Notulen openbare vergadering 24 november 2021

Openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

24 november 2021

 

 1. Opening en vaststelling agenda

 

Afwezig met afmelding

 • Bestuur: Piet en Cor
 • Publiek en gasten: Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder, Wijkagent Tim Wissink, Ruud Geerts en Mariël de Vries

 

 1. Binnengekomen post en mededelingen
 • Veranderingen in het bestuur
  • Marleen Lubeck is verhuisd en heeft het bestuur verlaten
  • Floor van Horen wil lid worden van het bestuur. Ze heeft al aan een aantal vergaderingen meegedaan. Floor stelt zich voor aan het publiek. Instemmende geluiden uit de zaal, dus bij deze is Floor lid van het bestuur.

 

 • Overbetuwe doet
  • Er zijn weer cheques. De inwoners hebben die in de bus gehad. Oproep van de Dorpsraad: gebruik de cheques alsjeblieft. Het is zonde om ze te laten liggen.
  • Mieke merkt op dat ze van sommige mensen hoort dat het onduidelijk is hoe het werkt. En dat ze de cheques daarom niet gebruiken. De uitleg in de brief is niet duidelijk en op de website ook niet. Kunnen we dit bij de gemeente laten weten? En zijn er nog andere mogelijkheden om de cheques niet verloren te laten gaan?
  • Theo Voorn heeft contact gehad met onder andere de Zonnebloem. Verenigingen kunnen cheques overnemen van mensen die ze niet willen gebruiken. Ze kunnen ze dan toch nuttig besteden.

 

 • Omgevingsfonds voor Zonnepark (Park 15)

Het Zonnepark Park15 heeft een omgevingsfonds opgezet als compensatie van hinder die de omliggende 5 dorpskernen ervan hebben (Oosterhout, Eimeren, Reeth, Valburg, Slijk-Ewijk). Deze dorpskernen zijn bezig om een stichting op te richten die het geld gaat beheren.

 • De kernen hebben al een eerste verdeling gemaakt. Dit betekent dat er de komende jaren € 75.000 beschikbaar komt voor Oosterhout.
 • Waaraan het dorp dit mag besteden is nog niet helemaal duidelijk. Dat hangt af van eventuele voorwaarden die het Zonnepark eraan stelt. Er zijn nog geen voorwaarden bekend.

 

 1. Financieel jaaroverzicht 2020/2021 en begroting 2022

Penningmeester Camiel deelt het financieel jaaroverzicht 2020/2021 uit en geeft toelichting bij de cijfers. Een paar opmerkingen ter verduidelijking:

 • We vragen de laatste twee jaar en ook de komende jaren geen subsidie aan bij de gemeente. Het geld van de gemeente is publiek geld. En dat hoeven we als Dorpsraad niet op te potten. Ons vermogen is op dit moment zo groot, dat we geen subsidie nodig hebben.

 

 • De penningmeester van de Dorpsraad beheert een aantal aparte budgetten. Voor de Dorpsagenda en voor Blauwe Dinsdag. Deze budgetten staan niet in het overzicht. Wie inzage wil, kan daarvoor terecht bij de penningmeester.

 

 • Naar aanleiding van een vraag uit het publiek: waarvoor is het geld van de Dorpsraad eigenlijk? Kunnen we dat gebruiken voor bijvoorbeeld een parkje?

Antwoord: zie artikel 3 van de statuten van de Dorpsraad. De statuten zijn te vinden op de website van de Dorpsraad: https://adoosterhout.nl

Reactie uit het publiek: het lijkt of veel mensen niet weten dat je met ideeën iets kan doen. En dat je die bij de Dorpsraad kunt aankaarten. Informatie voor nieuwe bewoners is belangrijk.

Antwoord: Alle ideeën en wensen zijn welkom bij de Dorpsraad. De Dorpsraad is graag eerste aanspreekpunt

 • En nog een tip: gebruik het informatiebord bij het Dorpshuis. Zet er bijvoorbeeld een oproep op om leden te werven. (We hebben nu 75 leden.)

 

 1. Kascontrole en benoeming kascommissie 2022

Walter van Zoggel en Jos Folker hebben als kascontrolecommissie het financieel jaaroverzicht gecontroleerd. Walter doet verslag: de penningmeester heeft een duidelijk en overzichtelijk verslag gemaakt.

 • Walter mag volgend jaar geen zitting meer hebben in de commissie, Jos nog wel.
 • Peter van Moerkerk meldt zich om volgend jaar zitting te nemen in de kascontrole.

 

 1. Verkeersveiligheid in Oosterhout

Cyriel Kegels geeft een presentatie over de verkeersveiligheid in Oosterhout. De titel van de presentatie is Verkeer(d) in Oosterhout. We bekijken onder andere de snelheidsmetingen die de gemeente heeft gedaan op een aantal belangrijke plekken in het dorp.

 • Bijna iedereen rijdt te hard.
 • Veel bestuurders rijden niet zomaar een beetje te hard, maar veel te hard.

 

Hoe nu verder?

