Bedrijventerrein Griftdijk

Algemene projectinformatie is te vinden op de website van de gemeente:

https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-de-grift/

 

Project informatie:

Het project voor de ontwikkelingen rond het bedrijventerrein is opgedeeld in 3 projecten:

1) het bestaande bedrijfsterrein,

2) de uitbreiding,

3) de aanpassingen aan de Griftdijk en afslag 38.

 

Hiervoor hebben we 3 pagina’s op mijnwijkplan.nl. Hier is ook de informatie van 27 maart terug te vinden:

 

 1. https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/bedrijventerrein-de-grift.
 2. https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/uitbreiding-bedrijventerrein-de-grift.
 3. https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/ressen/project/afslag-38.

 

Daarnaast is het volledige bestemmingsplan met alle bijlagen te vinden op ruimtelijkeplannen.nl:

 

1) https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0268.BP33000-ON01

2) https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0268.BP33600-ON01

 

Het beeldkwaliteitsplan is hier ook te vinden:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0268.BP33600-ON01/b_NL.IMRO.0268.BP33600-ON01_rb3.pdf

 

Reageren kan via mijnwijkplan.nl alleen als je in Nijmegen woont. Mochten er vragen of reacties zijn, dan kan dat ook via het emailadres: degrift@nijmegen.nl.

 

 

 

 

Overbetuwe maakt bezwaar tegen inpassingsplan Railterminal Gelderland

20-7-2021

De gemeente Overbetuwe vindt dat het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland op een aantal punten onvoldoende rekening houdt met de belangen van de inwoners van Overbetuwe. De gemeente gaat daarom in beroep bij de Raad van State tegen het inpassingsplan en de Natuurbeschermingswetvergunning. Provinciale Staten van Gelderland stelden het Inpassingsplan vast op 7 juli 2021. De beroepstermijn staat open tot 26 augustus 2021.

De provincie wil de Railterminal Gelderland aanleggen op het grondgebied van Overbetuwe, langs de Betuweroute tussen Valburg en Reeth. De railterminal is te vergelijken met een station voor goederen: bij de Railterminal kunnen goederenvervoerders hun containers op goederentreinen op de Betuweroute laten ‘opstappen’ en ook containers van de trein halen. Dit gebeurt met grote heftrucks en een kraan die over een railbaan beweegt.

De gemeente vroeg de provincie eerder al om het plan op onder andere de punten verkeersveiligheid, geluid- en lichtoverlast aan te passen. In het uiteindelijke plan zijn op deze punten volgens de gemeente niet voldoende aanpassingen doorgevoerd. Daarom kiest de gemeente er nu voor om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Samenwerkingsovereenkomst
De gemeente heeft sinds begin 2018 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie over de Railterminal. Die samenwerking moet ervoor zorgen dat inwoners van Overbetuwe zo min mogelijk last ervaren van de komst van de railterminal. In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over inpassing van de railterminal in het landschap en over een financiële bijdrage van de provincie aan de realisatie van gebiedsmaatregelen. De gemaakte afspraken blijven overeind en staan los van het bezwaar dat de gemeente nu gaat indienen. Dat kan, omdat gemeente en provincie over en weer erkennen dat ze ieder hun eigen rol hebben, en eigen verantwoordelijkheden. Ze hebben begrip voor de verschillende belangen.

Bericht van de gemeente Overbetuwe. 

Zienswijze Railterminal Gelderland en Knooppunt 38

Tot en met 21 oktober 2020 kunt u een zienswijze indienen met betrekking tot de Railterminal. Zie hierover onze eerdere berichtgeving.

In het recente verleden heeft de Dorpsraad zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen kunt u hier inzien/downloaden:

1. Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen Notitie reikwijdte en detailniveau Railterminal Gelderland d.d. 19 februari 2020: zienswijze DR NRD

2. Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen inpassingsplan Railterminal Gelderland d.d. 17 april 2020: zienswijze DR PIP

Op dit moment ziet de Dorpsraad geen reden om een hernieuwde zienswijze in te dienen.

