersten hebben de administratie gecontroleerd. Conclusie: De administratie is heel netjes en goed uitgevoerd. Ze stellen voor om de jaarstukken en de begroting aan te nemen. Dat doen we bij deze.

 

 1. Benoeming leden nieuwe kascommissie.

Peter v Moerkerk stelt zich opnieuw verkiesbaar. Er is nog een tweede commissielid nodig. Heb je belangstelling? Meld je dan bij het bestuur van de Dorpsraad.

 

 1. Rooster van aftreden bestuursleden.

Hier komen we in een volgende vergadering op terug. De vergadering heeft geen bezwaar.

 

 1. Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout.

In de vorige openbare vergadering heeft K3Delta een presentatie gegeven over de plannen voor natuurontwikkeling/klei- en zandwinning in de Oosterhoutse uiterwaarden. Daarna kregen wij berichten over storting van vervuilde grond in Nijmeegse uiterwaarden. We hebben contact hierover gehad met de gemeente en daarna ook direct met K3 Delta. Hun reactie:

 • Inderdaad zal K3 volgens de plannen op een aantal plaatsen in de Oosterhoutse uiterwaarden grond afgraven voor zand- en kleiwinning. Dit kan gaan tot 9 of 10 m diep.
 • Ze zullen dat dan weer ophogen met 3 of 4 meter grond.
 • Ze hebben aan ons de toezegging gedaan dat ze daarvoor geen grond van buiten de uiterwaarden zullen gebruiken.

Sowieso zijn er in het dorp gemengde gevoelens bij de plannen van K3. Worden we er wel of niet blij van? Wordt de natuur beter of niet? We moeten scherp in de gaten houden wat de plannen zijn. De dorpsraad blijft dit dossier kritisch volgen.

 

 1. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen

 

 1. Werkgroep Wonen | door Theo (Eggen)
 • We volgen alle plannen die er in ons dorp spelen. We hebben een wensenprogramma gemaakt voor woningbouw in Oosterhout. Daarvoor hebben we informatie gebruikt die we in het dorp hebben opgehaald.
 • Dit programma hebben we besproken met 3 projectontwikkelaars die plannen aan het maken zijn voor een project in Oosterhout. Het gaat om de plannen voor Hart van Oosterhout, Hoge Wei 3 en Bufferzone Park15.
 • De bereidheid om rekening te houden met de wensen van de werkgroep is bij sommige heel groot, en bij sommige niet zo duidelijk merkbaar.

 

 1. Werkgroep Leefomgeving | Door Gisela
 • Werkgroepje Water: De actie regentonnen is goed verlopen. Er zijn veel tonnen verkocht. Niet iedereen heeft ook subsidie bij de gemeente gevraagd. De termijn daarvoor sluit begin juli.
 • Werkgroepje Groen: Hierover volgende keer meer.
 • Werkgroepje Zwerfafval: Deze groep is elke maand actief. Op 21 juni, op midzomeravond, deed de groep een goede en gezellige opschoonactie in uiterwaarden.

 

 

 

 1. Werkgroep Verkeer | Door Floor
 • Op 23 mei hebben we een rondje gefietst door Oosterhout met wethouder Wijnte Hol en een verkeersambtenaar. We gingen langs een groot deel van de plekken uit ons 10-puntenplan. De wethouder zegde voor het Kerkepad toe: dit wordt nog dit jaar verbreed.
 • De Peperstraat gaat later dit jaar op de schop. Het gaat om verbeteringen die nodig zijn vanwege de bouw van Hoge Wei 1 en 2. Er is een bewonersavond geweest. Binnenkort komt het definitieve ontwerp van de gemeente. Uit het publiek komt de vraag om het verkeer dat nu begint te komen vanuit Hoge Wei 2 beter te laten zien dat de maximumsnelheid 30 is. We laten dit weten aan de gemeente.
 • We kijken mee met het Integraal Verkeersplan dat de gemeente aan het maken is. De samenwerking met de gemeente was lange tijd uiterst moeizaam. Dat is flink verbeterd. Hoogste op de prioriteitenlijst is Vredesplein/Oosterhoutsestraat. Ook vanuit het publiek nog eens de vraag om op te treden tegen hardrijders op de Oosterhoutsestraat. En om parkeren op de stoep onmogelijk te maken. Ook dit laten we weten aan de gemeente.

 

 1. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn | Door Theo (Voorn)
 • De Huiskamer bestaat binnenkort 1 jaar. Het loopt heel goed. Nu zijn we aan het uitdenken hoe we verder gaan. Onder de vlag van de Dorpsraad, of het nieuwe dorpshuis, of als eigen stichting?
 • Verder maken we ook nieuwe plannen. We zouden iets willen doen voor mensen met dementie. Misschien ook een hospice in het dorp.
 • We werken veel samen met de Zonnebloem. Dit bevalt heel goed. Ook andere mensen dan de directe doelgroep van Zonnebloem hebben profijt van deze samenwerking.

 

 1. Dorpsraad 2.0, nieuwe opzet Dorpsraad.

Johan geeft een toelichting:

 • In ons dorp zijn veel verenigingen, vrijwilligers, werkgroepen, commissies bezig met activiteiten voor het dorp. Dit belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. We merken aan de ene kant dat initiatieven soms langs elkaar heen gaan. En aan de andere kant dat er overlap bestaat, waardoor dingen soms dubbel gebeuren.
 • Hoe kunnen we zorgen dat werkgroepen en commissies beter op de hoogte zijn van elkaars plannen en bezigheden, zodat we meer profijt hebben van elkaar? En minder dubbel werk doen, wat vrijwilligers meer belast dan nodig.
 • Het idee is nu dat we bijvoorbeeld een sterk Dagelijks Bestuur kunnen oprichten van 3 of 4 mensen die tweewekelijks bij elkaar komen. Zij halen informatie op bij de andere groepen en activiteiten. En ze houden overzicht.
 • We zijn nu nog aan het brainstormen. In september leggen we deze vraag voor aan de bewoners van Oosterhout.

 

 

 1. Rondvraag
 • Frans Spaan: Het pad tussen Van Balverenlaan en Rietgraaf krijgt de naam Van Balverenpad
 • Oproep van Ruud Geerts: kom allemaal naar de informatieavond over het Hart van Oosterhout. 29 juni in de kerk.

 

Half 10 sluiting. Dank voor jullie komst!

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Dinsdag 4 april 2023,

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Dinsdag 4 april 2023

 20.00 uur, Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening
 • Inwoonster van Oosterhout Froukje en haar kleinzoon Sjors hebben gevraagd om aan het begin van de vergadering iets te zeggen. Ze doen een oproep namens de jeugd van Oosterhout. Er is grote behoefte aan een hangplek voor de grotere kinderen, 12+. Het schoolplein is ’s avonds dicht. De kinderen hebben daardoor geen plek meer in het dorp om te chillen. Sjors vertelt hoe vervelend het voelt om weggestuurd te worden van het schoolplein.
 • Hun voorstel is een eenvoudig voetbalveldje met een hangplek bij de Schoeffel/Schup. Ze hebben al een aantal dingen uitgezocht en contacten gelegd. Maar het is best ingewikkeld. Froukje vraagt steun van de dorpsraad: ‘Dit kan ik niet alleen’.
 • We zeggen hulp toe, ook vanuit de regiegroep. De wijkagent heeft ook laten weten dat hij het een goed initiatief vindt. Ook Richard Huisman (dorpscontactpersoon) zegt toe dat hij wil bemiddelen. We spreken af dat we contact houden met Froukje en Sjors. Dank voor jullie bijdrage!

