Wijkagent voor Oosterhout

Na het vertrek van Rinie Jochoms heeft Oosterhout het langere tijd zonder wijkagent moeten stellen. Het bestuur van de Dorpsraad is verheugd u te kunnen melden dat Jessica Pluim onze nieuwe wijkagent voor Oosterhout is. Indien haar dienst het toelaat zal zij zichzelf introduceren op onze eerstvolgende openbare vergadering op 16 september aanstaande. Meldingen voor de wijkagent kunt u mailen aan het mailadres dat is vermeld onder het kopje ‘Contact’ op deze site. De Dorpsraad is dan direct op de hoogte en zal vervolgens zorgen dat uw melding wordt doorgegeven aan de wijkagent. Voor persoonlijke kwesties kunt u haar ook rechtstreeks mailen op jessica.pluim@politie.nl

Ontwerpbestemmingsplan Oosterhout, Peperstraat

Situatiefoto Paperstraat Oosterhout

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterhout, Peperstraat’ vanaf donderdag 11 juni 2020 tot en met woensdag 22 juli 2020 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.
In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl

Het plan maakt de bouw van 44 grondgebonden woningen aan de Peperstraat in Oosterhout juridisch-planologisch mogelijk.

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd.

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit van burgemeester en wethouders ligt bij de stukken ter inzage.

Dit besluit is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan.

Tot en met woensdag 22 juli 2020 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

Nadere informatie:

1-TOE_Oosterhout, Peperstraat_ontwerp

3-RGLS_Oosterhout, Peperstraat_ontwerp

4-VERB_Oosterhout-Peperstraat_ontwep

of via deze link:  https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_wonen/Ruimtelijke_plannen/Ontwerpbestemmingsplan_Oosterhout_Peperstraat

Informatiememo De Danenberg

Recentelijk heeft  het college van B en W besloten de nodige overeenkomsten met grondeigenaar De
Brouwerij te tekenen. Het gaat om een koopovereenkomst voor het middengebied door de
gemeente (geelomlijnde gebieden) en een exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling en
realisatie van twee locaties door de Brouwerij (roodomlijnde gebieden). De gemeente maakt in
deze exploitatieovereenkomst afspraken over de realisatie van landschappelijke elementen en
het realiseren van in totaal 26 woningen verdeeld over twee locaties.

Nadere informatie:

20-07-07 A2 Informatiememo; Overeenkomsten De Danenberg

Financiële jaarverslag 2019 (voor vaststelling ALV)

Het financïele jaarverslag 2019 van Vereniging Dorpsraad Oosterhout. Dit jaarverslag dient nog door de ALV vastgesteld te worden.

 

Overbetuwe maakt keuze voor gebiedsmaatregelen

Het college van Overbetuwe heeft een keuze gemaakt voor gebiedsmaatregelen in het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout. Gebiedsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van bospercelen, wandelpaden en natuurvriendelijke oevers.

De provincie Gelderland stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van dit gebied. Dat was een van de afspraken die de gemeente Overbetuwe maakte met de provincie Gelderland als voorwaarde voor de aanleg van de Railterminal Gelderland.
De keuze van het college is onder meer gebaseerd op gesprekken met betrokken inwoners en andere belanghebbenden. Andere aspecten die het college heeft meegewogen, zijn de concept-gebiedsvisie van maart 2017, de landschappelijke waarde van de gebiedsmaatregelen en het beschikbare budget. Dat heeft de volgende prioritering opgeleverd:

1.    Landschappelijke inpassing Slijk-Ewijk
2.    Aanleg van Waldeel 2 tussen Tielsestraat en de Railterminal Gelderland
3.    Wandelroute Julianastraat-Mellardsestraat
4.    Bospercelen hoek Waldeel 2 en waterzuivering
5.    Begroeiing langs primaire en secundaire wegen
6.    Landschappelijke verbetering waldeel 0
7.    Rondje Elst (De Wuurde tot aansluiting Elsterveldsche Zeeg en verbinding naar het Peppelstuk)
8.    Opwaarderen Het Peppelstuk
9.    Elsterveldse zeeg, met natuurvriendelijke oever
10.  Wandelpad tussen OBC en aansluiting Vinkenhof

Hoe nu verder?

De gemeente Overbetuwe stelt het komend half jaar een uitvoeringsplan op. Het geld dat de provincie Gelderland bijdraagt aan de gebiedsmaatregelen, komt beschikbaar op het moment dat het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland onherroepelijk is vastgesteld. Volgens de huidige planning is dat op zijn vroegst medio 2021.

