Notulen openbare vergadering 15-05-2019

 1. Opening en vaststelling agenda

Johan opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld met een extra opmerking van Frans Spaan over de toegankelijkheid van de uiterwaarden. Deze was altijd toegankelijk voor iedereen, maar sinds Rijkswaterstaat het “Dammetje” heeft afgesloten niet meer. Er staan nu 3 hekken waardoor het zeer lastig is om de uiterwaarden te betreden, zeker bij hoogwater of als de runderen er staan. Frans heeft een brief gestuurd aan de gemeente, Bas Kolen, maar helaas heeft de pachter van het perceel (Mevrouw Van Lees meer

Notulen openbare vergadering 14-03-2019

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          14 maart 2019

 

 

Johan opent de vergadering en merkt op dat er iets meer belangstelling is de vorige keren, maar dat het nog steeds een select gezelschap is. Als dit zo blijft moeten we wellicht het aantal vergaderingen verminderen of met thema’s gaan werken.

Dat laatste heeft de voorkeur van de leden.

Lees meer

verkeersknelpunten

Verkeersknelpunten in Oosterhout besproken

Op woendag 22 november hebben we onder veel belangstelling de verkeersknelpunten in en om Oosterhout besproken. Hierbij een korte terugblik door middel van een powerpoint presentatie. Een vervolg krijgt dit nog, we houden u op de hoogte!

verkeersknelpunten

Verslag openbare vergadering dorpsraad 11 januari 2017

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout woensdag 11 januari 2017 Lees meer

Secretarieel jaarverslag 2014

Tijdens de jaarvergadering afgelopen woensdag 7 januari is het jaarverslag voorgelezen.

In de bijlage hieronder is het verslag in te zien.

Secretarieel jaarverslag en Verslag van de jaarvergadering

Tijdens onze jaarvergadering van 19 februari j.l. hebben politieke partijen hun standpunten t.a.v. een aantal Oosterhoutse thema’s toegelicht: Lees meer

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout Dinsdag 1 november 2022,

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Dinsdag 1 november 2022, 20.00 uur, Dorpshuis De Schakel

 

 1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering.

 

 1. Binnengekomen post en mededelingen
 • Erna Veerman geeft een toelichting bij een actie voor Oekraïne: Slaapzactie. Heb je een slaapzak of een warme winterjas over? Dan is deze inzamelingsactie daar heel blij mee. Erna heeft geregeld dat er in het Dorpshuis een ruimte is voor ingezamelde spullen. En wie wil Erna helpen? De actie loopt nog tot half december.

 

 • Johan licht een vraag toe die Mariël de Vries heeft gestuurd: Wie wil er helpen met een actie van de Voedselbank? Mariël zoekt nog vrijwilligers om met ons dorp een supermarkt ’te adopteren’ en daar met een team op 9 en 10 december voedsel voor de voedselbank in te zamelen. Iedereen die op die dagen 2 of meer uren beschikbaar is, is welkom! Wie wil helpen, kan een appje naar Mariël sturen: 0612213330

 

 • Er is veel onduidelijkheid over de activiteiten van Liander in en rond het dorp. De Dorpsstraat gaat dicht, maar bewoners weten niet wat er gaat gebeuren. De dorpsraad gaat hier achteraan. Als we informatie hebben, zetten we die op de website.

 

 1. Wijkagent Ronald Klarenbeek

We zijn blij dat wijkagent Ronald Klarenbeek vanavond bij de vergadering aanwezig kan zijn.

 • Ronald stelt zich voor. Na een aantal hectische jaren in Arnhem is hij nu wijkagent in onder andere Oosterhout. Ronald gaat zich verdiepen in problemen die hier spelen.

 

 • Als er iets is, of je hebt vragen, dan kun je contact opnemen met Ronald. Hij wil graag van bewoners horen wat er speelt. Bijvoorbeeld ook in een appgroep. De werkgroep Sociale samenhang nodigt Ronald meteen uit om eens kennis te komen maken met de Huiskamer van Oosterhout.

Dankjewel voor je komst, Ronald!

 

 1. Ontwikkelingen bedrijventerrein De Grift
 • De projectleiders van zowel de gemeente Nijmegen als Overbetuwe zijn uitgenodigd voor een toelichting en het beantwoorden van uw vragen. Helaas, is er niemand aanwezig van de gemeente Overbetuwe. En daarom ook niemand van de gemeente Nijmegen.

 

 • Omdat de ontwikkelingen wel gewoon doorgaan, hebben we met de projectleiders afgesproken dat we als Dorpsraad vragen vanuit het dorp inventariseren. Als je vragen hebt, dan kun je die sturen aan de Dorpsraad. Wij sturen de vragen door aan de projectleider van Nijmegen. Vanavond is er ook een politieke avond in Overbetuwe, waar Nijmegen toelichting komt geven. Die kun je later terugkijken op internet: raadoverbetuwe.nl

 

 • Het aangepaste bestemmingsplan voor dit project komt er op korte termijn aan. Zodra we dat weten, zetten we een linkje op onze website.

 

 • Overbetuwe organiseert in januari een informatieavond. We checken nog of het bestemmingsplan dan inderdaad nog niet goedgekeurd is, anders is het mosterd na de maaltijd.

 

 • Vraag vanuit de zaal; kan de gemeente iets publiceren in Dorpsgeluiden? We gaan dit vragen.