 

 1. Mededelingen
 • Plannen van gemeente Nijmegen voor bedrijventerrein De Grift. In mei organiseren we een informatieavond over de Grift. De projectleiders van gemeente Nijmegen komen daar in ieder geval. We nodigen gemeente Overbetuwe er ook bij uit. Hou de mededelingen dus in de gaten.
 • Overbetuwe doet. De cheques komen eraan. Vergeet niet om ze te gebruiken.
 • Busroute lijn 3. Er circuleren verschillende plannen. Die lijken erop te wijzen dat de route over de dijk vervalt. Dorpsraad overlegt binnenkort met wethouder Wijnte Hol en iemand van afdeling Verkeer. Dit punt komt dan zeker aan de orde.
 • Zonnepark langs A15. Panelen worden in juli aangesloten. Er komt voor inwoners uit de omgeving de mogelijkheid om aandelen te kopen. De partijen die het zonnepark bouwen, storten geld in een omgevingsfonds waar Oosterhout een deel van kan gebruiken voor verbetering van de leefomgeving.
  • Vraag uit het publiek: kunnen we last krijgen van dit enorme zonnepark? Kan het zorgen voor problemen tijdens piekbelasting? We weten dit niet. Wel hebben we de verzekering gekregen dat het net dit aankan.

 

 1. Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout.

Presentatie door Jildert Hijlkema  en Thomas Nusselein (K3) en Wim Vermeule van Delgromij.

 • Jildert laat zien welke plannen K3 en Staatsbosbeheer samen ontwikkelingen voor de inrichting van de Oosterhoutse uiterwaarden. Het gaat om een combinatie van grond- /klei-winning en natuuraanleg. Hij vertelt over de achterliggende ideeën en de methode. En hij laat zien hoe het gebied op termijn eruit kan gaan zien. Ook licht hij toe hoe de procedure verloopt en wat we als bewoners de komende jaren kunnen verwachten als het project inderdaad doorgaat. Meer informatie vind je via de website van K3:

https://www.k3.nl/oosterhoutsewaarden

 • Daar is ook de brochure te downloaden. En je vindt er de contactgegevens van Jildert en Thomas. Als je vragen hebt, kun je met hen contact opnemen. Dank voor jullie toelichting, heren.

 

 1. Presentatie over duurzaamheid door Hans Suurmond (DKK)
 • Hans is een jaar lang Klimaatburgemeester van Overbetuwe. Hij vertelt over zijn ervaringen in de wijk Brienenshof in Elst. Hij laat zien dat je als bewoner veel kunt doen op het gebied van duurzaamheid en dat alle beetjes helpen. Door goed samen te werken met andere bewoners, door stapje voor stapje te werken, en door creatief na te denken over hoe je andere inwoners erbij betrekt, kun je van een klein initiatief iets groots maken. Meer informatie over de activiteiten van Brienenshof Duurzaam vind je op de website:

http://brienenshof.nl/index.php/duurzaamheid

 • Hans, dankjewel voor je inspirerende verhaal!

 

 1. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen:
 2. Werkgroep Wonen
 • Deze werkgroep heeft een heel mooie Woonvisie geschreven. Daarin staan de belangrijke uitgangspunten die eraan meehelpen dat we prettig kunnen blijven wonen in Oosterhout. De werkgroep is in gesprek met projectontwikkelaars en houdt de vinger aan de pols vanaf de vroegste fase van ieder plan.

 

 1. Werkgroep Leefomgeving
 • Zwerfvuilbrigade: Deze groep bestaat uit ongeveer 12 personen en maakt een keer per maand een ronde. Je bent welkom om aan te sluiten. Vooral op 21 juni: Midzomernachtprikken in de uiterwaarden. Doe mee!
 • Burendag 23 september. Het thema is Troep op de stoep: een kleedjesmarkt voor kinderen. Wil je mee organiseren? Meld je bij Gisela of Mariël
 • Blauwe Dinsdag: Deze werkgroep moet de komende tijd de plannen van vorig weer tot leven wekken. Hier is zeker hulp bij nodig! Wil je meedoen? Meld je dan bij Mariël.
 • De Voedselkast hangt aan het Dorpshuis. Je kunt een bijdrage leveren. Er hangt een lijstje in de kast- waarop staat wat er vooral nodig is.
 • Groen en Water: we gaan meedoen aan Operatie Steenbreek. Op 18 april is er een thema-avond in het dorpshuis, georganiseerd door Overbetuwe. Er staat dan een ‘klimaatkeet’ op het plein. Je hoort op deze avond meer over de actie Regentonnen. Je kunt dan een regenton plaatsen met subsidie van de gemeente. De gemeente gaat hiervoor tonnen inkopen in juni.
 • Wil je meedoen aan de werkgroep? Je bent welkom! Meld je bij Gisela.

 

 1. Werkgroep Verkeer
 • Deze werkgroep is bezig om een integraal verkeersplan te schrijven. Daarin doen we voorstellen voor meer verkeersveiligheid in Oosterhout. Belangrijk onderdeel is een lijst met plekken waaraan iets moet gebeuren. Daarover zijn we in overleg met de gemeente. Het staat vast dat de gemeente als eerste gaat werken aan de Peperstraat. De werkgroep vindt dat daarna het Vredesplein en de Dorpsstraat prioriteit verdienen.

 

 1. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn
 • De Huiskamer heeft voor de komende tijd een mooi programma met activiteiten. We kunnen wel nog hulp gebruiken. Wil je meedoen? Meld je dan bij Theo of Ruud. En er is ook nog plaats voor meer bezoekers. Dus kom zelf een keer kijken, of geef familie en vrienden die tip.
 • We willen onze plannen verder ontwikkelen: proberen te zorgen dat mensen langer in Oosterhout kunnen blijven wonen.
 • We gaan samenwerking zoeken voor projecten samen met de sociale woningbouw. Ook voor jongeren.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting Dankjewel voor jullie komst!

 

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Dinsdag 1 november 2022

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Dinsdag 1 november 2022, 20.00 uur, Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering.

 

 1. Binnengekomen post en mededelingen
 • Erna Veerman geeft een toelichting bij een actie voor Oekraïne: Slaapzactie. Heb je een slaapzak of een warme winterjas over? Dan is deze inzamelingsactie daar heel blij mee. Erna heeft geregeld dat er in het Dorpshuis een ruimte is voor ingezamelde spullen. En wie wil Erna helpen? De actie loopt nog tot half december.

 

 • Johan licht een vraag toe die Mariël de Vries heeft gestuurd: Wie wil er helpen met een actie van de Voedselbank? Mariël zoekt nog vrijwilligers om met ons dorp een supermarkt ’te adopteren’ en daar met een team op 9 en 10 december voedsel voor de voedselbank in te zamelen. Iedereen die op die dagen 2 of meer uren beschikbaar is, is welkom! Wie wil helpen, kan een appje naar Mariël sturen: 0612213330

 

 • Er is veel onduidelijkheid over de activiteiten van Liander in en rond het dorp. De Dorpsstraat gaat dicht, maar bewoners weten niet wat er gaat gebeuren. De dorpsraad gaat hier achteraan. Als we informatie hebben, zetten we die op de website.

 

 1. Wijkagent Ronald Klarenbeek

We zijn blij dat wijkagent Ronald Klarenbeek vanavond bij de vergadering aanwezig kan zijn.

 • Ronald stelt zich voor. Na een aantal hectische jaren in Arnhem is hij nu wijkagent in onder andere Oosterhout. Ronald gaat zich verdiepen in problemen die hier spelen.

 

 • Als er iets is, of je hebt vragen, dan kun je contact opnemen met Ronald. Hij wil graag van bewoners horen wat er speelt. Bijvoorbeeld ook in een appgroep. De werkgroep Sociale samenhang nodigt Ronald meteen uit om eens kennis te komen maken met de Huiskamer van Oosterhout.

Dankjewel voor je komst, Ronald!

 

 1. Ontwikkelingen bedrijventerrein De Grift
 • De projectleiders van zowel de gemeente Nijmegen als Overbetuwe zijn uitgenodigd voor een toelichting en het beantwoorden van uw vragen. Helaas, is er niemand aanwezig van de gemeente Overbetuwe. En daarom ook niemand van de gemeente Nijmegen.

 

 • Omdat de ontwikkelingen wel gewoon doorgaan, hebben we met de projectleiders afgesproken dat we als Dorpsraad vragen vanuit het dorp inventariseren. Als je vragen hebt, dan kun je die sturen aan de Dorpsraad. Wij sturen de vragen door aan de projectleider van Nijmegen. Vanavond is er ook een politieke avond in Overbetuwe, waar Nijmegen toelichting komt geven. Die kun je later terugkijken op internet: raadoverbetuwe.nl

 

 • Het aangepaste bestemmingsplan voor dit project komt er op korte termijn aan. Zodra we dat weten, zetten we een linkje op onze website.