Lees hier verder:  https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_wonen/Projecten/Railterminal_Gelderland/Actueel/Overbetuwe_maakt_keuze_voor_gebiedsmaatregelen

Notulen openbare vergadering 21 januari 2020

Openbare vergadering 21-01-2020 in de Schakel

Nieuws:

 • Roel Schreuder stopt als bestuurslid en secretaris. Versterking binnen het bestuur zou heel prettig zijn, vooral als iemand de rol van secretaris op zich wil nemen.
 • Er bleek iets mis te gaan met de verslagen op de website van de dorpsraad, vanaf nu zijn ze weer allemaal te lezen.
 • De dorpsraad speelt 30 januari het kleine kernenspel. Hierin wordt stilgestaan wat de rol van de dorpsraad in het dorp kan zijn en hoe we dat voor de toekomst willen vormgeven.
 • Er is een nieuwe kleinschalige zorginstelling gestart in Oosterhout, Passie. Zij zitten in het oude bankgebouw. Ze bieden laagdrempelige opvang voor 18+ met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Ze hebben ook een open avond.
 • De begroting van het komende jaar van de DR is gedeeld. Voor sommige projecten moeten mensen nu zelf bij de gemeente een subsidie aanvragen, dit gaat niet meer via de dorpsraad. https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Aanvragen_en_regelen/Subsidie_aanvragen_voor_cultuur_onderwijs_sport_en_welzijn

Positieve ontwikkelingen:

 • Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat mensen blij zijn met de terugkomst van lijn 3. Er wordt gevoelsmatig veel gebruik van gemaakt.

Genoemd wordt dat de 65+ pas van Nijmegen ook geldig is voor Oosterhout. Nijmegenaren met een laag inkomen kunnen vanaf 1 januari 2020 voor € 15 per jaar tijdens daluren gebruik maken van de bus in stad en regio. Voor inwoners van Nijmegen, die 65 jaar of ouder zijn en niet in aanmerking komen voor de Busvoordeelpas, introduceert Connexxion het Nijmegen 65+ abonnement. Voor € 49 per jaar (dat is nog geen € 1 per week!) kun je op werkdagen na 09.00 uur en in het weekend de hele dag onbeperkt reizen in Nijmegen en omgeving. Daarmee kun je toch voordelig blijven reizen.

https://www.breng.nl/nl/nieuws/nijmegen-65-abonnement

 • Johan’s nieuwjaarsspeech

Lopende projecten:

 • Het dorpsprofiel en dorpshart

Het Dorpsprofiel is een samenwerking met de gemeente, Oosterhouters en partijen die graag mee willen helpen aan ontwikkelingen in Oosterhout. Binnenkort wordt iedereen in Oosterhout uitgenodigd om deel te nemen aan het maken van de een Dorpsagenda, waarop we de belangrijkste concrete thema’s weergeven waar we de komende 10 jaar ontwikkelingen in willen zien. Onderwerpen kunnen zijn: verkeersveiligheid, Hart van Oosterhout, eenzaamheid en verbinding bij ouderen, woningen voor jongeren etc. Een deel van deze thema’s is al uit de enquête naar voren gekomen die in 2019 is afgenomen onder een steekproef binnen Oosterhout.

Voor de Dorpsagenda nodigen we graag alle Oosterhouters uit hun visie te geven op wat er belangrijk is in ons dorp. Een aantal weken na de Dorpsagenda-bijeenkomst zal een Beursvloer plaatsvinden, waarop gemeente, partijen zoals bijvoorbeeld woningbouw of zorginstellingen en natuurlijk mensen uit het dorp die willen meedenken en meehelpen samen afspraken maken over wat we willen gaan aanpakken en wie dat gaat doen.

In Dorpsgeluiden en in het dorp komen nog aankondigingen van deze bijeenkomsten. We hopen dat zoveel mogelijk mensen willen meepraten en meedoen met deze visie op de toekomst van Oosterhout.

