Zienswijze Railterminal Gelderland en Knooppunt 38

Tot en met 21 oktober 2020 kunt u een zienswijze indienen met betrekking tot de Railterminal. Zie hierover onze eerdere berichtgeving.

In het recente verleden heeft de Dorpsraad zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen kunt u hier inzien/downloaden:

1. Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen Notitie reikwijdte en detailniveau Railterminal Gelderland d.d. 19 februari 2020: zienswijze DR NRD

2. Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen inpassingsplan Railterminal Gelderland d.d. 17 april 2020: zienswijze DR PIP

Op dit moment ziet de Dorpsraad geen reden om een hernieuwde zienswijze in te dienen.

Notulen Openbare Vergadering 16 september 2020

Datum: 16 september 2020
Aanvang 20:00 uur.
Plaats: Dorpshuis De Schakel

1. Johan opent om 20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Aan de agenda is nog een punt toegevoegd: André van Proosdij houdt een presentatie over het omgevingsfonds Windmolenpark.

2. Jessica Pluim, de nieuwe wijkagent voor Oosterhout, stelt zich voor en geeft antwoord op een vraag over de privacy aspecten en AVG regels bij privé bewakingscamera’s en publieke bewakingscamera’s. Zij adviseert om met de buren te overleggen indien er twijfels over zijn of de camera de privacy van de buren schendt. Zij zal zichzelf ook nog via Dorpsgeluiden introduceren. Zij is bereikbaar via jessica.pluim@politie.nl. Ook kan een bericht naar de Dorpsraad worden gestuurd, dan sturen wij die door.

3. Er zijn berichten van afmelding ontvangen van Gé Berns en van bestuursleden Gisela Albers en Rianne van Niekerk. Het bestuur draagt een nieuw bestuurslid voor als vervanger voor Roel die begin dit jaar afscheid genomen heeft. Marleen Engelschman Lubeck stelt zichzelf voor. Met algemene stemmen wordt haar voordracht aangenomen.

4. Gé Berns heeft verzocht of zijn emailbericht dat hij naar het bestuur van de Dorpsraad heeft gestuurd voorgelezen kan worden tijdens de vergadering. Aan dit verzoek geeft Johan gehoor. In antwoord hierop geeft Johan aan dat op uitdrukkelijk verzoek van de directeur van SamSam, in verband met Corona, de Dorpsraad niet aanwezig was bij de herdenking op het Vredeplein op 18 september. Verder geeft Johan aan, dat de punten m.b.t de verkeersproblematiek volledige aandacht hebben en dat de Dorpsraad regelmatig contact hierover heeft met de Gemeente.

5. De notulen van de openbare vergadering van 21 januari worden ongewijzigd vastgesteld. Gevraagd wordt wat er is gebeurd met de suggestie om Dorpsgeluiden voortaan ook digitaal te versturen. Johan antwoordt, dat dit besproken is met Dorpsgeluiden, maar dat het bestuur van Dorpsgeluiden de papieren uitgave koestert, vanwege de inkomsten uit advertenties.

6. Camiel geeft een toelichting op het financieel verslag over 2019. De kascontrolecommissie heeft de administratie en de stukken bekeken en in orde bevonden. De leden verlenen vervolgens het bestuur décharge.

7. Eén lid van de kascontrolecommissie treedt nu reglementair af. Onder de aanwezigen is er niemand bereid om deze plaats over te nemen. Camiel zal de leden een mail te sturen met de vraag wie er bereid is om dit te doen.

8. André van Proosdij houdt een presentatie over het omgevingsfonds van het Windmolenpark. 31 december sluit de volgende ronde voor het indienen van subsidieprojecten en hij roept op om hiervoor projecten aan te melden via de website van het omgevingsfonds. Ook geeft hij aan dat hij gaat stoppen als bestuurslid van het omgevingsfonds en dat belangstellenden voor deze functie hiervoor worden opgeroepen.

9. Johan geeft een toelichting op de Dorpsagenda. Er zijn werkgroepen geformeerd die een zestal thema’s uitwerken. Op 10 oktober is er een grote bijeenkomst voor alle dorpsbewoners om ideeën op deze thema’s aan te dragen en om eventueel actief mee te doen om verder de Dorpsagenda te ontwikkelen.

