Ontwerpbestemmingsplan Oosterhout, Peperstraat

Situatiefoto Paperstraat Oosterhout

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterhout, Peperstraat’ vanaf donderdag 11 juni 2020 tot en met woensdag 22 juli 2020 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.
In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl

Het plan maakt de bouw van 44 grondgebonden woningen aan de Peperstraat in Oosterhout juridisch-planologisch mogelijk.

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd.

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit van burgemeester en wethouders ligt bij de stukken ter inzage.

Dit besluit is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan.

Tot en met woensdag 22 juli 2020 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

Nadere informatie:

1-TOE_Oosterhout, Peperstraat_ontwerp

3-RGLS_Oosterhout, Peperstraat_ontwerp

4-VERB_Oosterhout-Peperstraat_ontwep

of via deze link:  https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_wonen/Ruimtelijke_plannen/Ontwerpbestemmingsplan_Oosterhout_Peperstraat