 • Verkeersveiligheid

Een van de thema’s die veel vragen oproept is het thema verkeersveiligheid. Een aantal knelpunten wordt genoemd:

 • Kruispunt Peperstraat naar een ongeluk gebeurd)
 • Kerkepad is nog niet voldoende uitgebreid en heeft steile randen naast het pad. Kernenadviseur Merijn van der Mooren heeft dit nagevraagd: “Stand van zaken:

Vorig jaar is er een start gemaakt met de voorbereiding van de aanpassing van het Kerkepad. Hiervoor is er een buurtbijeenkomst geweest en zijn diverse contact met inwoners en wijkraad van Nijmegen Noord. Sindsdien heeft het project geen voortgang gemaakt. In de gesprekken is er informatie ingewonnen waardoor er een nieuw besluit moet worden genomen in het project. Dit besluit gaat over het ontwerp van het nieuwe pad. In de aankomende maanden verwacht de projectleider dat dit besluit wordt genomen. Vervolgens kan hij verder met het verwerven van benodigde gronden om het pad aan te kunnen leggen. Als dat gebeurt is dan kan het pad worden aangelegd.”

 • Gedrag van chauffeurs bestelbusjes en dorpsbewoners: hard rijden, parkeren op de stoep.
 • Moeilijk begaanbare trottoirs door geparkeerde auto’s op de stoep of slecht gelegde tegels.
 • Er is nog geen duidelijkheid over het Rentambt en een wandelpad bij de Van Balverenlaan
 • Verkeersoverlast Bouw -> gevraagd zal worden of Klok ook aansluit bij de Beursvloer om te bespreken hoe dit aangepakt kan worden en ook afspraken te maken over Hoge Wei 2. Een aantal bewoners zijn bezig met een formeel handhavingsverzoek, dit is in afwachting. Bewoners moeten klachten over bouwverkeer ook blijven melden bij Klok en de gemeente.

 

Gevraagd wordt wat er met de verkeersknelpunten gedaan is die 2 jaar geleden zijn verzameld in een bijeenkomst. Door de afwezigheid van een verkeersdeskundige is er nog al die tijd geen schouw geweest (ondanks herhaaldelijke pogingen vanuit de dorpsraad iemand van de gemeente uit te nodigen voor een schouw). De verkeersveiligheid en de verzamelde punten van 2 jaar geleden worden meegenomen in de Dorpsagenda-bijeenkomst, waarna ook concrete afspraken gemaakt worden.

Problemen zoals losliggende stoeptegels of ongelijke stoepen kunnen zelf door bewoners gemeld worden bij de gemeente: https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Direct_naar/Iets_melden

Verder nodigen we graag bewoners uit te komen naar de Dorpsprofiel bijeenkomsten om de knelpunten in kaart te brengen en samen te kijken wat wij als dorp met de gemeente en andere partijen hier aan kunnen doen.

Rondvraag:

 • Vraag om de notulen ook naar de leden te sturen en digitale uitnodigingen voor de Openbare Vergaderingen te sturen, zodat er meer mensen komen. Als dorpsraad zullen we hier mee
 • Vraag of dorpsgeluiden ook digitaal kan. Deze vraag wordt doorgezet naar het bestuur van Dorpsgeluiden.

Rapport Gastvrije Waaldijk

De Noordelijke Waaldijk, tussen Gorinchem en Nijmegen gaat op de schop. In de komende jaren wordt van Gorinchem Dalem-poort tot en met Sprok een planvormingstraject doorlopen waarin wordt bepaald hoe het nieuwe dijklandschap er uit komt te zien. Hierbij wordt ook de dijkweg bestudeerd. In het planvormingstraject van het Waterschap is nog veel ruimte om suggesties te doen. Deze dijkversterking biedt kansen om het recreatief en toeristische gebruik van de dijk en haar omgeving te vergroten.

Begin dit jaar zijn nieuwe normen voor de dijken van kracht gegaan die eisen dat de kans op een doorbraak wordt verkleind. De aanleiding voor de normen waren nieuwe inzichten over bescherming tegen hoog water, het principe van basisveiligheid voor alle inwoners en een toegenomen economisch belang van de gebieden achter de dijken.

De noordelijke Waaldijk zal worden versterkt in de komende periode. Hierbij worden risico’s door een tekort aan hoogte, een tekort aan stabiliteit en door piping, aangepakt. Waterschap Rivierenland is momenteel bezig met ruimtelijke verkenningen naar de omgeving van de dijk en met technisch onderzoek naar de dijk zelf. Voor drie van de vier trajecten zijn ruimtelijke kwaliteitskaders opgeleverd. Deze hebben mede een basis gelegd voor dit onderzoek naar recreatie- en toerismekansen.

