Notulen openbare vergadering 15-05-2019

 1. Opening en vaststelling agenda

Johan opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld met een extra opmerking van Frans Spaan over de toegankelijkheid van de uiterwaarden. Deze was altijd toegankelijk voor iedereen, maar sinds Rijkswaterstaat het “Dammetje” heeft afgesloten niet meer. Er staan nu 3 hekken waardoor het zeer lastig is om de uiterwaarden te betreden, zeker bij hoogwater of als de runderen er staan. Frans heeft een brief gestuurd aan de gemeente, Bas Kolen, maar helaas heeft de pachter van het perceel (Mevrouw Van Kesteren) het hoogste recht en blijven de hekken staan. Staatsbos beheer wil graag meewerken en Frans vraagt Bas voor juridische steun hierin. Mieke voegt er nog aan toe dat de afspraak zou zijn dat er 7 Schotse Hooglanders zouden lopen in de uiterwaarden. Maar het zijn er veel meer. Of dat ook direct in het gesprek meegenomen kan worden. Piet voegt toe dat het herindelingsplan van de uiterwaarden het uitgangspunt moet zijn.

 

Afmeldingen voor de vergadering: Cor, Gisela, Camiel, Gé, Walter en Rob Noorduin.

 1. Binnengekomen post en mededelingen

Mariel vraagt of de informatie van het laatste verslag klopt over Wat Beters? Het laatste nieuws was dat er geen daken meer beschikbaar waren, maar Mariel heeft in een brief gelezen dat ze zich kan aanmelden. Johan geeft aan dat Cor daar waarschijnlijk meer van weet en we geven het aan bij hem en komen er op terug. Blijkt inderdaad dat er nog certificaten te koop zijn.

Verder geen binnen gekomen post of mededelingen.

 1. Vaststellen verslag openbare vergadering 12 maart 2019

Verslag wordt vastgesteld zonder op of aanmerkingen.

 1. Park Danenberg en ontsluiting Slijk-Ewijk via Park 15

Rianne licht haar presentatie toe over de ontsluiting van Slijk-Ewijk. Zie presentatie op onze website. Er zijn een aantal opmerkingen en vragen over de ontsluiting.

 • Welke oplossing voor lokaal verkeer als de Oosterhoutsestraat wordt afgesloten?
 • Hoe wordt sluip verkeer tegen gegaan bij de slinger door Slijk-Ewijk?
 • Van Balverenlaan is een goede optie voor ontsluiting, indien deze doorgetrokken wordt.
 • Hoe en waar kan vrachtverkeer keren indien de Oosterhoutsestraat wordt afgesloten?
 • Eventueel is er een koppelkans bij de Akkerstraat als dewal bij Park 15 wordt aangelegd.

De volgende stap voor het realiseren van dit plan is het onder de aandacht te brengen bij de verschillende fracties. Rianne is samen met Johan hier druk mee bezig en daarom is alle input meer dan welkom.

 

Uit de zaal komt de opmerking dat het informatiebord aan het begin van Oosterhout nog steeds niet aangepast is en dat de gemeente daarop aangesproken moet worden. Er rijdt nog steeds erg veel vrachtverkeer verkeerd.

Er ontstaat ook enige discussie over de motor route over de Oosterhoutstestraat. Nijmegen heeft de dijk afgesloten in het weekend en dat brengt nogal eens irritatie met zich mee. Ook omdat de hekken pas verderop staan en het verkeer dus al de dijk is opgereden.

 1. Herdenking 75 jaar bevrijding Oosterhout

Piet geeft aan dat de begroting van het project was goed gekeurd door de gemeente, alleen bleek nu dat zij maar 75% ervan betalen. En dat de rest zelf geregeld moet worden. Het comité is nu druk bezig met het vinden van sponsoren om toch alles door te laten gaan. En dus ook direct de vraag voor ideeën over sponsor werving. Opties die genoemd worden zijn het Waterschap, Klokbouw, Pr. Bernhard cultuurfonds, Goede Doelen boek, collecte in het dorp en de Rabobank.

Het programma ziet er nu als volgt uit:

19 september is er een lezing van de Historische Kring (https://www.historischekringoosterhout.nl/agenda/)

20 september Herdenking op het Vredesplein in Oosterhout

21 september Onthulling straatnaam op Hoge Wei.

Nu wordt er volop gezocht voor mogelijkheden om oude legervoertuigen te verzamelen, die dan zaterdags opgesteld kunnen worden in de Dorpsstraat. Om 14 uur die dag begint het feestprogramma met o.a. de Andrew Sisters coverband Deja Vu. Zondags is er dan een dienst in de Kerk.

Ook doet Piet een oproep aan vrijwilligers die die dag willen komen helpen. Het kan van een paar uurtjes tot de hele dag zijn.

 1. Voortgang projecten
 • Knoop38: 16 mei is er een bijeenkomst in Slijk – Ewijk. Verder is er geen nieuws. Uit de zaal wordt gemeld dat er toch bouwverkeer over de Grifdijk gaat dat van Zuiderveld komt. En een mooi verhaal over een vuilnisbak die geplaatst is bij de trap van de Oversteek, omdat daar toch wel erg veel rommel lag. Dus soms gaan er ook dingen heel goed.
 • GroeneDelta: Terrein van Engie, voorheen Electrabel. Het omgevingsfonds heeft bepaald dat in een straal van 1,8 KM om het gebied er geld beschikbaar komt. Daar liggen een paar huizen in van Tergouw. Nu gaan ze waarschijnlijk met postcodes werken en zal het hele park in aanmerking komen.
 • Hoogspanning: Piet heeft contact gehad met Merijn van der Mooren van de gemeente hierover. Op dit moment wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan door Tennet, wat ongeveer een jaar gaat duren. De gemeente is niet voornemens een informatie avond hierover te organiseren. Piet blijft met de werkgroep dit project volgen.
 • Kerkepad: Eind 2019 moet het gerealiseerd zijn.
 • HogeWei: Vracht verkeer rijdt toch nog vaak te hard. Verzoek om een bord met max 15KM te plaatsen.
 • Blauwedinsdag/ NachtvanOosterhout: Samen met cafe Merkus zal er o.a. Con Amore er een feest van maken van 20:00u tot 2:00u om daarna vanaf 4:00u weer verder te gaan. De vergunning is reeds geregeld hiervoor. Op 16 mei is er een overleg met de gemeente over de Blauwe dinsdag. Er worden weer beschuit met muisjes gesmeerd en dit jaar is er ook een fotobord waar de lopers op de foto kunnen. Ook hiervoor zijn er veel vrijwilligers nodig. Iedereen kan zich aanmelden via blauwedinsdagoosterhout@gmail.com. Een tip om vrijwilligers te vinden is het informatie bord bij Tergouw en een oproep in het Betuwe krantje.

 

 1. Rondvraag

John heeft een idee om van het CSO terrein een Volkstuin en/of voedselbosje te maken. Zijn verzoek is of de Dorpsraad dit met de gemeente wil bespreken. Op 12 mei is er ook een NOS artikel verschenen over het belang van Volkstuinen.

Frans vraagt of er geen nieuws is over het Dorpshart en het antwoord van Johan is inderdaad nee. Ook vraagt hij naar de Verkeersknelpunten waar we al eens een enquête over gehouden hebben. Helaas moet Johan mededelen dat de gemeente nog steeds geen verkeerdeskundige in dienst heeft en het dus een beetje op slot zit. We gaan het weer bespreekbaar maken om hier toch voortgang in te boeken.

 1. Sluiting

Johan sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.