Note: inmiddels is in verband met Corona de bijeenkomst van 10 oktober afgelast. Hiervoor in de plaats is er een online enquête samengesteld.

10. Johan geeft een toelichting over de verkeersproblematiek in Oosterhout. Er is een lijst met knelpunten. De verkeersproblematiek is een apart thema binnen de Dorpsagenda. Verder zoekt Johan regelmatig contact met de gemeente, echter blijft het op dit punt lastig om tot de gemeentelijke organisatie door te dringen. De verkeersveiligheid op de Oosterhoutsestraat heeft nog steeds politieke aandacht.

11. Voortgang Projecten:

Railterminal en knooppunt 38: er is een nieuw inpassingsplan. Zienswijzen hierop kunnen tot en met 21 oktober worden ingediend. Op de website van de Dorpsraad zal namens de Dorpsraad een voorzet geplaatst worden.

Hart van Oosterhout: Het bestuur van het dorpshuis en een afvaardiging van de gebruikersverenigingen van het dorpshuis trekken nu samen op om invulling te geven aan het plan. Hopelijk kan begin 2021 een presentatie aan het dorp worden gegeven over de laatste ontwikkelingen.

Hoogspanningsmasten: Er circuleert binnen de Gemeente een nieuw rapport. In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur zal de Dorpsraad een verzoek tot inzage in dit rapport doen.

Op de overige projecten zijn er geen relevante ontwikkelingen te melden.

Rondvraag/mededelingen:
– 20 oktober is er in het Dorpshuis een bijeenkomst voor specifieke vragen over de Dijkverzwaring.  Note: Vanwege corona is deze bijeenkomst digitaal.

– Er is een nieuw fiets-/voetpad aan de Van Balverenlaan geopend

– Wegens onvoldoende bemensing bij de Gemeente staan de plannen voor de verbreding van het Kerkepad op een laag pitje.

 

Om 21:50 uur sluit Johan de Vergadering

Inloopavonden Railterminal 13 en 14 oktober digitaal

De geplande inloopavonden op 13 en 14 oktober 2020 vinden digitaal plaats in verband met de aangescherpte maatregelen rondom COVID-19. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via https://www.railterminalgelderland.nl/Nieuws/Inschrijving-informatieavonden-open.html

De mensen die zich al hadden aangemeld, krijgen persoonlijk bericht.

De informatieavonden worden georganiseerd omdat het herziene inpassingsplan ter inzage ligt tot en met 21 oktober 2020. Iedereen kan in die periode reageren op bovenstaande stukken.

Dit is een bericht van provincie Gelderland. 

Bijeenkomst 10 Oktober Dorpsagenda geannuleerd : Enquete.

De geplande dorpsbrede bijeenkomst  voor de Dorpsagenda op 10 oktober 2020 gaat niet door. Gezien de hoge toename van het aantal COVID-19 besmettingen is besloten de bijeenkomst te annuleren. In de plaats daarvan is er een enquête online in te vullen.

Dorpsagenda Oosterhout: denk en doe mee!

In de Dorpsagenda maken inwoners van Oosterhout afspraken met de gemeente Overbetuwe en maatschappelijke organisaties zoals Woonstichting Valburg en Forte Welzijn over projecten die ervoor moeten zorgen dat Oosterhout een nog fijner dorp wordt om in te wonen.

Een aantal groepjes bewoners, medewerkers van de gemeente en van organisaties hebben al eerste ideeën opgehaald voor de toekomst van het dorp.

We horen graag welke u het meeste aanspreken en welke punten wat u betreft een plek moeten krijgen in de Dorpsagenda.

Vult u de enquête in? U vindt deze op de website

https://bit.ly/dorpsagendaoosterhout.

Invullen kan tot 30 oktober.

Wilt u zelf een rol spelen in het uitwerken van plannen, of straks bij de uitvoering van activiteiten? Ook dat kunt u aangeven in de enquête. We hopen op een hoge respons. Want alleen door samen te werken maken we Oosterhout mooier, leuker en levendiger!

Informatieavonden RTG

Informatieavonden

Het inpassingsplan van de RTG, de MER en een aantal vergunningen liggen tot en met 21 oktober 2020 ter inzage. Heeft u vragen hierover? Schrijf u dan in voor een informatieavond.

