Notulen openbare vergadering 12-09-2019

  1. Opening en vaststelling agenda.

Johan opent de vergadering om 20:00u. Hij verwelkomt 2 nieuwe bewoners van ons dorp, die wonen op Tergouw.

  1. Binnengekomen post en mededelingen

Afwezig zijn Ge, Walter en Leo Borgonjen. De DR heeft een kopie brief ontvangen die Geert Stoltenberg heeft verstuurd aan de gemeente over de verkeersituatie bij het kruispunt Dorpsstraat- Savenijelaan.

Ge heeft ons laten weten dat het trottoir op de Stationsweg niet netjes is terug gelegd. Vanuit de zaal de toevoeging dat er veel begroeiing over de weg hangt het dorp in. En Ge liet per mail weten dat het kavel van erven Koedam erg overwoekerd is.

  1. Vaststellen verslag openbare vergadering 15 mei 2019

Verslag is vastgesteld door de leden.

  1. Thema: Oosterhout (z)onder hoogspanning??

Het thema van de avond gaat over de hoogspanningskabels door ons dorp. Gisela, Irene, Piet en Martin hebben dit voorbereid. Het doel van dit thema is om te kijken of meer mensen zich zorgen maken in het dorp over de kabels en of er voldoende draagvlak is om actie te ondernemen richting de gemeente.

Wat is de reden om het nu weer bespreekbaar te maken?

Er is een besluit op 8 november 2018 genomen door de overheid. Daarover verderop  meer. En Irene die onder de hoogspanningsmasten woont is er persoonlijk  bij betrokken. We hebben de GGD, Tennet en de Dorpsraad Zetten gecontacteerd om informatie te achterhalen over de mogelijk schadelijke risico’s van de hoogspanningsmasten (HS).

Even wat geschiedenis en feiten op een rij.

In de jaren 70 is veel onderzoek gedaan naar de effecten van HS op de gezondheid. Dit is niet waarschijnlijk alleen daar waar waardes heel hoog zijn, maar dat is niet in woongebieden.

Er zijn grenzen opgesteld door het ICNIRP waarbinnen het niet wenselijk is langdurig te verblijven.

Er is ook onderzoek gedaan of bepaalde ziektes vaker voorkomen bij mensen die in de buurt van HS wonen. Maar die onderzoeken laten niks zien. Wel is er een zwakke relatie tussen HS en leukemie bij kinderen. Maar dat zou ook nog toeval kunnen zijn.

De overheid heeft destijds besloten het voorzorgsprincipe toe te passen.

In 1989 is de 1ewerkgroep in Oosterhout al opgericht tegen de hoogspanning. In 1997 zouden de masten al weg zijn volgens de gemeente. Vanaf 2005 adviseert het ministerie om zoveel mogelijk als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond bovengrondse HS, waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld groter is dan 0,4 micro Tesla. De indicatieve zones voor 150.000V lijnen, zoals die in Oosterhout, is 80 meter aan beide zijdes.

In 2010 schrijft de GGD een brief aan de gemeente.

In 2017 is het Aldershof opgeleverd en die staan 12 meter van HS. Op 28 mei 2018 is er een programma van RTL4 geweest over HS en als reactie daarop heeft de gemeente toegezegd een overleg te organiseren. Helaas is dat nooit gebeurd.

Op 8 november 2018 is er een nieuwe wet gekomen over verkabeling of verplaatsing van de HS. Ruim 60 gemeentes kunnen door deze wet de HS gaan verkabelen of verplaatsen per 01-01-2019. De gemeente is dan de opdrachtgever en de kosten voor kabels onder de grond bedragen ongeveer 6 miljoen euro per KM, waarvan 20% voor rekening komt van de gemeente en de rest van de provincie. Omkabelen is ook een mogelijkheid; dan gaan de kabels verder uit de bewoonde gebieden.  Gemeente Overbetuwe wordt ook genoemd op de lijst van 60 gemeenten die mogelijkerwijs in aanmerking zouden komen voor zo’n regeling.

Er komen technische vragen vanuit de aanwezigen: of er altijd even veel stroom door de HS loopt. De spanning is wel altijd 150.000V, maar de hoeveelheid stroom is variabel.Een andere vraag is of de hoeveelheid stroom is afgenomen sinds Electrabel niet meer actief is en of dat invloed heeft? Deze vraag spelen we door aan Tennet.

Reacties van de aanwezigen:

Op de vraag of er draagvlak is voor het “probleem”, staan veel aanwezigen hier neutraal in.

