Notulen openbare vergadering 12 november 2019

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout 12-11-2019

 

  1. Opening en vaststelling agenda

Cor opent de vergadering en merkt op dat de opkomst erg gering is (8 personen). Later blijkt dat het wellicht komt, omdat de reminder niet is verstuurd.

Niet iedereen op park Tergouw ontvangt bovendien de Dorpsgeluiden (DG), waar de agenda in staat van de vergadering. Er wordt opgemerkt dat in het begin in iedere brievenbus van Tergouw een DG werd bezorgd, maar dat er slechts 10% contributie wilde betalen. Hierdoor is het onmogelijk dit te blijven doen op die schaal. Er is ook veel verloop op het park en dat maakt het allemaal gewoon niet rendabel.

  1. Binnengekomen post en mededelingen

Er is een mail binnen gekomen van 3FM en Piet vertelt dat Serious Request van 3Fm door het dorps trekt op 21 december. Het thema dit jaar is mensenhandel. Er is vanuit de gemeente de vraag gesteld of wij er iets mee willen doen vanuit het dorp. Er komen wat suggesties tijdens de vergadering:

Een stop bij Merkus (onthaal)

SamSam informeren en/of Jejo

Artikel in DG of gemeente nieuws

Con Amore informeren.

Roel gaat informatie opvragen bij 3FM wat de bedoeling en mogelijkheden zijn.

  1. Vaststellen verslag openbare vergadering 12 september 2019

Bij punt 4 van het verslag valt nog te melden dat Irene Jansen en de GGD voor advies contact opnemen met de gemeente en er ligt nu een voorstel voor een afspraak.

Bij punt 6: De 4 woningen op het einde van de Peperstraat vallen onder dezelfde voorwaarden als de bouw op Hoge Wei en moeten zich dus aan dezelfde regels houden.

  1. Thema: De Oosterhoutse Uiterwaarden

Gastspreker: Twan Teunissen (Boswachter)

Twan is nu sinds 1 jaar boswachter bij Staats Bosbeheer (SBB) in de regio Gelderse Poort. De Oosterhoutse uiterwaarden zijn voor een deel eigendom van SBB en er zijn nog een aantal delen in handen van particulieren. Enkele delen zijn niet van SBB, maar vallen wel onder hun beheer, zoals de landtongen bijvoorbeeld. Er leven veel vogels in de uiterwaarden en een enkeling is zeldzaam. Ook is er natuurlijk veel flora met ook een enkele zeldzame soort zoals bijvoorbeeld het Zandweegbree. De kwaliteit van het water in de rivier wordt steeds beter, omdat sinds 1980 er minder afval geloosd wordt op de rivier. Hierdoor komen er steeds weer andere dieren zoals de libellen en 1-dgas vliegjes die daarvoor allang verdwenen waren. De vele scheepvaart heeft ook zijn invloed op de flora en fauna in en rond de rivier. Sommige soorten kunnen beter tegen golvend water dan andere.

Bevers en muizen zie je veel in de uiterwaarden en zeker door die laatste groep ook steeds meer uilen.

De Oosterhoutse uiterwaarden zijn vrij toegankelijk met de waarschuwing om 25 meter van de grazers te blijven.

Er is voor de uiterwaarden niet een plan, maar er zijn wel voorbeelden zoals bijvoorbeeld Lingewaard. Veel kosten worden betaald door de verkoop van klei en niet direct door de overheid. Wel wordt er vaak door de overheid grond gekocht, zoals hier, ter compensatie van andere stukken natuur. Het rijk blijft ook altijd de baas over de uiterwaarden, want het doel is ruimte voor het water en slib en niet de natuur.

SBB of de overheid gaat niet actief particulieren benaderen voor stukken grond, maar als het aangeboden wordt, zullen ze het wel vaak kopen.

SBB wil graag grote stukken natuur hebben en dat realiseren ze mede door kleine stukjes te verkopen om zo meer aaneengesloten stukken grond te verkrijgen.

Er is een vraag over de dubbele rijen prikkeldraad in de uiterwaarden op sommige stukken. Uit angst voor overdracht van ziektes tussen verschillende dieren, plaatst men vaak een dubbel raster. Dat is makkelijker dan controle en navraag.

Het SNL heeft de Oosterhoutse uiterwaarden als doeltype kruiden en faunarijk grasland gegeven. SBB beheerst dat met grazers en eventueel paarden die het hele jaar daar lopen. De dieren staan onder toezicht van de kudde beheerder, die ze ook jaarlijks checkt op ziektes en ze oormerkt.

Een vraag is wie er verantwoordelijk is als er iets gebeurt met de dieren. Wie er verantwoordelijk is, is een lastige kwestie, maar de kudde beheerder is aansprakelijk. Los lopende honden blijft altijd een issue. Omdat die wel eens achter een dier aan willen rennen. Als zo’n beest dan net zo een aanvaring heeft gehad, kan het dier weleens anders reageren op een wandelaar dan normaal.

Er is ook een teveel aan stikstof in de uiterwaarden, maar dat is maar minimaal.

Cor vraagt of het dan niet vreemd is dat er bomen gekapt worden die toch stikstof opnemen. Maar dat hangt helemaal van het doel van het bos af. Is het als natuur, hout of recreatie bestemd. Soms kapt men ook om er andere natuur van te maken, heide bijvoorbeeld of uit veiligheidsoverweging.

Er worden door SBB geen rondleidingen gegeven, maar op afspraak zou het wel eens mogelijk kunnen zijn. Dan is er nog een vraag over het “vlugje” , de oude Dorpsstraat. Het blijkt dat het niet helemaal van SBB is, maar ook een deel particulier en die heeft het recht om het af te zetten, helaas.

Als laatste wil Twan nog melden dat er vaak cross motoren rijden en dat dat niet wenselijk is. Dus dat mag gemeld worden, zodat ze er wat aan kunnen doen. Twan is bereikbaar via de mail: t.teunissen@staatsbosbeheer.nl.

 

  1. Voortgang projecten

*Hart van Oosterhout: Er is een presentatie geweest die druk bezocht is. De presentatie komt ook online op onze website en die van Dorpsgeluiden.

*Dorpsprofiel avond is er geweest, over hoe ons dorp er uit ziet. Dat project loopt

*Wat beters: Loopt ook gestaag door, het is wachten op de energiebelasting korting, maar nog niks duidelijk op dit moment.

*Bio installatie is geannuleerd.

*Buslijn 3 komt terug vanaf 15 december.

 

  1. Datum nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsraad.

Nieuwjaarsreceptie zal komend jaar op 21 januari zijn.

 

  1. Rondvraag

Camiel geeft aan dat er nog veel contributie niet betaald is.

Dorpsgeluiden vraagt om subsidie hetgeen we doorspelen naar Johan.

Er is geen reminder mail verstuurd deze keer, dit wordt toch wel op prijs gesteld. Extra aandachtspunt voor de volgende keer.

Een opmerking dat alleen de direct belanghebbende waren uitgenodigd voor de dijkverzwaringsbijeenkomst. Het bleek nu inderdaad eerst voor de direct omwonende te zijn en niet het hele dorp. Hier zijn wel excuses voor gemaakt op de website.

Cor geeft aan dat er eerst in kleine groepen bijeengekomen wordt en dat later de formele bijeenkomst wordt gehouden.

  1. Sluiting

Cor sluit de vergadering en nodigt een ieder uit aan de bar voor een drankje.