Notulen Openbare vergadering 28 juni 2022

Dorpsraad Oosterhout

Notulen Openbare vergadering 28 juni 2022

 

 1. Opening en vaststelling agenda

Afwezig met afmelding:  Ard op de Weegh (BOB), Luca Consoli (CDA, Hanneke Bruinsma (Groen Links), Esther Nijholt-Faber (VVD), Nellie van der Moolen

Aanvulling op agendapunt 5: Benoemen kascommissie

 

 1. Binnengekomen post en mededelingen
 • Informatie over politieke avond op 29 juni, waarin de gemeente een aanvraag behandelt voor een Reclamemast en verwijsmast op Park 15. Johan gaat inspreken bij de politieke avond
 • Blauwe dinsdag tijdens Vierdaagse. Er komt een mooi feestje
 • Burendag kunnen we dit jaar wat groter aanpakken dan vorig jaar (corona). De burendag is op 24 september
 • Berichten over racende motoren op Park 15. Er zijn nu camera’s en er liggen drempels. Het lijkt erop dat de geluidsoverlast nu minder is.

 

 1. Wijkagent Ronald Klarenbeek (onder voorbehoud)

De nieuwe wijkagent is Ronald Klarenbeek. Hij kan er helaas niet bij zijn vanavond.

 

 1. Jaarrekening 2021 vereniging DorpsraadOosterhout en  Begroting 2022 vereniging Dorpsraad Oosterhout
 • De penningmeester licht het verslag toe. In 2021 hebben we geen subsidie van de gemeente aangevraagd. Ook in 2022 niet. De vereniging heeft vermogen, dat is niet nodig. Dus we gaan komende jaren stap voor stap het vermogen van de vereniging omlaag brengen tot een niveau dat voldoende is voor een dorpsraad. Daarna vragen we weer subsidie aan.

 

 1. Verslag kascommissie
 • De ledenvergadering gaat akkoord met het verslag van de penningmeester en met de verklaring van de kascontrolecommissie. Hiermee hebben we de jaarrekening vastgesteld en de penningmeester gedechargeerd.
 • Extra agendapunt: Benoeming nieuwe kascontrolecommissie:

Peter van Moerkerk biedt zich voor een tweede keer aan. We vragen Peter Kersten ook voor de tweede keer.

 

 1. Rooster van aftreden bestuursleden

Bestuursleden hebben een maximumtermijn van 3 jaar. Dat geldt op dit moment voor Gisela en Piet. We vragen de leden om hen opnieuw voor 3 jaar te benoemen. De leden gaan akkoord.

 

 1. Gastvrije Waaldijk

Johan licht de stand van zaken toe. De gemeente heeft de plannen wat aangepast naar aanleiding van de eerdere reacties van bewoners. De ‘Boulevard’ wordt breder, er komen drempels.

Er staan 3 belangrijke bijeenkomsten gepland voor verder overleg: 4 en 5 juli zijn er inloopavonden in Slijk-Ewijk en Oosterhout. Heb je ideeën of wil je bepaalde bezwaren laten horen? Loop dan binnen bij een van deze avonden. En op 7 juli is er een breed overleg met betrokkenen van het gehele dijkvak met onder andere de dorpsraden en ook met de fietsersbond en de ANWB.

 

 1. Ontwikkelingen bedrijventerrein De Grift

De Dorpsraad heeft een goed gesprek gehad met de twee projectmanagers van gemeente Nijmegen. We hebben hen gevraagd om bij de volgende OV iets te komen vertellen. Dat hebben ze toegezegd. Ook de verantwoordelijke vanuit gemeente Overbetuwe heeft toegezegd aanwezig te zullen zijn.

 

Via Mijnwijkplan.nl kun je alvast iets zien van de plannen.

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/ressen/project/bedrijventerrein-de-grift

 

De plannen zijn ingrijpend. Het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat er op 6 plekken verkeerslichten komen tussen Elst en Nijmegen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Oosterhout. In ieder geval tijdelijke gevolgen tijdens de aanleg, en daarna ook blijvende gevolgen. Het is dus belangrijk dat we vanuit de Dorpsraad deze plannen goed blijven volgen.

 

Een opmerking uit de zaal: Er is sprake van dat de ‘knip’ op de Griftdijk verdwijnt.

 

 1. Hart van Oosterhout

Hans Bolland en Jan Pieter Veldman geven een toelichting. Zij zijn lid geworden van het Dorpshuisbestuur. Met alle ontwikkelingen waarvoor het Dorpshuis komt te staan is deze versterking zeer welkom.