Een opmerking is ook dat de gemeente een vrij beperkte begroting heeft en dus niet bij middelen zou zijn om zo’n traject te bekostigen.

Er komt nog een idee om een enquête te houden in het dorp om te kijken of er draagvlak is voor het probleem.

Ook zijn er nog vragen die het beste door Tennet beantwoord kunnen worden (Er komt meer vraag naar stroom, gaat het voltage dan ook omhoog?, wanneer zijn de masten afgeschreven?) en de uitkomst is dan ook om Tennet nog eens uit te nodigen. Ook wordt opgemerkt dat we de GGD nog eens te vragen om meer onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s. Op een later moment kunnen we de wethouder uitnodigen. De werkgroep pakt het nu weer verder op.

  1. Omroep Lingewaard

De DR heeft bezoek gehad van omroep Lingewaard. Zij zijn altijd op zoek naar nieuws, dus als er wat gebeurd of er is een evenement, meld het dan bij de DR, zodat wij dat door kunnen geven aan omroep Lingewaard.

De omroep is online en de items zullen dus op hun website en Facebook pagina worden geplaatst. En ze zijn op zoek naar vrijwilligers die foto’s en video’s kunnen maken van nieuwsfeiten. Het materiaal blijft eigendom van de maker en kan dus ook elders voor worden gebruikt. Kijk voor meer informatie op www.omroeplingewaard.nl.

  1. Voortgang projecten

*Hart van Oosterhout: Er zit schot in de zaak. Op 25 september komt een deel van de klankbord groep weer bij elkaar. En uiterlijk eind oktober zal er een grote bijeenkomst worden georganiseerd voor heel Oosterhout. Er is al 3 miljoen gereserveerd door de gemeente voor het verplaatsen van SamSam. Er is een vraag uit de zaal of de sporthal er nog komt en het antwoord is ja en waarschijnlijk gedeeltelijk ondergronds. Johan vertelt nog kort even over de wens vanuit het Dorp om een kern te hebben, een ontmoetingsplek. En dat nu het juiste moment daar is om alle betrokkenen te mobiliseren, zowel de kerk als het Dorpshuis, cafe Merkus en SamSam. De wethouder is heel stellig dat het over 3 jaar gerealiseerd is.

*Hoge Wei 1: Vraag, vallen de 4 woningen ook onder de voorwaarden zoals die aan Klok zijn gesteld over aanvang bouw en rij routes? Dat is niet duidelijk.

*Kerkepad: De verbreding staat nog steeds gepland voor eind 2019.

*Knip: Waarschijnlijk zal snel de Knip op de Griftdijk noord permanent zijn.

*Het doortrekken van de Van Balverenlaan naar Park 15 gaat door.

*Rianne en Johan zijn bezig alle politieke partijen te benaderen om het plan voor een auto luwe Oosterhoutstestraat te presenteren. Tot nu toe zijn alle partijen positief.

*Op 11 september was de aftrap 75jaar bevrijding met de Sunset March. Er liepen 40 mensen mee en er zijn veel mooie foto’s gemaakt. Alles hierover is terug te vinden op de site van de historische kring Oosterhout www.historischekringoosterhout.nl . Ook is er een krans gelegd namens het Dorp. Op 19 september is er een lezing met veel leuke sprekers en het overige programma van is terug te lezen in de Dorpsgeluiden van september. Het hele weekend van 20 september staat in het teken van 75 jaar bevrijding.

Peter biedt zich nog aan om als vrijwilliger te helpen op de zaterdag.

 

  1. Rondvraag

Er is een cursus hoe om te gaan met de AED en hiervoor hebben zich 18 deelnemers gemeld. Frans vindt het een compliment waard.

Jan vraag of de WC bij de bushalte op de Oosterhoutsestraat weg kan. Johan geeft aan dat Brengflex stopt, maar dat er al gesprekken zijn in een ver gevorderd stadium om de bus weer terug te krijgen. Dan zou het toilet weer van toepassing kunnen zijn.

Peter vraagt zich af of er al ontwikkelingen zijn m.b.t. de groene strook tussen ons dorp en het bedrijventerrein. Johan geeft aan dat de koppeling tussen de verkoop van kavels en de compensatie (waaruit de strook betaald zou moeten worden) is los gelaten. Misschien eens een brief schrijven of gewoon vragen hoe het er mee staat.

Frans vraag wie de enquête heeft ontvangen van de gemeente. Deze is willekeurig verstuurd door de gemeente.

  1. Sluiting

Johan sluit de vergadering en nodigt  iedereen uit voor een drankje aan de bar.