Informatieavond over het Hart van Oosterhout

UITNODIGING

Informatieavond over het Hart van Oosterhout

op 29 juni om 19.30 uur in de Leonarduskerk

Beste mensen,

Het is lang stil geweest; de laatste bijeenkomst voor de inwoners van Oosterhout was in november 2019, maar nu is het eindelijk zover en kunnen we iedereen vertellen welke voortgang er geboekt is.

Programma

1.       Welkom door Hans Bolland en Ruud Geerts

·         Doel van de avond

·         Introductie van de sprekers

2.       Inleiding door wethouder Rik van den Ham

3.       Voorgeschiedenis door Hans Bolland

4.       Uitleg projectplan Dorpshart en de deelprojecten

·         Inleiding door Theo Ahoud

·         Dorpshart, vlekkenplan en de deelprojecten door bureau O&O

5.       Nieuw dorpshuis in de kerk door bureau  Hylkema

·         Inhoud kerk + omgeving (tuin)

·         Sportzaal

6.       PAUZE EN RONDWANDELEN langs de kramen achterin de kerk

·         Voor nadere informatie

·         Vragen kunnen ook schriftelijk worden gesteld, worden later beantwoord

·         Als je in het vervolg betrokken wilt blijven: vul je emailadres in

7.       Plenair:

·         Reacties en conclusies

·         Slotwoordje van de wethouder

·         Hoe, en wat gebeurt er, verder

8.       Sluiting

 

 

Deze uitnodiging gaat naar alle groeperingen en organisaties die betrokken zijn bij Oosterhout, evenals naar de omwonenden van het Hart van Oosterhout. Het lukte helaas niet om alle inwoners apart uit te nodigen, dus geef deze uitnodiging door naar anderen in en buiten je organisatie.

IEDEREEN UIT OOSTERHOUT IS VAN HARTE WELKOM!!

Tot 29 juni!

Hans Bolland en Ruud Geerts (mede namens de Dorpsraad)

Ontwikkelvisie Hart van Oosterhout vastgesteld door College van B&W

Op 11 november is er een informatieavond geweest over het project Hart van Oosterhout. Tijdens deze avond zijn de plannen gepresenteerd door buro Ontwerp & Omgeving en was er ruimte voor het stellen van vragen.

Afgelopen dinsdag, 7 december, is de ontwikkelvisie van het Hart van Oosterhout besproken in het college en is de visie vastgesteld. Het college heeft ook ingestemd met de plannen voor het verhuizen van dorpshuis de Schakel naar de Leonarduskerk, inclusief de bouw van de nieuwe sportzaal. Op de website www.overbetuwe.nl/hartvanoosterhout kunt u deze visie inzien.

De komende periode gaan we verder met het uitwerken van de plannen.  U kunt hierover geïnformeerd worden door middel van een digitale nieuwsbrief. Via de website van de gemeente kunt u zich hiervoor inschrijven.

 

 

 

En hoe zit dat nou met ……Het Hart van Oosterhout ???

Lang hoorden we niets over het Dorpshart, maar ineens stond er een bericht in de Gelderlander, waarin we lazen dat Dorpshuis De Schakel definitief naar de Leonarduskerk gaat verhuizen. Dat de krant niet altijd de volledige waarheid spreekt moeten we ook hier weer eens constateren. Maar hoe zit het dan? En wanneer gaat er wel iets gebeuren?

Het Hart van Oosterhout: al jarenlang wordt erover gepraat. Toch lijkt het er op dat we nu echt een dorpshart gaan krijgen. De gemeente heeft serieus geld gereserveerd, zowel voor de verhuizing van het dorpshuis naar de kerk, als voor de verhuizing van basisschool SamSam. Onlangs is besloten om een externe projectontwikkelaar aan te trekken, die voor het geheel een visiedocument maakt, op basis waarvan definitief besloten wordt of het hele Hart gerealiseerd kan worden. Dat stuk komt in februari klaar. Dan neemt het college van B en W een besluit en in mei de gemeenteraad. Pas dan is het definitief en kunnen we aan de slag.

