Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Dinsdag 27 juni 2023

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Dinsdag 27 juni 2023, 20.00 uur, Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering.

 

 1. Binnengekomen post en mededelingen

Afmeldingen: Walter van Zoggel, Richard Huisman, Mariël de Vries, Gerdien Maaijen, Adrie vd Laak.

 

 1. Jaarstukken 2022 en begroting 2023.

Penningmeester Camiel licht de jaarstukken toe. Een paar belangrijke punten:

 • In 2022 hebben we geen subsidie aangevraagd van de gemeente. Net als in 2021 was dit om het vermogen van de Dorpsraad af te bouwen. Publiek geld hoeft niet opgepot.
 • In 2022 kwamen de kosten van de verkeersactie voor rekening van de Dorpsraad, dat was een grote uitgave.
 • We hebben subsidies gegeven voor de herdenkingen (5 mei en september).
 • Het eigen vermogen is nog steeds groot genoeg.
 • De Penningmeester beheert voor een aantal werkgroepen in het dorp budgetten op de rekening van de dorpsraad. Bijv voor huiskamer, blauwe dinsdag… Deze budgetten zijn niet van de dorpsraad zelf.

 

Begroting 2023:

 • In 2023 hebben we weer wel subsidie van de gemeente gevraagd.
 • Werkgroepen van de dorpsagenda hebben subsidie toegekend gekregen van de gemeente. Dit gaat voorlopig ook naar de rekening van de dorpsraad.

 

In een volgende vergadering zal de Dorpsraad meer uitleg geven over de twee omgevingsfondsen die er nu zijn: het Omgevingsfonds Windmolenpark Nmg Noord en Omgevingsfonds Zonnepark A15.

 

 1. Verslag kascommissie.

Peter v Moerkerk en Peter Kersten hebben de administratie gecontroleerd. Conclusie: De administratie is heel netjes en goed uitgevoerd. Ze stellen voor om de jaarstukken en de begroting aan te nemen. Dat doen we bij deze.

 

 1. Benoeming leden nieuwe kascommissie.

Peter v Moerkerk stelt zich opnieuw verkiesbaar. Er is nog een tweede commissielid nodig. Heb je belangstelling? Meld je dan bij het bestuur van de Dorpsraad.

 

 1. Rooster van aftreden bestuursleden.

Hier komen we in een volgende vergadering op terug. De vergadering heeft geen bezwaar.

 

 1. Ontwikkelingen in de uiterwaarden bij Oosterhout.

In de vorige openbare vergadering heeft K3Delta een presentatie gegeven over de plannen voor natuurontwikkeling/klei- en zandwinning in de Oosterhoutse uiterwaarden. Daarna kregen wij berichten over storting van vervuilde grond in Nijmeegse uiterwaarden. We hebben contact hierover gehad met de gemeente en daarna ook direct met K3 Delta. Hun reactie:

 • Inderdaad zal K3 volgens de plannen op een aantal plaatsen in de Oosterhoutse uiterwaarden grond afgraven voor zand- en kleiwinning. Dit kan gaan tot 9 of 10 m diep.
 • Ze zullen dat dan weer ophogen met 3 of 4 meter grond.
 • Ze hebben aan ons de toezegging gedaan dat ze daarvoor geen grond van buiten de uiterwaarden zullen gebruiken.

Sowieso zijn er in het dorp gemengde gevoelens bij de plannen van K3. Worden we er wel of niet blij van? Wordt de natuur beter of niet? We moeten scherp in de gaten houden wat de plannen zijn. De dorpsraad blijft dit dossier kritisch volgen.

 

 1. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen

 

 1. Werkgroep Wonen | door Theo (Eggen)
 • We volgen alle plannen die er in ons dorp spelen. We hebben een wensenprogramma gemaakt voor woningbouw in Oosterhout. Daarvoor hebben we informatie gebruikt die we in het dorp hebben opgehaald.
 • Dit programma hebben we besproken met 3 projectontwikkelaars die plannen aan het maken zijn voor een project in Oosterhout. Het gaat om de plannen voor Hart van Oosterhout, Hoge Wei 3 en Bufferzone Park15.
 • De bereidheid om rekening te houden met de wensen van de werkgroep is bij sommige heel groot, en bij sommige niet zo duidelijk merkbaar.