 

 • Overbetuwe organiseert in januari een informatieavond. We checken nog of het bestemmingsplan dan inderdaad nog niet goedgekeurd is, anders is het mosterd na de maaltijd.

 

 • Vraag vanuit de zaal; kan de gemeente iets publiceren in Dorpsgeluiden? We gaan dit vragen.

 

 1. Gastvrije Waaldijk, ontwikkelingen en voortgang
 • De gemeente heeft serieus gereageerd op de vragen, wensen en opmerkingen vanuit Oosterhout en Slijk-Ewijk. Ze hebben op alle reacties van bewoners een reactie gegeven. Dit staat allemaal samen in een rapport. We zetten een link naar dit rapport op de website.

 

 • Naar Nijmegen is de dijk nu open. Maar ook niet meer dan dat. Het Overbetuwse deel is nog niet klaar. En voorlopig blijft dat zo. De planning is: begin 2024 de dijk verder inrichten.

 

 • Deze situatie leidt tot bezorgdheid in Oosterhout: de verkeerssituatie is nu gevaarlijk. Er rijdt veel werkverkeer. Doordeweeks is het tijdens de spits druk op de dijk. Het is nu herfst dus we hebben weer korte dagen. Ook wijkagent Ronald geeft aan dat hij de situatie zorgelijk vindt. Is het wel verantwoord om deze situatie de komende anderhalf jaar zo te laten?

 

 • Daarnaast is er nog onduidelijkheid over de plannen met de bus. Vanuit het dorp blijft de wens bestaan om de bus wel weer over de dijk te laten rijden: dan is er namelijk een busverbinding naar het gezondheidscentrum. Die is er nu al heel lang niet.

 

 • Vanuit de dorpsraad gaan we deze zorgen ter sprake brengen bij de gemeente.

 

 1. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen
  1. Werkgroep Wonen

Theo Eggen geeft een update.

 • Het bedrijf Bluevest/Park15 houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gebied tussen Park15 en Oosterhoutsestraat. Alles is nog in de beginfase. De werkgroep Wonen praat mee, net als Dorpsagenda, en de Werkgroep Leefomgeving. De werkgroep Wonen heeft een wensenlijst gemaakt. Die ligt nu bij dat overleg op tafel. De wensen gaan onder andere over ontsluiting van het gebied op wegen, over de behoefte aan groen, en over het aantal woningen dat nodig en passend is.

 

 • Vraag vanuit de zaal: aanwonenden willen hierover mee overleggen. Het bedrijf heeft toegezegd om aanwonenden tijdig te betrekken.

 

 • Hebben jullie ideeën of vragen, laat het dan weten aan Theo Eggen.

 

 1. Werkgroep Leefomgeving

Theo Voorn geeft een update.

 • Manon licht de actie regentonnen Er komt elke maand een berichtje in Dorpsgeluiden voor meer bewustzijn. In de vergadering ontstaat het idee om de medewerker van de gemeente die over groenvoorziening gaat, mee te laten praten met de werkgroep Groen.

 

 1. Werkgroep Tergouw
 • Deze werkgroep heeft zijn doelen behaald. We kunnen deze dus werkgroep opheffen. De ontwikkelingen op Tergouw zelf zijn best ingewikkeld. Maar daar hebben we als dorpsraad niet echt invloed op. Mochten we als dorpsraad de bewoners toch ergens bij kunnen steunen, dan horen we dat natuurlijk graag.

 

 1. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn

Ruud Geerts geeft een update.

 • Op 7 september is de Huiskamer geopend. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen die er wil komen. Er is contact met de basisschool, kinderen komen af en toe langs. Er is soep om 12 uur. Het bruist!

 

 • In Dorpsgeluiden van november staat het programma voor de komende weken. Het programma voor langere tijd komt volgend jaar in Dorpsgeluiden.

 

 • We willen de huiskamer op termijn ook open stellen voor mensen die dagverpleging nodig hebben.

 

 • Als je wil helpen ben je welkom.

 

 1. Vordering campagne verkeersveiligheid

Cyriel geeft een update.

 • De verkeersactie was erg succesvol. De actie leidt misschien niet zozeer tot gedragsverandering. Maar ze heeft wel geleid tot draagvlak in de politiek.

 

 • Het plan voor een plan van aanpak komt over twee weken, hebben we gehoord vanuit de gemeente. We zitten met de werkgroep Verkeer aan tafel om mee te denken over de plannen en we blijven alles scherp volgen.

 

 1. Rondvraag
 • Frans: Hoe gaat het met Hart van Oosterhout?

Een paar ontwikkelingen: Grote subsidie is toegezegd. Voor een andere grote subsidie moet de kerk eerst verkocht worden. Er is nu veel overleg tussen dorpshuisbestuur en de gemeente, over de plannen en over de exploitatie. Het wordt tijd om de inwoners uitgebreid op de hoogte te stellen van hoe de plannen er voor nu uitzien.

 

 • Walter: ik zoek collectanten voor de Reumastichting in de week van 20 tot 25 maart. Wil je helpen, neem dan contact op met Walter van Zoggel.

 

 • André: Hoe kunnen we in Oosterhout krachten bundelen op het gebied van duurzaamheid?

Er is op Park15 nog plaats voor een windmolen bij. Zou het een idee zijn om daar een molen voor Oosterhout van te maken? We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken.

 

 • Ans: Ik ben net bij politieke avond geweest over de ontwikkeling van de Griftdijk. De projectleiders hebben omwonenden uitgenodigd om vragen in te dienen. Dit is belangrijk om te doen, anders worden we gemakkelijk vergeten in de plannen van Nijmegen. Afspraak met Nijmegen is dat ze Oosterhout op de hoogte houden.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45u.

Notulen Openbare vergadering 28 juni 2022

Dorpsraad Oosterhout

Notulen Openbare vergadering 28 juni 2022

 

 1. Opening en vaststelling agenda

Afwezig met afmelding:  Ard op de Weegh (BOB), Luca Consoli (CDA, Hanneke Bruinsma (Groen Links), Esther Nijholt-Faber (VVD), Nellie van der Moolen

Aanvulling op agendapunt 5: Benoemen kascommissie

 

 1. Binnengekomen post en mededelingen
 • Informatie over politieke avond op 29 juni, waarin de gemeente een aanvraag behandelt voor een Reclamemast en verwijsmast op Park 15. Johan gaat inspreken bij de politieke avond
 • Blauwe dinsdag tijdens Vierdaagse. Er komt een mooi feestje
 • Burendag kunnen we dit jaar wat groter aanpakken dan vorig jaar (corona). De burendag is op 24 september
 • Berichten over racende motoren op Park 15. Er zijn nu camera’s en er liggen drempels. Het lijkt erop dat de geluidsoverlast nu minder is.

 

 1. Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud)

De nieuwe wijkagent is Ronald Klarenbeek. Hij kan er helaas niet bij zijn vanavond.

 

 1. Jaarrekening 2021 vereniging DorpsraadOosterhout en  Begroting 2022 vereniging Dorpsraad Oosterhout
 • De penningmeester licht het verslag toe. In 2021 hebben we geen subsidie van de gemeente aangevraagd. Ook in 2022 niet. De vereniging heeft vermogen, dat is niet nodig. Dus we gaan komende jaren stap voor stap het vermogen van de vereniging omlaag brengen tot een niveau dat voldoende is voor een dorpsraad. Daarna vragen we weer subsidie aan.

 

 1. Verslag kascommissie
 • De ledenvergadering gaat akkoord met het verslag van de penningmeester en met de verklaring van de kascontrolecommissie. Hiermee hebben we de jaarrekening vastgesteld en de penningmeester gedechargeerd.
 • Extra agendapunt: Benoeming nieuwe kascontrolecommissie:

Peter van Moerkerk biedt zich voor een tweede keer aan. We vragen Peter Kersten ook voor de tweede keer.