Het dorp vraagt al jaren bij de gemeente om hier iets aan te doen. Het is fijn dat de snelheidsmetingen nu laten zien wat iedereen al wel wist. Wethouder Hol heeft beloofd dat er een verkeersplan komt en een campagne. We wachten het af. We benadrukken nog eens dat we in het plan aandacht willen voor twee dingen:

 • Hoe richt je de straten in Oosterhoud op een veilige manier in?
 • Hoe beïnvloed je het gedrag van bestuurders?

 

Samen bereiken we meer

Er zijn verschillende mensen uit Oosterhout die over dit onderwerp contact hebben gezocht met de gemeente, onder andere Cyriel zelf. Intussen is ook de werkgroep Verkeer van de Dorpsagenda met dit onderwerp bezig.

Voorstel:

Laat iedereen die bij de gemeente aandacht vraagt voor verkeersveiligheid in Oosterhout de krachten bundelen. Dan kunnen we waarschijnlijk meer bereiken. De werkgroep Verkeer neemt het voortouw. Peter van Moerkerk is aanspreekpunt voor belangstellenden die nog geen lid zijn van de werkgroep.

 

Nog een tip uit het publiek:

Als je het gedrag van bestuurders wil beïnvloeden, werkt belonen vaak goed. Er bestaat zoiets als een Spaarpaal. Iedere keer dat een bestuurder zich aan de maximumsnelheid houdt, gaat er een klein bedrag naar een spaarpot voor het dorp. En de bestuurder ziet deze beloning direct:

https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/36103/houden-aan-maximumsnelheid-levert-nu-in-utrecht-geld-op/?gdpr=accept&gdpr=accept

 

 1. Dorpsagenda Oosterhout en andere actuele thema’s

 

 • Dorpsagenda

Van alle werkgroepen én van de Regiegroep is er iemand aanwezig vanavond. We krijgen van alle groepen een korte update over de stand van zaken.

 

 • Dijkverzwaring

Frans Spaan heeft gewandeld en gesproken met wethouders Brigitte Faber en Dimitri Horsthuis-Tangelder, onder andere over de historie van de dijk en de omgeving. De wethouders vertelden dat er eigenlijk nog geen afspraken zijn over hoe de dijk precies eruit gaat zien. Wat voor wegdek, fiets- en wandelpaden moeten er komen?

Tip van de wethouders aan de Dorpsraad: Houd op dit onderwerp de ontwikkelingen goed bij, zodat jullie de vinger aan de pols kunnen houden.

 

 • Hart van Oosterhout

Vorige week heeft de gemeente de plannen gepresenteerd voor het Hart van Oosterhout. Er zijn nu Vlekkenplannen voor het gebied, en voor de inrichting van de kerk als Dorpshuis. Binnenkort neemt het College hier een besluit over. En in februari 2022 de raad.

Het project bestaat uit de volgende stappen:

 1. Dorpshuis verhuist naar de kerk, er komt een nieuwe sporthal.
 2. Het oude dorpshuis wordt afgebroken.
 3. Er komt een nieuw schoolgebouw voor Sam Sam.
 4. De basisschool verhuist naar de nieuwbouw.
 5. Het oude schoolgebouw wordt afgebroken.

 

Het terrein achter Merkus en de boomgaard tussen Tergouw, kerk en dijk zijn ook onderdeel van het Vlekkenplan voor het Hart van Oosterhout. Deze grond is allemaal van particuliere partijen. Deze partijen hebben laten weten enthousiast te zijn over de plannen. De gemeente stelt voorwaarden die horen bij het complete plan voor het Hart van Oosterhout.

 

Twee belangrijke ontwikkelingen van de laatste weken:

 • Het bestuur van het dorpshuis is akkoord gegaan met de verhuizing naar de kerk.
 • De exploitatie van het kerkgebouw als nieuw dorpshuis bracht onzekerheid met zich mee: is het te betalen? In het nieuwe plan is door de gemeente doorberekend dat het geheel exploitabel is.

Frans Spaan vraagt bijzondere aandacht voor een aantal personen die zich vanaf het begin enorm hebben ingezet voor de ontwikkeling van het Hart van Oosterhout. Hun inzet heeft enorm geholpen om  te komen waar we nu zijn. Het gaat om:

 • Ruud Geerts
 • Hans Bolland
 • Eef van Ralen
 • Marc Jansen

Instemming vanuit het publiek: de Dorpsraad dankt dit viertal hartelijk voor hun inzet!

 

 • Onderzoek naar vervuiling door asfaltfabriek in Nijmegen

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder heeft tijdens zijn wandeling met Frans Spaan laten weten dat er een onderzoek komt naar vervuiling door APN, de asfaltfabriek in Nijmegen-West. Dit onderzoek zal ook aan de overkant van de Waal gebeuren, bij ons dus.

 

 • Haken voor PMD-zakken

Walter vraagt of er nog haken komen. Omdat er (te) weinig haken konden worden gebruikt heeft het bestuur aangegeven er niet verantwoordelijk te willen zijn waar deze haken exact geplaatst zouden moeten worden. Het is nu aan de gemeente om met een voorstel te komen. Dit voorstel delen we uiteraard via de Dorpsraad met de inwoners.

 

 1. Rondvraag en sluiting

Geen vragen voor de rondvraag. De vergadering is afgelopen. Dank voor jullie komst en tot volgend jaar!