Lees hier het rapport: rapport gastvrije Waaldijk def LQ

Notulen openbare vergadering 12 november 2019

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout 12-11-2019

 

 1. Opening en vaststelling agenda

Cor opent de vergadering en merkt op dat de opkomst erg gering is (8 personen). Later blijkt dat het wellicht komt, omdat de reminder niet is verstuurd.

Niet iedereen op park Tergouw ontvangt bovendien de Dorpsgeluiden (DG), waar de agenda in staat van de vergadering. Er wordt opgemerkt dat in het begin in iedere brievenbus van Tergouw een DG werd bezorgd, maar dat er slechts 10% contributie wilde betalen. Hierdoor is het onmogelijk dit te blijven doen op die schaal. Er is ook veel verloop op het park en dat maakt het allemaal gewoon niet rendabel.

 1. Binnengekomen post en mededelingen

Er is een mail binnen gekomen van 3FM en Piet vertelt dat Serious Request van 3Fm door het dorps trekt op 21 december. Het thema dit jaar is mensenhandel. Er is vanuit de gemeente de vraag gesteld of wij er iets mee willen doen vanuit het dorp. Er komen wat suggesties tijdens de vergadering:

Een stop bij Merkus (onthaal)

SamSam informeren en/of Jejo

Artikel in DG of gemeente nieuws

Con Amore informeren.

Roel gaat informatie opvragen bij 3FM wat de bedoeling en mogelijkheden zijn.

 1. Vaststellen verslag openbare vergadering 12 september 2019

Bij punt 4 van het verslag valt nog te melden dat Irene Jansen en de GGD voor advies contact opnemen met de gemeente en er ligt nu een voorstel voor een afspraak.

Bij punt 6: De 4 woningen op het einde van de Peperstraat vallen onder dezelfde voorwaarden als de bouw op Hoge Wei en moeten zich dus aan dezelfde regels houden.

 1. Thema: De Oosterhoutse Uiterwaarden

Gastspreker: Twan Teunissen (Boswachter)

Twan is nu sinds 1 jaar boswachter bij Staats Bosbeheer (SBB) in de regio Gelderse Poort. De Oosterhoutse uiterwaarden zijn voor een deel eigendom van SBB en er zijn nog een aantal delen in handen van particulieren. Enkele delen zijn niet van SBB, maar vallen wel onder hun beheer, zoals de landtongen bijvoorbeeld. Er leven veel vogels in de uiterwaarden en een enkeling is zeldzaam. Ook is er natuurlijk veel flora met ook een enkele zeldzame soort zoals bijvoorbeeld het Zandweegbree. De kwaliteit van het water in de rivier wordt steeds beter, omdat sinds 1980 er minder afval geloosd wordt op de rivier. Hierdoor komen er steeds weer andere dieren zoals de libellen en 1-dgas vliegjes die daarvoor allang verdwenen waren. De vele scheepvaart heeft ook zijn invloed op de flora en fauna in en rond de rivier. Sommige soorten kunnen beter tegen golvend water dan andere.

Bevers en muizen zie je veel in de uiterwaarden en zeker door die laatste groep ook steeds meer uilen.

De Oosterhoutse uiterwaarden zijn vrij toegankelijk met de waarschuwing om 25 meter van de grazers te blijven.

Er is voor de uiterwaarden niet een plan, maar er zijn wel voorbeelden zoals bijvoorbeeld Lingewaard. Veel kosten worden betaald door de verkoop van klei en niet direct door de overheid. Wel wordt er vaak door de overheid grond gekocht, zoals hier, ter compensatie van andere stukken natuur. Het rijk blijft ook altijd de baas over de uiterwaarden, want het doel is ruimte voor het water en slib en niet de natuur.

SBB of de overheid gaat niet actief particulieren benaderen voor stukken grond, maar als het aangeboden wordt, zullen ze het wel vaak kopen.

SBB wil graag grote stukken natuur hebben en dat realiseren ze mede door kleine stukjes te verkopen om zo meer aaneengesloten stukken grond te verkrijgen.

Er is een vraag over de dubbele rijen prikkeldraad in de uiterwaarden op sommige stukken. Uit angst voor overdracht van ziektes tussen verschillende dieren, plaatst men vaak een dubbel raster. Dat is makkelijker dan controle en navraag.

Het SNL heeft de Oosterhoutse uiterwaarden als doeltype kruiden en faunarijk grasland gegeven. SBB beheerst dat met grazers en eventueel paarden die het hele jaar daar lopen. De dieren staan onder toezicht van de kudde beheerder, die ze ook jaarlijks checkt op ziektes en ze oormerkt.

