Notulen openbare vergadering 21 januari 2020

De pdf versie is hier in te lezen: Notulen openbare vergadering 21-01-2020

Openbare vergadering 21-01-2020 in de Schakel

Nieuws:

 • Roel Schreuder stopt als bestuurslid en secretaris. Versterking binnen het bestuur zou heel prettig zijn, vooral als iemand de rol van secretaris op zich wil nemen.
 • Er bleek iets mis te gaan met de verslagen op de website van de dorpsraad, vanaf nu zijn ze weer allemaal te lezen.
 • De dorpsraad speelt 30 januari het kleine kernenspel. Hierin wordt stilgestaan wat de rol van de dorpsraad in het dorp kan zijn en hoe we dat voor de toekomst willen vormgeven.
 • Er is een nieuwe kleinschalige zorginstelling gestart in Oosterhout, Passie. Zij zitten in het oude bankgebouw. Ze bieden laagdrempelige opvang voor 18+ met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Ze hebben ook een open avond.
 • De begroting van het komende jaar van de DR is gedeeld. Voor sommige projecten moeten mensen nu zelf bij de gemeente een subsidie aanvragen, dit gaat niet meer via de dorpsraad. https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Aanvragen_en_regelen/Subsidie_aanvragen_voor_cultuur_onderwijs_sport_en_welzijn

Positieve ontwikkelingen:

 • Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat mensen blij zijn met de terugkomst van lijn 3. Er wordt gevoelsmatig veel gebruik van gemaakt.

Genoemd wordt dat de 65+ pas van Nijmegen ook geldig is voor Oosterhout. Nijmegenaren met een laag inkomen kunnen vanaf 1 januari 2020 voor € 15 per jaar tijdens daluren gebruik maken van de bus in stad en regio. Voor inwoners van Nijmegen, die 65 jaar of ouder zijn en niet in aanmerking komen voor de Busvoordeelpas, introduceert Connexxion het Nijmegen 65+ abonnement. Voor € 49 per jaar (dat is nog geen € 1 per week!) kun je op werkdagen na 09.00 uur en in het weekend de hele dag onbeperkt reizen in Nijmegen en omgeving. Daarmee kun je toch voordelig blijven reizen.

https://www.breng.nl/nl/nieuws/nijmegen-65-abonnement

 • Johan’s nieuwjaarsspeech

 Lopende projecten:

 • Het dorpsprofiel en dorpshart

Het Dorpsprofiel is een samenwerking met de gemeente, Oosterhouters en partijen die graag mee willen helpen aan ontwikkelingen in Oosterhout. Binnenkort wordt iedereen in Oosterhout uitgenodigd om deel te nemen aan het maken van de een Dorpsagenda, waarop we de belangrijkste concrete thema’s weergeven waar we de komende 10 jaar ontwikkelingen in willen zien. Onderwerpen kunnen zijn: verkeersveiligheid, Hart van Oosterhout, eenzaamheid en verbinding bij ouderen, woningen voor jongeren etc. Een deel van deze thema’s is al uit de enquête naar voren gekomen die in 2019 is afgenomen onder een steekproef binnen Oosterhout.

Voor de Dorpsagenda nodigen we graag alle Oosterhouters uit hun visie te geven op wat er belangrijk is in ons dorp. Een aantal weken na de Dorpsagenda-bijeenkomst zal een Beursvloer plaatsvinden, waarop gemeente, partijen zoals bijvoorbeeld woningbouw of zorginstellingen en natuurlijk mensen uit het dorp die willen meedenken en meehelpen samen afspraken maken over wat we willen gaan aanpakken en wie dat gaat doen.

In Dorpsgeluiden en in het dorp komen nog aankondigingen van deze bijeenkomsten. We hopen dat zoveel mogelijk mensen willen meepraten en meedoen met deze visie op de toekomst van Oosterhout.

 • Verkeersveiligheid

Een van de thema’s die veel vragen oproept is het thema verkeersveiligheid. Een aantal knelpunten wordt genoemd:

 • Kruispunt Peperstraat naar Hoge Hofstraat (hier is ook een ongeluk gebeurd)
 • Kerkepad is nog niet voldoende uitgebreid en heeft steile randen naast het pad. Kernenadviseur Merijn van der Mooren heeft dit nagevraagd: “Stand van zaken:

Vorig jaar is er een start gemaakt met de voorbereiding van de aanpassing van het Kerkepad. Hiervoor is er een buurtbijeenkomst geweest en zijn diverse contacten met inwoners en wijkraad van Nijmegen Noord. Sindsdien heeft het project geen voortgang gemaakt. In de gesprekken is er informatie ingewonnen waardoor er een nieuw besluit moet worden genomen in het project. Dit besluit gaat over het ontwerp van het nieuwe pad. In de aankomende maanden verwacht de projectleider dat dit besluit wordt genomen. Vervolgens kan hij verder met het verwerven van benodigde gronden om het pad aan te kunnen leggen. Als dat gebeurdis dan kan het pad worden aangelegd.”

 • Gedrag van chauffeurs bestelbusjes en dorpsbewoners: hard rijden, parkeren op de stoep.
 • Moeilijk begaanbare trottoirs door geparkeerde auto’s op de stoep of slecht gelegde tegels.
 • Er is nog geen duidelijkheid over het Rentambt en een wandelpad bij de Van Balverenlaan
 • Verkeersoverlast Bouw -> gevraagd zal worden of Klok ook aansluit bij de Beursvloer om te bespreken hoe dit aangepakt kan worden en ook afspraken te maken over Hoge Wei 2. Een aantal bewoners zijn bezig met een formeel handhavingsverzoek, dit is in afwachting. Bewoners moeten klachten over bouwverkeer ook blijven melden bij Klok en de gemeente.

 

Gevraagd wordt wat er met de verkeersknelpunten gedaan is die 2 jaar geleden zijn verzameld in een bijeenkomst. Door de afwezigheid van een verkeersdeskundige is er nog al die tijd geen schouw geweest (ondanks herhaaldelijke pogingen vanuit de dorpsraad iemand van de gemeente uit te nodigen voor een schouw). De verkeersveiligheid en de verzamelde punten van 2 jaar geleden worden meegenomen in de Dorpsagenda-bijeenkomst, waarna ook concrete afspraken gemaakt worden.

Problemen zoals losliggende stoeptegels of ongelijke stoepen kunnen zelf door bewoners gemeld worden bij de gemeente: https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Direct_naar/Iets_melden

Verder nodigen we graag bewoners uit te komen naar de Dorpsprofiel bijeenkomsten om de knelpunten in kaart te brengen en samen te kijken wat wij als dorp met de gemeente en andere partijen hier aan kunnen doen.

Rondvraag:

 • Vraag om de notulen ook naar de leden te sturen en digitale uitnodigingen voor de Openbare Vergaderingen te sturen, zodat er meer mensen komen. Als dorpsraad zullen we hier mee aan de slag gaan.
 • Vraag of dorpsgeluiden ook digitaal kan. Deze vraag wordt doorgezet naar het bestuur van Dorpsgeluiden.