Aandachtsgebieden DR en WP

Aandachtsgebieden voor Dorpsraden en Wijkplatform.

694

Vierdaagse linksom of rechtsom: maken we er een feest van of niet?

Vierdaagse links of rechtsom Oosterhout : we maken er gewoon een feestje van!

Verslag van Cor van der Horst nav het overleg met het vierdaagsecomité

Daar gingen we dan; boos en verdrietig want het 4 daagse bestuur boorde ons Oosterhoutse feestje van de vierdaagse gewoon door de neus. Zomaar opeens en zonder overleg, zo voelde dat.

Hoe kan je dat maken na 100 jaar en zonder aanleiding? Veel mensen uit Oosterhout willen het bijltje erbij neer gooien. Dan maar helemaal niets!!!

Het bestuur van de vierdaagse hoorden onze argumenten en emoties rustig aan. En bood haar excuses aan dat het voor ons dorp zo loopt en hoopt dat we hun verhaal echt willen aanhoren.

We weten allemaal dat in 2006 het zo mis ging op de dijk, dat er doden vielen. Dat mag niet meer gebeuren. En er zijn dan ook heel veel maatregelen getroffen om dit te voorkomen.

En zo als elk jaar werd ook vorig jaar uitvoerig geëvalueerd. 
En toen bleek, dat het bijna weer mis was gegaan, maar dit keer door de veranderde verkeerssituatie. Bijna moesten we weer doden betreuren  doordat hulpverlening, zoals brandweer en ambulance, niet op tijd bij de mensen op de dijk konden komen.

Het vierdaagse bestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de wandelaars, het publiek en de situatie erom heen. En is op zoek gegaan naar alternatieven en ging daarbij niet over een nacht ijs. Na veel en lang overleg met de betrokken gemeenten, bleek de meest eenvoudige oplossing de tocht van dinsdag omdraaien.  Er is getracht om zo snel mogelijk en veel mogelijk iedereen in te lichten.

Het vierdaagse bestuur staat open voor kritiek en wil graag iedereen te woord staan en was blij met het  bezoek uit Oosterhout. Ze verwoorden heel mooi waar het omgaat: ”dit is een feestje voor ons allemaal. Wees trots op je dorp en maak er ook een feestje van” En dat waren we wel van plan:” voor al die dappere lopers: In plaats van een drankje op het eind van de strijd, nu eerst een ontbijt”

Dus laten we ons als dorp niet kennen en beginnen we de avond ervoor en ontvangen de wandelaars op blauwe dinsdag zo rond  7.00/8.00u met koffie en een broodje en veel muziek!!!

Alleen voor beschuit komen we eruit!!!

694

Bron: Gelderlander, 24 februari 2017

De gemeente Overbetuwe, in de persoon van onze Burgemeester Toon van Asseldonk en wethouder Wijnte Hol, heeft ons toegezegd ons te helpen om er toch een mooi feest van te maken. Maar dan moeten we zelf wel eerst in actie komen. We zijn inmiddels aangesloten bij het ‘Blauwe team’, want Overbetuwe wil graag op de eerst dag de vierdaagse blauw kleuren. Daarin zitten mensen van de gemeente, de dorpsraden van Oosterhout en Slijk Ewijk en de ondernemersvereniging in Elst. Voor Oosterhout kunnen we nog heel veel handjes gebruiken: Wie doet er mee om er toch weer een mooi feest van te maken? Meld je aan bij Mariel de Vries: secretaris@dorpsraadoosterhout.nl 

Jaarverslag dorpsraad 2016

Jaarverslag dorpsraad Oosterhout 2016

De vereniging

Wat is ons doel?

Het doel van de dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid in Oosterhout. Dat doen we door goed te luisteren naar wat inwoners vinden en wat zij voor ideeën hebben. Daar waar mogelijk legt de dorpsraad verbindingen tussen inwoners en organisaties. Het dorp leefbaar is maken een taak van alle inwoners, en de dorpsraad zal initiatieven zo veel mogelijk ondersteunen. Dorpsraad Oosterhout maakt ook zo veel mogelijk gebruik van de mogelijkheden voor inspraak als het gaat om grotere overheidsprojecten die invloed hebben op de leefbaarheid.

Ook in 2015 was het werk van de dorpsraad onmogelijk geweest zonder de informatie, hulp en inzet die we van vele inwoners, verenigingen en organisaties hebben ontvangen. We danken iedereen voor zijn/haar bijdrage en hopen op een goede voortzetting van die samenwerking.

Hoe zijn we georganiseerd?