Inloopavonden Railterminal 13 en 14 oktober digitaal

De geplande inloopavonden op 13 en 14 oktober 2020 vinden digitaal plaats in verband met de aangescherpte maatregelen rondom COVID-19. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via https://www.railterminalgelderland.nl/Nieuws/Inschrijving-informatieavonden-open.html

De mensen die zich al hadden aangemeld, krijgen persoonlijk bericht.

De informatieavonden worden georganiseerd omdat het herziene inpassingsplan ter inzage ligt tot en met 21 oktober 2020. Iedereen kan in die periode reageren op bovenstaande stukken.

Dit is een bericht van provincie Gelderland. 

Informatieavonden RTG

Informatieavonden

Het inpassingsplan van de RTG, de MER en een aantal vergunningen liggen tot en met 21 oktober 2020 ter inzage. Heeft u vragen hierover? Schrijf u dan in voor een informatieavond.

Informatieavonden 13 en 14 oktober 2020
Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 ligt het ontwerp-inpassingsplan van de Railterminal Gelderland ter inzage. Ook het milieueffectrapport, het ontwerpbesluit hogere waarden voor de wet geluidshinder, en de ontwerpbesluiten van de vergunningen voor de Waterwet en Wet natuurbeheer liggen dan ter inzage. De stukken liggen zowel hier digitaal ter inzage als op papier bij Provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland.

U kunt hierop een reactie geven (een zienswijze indienen). Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de stukken die ter inzage liggen. Daarom zijn er twee informatieavonden op 13 en 14 oktober 2020 in Watergoed, Tielsestraat 129 in Valburg. Hier kunt u vragen stellen over verschillende onderwerpen. Deze worden gehouden volgens de richtlijnen van het RIVM. Daardoor zien de avonden er anders uit dan u gewend bent.

Hoe zien de avonden eruit?
Elke avond zijn er twee sessies: van 16.30 – 18.00 uur en van 19.30 – 21.00 uur. U meldt zich aan voor een van deze sessies. Tijdens een sessie zijn er vier hoeken die u kunt bezoeken om vragen te stellen. Deze hoeken gaan over:

 1. het ontwerp-inpassingsplan;
 2. de MER (geluid en externe veiligheid);
 3. landschappelijke inrichting, natuur en water;
 4. ontwerp, ontsluitingsweg en terminal.

Bij elke hoek staan stoelen waar u plaats kunt nemen om vragen te stellen aan inhoudelijk deskundigen. Dit doen we in tijdslots van twintig minuten. Na elk tijdslot heeft u tien minuten om van hoek te wisselen. Dit betekent dat u maximaal bij drie hoeken kunt aansluiten. Denkt u van tevoren vast na over welke hoek(en) u wilt bezoeken? Uiteraard kunt u na een bezoek aan één of twee hoeken besluiten weg te gaan, u hoeft dus niet de hele sessie te blijven.

Meldt u nu aan
Om een van de bijeenkomsten te kunnen bijwonen moet u zich van tevoren aanmelden. Als u niet bent aangemeld, dan kunnen we u in verband met de regels rondom COVID niet binnen laten.

AANMELDEN KAN HIER

Nog even op een rij:

 • U moet zich van tevoren aanmelden. Als u niet bent aangemeld, dan kunnen we u niet binnen laten.
 • Kom ongeveer 10 minuten voor uw sessie naar de locatie, niet eerder.
 • Ontsmet uw handen voordat u naar binnen gaat.
 • U moet gaan zitten in één van de vier hoeken. Rondlopen mag helaas niet volgens de COVID-richtlijnen.
 • Alleen tijdens de wisselmomenten kunt u van hoek wisselen. Volgt u daarbij de looproutes en volg eventuele aanwijzingen van het personeel op.