 

 1. Rooster van aftreden bestuursleden

Bestuursleden hebben een maximumtermijn van 3 jaar. Dat geldt op dit moment voor Gisela en Piet. We vragen de leden om hen opnieuw voor 3 jaar te benoemen. De leden gaan akkoord.

 

 1. Gastvrije Waaldijk

Johan licht de stand van zaken toe. De gemeente heeft de plannen wat aangepast naar aanleiding van de eerdere reacties van bewoners. De ‘Boulevard’ wordt breder, er komen drempels.

Er staan 3 belangrijke bijeenkomsten gepland voor verder overleg: 4 en 5 juli zijn er inloopavonden in Slijk-Ewijk en Oosterhout. Heb je ideeën of wil je bepaalde bezwaren laten horen? Loop dan binnen bij een van deze avonden. En op 7 juli is er een breed overleg met betrokkenen van het gehele dijkvak met onder andere de dorpsraden en ook met de fietsersbond en de ANWB.

 

 1. Ontwikkelingen bedrijventerrein De Grift

De Dorpsraad heeft een goed gesprek gehad met de twee projectmanagers van gemeente Nijmegen. We hebben hen gevraagd om bij de volgende OV iets te komen vertellen. Dat hebben ze toegezegd. Ook de verantwoordelijke vanuit gemeente Overbetuwe heeft toegezegd aanwezig te zullen zijn.

 

Via Mijnwijkplan.nl kun je alvast iets zien van de plannen.

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/ressen/project/bedrijventerrein-de-grift

 

De plannen zijn ingrijpend. Het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat er op 6 plekken verkeerslichten komen tussen Elst en Nijmegen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Oosterhout. In ieder geval tijdelijke gevolgen tijdens de aanleg, en daarna ook blijvende gevolgen. Het is dus belangrijk dat we vanuit de Dorpsraad deze plannen goed blijven volgen.

 

Een opmerking uit de zaal: Er is sprake van dat de ‘knip’ op de Griftdijk verdwijnt.

 

 1. Hart van Oosterhout

Hans Bolland en Jan Pieter Veldman geven een toelichting. Zij zijn lid geworden van het Dorpshuisbestuur. Met alle ontwikkelingen waarvoor het Dorpshuis komt te staan is deze versterking zeer welkom.

 

Er zijn bij alle partijen zeker nog vragen over de betaalbaarheid van de plannen. We blijven dit goed volgen vanuit de Dorpsraad.

 

Tip vanuit de zaal: controleer of er in de plannen aandacht is voor flora en fauna in en rond de kerk (denk aan vleermuizen in het dak). Dit kan heel veel tijd kosten.

 

 1. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen vanuit de werkgroepen:
  Werkgroep Wonen

Werkgroep wonen zit aan tafel met projectontwikkelaar voor bufferzone Park15. De werkgroep vertegenwoordigt daar de woonwensen die de werkgroep heeft opgehaald. Direct omwonenden laten alvast weten dat zij nog niet uitgebreid betrokken zijn bij de plannen.

Voorstel vanuit de vergadering: Laten we organiseren dat ook de werkgroep Leefomgeving daarbij kan aansluiten. In die werkgroep leefden vorig jaar al ideeën om in die zone groen toegankelijk te maken voor de bewoners.

 1. Werkgroep Leefomgeving

Nieuw initiatief: Zwerfafvalbrigade loopt ongeveer een keer per maand rond in het dorp.

Ontwikkeling van Waaldijkparkje. Dit verloopt niet gemakkelijk, direct aanwonenden hebben andere wensen dan omwonenden. Werkgroep leefomgeving praat mee en houdt daarbij een breed perspectief. Niet alleen spelen, maar ook andere functies (biodiversiteit, waterberging, bijvoorbeeld). 14 juli presenteert de gemeente drie plannen. Aanwonenden en omwonenden mogen meebeslissen.

Veldje in Hoge Wei 1. De werkgroep heeft bij omwonenden gepolst wat ze ervan vinden om dat veldje wat verder in te richten met groen. Denk aan een ‘tiny forest’. Het idee is enthousiast ontvangen.  We gaan kijken of we op burendag (24 september) iets kunnen organiseren: bijvoorbeeld samen het groen aanplanten.

 

Verkeer: Op  29 september organiseren we een actie voor veilig gedrag in het verkeer. Dit gebeurt in samenwerking met de politie en met de basisschool.

Aanpak van de verkeersveiligheid door de gemeente: De gemeente heeft geld vrijgemaakt om onderzoek te doen voor een integraal verkeersplan, Het onderzoek moet gebeuren in de tweede helft van 2022. Vraag uit het publiek: houdt een plan ook rekening met nieuwe plannen voor bufferzone Park15. Goed punt, daar moet het plan zeker al op vooruitlopen.

 

 1. Werkgroep Tergouw

Er zijn geen verdere ontwikkelingen. De werkgroep heeft een ommetje opgeleverd en een Burendag.  Mariel stelt voor om deze werkgroep nu op te heffen. Wel belangrijk om vanuit de Dorpsraad contact te blijven houden met Nijmegen Noord.

 1. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn

Op 7 september start de Huiskamer. Voorbereidingen zijn bezig. De werkgroep heeft er zin in!

 

 1. Vordering campagne verkeersveiligheid

Al besproken bij de updates vanuit alle werkgroepen van de Dorpsagenda.

 

 1. Rondvraag
 • Tip: Het zou leuk zijn om de vernieuwde Waaldijk straks feestelijk openen en daar het dorp bij te betrekken.
 • Vraag: kunnen we met de aannemer iets regelen dat de uiterwaarden toegankelijk zijn- na de vierdaagse. Bijvoorbeeld met een verkeerslicht. En alleen buiten werktijden/in het weekend. Dorpsraad kan contact met de aannemer mogelijk maken.
 • Opmerking: Vorig weekend is er een anjerperkje geopend ter herinnering van John R Towle en andere veteranen. Op de hoek van de John R Towlestraat en de Peperstraat.

 

Laatste opmerking:

Er komt een Omgevingsfonds vanuit het Zonnepark (en toekomstige windmolens). De oprichting is bijna klaar. Binnen nu en ca een half jaar zit er €450.000 in het fonds, waarvan ongeveer € 90.000 voor doelen in Oosterhout is. Een uitnodiging aan het dorp: kom met ideeën om dit geld op een mooie en nuttige manier voor het dorp te besteden.

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Hartelijk dank voor jullie komst en voor jullie betrokkenheid!

 

Notulen openbare vergadering 24 november 2021

Openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

24 november 2021

 

 1. Opening en vaststelling agenda

 

Afwezig met afmelding

 • Bestuur: Piet en Cor
 • Publiek en gasten: Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder, Wijkagent Tim Wissink, Ruud Geerts en Mariël de Vries

 

 1. Binnengekomen post en mededelingen
 • Veranderingen in het bestuur
  • Marleen Lubeck is verhuisd en heeft het bestuur verlaten
  • Floor van Horen wil lid worden van het bestuur. Ze heeft al aan een aantal vergaderingen meegedaan. Floor stelt zich voor aan het publiek. Instemmende geluiden uit de zaal, dus bij deze is Floor lid van het bestuur.

 

 • Overbetuwe doet
  • Er zijn weer cheques. De inwoners hebben die in de bus gehad. Oproep van de Dorpsraad: gebruik de cheques alsjeblieft. Het is zonde om ze te laten liggen.
  • Mieke merkt op dat ze van sommige mensen hoort dat het onduidelijk is hoe het werkt. En dat ze de cheques daarom niet gebruiken. De uitleg in de brief is niet duidelijk en op de website ook niet. Kunnen we dit bij de gemeente laten weten? En zijn er nog andere mogelijkheden om de cheques niet verloren te laten gaan?
  • Theo Voorn heeft contact gehad met onder andere de Zonnebloem. Verenigingen kunnen cheques overnemen van mensen die ze niet willen gebruiken. Ze kunnen ze dan toch nuttig besteden.

 

 • Omgevingsfonds voor Zonnepark (Park 15)

Het Zonnepark Park15 heeft een omgevingsfonds opgezet als compensatie van hinder die de omliggende 5 dorpskernen ervan hebben (Oosterhout, Eimeren, Reeth, Valburg, Slijk-Ewijk). Deze dorpskernen zijn bezig om een stichting op te richten die het geld gaat beheren.