De Dorpsraad Oosterhout is een vereniging. Leden van de vereniging zijn inwoners uit het dorp. Door lidmaatschap van de vereniging steunen zij het werk van de dorpsraad en maken zij het mogelijk dat de dorpsraad openbare vergaderingen kan houden. Leden hebben een stem in het benoemen van het bestuur, het vaststellen van de statuten en het huishoudelijk reglement en het goedkeuren van de jaarrekening en begroting. Los daarvan is de dorpsraad er natuurlijk voor alle inwoners van Oosterhout. Daarom zijn ook altijd alle inwoners van Oosterhout en hun vertegenwoordigers welkom op de openbare vergaderingen van de dorpsraad.

De dorpsraad Oosterhout heeft op dit moment ruim 80 leden. De contributie is laagdrempelig: 5 euro per jaar.

Het bestuur van de dorpsraad heeft in 2016 afscheid genomen van Walter van Zoggel en van John Hendriks als bestuurders. Daarnaast hebben we een nieuw bestuurslid mogen begroeten: Roel Schreuder

Er is één onvervulde vacature. We nodigen iedereen die belangstelling heeft voor de vacature uit om contact op te nemen. Mensen die een achtergrond hebben op het gebied van Ruimtelijke Ordening of de website op orde willen brengen en bijhouden zijn extra welkom als bestuurslid.

Wanneer komen we bij elkaar?

De dorpsraad houdt ongeveer 6 bestuursvergaderingen per jaar en 5 of 6 openbare vergaderingen per jaar. Afgelopen jaar zijn op 13 januari, 9 maart, 18 mei, 6 juli, 28 september en 23 november openbare vergaderingen gehouden. Het vergaderschema voor 2017 vindt u in de bijlage.

Welke onderwerpen stonden op de agenda?

 • Hoge Wei wordt Hoge Wei I en II en bestemmingsplanprocedure loopt inmiddels
 • Werkgroep Oud in Oosterhout, wederom een succesvolle ouderenbeurs in het dorpshuis
 • Werkgroep Dorpshart en Wonen met zorg, een doorbraak en frisse start van het haalbaarheidsonderzoek
 • Park 15, het gaat hard, heel hard
 • De opvang van Statushouders en het mooie voorbeeld van integratie statushouders en goede doel van Stichting 4wd uit Valburg
 • Park Danenburg het wordt mooi, maar nu het geld nog
 • Skaeve Huse op Zuiderveld: voorlopig een hoax
 • Dijkverzwaring: de dijk moet verhoogd. Het belevingsonderzoek is gereed, het wachten is op de resultaten van de metingen en de benodigde en mogelijke maatregelen om de dijk te versterken
 • Verkeer: de knip die er wel komt, maar gelukkig wat gunstiger voor Oosterhout dan eerder gepland, de verwachte drukte op de griftdijk en de drempel bij de Lidl
 • Railterminal en gebiedsvisie knoop 38, ingrijpend en ingewikkeld.
 • Het windmolenpark: ze draaien inmiddels en bevorderen daarmee de leefbaarheid van ook ons dorp door het omgevingsfonds.

Contact

Website: www.dorpsraadoosterhout.nl

Mailen: secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

Bellen: 06 1221 3330

Schrijven: per adres Peperstraat 37, 6678 AL Oosterhout

Nieuws: U kunt zich ook inschrijven als belangstellende voor de nieuwsbrief: dan weet u zeker dat u geen openbare bijeenkomsten zult missen. U kunt zich op de site inschrijven voor deze nieuwsbrief, of een mailtje sturen met uw naam naar secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

 

Lidmaatschap

Lid worden kunt u via de website www.dorpsraadoosterhout.nl door in het menu links onder ‘Leden’ uzelf te registreren. Ook kunt u een mail sturen naar secretaris@dorpsraadoosterhout.nl Als lid ontvangt u alle nieuwsbrieven van de Dorpsraad, steunt u het werk van de dorpsraad en heeft u een stem bij de vergaderingen.

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons, wilt u graag lid worden of nog beter: actief worden voor het dorp? Dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen of een openbare vergadering te bezoeken.

Bijlage: vergaderschema 2017

 

Het vergaderschema voor 2017 is vastgesteld:

 

Openbare vergaderingen (woensdagen)

11 januari (tevens receptie en jaarvergadering)

8 maart

17 mei

12 juli (optioneel)

27 september

22 november

 

bestuursvergaderingen (dinsdagen)

12 december 2016

14 februari

4 april

13 juni

5 september

10 oktober

12 december

 

Dorpsraad

Onder het kopje Dorps- en wijkcoördinatie vind u uitleg over hoe gemeente Overbetuwe en de dorps- en wijkraden samenwerken.

De Dorpsraad Oosterhout is als volgt samengesteld:

Johan Plamont (voorzitter)

Mariël de Vries (secretaris)

Camiel Thijssen (penningmeester)

Cor van der Horst (vice voorzitter)

Caroline Spoelstra

Walter van Zoggel (aftredend januari 2016)

John Hendriks (aftredend januari 2016)

Dorpsraad

Dorps- en wijkcoördinatie

Het bestuur van de gemeente Overbetuwe vindt het belangrijk dat de inwoners van Overbetuwe hun mening en ideeën kunnen uiten. Hierbij is het motto: ‘eenheid in verscheidenheid’. De unieke karakters van elk dorp en elke wijk moeten zichtbaar blijven binnen de gemeente.

