Advies Weginrichting Gastvrije Waaldijk

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Een Waaldijk met een gastvrij karakter. Het gaat om een dijk van 80 kilometer lang met  dezelfde inrichtingsprincipes en herkenbare belevingspunten ; een “Gastvrije Waaldijk”.  Zes gemeenten aan de Waal: West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland werken aan dit project.

In onderstaand document kunt u het advies lezen dat is opgesteld naar aanleiding van de vraag: “Wat is de meest optimale weginrichting van de Gastvrije Waaldijk in de gemeente Overbetuwe per type wegvlak (maatwerkoplossingen) voor een zo verkeersveilig mogelijk ontwerp, rekening houdend met de bestaande kruinbreedte en de bouwstenen uit het project ‘Gastvrije Waaldijk?’

https://www.overbetuwe.nl/dsresource?objectid=bf2933e7-441d-401a-b2bc-d7af4468f53c&type=PDF

 

Website Dijkversterking

De werkzaamheden zijn per 30 augustus 2021 gestart.

Informatie over de Dijkversterking kunt u hier vinden:

Dijkversterking Wolferen-Sprok – Dijkversterking Wolferen-Sprok (dijkversterkingwolferensprok.nl)

 

 

 

Ontwerp projectplan Waterwet ter inzage

De Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) moet over 13,2 km versterkt worden om aan de veiligheidsnormen te voldoen.

Bij een wijziging van een waterstaatswerk, zoals deze dijk, is het maken van een projectplan Waterwet verplicht.Hierin staat wat versterkt moet worden en op hoofdlijnen hoe dit gaat gebeuren.

Stukken ter inzage

Het ontwerp projectplan Waterwet ligt samen met de Milieueffectrapportage, de ontwerp-bestemmingsplannen en de ontwerp-vergunningen en ontheffingen ter inzage van 2 oktober tot en met 13 november 2020. Deze stukken zijn beschikbaar via de volgende website: www.dijkversterkingwolferensprok.nl. Hier vindt u ook de locaties waar de papieren stukken ter inzage liggen.

 

Uitleg en hulp

We kunnen ons voorstellen dat u niet goed bekend bent met het ontwerp projectplan Waterwet. Daarom is er op dinsdag 29 september 2020 om 19.00u een digitale bijeenkomst met uitleg over het proces en gelegenheid voor algemene vragen. Als u zich aanmeldt via M.SecretariaatWoS@wsrl.nl, krijgt u de link toegestuurd. De sessie duurt ongeveer een uur en is later via de website van het  Waterschap terug te zien.

Heeft u een specifieke vraag of hulp nodig bij het indienen van een zienswijze, dan is het Waterschap hiervoor beschikbaar op:

Vooraf aanmelden is noodzakelijk vanwege de Corona-maatregelen. Stuur hiervoor een email naar
M.SecretariaatWoS@wsrl.nl met de datum en een tijdstip tussen 19 en 21u van uw voorkeur.  Er wordt gewerkt met tijd-slots van 30 minuten.

 

Zienswijze indienen

Heeft u het plan gelezen, en bent u het niet eens met een onderdeel van het projectplan, de bestemmingsplannen of de ontwerp besluiten? Dan kunt u dit kenbaar maken door een zienswijze in te dienen tijdens de terinzagelegging.

Vermeld  daarbij het zaaknummer 2020-011687.

Dit kan per e-mail  (post@gelderland.nl) of post (Provincie Gelderland, afdeling Water, postbus 9090, 6800 GX Arnhem). Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Maak hiervoor een afspraak via het Provincieloket (026 359 99 99).

 

Wat eraan vooraf ging

Aan het ontwerp projectplan Waterwet heeft ontwerpteam De Betuwse Waard anderhalf jaar gewerkt met team van onder meer rekenaars, ontwerpers, documentschrijvers, landschapsarchitecten en bodemonderzoekers. Daar zijn bewoners , belanghebbenden en de kla0nkbordgroep bij betrokken en over geïnformeerd via informatieavonden, keukentafelgesprekken, ontwerpateliers en bijeenkomsten.

Aansluitend hebben de gemeenten Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland het ontwerp projectplan besproken en beoordeeld.

Ontwerpteam De Betuwse Waard

Waterschap Rivierenland heeft bij deze dijkversterking voor een zogenaamd ontwerpteam gekozen,  dat zich
De Betuwse Waard noemt. Dit team bestaat uit:

de aannemerscombinatie van Ploegam B.V., GMB Civiel B.V. en Dura Vermeer Infra Landelijke projecten B.V.;
ingenieursbureau Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.;
Waterschap Rivierenland.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u bellen met de omgevingstelefoon
06-51469206 of een email sturen naar  M.SecretariaatWoS@wsrl.nl

 

Rapport Gastvrije Waaldijk

De Noordelijke Waaldijk, tussen Gorinchem en Nijmegen gaat op de schop. In de komende jaren wordt van Gorinchem Dalem-poort tot en met Sprok een planvormingstraject doorlopen waarin wordt bepaald hoe het nieuwe dijklandschap er uit komt te zien. Hierbij wordt ook de dijkweg bestudeerd. In het planvormingstraject van het Waterschap is nog veel ruimte om suggesties te doen. Deze dijkversterking biedt kansen om het recreatief en toeristische gebruik van de dijk en haar omgeving te vergroten.

Begin dit jaar zijn nieuwe normen voor de dijken van kracht gegaan die eisen dat de kans op een doorbraak wordt verkleind. De aanleiding voor de normen waren nieuwe inzichten over bescherming tegen hoog water, het principe van basisveiligheid voor alle inwoners en een toegenomen economisch belang van de gebieden achter de dijken.

De noordelijke Waaldijk zal worden versterkt in de komende periode. Hierbij worden risico’s door een tekort aan hoogte, een tekort aan stabiliteit en door piping, aangepakt. Waterschap Rivierenland is momenteel bezig met ruimtelijke verkenningen naar de omgeving van de dijk en met technisch onderzoek naar de dijk zelf. Voor drie van de vier trajecten zijn ruimtelijke kwaliteitskaders opgeleverd. Deze hebben mede een basis gelegd voor dit onderzoek naar recreatie- en toerismekansen.

Lees hier het rapport: rapport gastvrije Waaldijk def LQ