 

Er zijn bij alle partijen zeker nog vragen over de betaalbaarheid van de plannen. We blijven dit goed volgen vanuit de Dorpsraad.

 

Tip vanuit de zaal: controleer of er in de plannen aandacht is voor flora en fauna in en rond de kerk (denk aan vleermuizen in het dak). Dit kan heel veel tijd kosten.

 

 1. Dorpsagenda Oosterhout, toelichting actuele ontwikkelingen vanuit de werkgroepen:
  Werkgroep Wonen

Werkgroep wonen zit aan tafel met projectontwikkelaar voor bufferzone Park15. De werkgroep vertegenwoordigt daar de woonwensen die de werkgroep heeft opgehaald. Direct omwonenden laten alvast weten dat zij nog niet uitgebreid betrokken zijn bij de plannen.

Voorstel vanuit de vergadering: Laten we organiseren dat ook de werkgroep Leefomgeving daarbij kan aansluiten. In die werkgroep leefden vorig jaar al ideeën om in die zone groen toegankelijk te maken voor de bewoners.

 1. Werkgroep Leefomgeving

Nieuw initiatief: Zwerfafvalbrigade loopt ongeveer een keer per maand rond in het dorp.

Ontwikkeling van Waaldijkparkje. Dit verloopt niet gemakkelijk, direct aanwonenden hebben andere wensen dan omwonenden. Werkgroep leefomgeving praat mee en houdt daarbij een breed perspectief. Niet alleen spelen, maar ook andere functies (biodiversiteit, waterberging, bijvoorbeeld). 14 juli presenteert de gemeente drie plannen. Aanwonenden en omwonenden mogen meebeslissen.

Veldje in Hoge Wei 1. De werkgroep heeft bij omwonenden gepolst wat ze ervan vinden om dat veldje wat verder in te richten met groen. Denk aan een ‘tiny forest’. Het idee is enthousiast ontvangen.  We gaan kijken of we op burendag (24 september) iets kunnen organiseren: bijvoorbeeld samen het groen aanplanten.

 

Verkeer: Op  29 september organiseren we een actie voor veilig gedrag in het verkeer. Dit gebeurt in samenwerking met de politie en met de basisschool.

Aanpak van de verkeersveiligheid door de gemeente: De gemeente heeft geld vrijgemaakt om onderzoek te doen voor een integraal verkeersplan, Het onderzoek moet gebeuren in de tweede helft van 2022. Vraag uit het publiek: houdt een plan ook rekening met nieuwe plannen voor bufferzone Park15. Goed punt, daar moet het plan zeker al op vooruitlopen.

 

 1. Werkgroep Tergouw

Er zijn geen verdere ontwikkelingen. De werkgroep heeft een ommetje opgeleverd en een Burendag.  Mariel stelt voor om deze werkgroep nu op te heffen. Wel belangrijk om vanuit de Dorpsraad contact te blijven houden met Nijmegen Noord.

 1. Werkgroep Sociale samenhang en welzijn

Op 7 september start de Huiskamer. Voorbereidingen zijn bezig. De werkgroep heeft er zin in!

 

 1. Vordering campagne verkeersveiligheid

Al besproken bij de updates vanuit alle werkgroepen van de Dorpsagenda.

 

 1. Rondvraag
 • Tip: Het zou leuk zijn om de vernieuwde Waaldijk straks feestelijk openen en daar het dorp bij te betrekken.
 • Vraag: kunnen we met de aannemer iets regelen dat de uiterwaarden toegankelijk zijn- na de vierdaagse. Bijvoorbeeld met een verkeerslicht. En alleen buiten werktijden/in het weekend. Dorpsraad kan contact met de aannemer mogelijk maken.
 • Opmerking: Vorig weekend is er een anjerperkje geopend ter herinnering van John R Towle en andere veteranen. Op de hoek van de John R Towlestraat en de Peperstraat.

 

Laatste opmerking:

Er komt een Omgevingsfonds vanuit het Zonnepark (en toekomstige windmolens). De oprichting is bijna klaar. Binnen nu en ca een half jaar zit er €450.000 in het fonds, waarvan ongeveer € 90.000 voor doelen in Oosterhout is. Een uitnodiging aan het dorp: kom met ideeën om dit geld op een mooie en nuttige manier voor het dorp te besteden.

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Hartelijk dank voor jullie komst en voor jullie betrokkenheid!