 • De kernen hebben al een eerste verdeling gemaakt. Dit betekent dat er de komende jaren € 75.000 beschikbaar komt voor Oosterhout.
 • Waaraan het dorp dit mag besteden is nog niet helemaal duidelijk. Dat hangt af van eventuele voorwaarden die het Zonnepark eraan stelt. Er zijn nog geen voorwaarden bekend.

 

 1. Financieel jaaroverzicht 2020/2021 en begroting 2022

Penningmeester Camiel deelt het financieel jaaroverzicht 2020/2021 uit en geeft toelichting bij de cijfers. Een paar opmerkingen ter verduidelijking:

 • We vragen de laatste twee jaar en ook de komende jaren geen subsidie aan bij de gemeente. Het geld van de gemeente is publiek geld. En dat hoeven we als Dorpsraad niet op te potten. Ons vermogen is op dit moment zo groot, dat we geen subsidie nodig hebben.

 

 • De penningmeester van de Dorpsraad beheert een aantal aparte budgetten. Voor de Dorpsagenda en voor Blauwe Dinsdag. Deze budgetten staan niet in het overzicht. Wie inzage wil, kan daarvoor terecht bij de penningmeester.

 

 • Naar aanleiding van een vraag uit het publiek: waarvoor is het geld van de Dorpsraad eigenlijk? Kunnen we dat gebruiken voor bijvoorbeeld een parkje?

Antwoord: zie artikel 3 van de statuten van de Dorpsraad. De statuten zijn te vinden op de website van de Dorpsraad: https://adoosterhout.nl

Reactie uit het publiek: het lijkt of veel mensen niet weten dat je met ideeën iets kan doen. En dat je die bij de Dorpsraad kunt aankaarten. Informatie voor nieuwe bewoners is belangrijk.

Antwoord: Alle ideeën en wensen zijn welkom bij de Dorpsraad. De Dorpsraad is graag eerste aanspreekpunt

 • En nog een tip: gebruik het informatiebord bij het Dorpshuis. Zet er bijvoorbeeld een oproep op om leden te werven. (We hebben nu 75 leden.)

 

 1. Kascontrole en benoeming kascommissie 2022

Walter van Zoggel en Jos Folker hebben als kascontrolecommissie het financieel jaaroverzicht gecontroleerd. Walter doet verslag: de penningmeester heeft een duidelijk en overzichtelijk verslag gemaakt.

 • Walter mag volgend jaar geen zitting meer hebben in de commissie, Jos nog wel.
 • Peter van Moerkerk meldt zich om volgend jaar zitting te nemen in de kascontrole.

 

 1. Verkeersveiligheid in Oosterhout

Cyriel Kegels geeft een presentatie over de verkeersveiligheid in Oosterhout. De titel van de presentatie is Verkeer(d) in Oosterhout. We bekijken onder andere de snelheidsmetingen die de gemeente heeft gedaan op een aantal belangrijke plekken in het dorp.

 • Bijna iedereen rijdt te hard.
 • Veel bestuurders rijden niet zomaar een beetje te hard, maar veel te hard.

 

Hoe nu verder?

Het dorp vraagt al jaren bij de gemeente om hier iets aan te doen. Het is fijn dat de snelheidsmetingen nu laten zien wat iedereen al wel wist. Wethouder Hol heeft beloofd dat er een verkeersplan komt en een campagne. We wachten het af. We benadrukken nog eens dat we in het plan aandacht willen voor twee dingen:

 • Hoe richt je de straten in Oosterhoud op een veilige manier in?
 • Hoe beïnvloed je het gedrag van bestuurders?

 

Samen bereiken we meer

Er zijn verschillende mensen uit Oosterhout die over dit onderwerp contact hebben gezocht met de gemeente, onder andere Cyriel zelf. Intussen is ook de werkgroep Verkeer van de Dorpsagenda met dit onderwerp bezig.

Voorstel:

Laat iedereen die bij de gemeente aandacht vraagt voor verkeersveiligheid in Oosterhout de krachten bundelen. Dan kunnen we waarschijnlijk meer bereiken. De werkgroep Verkeer neemt het voortouw. Peter van Moerkerk is aanspreekpunt voor belangstellenden die nog geen lid zijn van de werkgroep.

 

Nog een tip uit het publiek:

Als je het gedrag van bestuurders wil beïnvloeden, werkt belonen vaak goed. Er bestaat zoiets als een Spaarpaal. Iedere keer dat een bestuurder zich aan de maximumsnelheid houdt, gaat er een klein bedrag naar een spaarpot voor het dorp. En de bestuurder ziet deze beloning direct:

https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/36103/houden-aan-maximumsnelheid-levert-nu-in-utrecht-geld-op/?gdpr=accept&gdpr=accept

 

 1. Dorpsagenda Oosterhout en andere actuele thema’s

 

 • Dorpsagenda

Van alle werkgroepen én van de Regiegroep is er iemand aanwezig vanavond. We krijgen van alle groepen een korte update over de stand van zaken.

 

 • Dijkverzwaring

Frans Spaan heeft gewandeld en gesproken met wethouders Brigitte Faber en Dimitri Horsthuis-Tangelder, onder andere over de historie van de dijk en de omgeving. De wethouders vertelden dat er eigenlijk nog geen afspraken zijn over hoe de dijk precies eruit gaat zien. Wat voor wegdek, fiets- en wandelpaden moeten er komen?

Tip van de wethouders aan de Dorpsraad: Houd op dit onderwerp de ontwikkelingen goed bij, zodat jullie de vinger aan de pols kunnen houden.

 

 • Hart van Oosterhout

Vorige week heeft de gemeente de plannen gepresenteerd voor het Hart van Oosterhout. Er zijn nu Vlekkenplannen voor het gebied, en voor de inrichting van de kerk als Dorpshuis. Binnenkort neemt het College hier een besluit over. En in februari 2022 de raad.

Het project bestaat uit de volgende stappen:

 1. Dorpshuis verhuist naar de kerk, er komt een nieuwe sporthal.
 2. Het oude dorpshuis wordt afgebroken.
 3. Er komt een nieuw schoolgebouw voor Sam Sam.
 4. De basisschool verhuist naar de nieuwbouw.
 5. Het oude schoolgebouw wordt afgebroken.

 

Het terrein achter Merkus en de boomgaard tussen Tergouw, kerk en dijk zijn ook onderdeel van het Vlekkenplan voor het Hart van Oosterhout. Deze grond is allemaal van particuliere partijen. Deze partijen hebben laten weten enthousiast te zijn over de plannen. De gemeente stelt voorwaarden die horen bij het complete plan voor het Hart van Oosterhout.

 

Twee belangrijke ontwikkelingen van de laatste weken:

 • Het bestuur van het dorpshuis is akkoord gegaan met de verhuizing naar de kerk.
 • De exploitatie van het kerkgebouw als nieuw dorpshuis bracht onzekerheid met zich mee: is het te betalen? In het nieuwe plan is door de gemeente doorberekend dat het geheel exploitabel is.

Frans Spaan vraagt bijzondere aandacht voor een aantal personen die zich vanaf het begin enorm hebben ingezet voor de ontwikkeling van het Hart van Oosterhout. Hun inzet heeft enorm geholpen om  te komen waar we nu zijn. Het gaat om:

 • Ruud Geerts
 • Hans Bolland
 • Eef van Ralen
 • Marc Jansen

Instemming vanuit het publiek: de Dorpsraad dankt dit viertal hartelijk voor hun inzet!

 

 • Onderzoek naar vervuiling door asfaltfabriek in Nijmegen

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder heeft tijdens zijn wandeling met Frans Spaan laten weten dat er een onderzoek komt naar vervuiling door APN, de asfaltfabriek in Nijmegen-West. Dit onderzoek zal ook aan de overkant van de Waal gebeuren, bij ons dus.

 

 • Haken voor PMD-zakken

Walter vraagt of er nog haken komen. Omdat er (te) weinig haken konden worden gebruikt heeft het bestuur aangegeven er niet verantwoordelijk te willen zijn waar deze haken exact geplaatst zouden moeten worden. Het is nu aan de gemeente om met een voorstel te komen. Dit voorstel delen we uiteraard via de Dorpsraad met de inwoners.