Informatieavonden 13 en 14 oktober 2020
Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 ligt het ontwerp-inpassingsplan van de Railterminal Gelderland ter inzage. Ook het milieueffectrapport, het ontwerpbesluit hogere waarden voor de wet geluidshinder, en de ontwerpbesluiten van de vergunningen voor de Waterwet en Wet natuurbeheer liggen dan ter inzage. De stukken liggen zowel hier digitaal ter inzage als op papier bij Provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland.

U kunt hierop een reactie geven (een zienswijze indienen). Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de stukken die ter inzage liggen. Daarom zijn er twee informatieavonden op 13 en 14 oktober 2020 in Watergoed, Tielsestraat 129 in Valburg. Hier kunt u vragen stellen over verschillende onderwerpen. Deze worden gehouden volgens de richtlijnen van het RIVM. Daardoor zien de avonden er anders uit dan u gewend bent.

Hoe zien de avonden eruit?
Elke avond zijn er twee sessies: van 16.30 – 18.00 uur en van 19.30 – 21.00 uur. U meldt zich aan voor een van deze sessies. Tijdens een sessie zijn er vier hoeken die u kunt bezoeken om vragen te stellen. Deze hoeken gaan over:

 1. het ontwerp-inpassingsplan;
 2. de MER (geluid en externe veiligheid);
 3. landschappelijke inrichting, natuur en water;
 4. ontwerp, ontsluitingsweg en terminal.

Bij elke hoek staan stoelen waar u plaats kunt nemen om vragen te stellen aan inhoudelijk deskundigen. Dit doen we in tijdslots van twintig minuten. Na elk tijdslot heeft u tien minuten om van hoek te wisselen. Dit betekent dat u maximaal bij drie hoeken kunt aansluiten. Denkt u van tevoren vast na over welke hoek(en) u wilt bezoeken? Uiteraard kunt u na een bezoek aan één of twee hoeken besluiten weg te gaan, u hoeft dus niet de hele sessie te blijven.

Meldt u nu aan
Om een van de bijeenkomsten te kunnen bijwonen moet u zich van tevoren aanmelden. Als u niet bent aangemeld, dan kunnen we u in verband met de regels rondom COVID niet binnen laten.

AANMELDEN KAN HIER

Nog even op een rij:

 • U moet zich van tevoren aanmelden. Als u niet bent aangemeld, dan kunnen we u niet binnen laten.
 • Kom ongeveer 10 minuten voor uw sessie naar de locatie, niet eerder.
 • Ontsmet uw handen voordat u naar binnen gaat.
 • U moet gaan zitten in één van de vier hoeken. Rondlopen mag helaas niet volgens de COVID-richtlijnen.
 • Alleen tijdens de wisselmomenten kunt u van hoek wisselen. Volgt u daarbij de looproutes en volg eventuele aanwijzingen van het personeel op.

Tijdens de bijeenkomst volgen wij de regels van het RIVM. Daarom vragen wij u ook het volgende:

 • altijd 1,5 meter afstand te houden;
 • de gezondheidschecklist – Veilig deelnemen aan een bijeenkomstOpen this document with ReadSpeaker docReader door te nemen en u af te melden als u op één van de vragen met ‘ja’ moet antwoorden;
 • bij binnenkomst uw naam- en contactgegevens in te vullen. Mocht achteraf blijken dat een aanwezige corona had, dan zijn deze nodig voor bron- en contactonderzoek.

 

 

Enquête speelbeleid Gemeente Overbetuwe

Denk mee over het nieuwe speelbeleid!

Wat zijn leuke plekken om te spelen en ontmoeten? Wat maakt een buurt fijn om te bewegen en te sporten? Hoe kunnen we alle inwoners op een goede manier mee laten denken bij het maken van speelruimte?

We werken aan een nieuw speelbeleid en doen dat graag samen met de inwoners. Tussen 2014 en nu zijn alle 130 speelplekken in Overbetuwe samen met inwoners tijdens wijk- of dorpsprojecten bekeken en opgeknapt. Nu gaan we aan de slag met een nieuw speelbeleid en hebben jouw/uw hulp daar bij nodig.

Enquête

Op dit moment bevragen we álle inwoners van Overbetuwe over hun gebruik van de openbare ruimte voor spelen en bewegen via een digitale enquête.  Jong én oud.

