Ontwerp projectplan Waterwet ter inzage

De Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) moet over 13,2 km versterkt worden om aan de veiligheidsnormen te voldoen.

Bij een wijziging van een waterstaatswerk, zoals deze dijk, is het maken van een projectplan Waterwet verplicht.Hierin staat wat versterkt moet worden en op hoofdlijnen hoe dit gaat gebeuren.

Stukken ter inzage

Het ontwerp projectplan Waterwet ligt samen met de Milieueffectrapportage, de ontwerp-bestemmingsplannen en de ontwerp-vergunningen en ontheffingen ter inzage van 2 oktober tot en met 13 november 2020. Deze stukken zijn beschikbaar via de volgende website: www.dijkversterkingwolferensprok.nl. Hier vindt u ook de locaties waar de papieren stukken ter inzage liggen.

 

Uitleg en hulp

We kunnen ons voorstellen dat u niet goed bekend bent met het ontwerp projectplan Waterwet. Daarom is er op dinsdag 29 september 2020 om 19.00u een digitale bijeenkomst met uitleg over het proces en gelegenheid voor algemene vragen. Als u zich aanmeldt via M.SecretariaatWoS@wsrl.nl, krijgt u de link toegestuurd. De sessie duurt ongeveer een uur en is later via de website van het  Waterschap terug te zien.

Heeft u een specifieke vraag of hulp nodig bij het indienen van een zienswijze, dan is het Waterschap hiervoor beschikbaar op:

Vooraf aanmelden is noodzakelijk vanwege de Corona-maatregelen. Stuur hiervoor een email naar
M.SecretariaatWoS@wsrl.nl met de datum en een tijdstip tussen 19 en 21u van uw voorkeur.  Er wordt gewerkt met tijd-slots van 30 minuten.

 

Zienswijze indienen

Heeft u het plan gelezen, en bent u het niet eens met een onderdeel van het projectplan, de bestemmingsplannen of de ontwerp besluiten? Dan kunt u dit kenbaar maken door een zienswijze in te dienen tijdens de terinzagelegging.

Vermeld  daarbij het zaaknummer 2020-011687.

Dit kan per e-mail  (post@gelderland.nl) of post (Provincie Gelderland, afdeling Water, postbus 9090, 6800 GX Arnhem). Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Maak hiervoor een afspraak via het Provincieloket (026 359 99 99).

 

Wat eraan vooraf ging

Aan het ontwerp projectplan Waterwet heeft ontwerpteam De Betuwse Waard anderhalf jaar gewerkt met team van onder meer rekenaars, ontwerpers, documentschrijvers, landschapsarchitecten en bodemonderzoekers. Daar zijn bewoners , belanghebbenden en de kla0nkbordgroep bij betrokken en over geïnformeerd via informatieavonden, keukentafelgesprekken, ontwerpateliers en bijeenkomsten.

Aansluitend hebben de gemeenten Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland het ontwerp projectplan besproken en beoordeeld.

Ontwerpteam De Betuwse Waard

Waterschap Rivierenland heeft bij deze dijkversterking voor een zogenaamd ontwerpteam gekozen,  dat zich
De Betuwse Waard noemt. Dit team bestaat uit:

de aannemerscombinatie van Ploegam B.V., GMB Civiel B.V. en Dura Vermeer Infra Landelijke projecten B.V.;
ingenieursbureau Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.;
Waterschap Rivierenland.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u bellen met de omgevingstelefoon
06-51469206 of een email sturen naar  M.SecretariaatWoS@wsrl.nl