 

 1. Rondvraag en sluiting

Geen vragen voor de rondvraag. De vergadering is afgelopen. Dank voor jullie komst en tot volgend jaar!

Een bijzonder jaar

Een bijzonder jaar

Aan het eind van het jaar 2019 had ik het gevoel dat we aan de rand van een heel bijzonder jaar stonden. Na 1919, 1818 en ga zo maar verder terug, was er weer eens een ‘dubbel’ jaar. Het leek mij leuk om zo’n jaar heel bewust te mogen beleven, het komt per slot van rekening maar eens in de 101 jaar voor, dus de kans dat je twee van dergelijke bijzondere jaren mee maakt is niet groot.

Op het moment dat u dit leest is 2020 voorbij. Er op terug kijkend constateer ik dat het inderdaad een heel bijzonder jaar is geweest. Maar, bijzonder op een geheel andere manier dan ik mij voor had kunnen stellen. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat het een ‘verloren jaar’ is geweest, een jaar om snel te vergeten. Ik deel die mening niet. Toegegeven, het was een jaar waarin veel dingen niet konden, maar ik draai dat soort dingen liever om. Voor mij is het glas nooit half leeg, maar altijd half vol. En dus kijk ik graag terug naar datgene wat in 2020, ondanks alle beperkingen, nog wél kon.

En als ik die blik beperk tot ons prachtige dorp dan zie ik enorm veel dingen die tóch konden. Ik zie dat er grote stappen zijn gezet in de ontwikkeling van het door velen zo gewenste Hart van Oosterhout. Er zijn meerdere werkgroepen met enthousiaste inwoners betrokken bij het schrijven van de Dorpsagenda. De verkeers(on)veiligheid is opnieuw onder de aandacht van de gemeente gebracht en de verantwoordelijke Wethouder heeft toegezegd hier serieus aandacht aan te zullen schenken. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd over invulling van de bufferzone tussen Park 15 en Oosterhout. En kunnen de hoogspanningskabels daadwerkelijk ondergronds?

Het was een bijzonder jaar. Een jaar dat wereldwijd heeft aangetoond hoe kwetsbaar de mens is. Een jaar dat heeft aangetoond dat ogenschijnlijk belangrijke zaken als het Hart van Oosterhout, een Dorpsagenda, verkeersveiligheid, een bufferzone of zelfs hoogspanningskabels plotseling onbelangrijk zijn wanneer je gezondheid je in de steek laat. Wanneer geliefden om je heen wegvallen ten gevolge van een virus dat nauwelijks te stoppen lijkt. Een jaar met twee serieuze lockdowns. Een jaar waarin velen van ons hun vakantie moesten annuleren. Een jaar waarin we met kerstmis niet iedereen uit konden nodigen die we zo graag aan tafel verwelkomd hadden……

Dus toch een jaar om snel te vergeten? Nee, mijn ‘half-volle-glas’ heeft mij naar prachtige plekjes in Overbetuwe en iets verder weg, maar binnen Nederland gebracht. Omdat ik niet mocht reizen voor mijn werk had ik tijd over. Ik heb ervaren dat het een enkele keer ook erg lekker is om eens even niets te hoeven en dus ook niets te doen. Ik heb in 2020 meerdere keren van een kerstdiner thuis mogen genieten zodat tóch alle kinderen aan hebben kunnen schuiven.

Ik kijk uit naar wat 2021 ons gaat brengen. Werkt het vaccin? Wordt alles weer enigszins normaal? Willen we dat eigenlijk wel? Ik ga hierover graag met u in gesprek tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Wanneer die plaats zal vinden? Ook 2021 is begonnen als een bijzonder jaar in een lockdown. Zodra het mogelijk is zal de Dorpsraad u uitnodigen om gezamenlijk het glas te heffen op een voorspoedig, gelukkig en gezond 2021. Ik hoop u snel te zien.

Namens het bestuur van de Dorpsraad Oosterhout,

Johan W. Plamont.

Notulen Openbare Vergadering 16 september 2020

Datum: 16 september 2020
Aanvang 20:00 uur.
Plaats: Dorpshuis De Schakel

1. Johan opent om 20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Aan de agenda is nog een punt toegevoegd: André van Proosdij houdt een presentatie over het omgevingsfonds Windmolenpark.

2. Jessica Pluim, de nieuwe wijkagent voor Oosterhout, stelt zich voor en geeft antwoord op een vraag over de privacy aspecten en AVG regels bij privé bewakingscamera’s en publieke bewakingscamera’s. Zij adviseert om met de buren te overleggen indien er twijfels over zijn of de camera de privacy van de buren schendt. Zij zal zichzelf ook nog via Dorpsgeluiden introduceren. Zij is bereikbaar via jessica.pluim@politie.nl. Ook kan een bericht naar de Dorpsraad worden gestuurd, dan sturen wij die door.

3. Er zijn berichten van afmelding ontvangen van Gé Berns en van bestuursleden Gisela Albers en Rianne van Niekerk. Het bestuur draagt een nieuw bestuurslid voor als vervanger voor Roel die begin dit jaar afscheid genomen heeft. Marleen Engelschman Lubeck stelt zichzelf voor. Met algemene stemmen wordt haar voordracht aangenomen.

4. Gé Berns heeft verzocht of zijn emailbericht dat hij naar het bestuur van de Dorpsraad heeft gestuurd voorgelezen kan worden tijdens de vergadering. Aan dit verzoek geeft Johan gehoor. In antwoord hierop geeft Johan aan dat op uitdrukkelijk verzoek van de directeur van SamSam, in verband met Corona, de Dorpsraad niet aanwezig was bij de herdenking op het Vredeplein op 18 september. Verder geeft Johan aan, dat de punten m.b.t de verkeersproblematiek volledige aandacht hebben en dat de Dorpsraad regelmatig contact hierover heeft met de Gemeente.

5. De notulen van de openbare vergadering van 21 januari worden ongewijzigd vastgesteld. Gevraagd wordt wat er is gebeurd met de suggestie om Dorpsgeluiden voortaan ook digitaal te versturen. Johan antwoordt, dat dit besproken is met Dorpsgeluiden, maar dat het bestuur van Dorpsgeluiden de papieren uitgave koestert, vanwege de inkomsten uit advertenties.

6. Camiel geeft een toelichting op het financieel verslag over 2019. De kascontrolecommissie heeft de administratie en de stukken bekeken en in orde bevonden. De leden verlenen vervolgens het bestuur décharge.

7. Eén lid van de kascontrolecommissie treedt nu reglementair af. Onder de aanwezigen is er niemand bereid om deze plaats over te nemen. Camiel zal de leden een mail te sturen met de vraag wie er bereid is om dit te doen.

8. André van Proosdij houdt een presentatie over het omgevingsfonds van het Windmolenpark. 31 december sluit de volgende ronde voor het indienen van subsidieprojecten en hij roept op om hiervoor projecten aan te melden via de website van het omgevingsfonds. Ook geeft hij aan dat hij gaat stoppen als bestuurslid van het omgevingsfonds en dat belangstellenden voor deze functie hiervoor worden opgeroepen.

9. Johan geeft een toelichting op de Dorpsagenda. Er zijn werkgroepen geformeerd die een zestal thema’s uitwerken. Op 10 oktober is er een grote bijeenkomst voor alle dorpsbewoners om ideeën op deze thema’s aan te dragen en om eventueel actief mee te doen om verder de Dorpsagenda te ontwikkelen.

Note: inmiddels is in verband met Corona de bijeenkomst van 10 oktober afgelast. Hiervoor in de plaats is er een online enquête samengesteld.

10. Johan geeft een toelichting over de verkeersproblematiek in Oosterhout. Er is een lijst met knelpunten. De verkeersproblematiek is een apart thema binnen de Dorpsagenda. Verder zoekt Johan regelmatig contact met de gemeente, echter blijft het op dit punt lastig om tot de gemeentelijke organisatie door te dringen. De verkeersveiligheid op de Oosterhoutsestraat heeft nog steeds politieke aandacht.