Als inwoners invloed willen hebben op de toekomstige koers van het gemeentelijk speelbeleid, is het invullen van deze enquête heel zinnig! Dat kan tot en met 16 oktober 2020.

De informatie die we verzamelen geeft ons een basisuitgangspositie om in één van de aankomende jaren opnieuw met bewoners per wijk of kern de speel- en beweegruimte onder de loep te nemen en  waar mogelijk te verbeteren.

De exacte planning van die trajecten is op dit moment nog niet vastgesteld.

De link naar de enquête vindt u op

www.overbetuwe.nl/spelen.

Deelt u gerust deze link; we hopen dat zoveel mogelijk inwoners van Overbetuwe de enquête invullen, van jong tot oud!

Andere links:

https://www.facebook.com/gemeente.overbetuwe/photos/a.332262303582136/1819515971523421

https://www.facebook.com/gemeente.overbetuwe/photos/a.332262303582136/1861271080681243

Subsidieronde 2020 Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Overbetuwe

Tot en met 31 december kunnen er projecten aangemeld worden om voor subsidie door het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen – Overbetuwe in aanmerking te komen.

Deze projecten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

> Op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang

> Het persoonlijk belang overstijgend

> Binnen 2 jaar uitvoerbaar

> Ten behoeve van Reeth, Ressen, Oosterhout en Nijmegen-Oosterhout

 

De presentatie die Arno van Proosdij namens het bestuur van het Omgevingsfonds tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad op 16 september 2020 heeft gegeven:

Windpark Nijmegen-Betuwe – het omgevingsfonds

 

 

 

 

Ontwerp projectplan Waterwet ter inzage

De Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) moet over 13,2 km versterkt worden om aan de veiligheidsnormen te voldoen.

Bij een wijziging van een waterstaatswerk, zoals deze dijk, is het maken van een projectplan Waterwet verplicht.Hierin staat wat versterkt moet worden en op hoofdlijnen hoe dit gaat gebeuren.

Stukken ter inzage

Het ontwerp projectplan Waterwet ligt samen met de Milieueffectrapportage, de ontwerp-bestemmingsplannen en de ontwerp-vergunningen en ontheffingen ter inzage van 2 oktober tot en met 13 november 2020. Deze stukken zijn beschikbaar via de volgende website: www.dijkversterkingwolferensprok.nl. Hier vindt u ook de locaties waar de papieren stukken ter inzage liggen.

 

Uitleg en hulp

We kunnen ons voorstellen dat u niet goed bekend bent met het ontwerp projectplan Waterwet. Daarom is er op dinsdag 29 september 2020 om 19.00u een digitale bijeenkomst met uitleg over het proces en gelegenheid voor algemene vragen. Als u zich aanmeldt via M.SecretariaatWoS@wsrl.nl, krijgt u de link toegestuurd. De sessie duurt ongeveer een uur en is later via de website van het  Waterschap terug te zien.

Heeft u een specifieke vraag of hulp nodig bij het indienen van een zienswijze, dan is het Waterschap hiervoor beschikbaar op:

Vooraf aanmelden is noodzakelijk vanwege de Corona-maatregelen. Stuur hiervoor een email naar
M.SecretariaatWoS@wsrl.nl met de datum en een tijdstip tussen 19 en 21u van uw voorkeur.  Er wordt gewerkt met tijd-slots van 30 minuten.

 

Zienswijze indienen

Heeft u het plan gelezen, en bent u het niet eens met een onderdeel van het projectplan, de bestemmingsplannen of de ontwerp besluiten? Dan kunt u dit kenbaar maken door een zienswijze in te dienen tijdens de terinzagelegging.

Vermeld  daarbij het zaaknummer 2020-011687.

Dit kan per e-mail  (post@gelderland.nl) of post (Provincie Gelderland, afdeling Water, postbus 9090, 6800 GX Arnhem). Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Maak hiervoor een afspraak via het Provincieloket (026 359 99 99).