 

 1. Gastvrije Waaldijk, ontwikkelingen en voortgang
 • De gemeente heeft serieus gereageerd op de vragen, wensen en opmerkingen vanuit Oosterhout en Slijk-Ewijk. Ze hebben op alle reacties van bewoners een reactie gegeven. Dit staat allemaal samen in een rapport. We zetten een link naar dit rapport op de website.

 

 • Naar Nijmegen is de dijk nu open. Maar ook niet meer dan dat. Het Overbetuwse deel is nog niet klaar. En voorlopig blijft dat zo. De planning is: begin 2024 de dijk verder inrichten.

 

 • Deze situatie leidt tot bezorgdheid in Oosterhout: de verkeerssituatie is nu gevaarlijk. Er rijdt veel werkverkeer. Doordeweeks is het tijdens de spits druk op de dijk. Het is nu herfst dus we hebben weer korte dagen. Ook wijkagent Ronald geeft aan dat hij de situatie zorgelijk vindt. Is het wel verantwoord om deze situatie de komende anderhalf jaar zo te laten?

 

 • Daarnaast is er nog onduidelijkheid over de plannen met de bus. Vanuit het dorp blijft de wens bestaan om de bus wel weer over de dijk te laten rijden: dan is er namelijk een busverbinding naar het gezondheidscentrum. Die is er nu al heel lang niet.

 

 • Vanuit de dorpsraad gaan we deze zorgen ter sprake brengen bij de gemeente.

 

 1. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen
  1. Werkgroep Wonen

Theo Eggen geeft een update.

 • Het bedrijf Bluevest/Park15 houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gebied tussen Park15 en Oosterhoutsestraat. Alles is nog in de beginfase. De werkgroep Wonen praat mee, net als Dorpsagenda, en de Werkgroep Leefomgeving. De werkgroep Wonen heeft een wensenlijst gemaakt. Die ligt nu bij dat overleg op tafel. De wensen gaan onder andere over ontsluiting van het gebied op wegen, over de behoefte aan groen, en over het aantal woningen dat nodig en passend is.

 

 • Vraag vanuit de zaal: aanwonenden willen hierover mee overleggen. Het bedrijf heeft toegezegd om aanwonenden tijdig te betrekken.

 

 • Hebben jullie ideeën of vragen, laat het dan weten aan Theo Eggen.

 

 1. Werkgroep Leefomgeving

Theo Voorn geeft een update.

 • Manon licht de actie regentonnen Er komt elke maand een berichtje in Dorpsgeluiden voor meer bewustzijn. In de vergadering ontstaat het idee om de medewerker van de gemeente die over groenvoorziening gaat, mee te laten praten met de werkgroep Groen.

 

 1. Werkgroep Tergouw
 • Deze werkgroep heeft zijn doelen behaald. We kunnen deze dus werkgroep opheffen. De ontwikkelingen op Tergouw zelf zijn best ingewikkeld. Maar daar hebben we als dorpsraad niet echt invloed op. Mochten we als dorpsraad de bewoners toch ergens bij kunnen steunen, dan horen we dat natuurlijk graag.

 

 1. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn

Ruud Geerts geeft een update.

 • Op 7 september is de Huiskamer geopend. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen die er wil komen. Er is contact met de basisschool, kinderen komen af en toe langs. Er is soep om 12 uur. Het bruist!

 

 • In Dorpsgeluiden van november staat het programma voor de komende weken. Het programma voor langere tijd komt volgend jaar in Dorpsgeluiden.

 

 • We willen de huiskamer op termijn ook open stellen voor mensen die dagverpleging nodig hebben.

 

 • Als je wil helpen ben je welkom.

 

 1. Vordering campagne verkeersveiligheid

Cyriel geeft een update.

 • De verkeersactie was erg succesvol. De actie leidt misschien niet zozeer tot gedragsverandering. Maar ze heeft wel geleid tot draagvlak in de politiek.

 

 • Het plan voor een plan van aanpak komt over twee weken, hebben we gehoord vanuit de gemeente. We zitten met de werkgroep Verkeer aan tafel om mee te denken over de plannen en we blijven alles scherp volgen.

 

 1. Rondvraag
 • Frans: Hoe gaat het met Hart van Oosterhout?

Een paar ontwikkelingen: Grote subsidie is toegezegd. Voor een andere grote subsidie moet de kerk eerst verkocht worden. Er is nu veel overleg tussen dorpshuisbestuur en de gemeente, over de plannen en over de exploitatie. Het wordt tijd om de inwoners uitgebreid op de hoogte te stellen van hoe de plannen er voor nu uitzien.

 

 • Walter: ik zoek collectanten voor de Reumastichting in de week van 20 tot 25 maart. Wil je helpen, neem dan contact op met Walter van Zoggel.

 

 • André: Hoe kunnen we in Oosterhout krachten bundelen op het gebied van duurzaamheid?

Er is op Park15 nog plaats voor een windmolen bij. Zou het een idee zijn om daar een molen voor Oosterhout van te maken? We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken.

 

 • Ans: Ik ben net bij politieke avond geweest over de ontwikkeling van de Griftdijk. De projectleiders hebben omwonenden uitgenodigd om vragen in te dienen. Dit is belangrijk om te doen, anders worden we gemakkelijk vergeten in de plannen van Nijmegen. Afspraak met Nijmegen is dat ze Oosterhout op de hoogte houden.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45u.