11. Voortgang Projecten:

Railterminal en knooppunt 38: er is een nieuw inpassingsplan. Zienswijzen hierop kunnen tot en met 21 oktober worden ingediend. Op de website van de Dorpsraad zal namens de Dorpsraad een voorzet geplaatst worden.

Hart van Oosterhout: Het bestuur van het dorpshuis en een afvaardiging van de gebruikersverenigingen van het dorpshuis trekken nu samen op om invulling te geven aan het plan. Hopelijk kan begin 2021 een presentatie aan het dorp worden gegeven over de laatste ontwikkelingen.

Hoogspanningsmasten: Er circuleert binnen de Gemeente een nieuw rapport. In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur zal de Dorpsraad een verzoek tot inzage in dit rapport doen.

Op de overige projecten zijn er geen relevante ontwikkelingen te melden.

Rondvraag/mededelingen:
– 20 oktober is er in het Dorpshuis een bijeenkomst voor specifieke vragen over de Dijkverzwaring.  Note: Vanwege corona is deze bijeenkomst digitaal.

– Er is een nieuw fiets-/voetpad aan de Van Balverenlaan geopend

– Wegens onvoldoende bemensing bij de Gemeente staan de plannen voor de verbreding van het Kerkepad op een laag pitje.

 

Om 21:50 uur sluit Johan de Vergadering

Notulen openbare vergadering 21 januari 2020

De pdf versie is hier in te lezen: Notulen openbare vergadering 21-01-2020

Openbare vergadering 21-01-2020 in de Schakel

Nieuws:

 • Roel Schreuder stopt als bestuurslid en secretaris. Versterking binnen het bestuur zou heel prettig zijn, vooral als iemand de rol van secretaris op zich wil nemen.
 • Er bleek iets mis te gaan met de verslagen op de website van de dorpsraad, vanaf nu zijn ze weer allemaal te lezen.
 • De dorpsraad speelt 30 januari het kleine kernenspel. Hierin wordt stilgestaan wat de rol van de dorpsraad in het dorp kan zijn en hoe we dat voor de toekomst willen vormgeven.
 • Er is een nieuwe kleinschalige zorginstelling gestart in Oosterhout, Passie. Zij zitten in het oude bankgebouw. Ze bieden laagdrempelige opvang voor 18+ met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Ze hebben ook een open avond.
 • De begroting van het komende jaar van de DR is gedeeld. Voor sommige projecten moeten mensen nu zelf bij de gemeente een subsidie aanvragen, dit gaat niet meer via de dorpsraad. https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Aanvragen_en_regelen/Subsidie_aanvragen_voor_cultuur_onderwijs_sport_en_welzijn

Positieve ontwikkelingen:

 • Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat mensen blij zijn met de terugkomst van lijn 3. Er wordt gevoelsmatig veel gebruik van gemaakt.

Genoemd wordt dat de 65+ pas van Nijmegen ook geldig is voor Oosterhout. Nijmegenaren met een laag inkomen kunnen vanaf 1 januari 2020 voor € 15 per jaar tijdens daluren gebruik maken van de bus in stad en regio. Voor inwoners van Nijmegen, die 65 jaar of ouder zijn en niet in aanmerking komen voor de Busvoordeelpas, introduceert Connexxion het Nijmegen 65+ abonnement. Voor € 49 per jaar (dat is nog geen € 1 per week!) kun je op werkdagen na 09.00 uur en in het weekend de hele dag onbeperkt reizen in Nijmegen en omgeving. Daarmee kun je toch voordelig blijven reizen.

https://www.breng.nl/nl/nieuws/nijmegen-65-abonnement

 • Johan’s nieuwjaarsspeech

 Lopende projecten:

 • Het dorpsprofiel en dorpshart

Het Dorpsprofiel is een samenwerking met de gemeente, Oosterhouters en partijen die graag mee willen helpen aan ontwikkelingen in Oosterhout. Binnenkort wordt iedereen in Oosterhout uitgenodigd om deel te nemen aan het maken van de een Dorpsagenda, waarop we de belangrijkste concrete thema’s weergeven waar we de komende 10 jaar ontwikkelingen in willen zien. Onderwerpen kunnen zijn: verkeersveiligheid, Hart van Oosterhout, eenzaamheid en verbinding bij ouderen, woningen voor jongeren etc. Een deel van deze thema’s is al uit de enquête naar voren gekomen die in 2019 is afgenomen onder een steekproef binnen Oosterhout.

Voor de Dorpsagenda nodigen we graag alle Oosterhouters uit hun visie te geven op wat er belangrijk is in ons dorp. Een aantal weken na de Dorpsagenda-bijeenkomst zal een Beursvloer plaatsvinden, waarop gemeente, partijen zoals bijvoorbeeld woningbouw of zorginstellingen en natuurlijk mensen uit het dorp die willen meedenken en meehelpen samen afspraken maken over wat we willen gaan aanpakken en wie dat gaat doen.

In Dorpsgeluiden en in het dorp komen nog aankondigingen van deze bijeenkomsten. We hopen dat zoveel mogelijk mensen willen meepraten en meedoen met deze visie op de toekomst van Oosterhout.

 • Verkeersveiligheid

Een van de thema’s die veel vragen oproept is het thema verkeersveiligheid. Een aantal knelpunten wordt genoemd:

 • Kruispunt Peperstraat naar Hoge Hofstraat (hier is ook een ongeluk gebeurd)
 • Kerkepad is nog niet voldoende uitgebreid en heeft steile randen naast het pad. Kernenadviseur Merijn van der Mooren heeft dit nagevraagd: “Stand van zaken:

Vorig jaar is er een start gemaakt met de voorbereiding van de aanpassing van het Kerkepad. Hiervoor is er een buurtbijeenkomst geweest en zijn diverse contacten met inwoners en wijkraad van Nijmegen Noord. Sindsdien heeft het project geen voortgang gemaakt. In de gesprekken is er informatie ingewonnen waardoor er een nieuw besluit moet worden genomen in het project. Dit besluit gaat over het ontwerp van het nieuwe pad. In de aankomende maanden verwacht de projectleider dat dit besluit wordt genomen. Vervolgens kan hij verder met het verwerven van benodigde gronden om het pad aan te kunnen leggen. Als dat gebeurdis dan kan het pad worden aangelegd.”

 • Gedrag van chauffeurs bestelbusjes en dorpsbewoners: hard rijden, parkeren op de stoep.
 • Moeilijk begaanbare trottoirs door geparkeerde auto’s op de stoep of slecht gelegde tegels.
 • Er is nog geen duidelijkheid over het Rentambt en een wandelpad bij de Van Balverenlaan
 • Verkeersoverlast Bouw -> gevraagd zal worden of Klok ook aansluit bij de Beursvloer om te bespreken hoe dit aangepakt kan worden en ook afspraken te maken over Hoge Wei 2. Een aantal bewoners zijn bezig met een formeel handhavingsverzoek, dit is in afwachting. Bewoners moeten klachten over bouwverkeer ook blijven melden bij Klok en de gemeente.

 

Gevraagd wordt wat er met de verkeersknelpunten gedaan is die 2 jaar geleden zijn verzameld in een bijeenkomst. Door de afwezigheid van een verkeersdeskundige is er nog al die tijd geen schouw geweest (ondanks herhaaldelijke pogingen vanuit de dorpsraad iemand van de gemeente uit te nodigen voor een schouw). De verkeersveiligheid en de verzamelde punten van 2 jaar geleden worden meegenomen in de Dorpsagenda-bijeenkomst, waarna ook concrete afspraken gemaakt worden.

Problemen zoals losliggende stoeptegels of ongelijke stoepen kunnen zelf door bewoners gemeld worden bij de gemeente: https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Direct_naar/Iets_melden

Verder nodigen we graag bewoners uit te komen naar de Dorpsprofiel bijeenkomsten om de knelpunten in kaart te brengen en samen te kijken wat wij als dorp met de gemeente en andere partijen hier aan kunnen doen.