 • Dorpshuis in de kerk: in november 2019 is een eerste schets gepresenteerd aan het dorp. Momenteel wordt door een werkgroep, bestaande uit gemeente, architect en dorpshuisbestuur, met input van de gebruikers, een plan uitgewerkt dat zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van alle (toekomstige) gebruikers. Waarschijnlijk is dit plan in het eerste kwartaal van 2021 gereed. Ook vinden gesprekken plaats tussen gemeente, dorpsraad en kerkbestuur over de aankoop van de kerk voor een symbolisch bedrag. Ook over de aankoop van de pastorie wordt nog gesproken. De invulling daarvan (wonen met zorg, kinderopvang, ??) ligt nog open.

Als alles gaat volgens plan, dan zal in de loop van 2021 – 2022 het dorpshuis naar de kerk kunnen verhuizen.

 • Nieuwbouw SamSam: voor de verhuizing van SamSam (eventueel samen met kinderopvang de Klompjes en de speelzaal) is nog alleen duidelijk dat daarvoor geld op de gemeentelijke begroting staat. Die nieuwe school is in het Dorpshart gepland achter het kerkhof, grenzend aan de bongerd. We verwachten (en hopen) dat in de tweede helft van 2021 de plannen wat concreter worden.
 • Seniorenwoningen: in het schetsplan voor het dorpshart wordt rekening gehouden met de bouw van ongeveer 24 seniorenwoningen. Ook dit moet nog helemaal uitgewerkt worden. Ook daarmee kunnen we na mei 2021 mee aan de slag.
 • Woningen aan de dijk: in het schetsplan is sprake van ongeveer 6 eengezinswoningen aan de dijk. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de seniorenwoningen.
 • Een dorpsplein en een park: het plan is om op het oude voetbalveld achter café Merkus een dorpsplein te realiseren voor evenementen, ontmoeting, enzovoorts. Het terrein van de bongerd achter de Savenijelaan zal (deels) ingericht worden als park en opvangbekken voor het kwelwater. Dit park is openbaar toegankelijk.

Mooie plannen, maar we zijn er nog niet. De kerk moet nog aangekocht worden, de grond moet aangekocht worden, misschien nog een bodemsanering, maatregelen tegen mogelijk kwelwater, parkeerplekken gezocht, enz. Nog genoeg hobbels waar we overheen moeten, maar aan de horizon lijkt toch licht te gloren en lijkt het nieuwe Hart van Oosterhout er te gaan komen.

Natuurlijk moeten we er als inwoners en direct betrokkenen met de neus bovenop blijven zitten, want het moet een Hart worden van ons allemaal! Daarom is er een Klankbordgroep gevormd, waarin mensen zitten die een groep direct betrokkenen vertegenwoordigen. Zij blijven op de hoogte en zullen mee praten en meedenken over problemen die opdoemen en waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Uiteraard zullen we via de Dorpsgeluiden, en -als het weer kan- op een inwonersavond iedereen op de hoogte houden. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd een mailtje sturen naar dorpshartoosterhout@gmail.com.

We houden contact, Hans Bolland en Ruud Geerts (namens de Dorpsraad)

 

Dorpshart Oosterhout presentatie

VOORTGANG PLAN KERK/DORPSHUIS
DORPSHART OOSTERHOUT

dorpshart

Dorpshart Oosterhout: haalbaarheidsonderzoek positief

Dorpshart Oosterhout: haalbaarheidsonderzoek positiefdorpshart

Op 21 juni is het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek van het Dorpshart enthousiast ontvangen door alle aanwezigen

Het plan bevat nu:

 • dorpshuis in de kerk en pastorie
 • een gymzaal (geen sportzaal) naast de kerk
 • woningen voor ouderen
 • reservering van ruimte voor de school in de toekomst
 • koopwoningen aan de dijk
 • de boomgaard blijft intact
 • de ruimte tussen de boomgaard en Tergouw en het plein wordt park
 • voor de kerk komt ruimte voor een terras

vogelvlucht

Er waren goede tips van de mensen over verkeersafwikkeling, groene invulling en een speelvoorziening in het beoogde park.

Ben Verfurden en Ronnie Kuiper van architectenbureau Hylkema hebben het plan gepresenteerd. De volledige presentatie zullen we zo snel mogelijk op onze site zetten. Er zal nog veel met alle betrokken partijen gesproken worden voordat we het plan verder kunnen gaan uitwerken en ook zal nog kritisch naar de exploitatie worden gekeken. Wordt vervolgd!