 

 1. Werkgroep Leefomgeving | Door Gisela
 • Werkgroepje Water: De actie regentonnen is goed verlopen. Er zijn veel tonnen verkocht. Niet iedereen heeft ook subsidie bij de gemeente gevraagd. De termijn daarvoor sluit begin juli.
 • Werkgroepje Groen: Hierover volgende keer meer.
 • Werkgroepje Zwerfafval: Deze groep is elke maand actief. Op 21 juni, op midzomeravond, deed de groep een goede en gezellige opschoonactie in uiterwaarden.

 

 

 

 1. Werkgroep Verkeer | Door Floor
 • Op 23 mei hebben we een rondje gefietst door Oosterhout met wethouder Wijnte Hol en een verkeersambtenaar. We gingen langs een groot deel van de plekken uit ons 10-puntenplan. De wethouder zegde voor het Kerkepad toe: dit wordt nog dit jaar verbreed.
 • De Peperstraat gaat later dit jaar op de schop. Het gaat om verbeteringen die nodig zijn vanwege de bouw van Hoge Wei 1 en 2. Er is een bewonersavond geweest. Binnenkort komt het definitieve ontwerp van de gemeente. Uit het publiek komt de vraag om het verkeer dat nu begint te komen vanuit Hoge Wei 2 beter te laten zien dat de maximumsnelheid 30 is. We laten dit weten aan de gemeente.
 • We kijken mee met het Integraal Verkeersplan dat de gemeente aan het maken is. De samenwerking met de gemeente was lange tijd uiterst moeizaam. Dat is flink verbeterd. Hoogste op de prioriteitenlijst is Vredesplein/Oosterhoutsestraat. Ook vanuit het publiek nog eens de vraag om op te treden tegen hardrijders op de Oosterhoutsestraat. En om parkeren op de stoep onmogelijk te maken. Ook dit laten we weten aan de gemeente.

 

 1. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn | Door Theo (Voorn)
 • De Huiskamer bestaat binnenkort 1 jaar. Het loopt heel goed. Nu zijn we aan het uitdenken hoe we verder gaan. Onder de vlag van de Dorpsraad, of het nieuwe dorpshuis, of als eigen stichting?
 • Verder maken we ook nieuwe plannen. We zouden iets willen doen voor mensen met dementie. Misschien ook een hospice in het dorp.
 • We werken veel samen met de Zonnebloem. Dit bevalt heel goed. Ook andere mensen dan de directe doelgroep van Zonnebloem hebben profijt van deze samenwerking.

 

 1. Dorpsraad 2.0, nieuwe opzet Dorpsraad.

Johan geeft een toelichting:

 • In ons dorp zijn veel verenigingen, vrijwilligers, werkgroepen, commissies bezig met activiteiten voor het dorp. Dit belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. We merken aan de ene kant dat initiatieven soms langs elkaar heen gaan. En aan de andere kant dat er overlap bestaat, waardoor dingen soms dubbel gebeuren.
 • Hoe kunnen we zorgen dat werkgroepen en commissies beter op de hoogte zijn van elkaars plannen en bezigheden, zodat we meer profijt hebben van elkaar? En minder dubbel werk doen, wat vrijwilligers meer belast dan nodig.
 • Het idee is nu dat we bijvoorbeeld een sterk Dagelijks Bestuur kunnen oprichten van 3 of 4 mensen die tweewekelijks bij elkaar komen. Zij halen informatie op bij de andere groepen en activiteiten. En ze houden overzicht.
 • We zijn nu nog aan het brainstormen. In september leggen we deze vraag voor aan de bewoners van Oosterhout.

 

 

 1. Rondvraag
 • Frans Spaan: Het pad tussen Van Balverenlaan en Rietgraaf krijgt de naam Van Balverenpad
 • Oproep van Ruud Geerts: kom allemaal naar de informatieavond over het Hart van Oosterhout. 29 juni in de kerk.

 

Half 10 sluiting. Dank voor jullie komst!