Rondvraag:

 • Vraag om de notulen ook naar de leden te sturen en digitale uitnodigingen voor de Openbare Vergaderingen te sturen, zodat er meer mensen komen. Als dorpsraad zullen we hier mee aan de slag gaan.
 • Vraag of dorpsgeluiden ook digitaal kan. Deze vraag wordt doorgezet naar het bestuur van Dorpsgeluiden.

 

Notulen openbare vergadering 12 november 2019

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout 12-11-2019

 

 1. Opening en vaststelling agenda

Cor opent de vergadering en merkt op dat de opkomst erg gering is (8 personen). Later blijkt dat het wellicht komt, omdat de reminder niet is verstuurd.

Niet iedereen op park Tergouw ontvangt bovendien de Dorpsgeluiden (DG), waar de agenda in staat van de vergadering. Er wordt opgemerkt dat in het begin in iedere brievenbus van Tergouw een DG werd bezorgd, maar dat er slechts 10% contributie wilde betalen. Hierdoor is het onmogelijk dit te blijven doen op die schaal. Er is ook veel verloop op het park en dat maakt het allemaal gewoon niet rendabel.

 1. Binnengekomen post en mededelingen

Er is een mail binnen gekomen van 3FM en Piet vertelt dat Serious Request van 3Fm door het dorps trekt op 21 december. Het thema dit jaar is mensenhandel. Er is vanuit de gemeente de vraag gesteld of wij er iets mee willen doen vanuit het dorp. Er komen wat suggesties tijdens de vergadering:

Een stop bij Merkus (onthaal)

SamSam informeren en/of Jejo

Artikel in DG of gemeente nieuws

Con Amore informeren.

Roel gaat informatie opvragen bij 3FM wat de bedoeling en mogelijkheden zijn.

 1. Vaststellen verslag openbare vergadering 12 september 2019

Bij punt 4 van het verslag valt nog te melden dat Irene Jansen en de GGD voor advies contact opnemen met de gemeente en er ligt nu een voorstel voor een afspraak.

Bij punt 6: De 4 woningen op het einde van de Peperstraat vallen onder dezelfde voorwaarden als de bouw op Hoge Wei en moeten zich dus aan dezelfde regels houden.

 1. Thema: De Oosterhoutse Uiterwaarden

Gastspreker: Twan Teunissen (Boswachter)

Twan is nu sinds 1 jaar boswachter bij Staats Bosbeheer (SBB) in de regio Gelderse Poort. De Oosterhoutse uiterwaarden zijn voor een deel eigendom van SBB en er zijn nog een aantal delen in handen van particulieren. Enkele delen zijn niet van SBB, maar vallen wel onder hun beheer, zoals de landtongen bijvoorbeeld. Er leven veel vogels in de uiterwaarden en een enkeling is zeldzaam. Ook is er natuurlijk veel flora met ook een enkele zeldzame soort zoals bijvoorbeeld het Zandweegbree. De kwaliteit van het water in de rivier wordt steeds beter, omdat sinds 1980 er minder afval geloosd wordt op de rivier. Hierdoor komen er steeds weer andere dieren zoals de libellen en 1-dgas vliegjes die daarvoor allang verdwenen waren. De vele scheepvaart heeft ook zijn invloed op de flora en fauna in en rond de rivier. Sommige soorten kunnen beter tegen golvend water dan andere.

Bevers en muizen zie je veel in de uiterwaarden en zeker door die laatste groep ook steeds meer uilen.

De Oosterhoutse uiterwaarden zijn vrij toegankelijk met de waarschuwing om 25 meter van de grazers te blijven.

Er is voor de uiterwaarden niet een plan, maar er zijn wel voorbeelden zoals bijvoorbeeld Lingewaard. Veel kosten worden betaald door de verkoop van klei en niet direct door de overheid. Wel wordt er vaak door de overheid grond gekocht, zoals hier, ter compensatie van andere stukken natuur. Het rijk blijft ook altijd de baas over de uiterwaarden, want het doel is ruimte voor het water en slib en niet de natuur.

SBB of de overheid gaat niet actief particulieren benaderen voor stukken grond, maar als het aangeboden wordt, zullen ze het wel vaak kopen.

SBB wil graag grote stukken natuur hebben en dat realiseren ze mede door kleine stukjes te verkopen om zo meer aaneengesloten stukken grond te verkrijgen.

Er is een vraag over de dubbele rijen prikkeldraad in de uiterwaarden op sommige stukken. Uit angst voor overdracht van ziektes tussen verschillende dieren, plaatst men vaak een dubbel raster. Dat is makkelijker dan controle en navraag.

Het SNL heeft de Oosterhoutse uiterwaarden als doeltype kruiden en faunarijk grasland gegeven. SBB beheerst dat met grazers en eventueel paarden die het hele jaar daar lopen. De dieren staan onder toezicht van de kudde beheerder, die ze ook jaarlijks checkt op ziektes en ze oormerkt.

Een vraag is wie er verantwoordelijk is als er iets gebeurt met de dieren. Wie er verantwoordelijk is, is een lastige kwestie, maar de kudde beheerder is aansprakelijk. Los lopende honden blijft altijd een issue. Omdat die wel eens achter een dier aan willen rennen. Als zo’n beest dan net zo een aanvaring heeft gehad, kan het dier weleens anders reageren op een wandelaar dan normaal.

Er is ook een teveel aan stikstof in de uiterwaarden, maar dat is maar minimaal.

Cor vraagt of het dan niet vreemd is dat er bomen gekapt worden die toch stikstof opnemen. Maar dat hangt helemaal van het doel van het bos af. Is het als natuur, hout of recreatie bestemd. Soms kapt men ook om er andere natuur van te maken, heide bijvoorbeeld of uit veiligheidsoverweging.

Er worden door SBB geen rondleidingen gegeven, maar op afspraak zou het wel eens mogelijk kunnen zijn. Dan is er nog een vraag over het “vlugje” , de oude Dorpsstraat. Het blijkt dat het niet helemaal van SBB is, maar ook een deel particulier en die heeft het recht om het af te zetten, helaas.

Als laatste wil Twan nog melden dat er vaak cross motoren rijden en dat dat niet wenselijk is. Dus dat mag gemeld worden, zodat ze er wat aan kunnen doen. Twan is bereikbaar via de mail: t.teunissen@staatsbosbeheer.nl.

 

 1. Voortgang projecten

*Hart van Oosterhout: Er is een presentatie geweest die druk bezocht is. De presentatie komt ook online op onze website en die van Dorpsgeluiden.

*Dorpsprofiel avond is er geweest, over hoe ons dorp er uit ziet. Dat project loopt

*Wat beters: Loopt ook gestaag door, het is wachten op de energiebelasting korting, maar nog niks duidelijk op dit moment.

*Bio installatie is geannuleerd.

*Buslijn 3 komt terug vanaf 15 december.

 

 1. Datum nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsraad.

Nieuwjaarsreceptie zal komend jaar op 21 januari zijn.

 

 1. Rondvraag

Camiel geeft aan dat er nog veel contributie niet betaald is.

Dorpsgeluiden vraagt om subsidie hetgeen we doorspelen naar Johan.

Er is geen reminder mail verstuurd deze keer, dit wordt toch wel op prijs gesteld. Extra aandachtspunt voor de volgende keer.

Een opmerking dat alleen de direct belanghebbende waren uitgenodigd voor de dijkverzwaringsbijeenkomst. Het bleek nu inderdaad eerst voor de direct omwonende te zijn en niet het hele dorp. Hier zijn wel excuses voor gemaakt op de website.

Cor geeft aan dat er eerst in kleine groepen bijeengekomen wordt en dat later de formele bijeenkomst wordt gehouden.

 1. Sluiting

Cor sluit de vergadering en nodigt een ieder uit aan de bar voor een drankje.

Notulen openbare vergadering 12-09-2019

 1. Opening en vaststelling agenda.

Johan opent de vergadering om 20:00u. Hij verwelkomt 2 nieuwe bewoners van ons dorp, die wonen op Tergouw.

 1. Binnengekomen post en mededelingen

Afwezig zijn Ge, Walter en Leo Borgonjen. De DR heeft een kopie brief ontvangen die Geert Stoltenberg heeft verstuurd aan de gemeente over de verkeersituatie bij het kruispunt Dorpsstraat- Savenijelaan.

Lees meer