Ontwerpbestemmingsplan Oosterhout, Peperstraat

Situatiefoto Paperstraat Oosterhout

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterhout, Peperstraat’ vanaf donderdag 11 juni 2020 tot en met woensdag 22 juli 2020 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.
In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl

Het plan maakt de bouw van 44 grondgebonden woningen aan de Peperstraat in Oosterhout juridisch-planologisch mogelijk.

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd.

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit van burgemeester en wethouders ligt bij de stukken ter inzage.

Dit besluit is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan.

Tot en met woensdag 22 juli 2020 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

Nadere informatie:

1-TOE_Oosterhout, Peperstraat_ontwerp

3-RGLS_Oosterhout, Peperstraat_ontwerp

4-VERB_Oosterhout-Peperstraat_ontwep

of via deze link:  https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_wonen/Ruimtelijke_plannen/Ontwerpbestemmingsplan_Oosterhout_Peperstraat

Luchtfoto_Hoge_Wei

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Hoge Wei

Met ingang van vandaag, donderdag 9 juni, ligt het voorontwerpbestemmingsplan Hoge Wei gedurende 6 weken ter inzage. Het voorontwerp met bijbehorende stukken is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bezwaar maken
Binnen de genoemde termijn van 6 weken (dus uiterlijk 20 juli) kunnen inwoners van de gemeente Overbetuwe en overige belanghebbenden schriftelijk (niet per e-mail) een inspraakreactie indienen. De Dorpsraad Oosterhout en Werkgroep Kwellend Water zullen u allen hier behulpzaam bij zijn met voorbeeldbrieven e.d.

Luchtfoto_Hoge_Wei

informatieavond
Op donderdag 16 juni is er een informatieavond over de Hoge Wei in Dorpshuis De Schakel (De Honsvoet 2 te Oosterhout). Deze avond begint om 18.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

calendarZet de afspraak in je iCal agenda (MacOS)
calendarZet de afspraak in je Outlook agenda (vCal – Windows)

Zie ook voorgaande artikel op deze website: Bouwplannen Hoge Wei In definitief stadium?
Ook in de recente juni uitgave van de “Dorpsgeluiden” kunt hierover een artikel lezen.

Plannen Hoge Wei

Begin februari heeft de projectontwikkelaar Klok een aantal leden van dorpsraad en kwellend water geïnformeerd over een nieuw bouwplan voor Hoge Wei. Dit plan is nog in de conceptfase en is dus nog niet formeel in procedure gebracht. Klok Bouw wil graag van ons als bewoners weten wat we er van vinden, voordat het plan definitief wordt en het plan naar de gemeente Overbetuwe in procedure wordt gebracht. In deze nieuwsbrief vindt u meer over de grote lijnen van het plan, een overzicht van de vragen die zijn gesteld en de opmerkingen die zijn gemaakt in de openbare vergadering van de dorpsraad op 9 maart en de vraag aan u of u zelf nog vragen of opmerkingen heeft over het plan. U kunt tot 25 maart uw opmerkingen en vragen aan ons toesturen per mail aan secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

Als dorpsraad verzamelen wij alle vragen en opmerkingen en zullen deze aan Klok Bouw doorgeven. Ook zullen we overleg voeren met de actiegroep Kwellend Water, het waterschap en de projectleider van de gemeente voor Hoge Wei.

Het plan Hoge Wei in hoofdlijnen:

Er zijn een aantal schetsen van het plan bijgevoegd. Een ervan is het meest voor de hand liggend volgens Klok: het plan met de 68 woningen.

In grote lijnen is het plan als volgt:

 • Er komen tussen de 60 en 70 woningen,
 • Er komen drie ontsluitingen
 • Er komen zo laag mogelijke keermuren.
 • De zone langs de dijk blijft open.
 • Waterafvoer: In het bestaande maaiveld mag niet worden gegraven, dus komen er geen wadi’s. Het overtollig water wordt opgevangen onder de weg in een soort lavabed. Om het hele plan komt drainage (85 cm doorsnede) met aansluiting op de bestaande B-watergang bij de Dijkstraat.
 • De woningen worden maximaal 12 meter hoog, maar dat is exclusief ophoging van het huis dat nodig is om te voorkomen dat het met de voeten in het water komt te staan.
 • De samenstelling is 30% Sociale koop- en huurwoningen, 70% vrije sector woningen.
 • Het tijdplan: in de zomer 2016 wil Klok het bestemmingsplan in procedure brengen en aansluitend een inloopavond organiseren. Het plan wordt daarna afhankelijk van de verkoop in fases gebouwd.

Vragen, antwoorden en opmerkingen die tijdens de openbare vergadering aan de orde kwamen:

 • Hoe zit het met de woningen aan de Peperstraat, zijn die nog onderdeel van het plan? Ja, het plan voor die woningen is ongewijzigd. Daar zijn twee twee-onder-een-kap woningen gepland.
 • Als nog niet duidelijk is hoe het er uit komt te zien. Hoe kunnen we dan aangeven wat we er van vinden? Het is nog een schetsplan.
 • Hoe zit het met de reconstructie van de Peperstraat: die moet herzien worden als deze moet dienen als ontsluiting van de woonwijk? Reconstructie van de Peperstraat komt er, maar hoe dat er uit komt te zien is nog niet bekend. Volgens de wethouder moet er ook iets gebeuren met de sloten die destijds zijn weggehaald
 • Waarom zoveel woningen? Er is een afspraak met Klok Bouw dat zij 100 woningen mogen bouwen. Die kunnen niet meer allemaal op de Hoge Wei gerealiseerd worden, dus gaat de gemeente kijken waar Klok ook kan bouwen. Hoeveel woningen en waar dat is, is onbekend. Een bewoner merkt op dat in het Dorpsontwikkelplan (DOP) dat destijds is opgesteld een aantal van 60 woningen op Hoge Wei is genoemd.
 • Waar moeten we terecht als inwoners meer last krijgen van kwelwater door de bouw van Hoge Wei? Het advies kwam om de projectontwikkelaar een bankgarantie te laten afgeven, zodat er zekerheid dat eventuele claims kunnen worden uitbetaald.
 • Heeft de stedebouwkundige de tekeningen al gezien en zo ja, wat was zijn/haar reactie? Weinig lucht en groene ruimte.

De kernpunten in de reactie van Kwellend water zijn:

 • we vinden dat er op plangebied max 40 woningen gebouwd mogen worden. Het plangebied is immers kleiner geworden, dus moet de bebouwing op het overgebleven deel naar verhouding zijn, nu is de dichtheid veel te hoog.
 • De bouwhoogtes zijn veel hoger dan de rest van het dorp: dat is onacceptabel.
 • Bouwen in fases betekent: lang in de rommel, niet prettig voor omwonenden.
 • De gemeente zou de belangen van inwoners ook zeker moeten dienen, de indruk bestaat nu dat de gemeente meer aan de kant van de projectontwikkelaar staat.

We zijn benieuwd naar uw vragen en opmerkingen over het plan. Stuur ze per mail naar secretaris@dorpsraadoosterhout.nl uiterlijk 25 maart aanstaande.