Tijdens de bijeenkomst volgen wij de regels van het RIVM. Daarom vragen wij u ook het volgende:

 • altijd 1,5 meter afstand te houden;
 • de gezondheidschecklist – Veilig deelnemen aan een bijeenkomstOpen this document with ReadSpeaker docReader door te nemen en u af te melden als u op één van de vragen met ‘ja’ moet antwoorden;
 • bij binnenkomst uw naam- en contactgegevens in te vullen. Mocht achteraf blijken dat een aanwezige corona had, dan zijn deze nodig voor bron- en contactonderzoek.

 

 

Overbetuwe maakt keuze voor gebiedsmaatregelen

Het college van Overbetuwe heeft een keuze gemaakt voor gebiedsmaatregelen in het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout. Gebiedsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van bospercelen, wandelpaden en natuurvriendelijke oevers.

De provincie Gelderland stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van dit gebied. Dat was een van de afspraken die de gemeente Overbetuwe maakte met de provincie Gelderland als voorwaarde voor de aanleg van de Railterminal Gelderland.
De keuze van het college is onder meer gebaseerd op gesprekken met betrokken inwoners en andere belanghebbenden. Andere aspecten die het college heeft meegewogen, zijn de concept-gebiedsvisie van maart 2017, de landschappelijke waarde van de gebiedsmaatregelen en het beschikbare budget. Dat heeft de volgende prioritering opgeleverd:

1.    Landschappelijke inpassing Slijk-Ewijk
2.    Aanleg van Waldeel 2 tussen Tielsestraat en de Railterminal Gelderland
3.    Wandelroute Julianastraat-Mellardsestraat
4.    Bospercelen hoek Waldeel 2 en waterzuivering
5.    Begroeiing langs primaire en secundaire wegen
6.    Landschappelijke verbetering waldeel 0
7.    Rondje Elst (De Wuurde tot aansluiting Elsterveldsche Zeeg en verbinding naar het Peppelstuk)
8.    Opwaarderen Het Peppelstuk
9.    Elsterveldse zeeg, met natuurvriendelijke oever
10.  Wandelpad tussen OBC en aansluiting Vinkenhof

Hoe nu verder?

De gemeente Overbetuwe stelt het komend half jaar een uitvoeringsplan op. Het geld dat de provincie Gelderland bijdraagt aan de gebiedsmaatregelen, komt beschikbaar op het moment dat het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland onherroepelijk is vastgesteld. Volgens de huidige planning is dat op zijn vroegst medio 2021.

Lees hier verder:  https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_wonen/Projecten/Railterminal_Gelderland/Actueel/Overbetuwe_maakt_keuze_voor_gebiedsmaatregelen

Knoop 38: samenvatting avonden 8, 9 en 16 mei

In mei hebben we bijeenkomsten gehad voor de gebiedsmaatregelen Knoop38. Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de samenvatting van deze participatieavonden en het bijbehorende de raadsinformatiememo. Over de concept-documenten hebben wij vooraf afstemming gehad met het kernteam.

 

Bijgevoegd treft u deze documenten aan:

 

–              Samenvatting van de avonden 8, 9 en 16 mei

–              Definitief overzicht opbrengst deelsessies

–              Informatiememo vervolgresultaten gebiedsmaatregelen Knoop38

 

De bijbehorende kaarten vindt u via deze link:

https://gemeenteoverbetuwe.sharefile.eu/d-sa5bbeb6fa6f4d87b

 

Deze stukken zijn inmiddels ook gedeeld met de gemeenteraad.

[19inf00079] – Informatiememo Vervolgresultaten gebiedsmaatregelen Knoop 38

[19bes00381] – Gebiedsmaatregelen knoop 38 overzicht opbrengst deelsessies

[19bes00348] Gebiedsmaatregelen Knoop38_samenvatting avonden 8, 9 en 16 mei

Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland.

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Postbus 9090,

6800 GX Arnhem.

 

Betreft:                 Zienswijze Dorpsraad Oosterhout tegen ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland.

Lees meer