 

Wat eraan vooraf ging

Aan het ontwerp projectplan Waterwet heeft ontwerpteam De Betuwse Waard anderhalf jaar gewerkt met team van onder meer rekenaars, ontwerpers, documentschrijvers, landschapsarchitecten en bodemonderzoekers. Daar zijn bewoners , belanghebbenden en de kla0nkbordgroep bij betrokken en over geïnformeerd via informatieavonden, keukentafelgesprekken, ontwerpateliers en bijeenkomsten.

Aansluitend hebben de gemeenten Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland het ontwerp projectplan besproken en beoordeeld.

Ontwerpteam De Betuwse Waard

Waterschap Rivierenland heeft bij deze dijkversterking voor een zogenaamd ontwerpteam gekozen,  dat zich
De Betuwse Waard noemt. Dit team bestaat uit:

de aannemerscombinatie van Ploegam B.V., GMB Civiel B.V. en Dura Vermeer Infra Landelijke projecten B.V.;
ingenieursbureau Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.;
Waterschap Rivierenland.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u bellen met de omgevingstelefoon
06-51469206 of een email sturen naar  M.SecretariaatWoS@wsrl.nl

 

Droom van een Dorp-bijeenkomst: 10 oktober in SamSam

Op zaterdag 10 oktober kunt u in en om SamSam in gesprek gaan met andere bewoners van Oosterhout over ideeën om het dorp nog fijner, mooier en leuker te maken.

 

We gaan graag verder met u in gesprek over de volgende vijf thema’s:

 

 • Wonen: Passende en prettige woonruimte voor iedere Oosterhouter, nu en in de toekomst
 • Woonomgeving: Wonen en leven in een aantrekkelijke omgeving
 • Zorg en ondersteuning: Iedereen kan, waar nodig met passende ondersteuning en zorg, gelijkwaardig meedoen in Oosterhout
 • Dorpshart: Een aantrekkelijk dorpshart met voldoende voorzieningen
 • Samen leven: Alle inwoners leven op een prettige manier samen en dragen met elkaar bij aan een levendig dorp
 • Tergouw: Tergouw als volwaardige wijk van Oosterhout

 

 Misschien heeft u nog andere dromen voor het dorp; kom ze vooral met ons delen op 10 oktober!

 Meld u zich wel even aan? Dat kan via https://bit.ly/dorpsagendaoosterhout

Dorpsagenda Oosterhout: denk en doe mee

Dit najaar maken we een Dorpsagenda voor Oosterhout. In de Dorpsagenda maken inwoners van Oosterhout met de gemeente Overbetuwe en maatschappelijke organisaties zoals Woonstichting Valburg en Forte Welzijn afspraken over projecten die in de komende jaren worden gerealiseerd in het dorp.

Een aantal groepjes bewoners, medewerkers van de gemeente en van organisaties hebben al eerste ideeën opgehaald voor de toekomst van het dorp. We horen graag welke u het meeste aanspreken. We zijn ook benieuwd of u zelf een rol wilt spelen in het uitwerken van plannen, of straks bij de uitvoering van projecten en activiteiten.

U kunt op verschillende manieren meedoen:

 • Op zaterdag 10 oktober is er een bewonersbijeenkomst in en om SamSam. Komt u ook? Kijk voor het programma op de website van de dorpsraad (dorpsraadoosterhout.nl). Vanwege corona kan het namelijk zijn dat de dag er iets anders uit komt te zien dan we nu kunnen voorzien. Om diezelfde reden willen wij u vragen om u vooraf aan te melden. Dat kan via de volgende link: https://bit.ly/dorpsagendaoosterhout of door een briefje in te leveren met uw naam en contactgegevens in de doos in De Schakel.

 

 • Wilt u meedenken in één van de werkgroepen, maar kunt u niet komen op 10 oktober? Stuur dan een bericht met uw naam, contactgegevens en het thema waarover u wilt meedenken aan de dorpsraad: secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

 

 • Ook als u op 10 oktober niet naar SamSam komt, horen wij graag welke punten u wilt terugzien in de Dorpsagenda. Vult u de enquête in? U vindt de enquête via https://bit.ly/dorpsagendaoosterhout. Liever niet digitaal? Dan kunt u de enquête uit deze Dorpsgeluiden ook op papier invullen, en inleveren in de doos in De Schakel. Invullen kan tot 30 oktober.

Namens de dorpsraad Oosterhout heel hartelijk dank!

Saskia Voets, projectleider gemeente Overbetuwe