En hoe zit dat nou met ……Het Hart van Oosterhout ???

Lang hoorden we niets over het Dorpshart, maar ineens stond er een bericht in de Gelderlander, waarin we lazen dat Dorpshuis De Schakel definitief naar de Leonarduskerk gaat verhuizen. Dat de krant niet altijd de volledige waarheid spreekt moeten we ook hier weer eens constateren. Maar hoe zit het dan? En wanneer gaat er wel iets gebeuren?

Het Hart van Oosterhout: al jarenlang wordt erover gepraat. Toch lijkt het er op dat we nu echt een dorpshart gaan krijgen. De gemeente heeft serieus geld gereserveerd, zowel voor de verhuizing van het dorpshuis naar de kerk, als voor de verhuizing van basisschool SamSam. Onlangs is besloten om een externe projectontwikkelaar aan te trekken, die voor het geheel een visiedocument maakt, op basis waarvan definitief besloten wordt of het hele Hart gerealiseerd kan worden. Dat stuk komt in februari klaar. Dan neemt het college van B en W een besluit en in mei de gemeenteraad. Pas dan is het definitief en kunnen we aan de slag.

  • Dorpshuis in de kerk: in november 2019 is een eerste schets gepresenteerd aan het dorp. Momenteel wordt door een werkgroep, bestaande uit gemeente, architect en dorpshuisbestuur, met input van de gebruikers, een plan uitgewerkt dat zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van alle (toekomstige) gebruikers. Waarschijnlijk is dit plan in het eerste kwartaal van 2021 gereed. Ook vinden gesprekken plaats tussen gemeente, dorpsraad en kerkbestuur over de aankoop van de kerk voor een symbolisch bedrag. Ook over de aankoop van de pastorie wordt nog gesproken. De invulling daarvan (wonen met zorg, kinderopvang, ??) ligt nog open.

Als alles gaat volgens plan, dan zal in de loop van 2021 – 2022 het dorpshuis naar de kerk kunnen verhuizen.

  • Nieuwbouw SamSam: voor de verhuizing van SamSam (eventueel samen met kinderopvang de Klompjes en de speelzaal) is nog alleen duidelijk dat daarvoor geld op de gemeentelijke begroting staat. Die nieuwe school is in het Dorpshart gepland achter het kerkhof, grenzend aan de bongerd. We verwachten (en hopen) dat in de tweede helft van 2021 de plannen wat concreter worden.
  • Seniorenwoningen: in het schetsplan voor het dorpshart wordt rekening gehouden met de bouw van ongeveer 24 seniorenwoningen. Ook dit moet nog helemaal uitgewerkt worden. Ook daarmee kunnen we na mei 2021 mee aan de slag.
  • Woningen aan de dijk: in het schetsplan is sprake van ongeveer 6 eengezinswoningen aan de dijk. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de seniorenwoningen.
  • Een dorpsplein en een park: het plan is om op het oude voetbalveld achter café Merkus een dorpsplein te realiseren voor evenementen, ontmoeting, enzovoorts. Het terrein van de bongerd achter de Savenijelaan zal (deels) ingericht worden als park en opvangbekken voor het kwelwater. Dit park is openbaar toegankelijk.

Mooie plannen, maar we zijn er nog niet. De kerk moet nog aangekocht worden, de grond moet aangekocht worden, misschien nog een bodemsanering, maatregelen tegen mogelijk kwelwater, parkeerplekken gezocht, enz. Nog genoeg hobbels waar we overheen moeten, maar aan de horizon lijkt toch licht te gloren en lijkt het nieuwe Hart van Oosterhout er te gaan komen.

Natuurlijk moeten we er als inwoners en direct betrokkenen met de neus bovenop blijven zitten, want het moet een Hart worden van ons allemaal! Daarom is er een Klankbordgroep gevormd, waarin mensen zitten die een groep direct betrokkenen vertegenwoordigen. Zij blijven op de hoogte en zullen mee praten en meedenken over problemen die opdoemen en waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Uiteraard zullen we via de Dorpsgeluiden, en -als het weer kan- op een inwonersavond iedereen op de hoogte houden. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd een mailtje sturen naar dorpshartoosterhout@gmail.com.

We houden contact, Hans Bolland en Ruud Geerts (namens de Dorpsraad)