Notulen Openbare Vergadering 16 september 2020

Datum: 16 september 2020
Aanvang 20:00 uur.
Plaats: Dorpshuis De Schakel

1. Johan opent om 20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Aan de agenda is nog een punt toegevoegd: André van Proosdij houdt een presentatie over het omgevingsfonds Windmolenpark.

2. Jessica Pluim, de nieuwe wijkagent voor Oosterhout, stelt zich voor en geeft antwoord op een vraag over de privacy aspecten en AVG regels bij privé bewakingscamera’s en publieke bewakingscamera’s. Zij adviseert om met de buren te overleggen indien er twijfels over zijn of de camera de privacy van de buren schendt. Zij zal zichzelf ook nog via Dorpsgeluiden introduceren. Zij is bereikbaar via jessica.pluim@politie.nl. Ook kan een bericht naar de Dorpsraad worden gestuurd, dan sturen wij die door.

3. Er zijn berichten van afmelding ontvangen van Gé Berns en van bestuursleden Gisela Albers en Rianne van Niekerk. Het bestuur draagt een nieuw bestuurslid voor als vervanger voor Roel die begin dit jaar afscheid genomen heeft. Marleen Engelschman Lubeck stelt zichzelf voor. Met algemene stemmen wordt haar voordracht aangenomen.

4. Gé Berns heeft verzocht of zijn emailbericht dat hij naar het bestuur van de Dorpsraad heeft gestuurd voorgelezen kan worden tijdens de vergadering. Aan dit verzoek geeft Johan gehoor. In antwoord hierop geeft Johan aan dat op uitdrukkelijk verzoek van de directeur van SamSam, in verband met Corona, de Dorpsraad niet aanwezig was bij de herdenking op het Vredeplein op 18 september. Verder geeft Johan aan, dat de punten m.b.t de verkeersproblematiek volledige aandacht hebben en dat de Dorpsraad regelmatig contact hierover heeft met de Gemeente.

5. De notulen van de openbare vergadering van 21 januari worden ongewijzigd vastgesteld. Gevraagd wordt wat er is gebeurd met de suggestie om Dorpsgeluiden voortaan ook digitaal te versturen. Johan antwoordt, dat dit besproken is met Dorpsgeluiden, maar dat het bestuur van Dorpsgeluiden de papieren uitgave koestert, vanwege de inkomsten uit advertenties.

6. Camiel geeft een toelichting op het financieel verslag over 2019. De kascontrolecommissie heeft de administratie en de stukken bekeken en in orde bevonden. De leden verlenen vervolgens het bestuur décharge.

7. Eén lid van de kascontrolecommissie treedt nu reglementair af. Onder de aanwezigen is er niemand bereid om deze plaats over te nemen. Camiel zal de leden een mail te sturen met de vraag wie er bereid is om dit te doen.

8. André van Proosdij houdt een presentatie over het omgevingsfonds van het Windmolenpark. 31 december sluit de volgende ronde voor het indienen van subsidieprojecten en hij roept op om hiervoor projecten aan te melden via de website van het omgevingsfonds. Ook geeft hij aan dat hij gaat stoppen als bestuurslid van het omgevingsfonds en dat belangstellenden voor deze functie hiervoor worden opgeroepen.

9. Johan geeft een toelichting op de Dorpsagenda. Er zijn werkgroepen geformeerd die een zestal thema’s uitwerken. Op 10 oktober is er een grote bijeenkomst voor alle dorpsbewoners om ideeën op deze thema’s aan te dragen en om eventueel actief mee te doen om verder de Dorpsagenda te ontwikkelen.

Note: inmiddels is in verband met Corona de bijeenkomst van 10 oktober afgelast. Hiervoor in de plaats is er een online enquête samengesteld.

10. Johan geeft een toelichting over de verkeersproblematiek in Oosterhout. Er is een lijst met knelpunten. De verkeersproblematiek is een apart thema binnen de Dorpsagenda. Verder zoekt Johan regelmatig contact met de gemeente, echter blijft het op dit punt lastig om tot de gemeentelijke organisatie door te dringen. De verkeersveiligheid op de Oosterhoutsestraat heeft nog steeds politieke aandacht.

11. Voortgang Projecten:

Railterminal en knooppunt 38: er is een nieuw inpassingsplan. Zienswijzen hierop kunnen tot en met 21 oktober worden ingediend. Op de website van de Dorpsraad zal namens de Dorpsraad een voorzet geplaatst worden.

Hart van Oosterhout: Het bestuur van het dorpshuis en een afvaardiging van de gebruikersverenigingen van het dorpshuis trekken nu samen op om invulling te geven aan het plan. Hopelijk kan begin 2021 een presentatie aan het dorp worden gegeven over de laatste ontwikkelingen.

Hoogspanningsmasten: Er circuleert binnen de Gemeente een nieuw rapport. In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur zal de Dorpsraad een verzoek tot inzage in dit rapport doen.

Op de overige projecten zijn er geen relevante ontwikkelingen te melden.

Rondvraag/mededelingen:
– 20 oktober is er in het Dorpshuis een bijeenkomst voor specifieke vragen over de Dijkverzwaring.  Note: Vanwege corona is deze bijeenkomst digitaal.

– Er is een nieuw fiets-/voetpad aan de Van Balverenlaan geopend

– Wegens onvoldoende bemensing bij de Gemeente staan de plannen voor de verbreding van het Kerkepad op een laag pitje.

 

Om 21:50 uur sluit Johan de Vergadering