Dorpsraden en wijkplatforms
Bij meepraten en meedenken spelen de dorpsraden en wijkplatforms vaak een grote rol. De acht dorpsraden en drie wijkplatforms in onze gemeente bestaan uit groepen vrijwilligers. Zij zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

Rol van de dorpsraden en wijkplatforms
Een dorpsraad of wijkplatform is gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de burgers in eigen dorp of wijk. Het is belangrijk om als gesprekspartner serieus genomen te worden. Hiervoor is communicatie en draagvlak binnen het eigen dorp of de wijk van groot belang. Een dorpsraad of wijkplatform heeft het recht van informatie, het recht van overleg en het recht van gevraagd en ongevraagd advies geven.

De taken van een dorpsraad of wijkplatform zijn bijvoorbeeld:
– communiceren
– adviseren
– signaleren
vertegenwoordigen van het eigen dorp of de wijk

Ondersteuning
De gemeente Overbetuwe is trots op haar dorpsraden en wijkplatforms en ondersteunt hen op de volgende manieren:

 • Bij de gemeente zijn drie dorps- en wijkcoördinatoren in dienst. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0481) 362 300 of via e-mail info@overbetuwe.nl;
 • Zij adviseren de dorpsraden en wijkplatforms, zij zijn hun vraagbaak en bezoeken ook hun vergaderingen. Ook leggen zij als dat nodig is de verbinding tussen de besturen van gemeente en dorpsraad. Als dit nodig is, dan zorgt de gemeente voor ondersteuning door een opbouwwerker en/of jongerenwerker.

KernActiviteitenplannen 2010
Gemeente Overbetuwe heeft voor de elf kernen KernActiviteitenplannen opgesteld in juni 2010. Deze activiteitenplannen zijn samengesteld uit bestaande en bekende informatie van de afdelingen die te maken hebben met de elf kernen in Overbetuwe. De activiteitenplannen bevatten op zich geen nieuwe informatie, maar weerspiegelen de werkwijze vanuit de dorps- en wijkcoördinatie.

Taakgroepen Overzicht

Zorg en Welzijn: gezondheidszorg, WMO, jeugd- en jongerenwerk, steun- en kernpuntbeleid, welzijnsinstellingen

Leefbaarheid en Veiligheid: verkeer en openbaar vervoer, bereikbaarheid, openbaar groen en culturele uitingen, monumenten, evenementen, vlaggen

Verenigingen en Onderwijs: verenigingen, dorpshuis De Schakel, verenigingsgebouw Ons Huis, brede school, buitenschoolse opvang, CSO

Wonen en Ruimtelijke ontwikkelingen: structuur- en bestemmingsplannen, ontwikkelingen in directe leefomgeving (uiterwaarden, Danenberg, ROP, Park A15, windmolens, DOP

Communicatie: onderhouden website, contact met media, contact met gemeente/wijkraad, Waalsprong/andere dorpsraden

 

Disclaimer

Deze website is eigendom van Vereniging Dorpsraad Oosterhout en wordt beheerd door het bestuur van de Dorpsraad. Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Aan de inhoud van deze website kan daarom geen rechten worden ontleend. Het bestuur van de dorpsraad behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen, advertenties e.d. zonder opgaaf van redenen te weigeren, in te korten dan wel te wijzigen. U mag van de informatie op deze site gebruik maken, doch slechts onder bronvermelding en onder de volgende voorwaarden:

 • De Dorpsraad Oosterhout aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuistheden in de website alsmede in de websites van derden waarnaar wordt verwezen;
 • De Dorpsraad Oosterhout geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal, links of enig andere inhoud op de website;
 • De Dorpsraad Oosterhout geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal , links of enig andere inhoud op de websites van derden;
 • De Dorpsraad Oosterhout kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig directe of indirecte schade, inclusief gevolgschade, zonder enig limiet, welke het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van het materiaal op de website;
 • De informatie op de website kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en geeft de Dorpsraad Oosterhout geen enkele verplichtingen in de toekomst.

Voorzover bij de opzet van de website gebruik gemaakt is van materiaal dat door derden is aangeleverd, geldt dat van dit materiaal gebruik gemaakt is in het vertrouwen dat deze vrij op het Internet beschikbaar is. Als u bezwaren hebt tegen het gebruik van uw informatie op deze website, dan kunt u dit melden bij de de webmaster

Uw informatie zal na ontvangst van het bezwaar zo spoedig mogelijk van de website worden verwijderd. Heeft u problemen bij het bezoeken van deze site of heeft u op- of aanmerkingen over deze site, neem dan contact op met de webmaster.