Een vraag is wie er verantwoordelijk is als er iets gebeurt met de dieren. Wie er verantwoordelijk is, is een lastige kwestie, maar de kudde beheerder is aansprakelijk. Los lopende honden blijft altijd een issue. Omdat die wel eens achter een dier aan willen rennen. Als zo’n beest dan net zo een aanvaring heeft gehad, kan het dier weleens anders reageren op een wandelaar dan normaal.

Er is ook een teveel aan stikstof in de uiterwaarden, maar dat is maar minimaal.

Cor vraagt of het dan niet vreemd is dat er bomen gekapt worden die toch stikstof opnemen. Maar dat hangt helemaal van het doel van het bos af. Is het als natuur, hout of recreatie bestemd. Soms kapt men ook om er andere natuur van te maken, heide bijvoorbeeld of uit veiligheidsoverweging.

Er worden door SBB geen rondleidingen gegeven, maar op afspraak zou het wel eens mogelijk kunnen zijn. Dan is er nog een vraag over het “vlugje” , de oude Dorpsstraat. Het blijkt dat het niet helemaal van SBB is, maar ook een deel particulier en die heeft het recht om het af te zetten, helaas.

Als laatste wil Twan nog melden dat er vaak cross motoren rijden en dat dat niet wenselijk is. Dus dat mag gemeld worden, zodat ze er wat aan kunnen doen. Twan is bereikbaar via de mail: t.teunissen@staatsbosbeheer.nl.

 

 1. Voortgang projecten

*Hart van Oosterhout: Er is een presentatie geweest die druk bezocht is. De presentatie komt ook online op onze website en die van Dorpsgeluiden.

*Dorpsprofiel avond is er geweest, over hoe ons dorp er uit ziet. Dat project loopt

*Wat beters: Loopt ook gestaag door, het is wachten op de energiebelasting korting, maar nog niks duidelijk op dit moment.

*Bio installatie is geannuleerd.

*Buslijn 3 komt terug vanaf 15 december.

 

 1. Datum nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsraad.

Nieuwjaarsreceptie zal komend jaar op 21 januari zijn.

 

 1. Rondvraag

Camiel geeft aan dat er nog veel contributie niet betaald is.

Dorpsgeluiden vraagt om subsidie hetgeen we doorspelen naar Johan.

Er is geen reminder mail verstuurd deze keer, dit wordt toch wel op prijs gesteld. Extra aandachtspunt voor de volgende keer.

Een opmerking dat alleen de direct belanghebbende waren uitgenodigd voor de dijkverzwaringsbijeenkomst. Het bleek nu inderdaad eerst voor de direct omwonende te zijn en niet het hele dorp. Hier zijn wel excuses voor gemaakt op de website.

Cor geeft aan dat er eerst in kleine groepen bijeengekomen wordt en dat later de formele bijeenkomst wordt gehouden.

 1. Sluiting

Cor sluit de vergadering en nodigt een ieder uit aan de bar voor een drankje.

Dorpsprofiel Oosterhout

Gemeente Overbetuwe werkt meer en meer kerngericht. Daarvoor is het nodig om goede informatie te hebben op kernniveau. De gemeente heeft dorpsprofielen gemaakt voor alle dorpen. Dit dorpsprofiel geeft inzicht in de demografie, het wonen en leven, welke vervoersmiddelen mensen gebruiken, hoe men de woonomgeving waarderen en nog veel meer.

Het Dorpsprofiel is hier te lezen: Dorpsprofiel Oosterhout

Benmarkrapportage Overbetuwe

In deze rapportage worden de totaalcijfers voor de gemeente op hoofdlijnen gepresenteerd en worden waar mogelijk en relevant de uitkomsten per dorp naast elkaar gezet. Ook wordt nagegaan of er significante verschillen zijn tussen groepen inwoners, bijvoorbeeld leeftijdsgroepen of kwetsbare groepen in de samenleving. Alleen als er significante verschillen zijn gevonden, worden deze in de tekst vermeld. De rapportage bestaat uit grafieken en tabellen, met daarbij een kleine toelichtende of duidende tekst. Hier en daar zijn de gegevens (ook) in kaartvorm weergegeven, om de onderlinge verschillen tussen de dorpen meer inzichtelijk te maken.

Lees hier de benchmark: Benchmarkrapportage Overbetuwe