Aankondiging openbare vergadering 2016 en nieuwjaarsreceptie

Openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

woensdag 13 januari 2016

Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee

Graag nodigen wij alle leden en belangstellenden uit voor deze vergadering.

Agenda

1 Opening
2 Notulen openbare vergadering 14 oktober 2015
3 Mededelingen
4 Proces en stand van zaken verkeersstructuur Waalsprong
Toelichting op het proces door de heer Erwin Olzheim, Senior Projectleider Gemeente Nijmegen.


5 Huishoudelijk gedeelte:Terugblik op het jaar 2015 door Johan Plamont

 • Financieel Jaarverslag 2015
 • Verslag kascommissie
 • De uitdagingen voor 2016 en verder
 • Vaststellen begroting 2016
 • Bestuurswisselingen:


Door het vertrek van Walter van Zoggel en John Hendriks ontstaan er twee vacatures voor bestuursleden in de dorpsraad. Graag nodigen we inwoners van Oosterhout uit om zich te melden als kandidaat. Dit kan tot aan het begin van de vergadering.

6 Voortgang werkgroepen Dorpshart, Wonen en zorg, Senioren
7 Rondvraag
8 Sluiting en aansluitend Receptie:

  We nodigen u graag uit om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar en de fijne samenwerking met u.

  We hopen veel mensen uit Oosterhout, zeker ook (nog) niet leden van de dorpsraad deze avond te mogen ontmoeten!

  Graag tot 13 januari!

  2 juli informatie avond windpark Nijmegen-Betuwe

  Op donderdag 2 juli organiseert Windpark Nijmegen-Betuwe in het Dorpshuis De Schakel aan De Honsvoet 2 in Oosterhout een informatie avond over het windpark.

  Iedereen die interesse heeft is van harte welkom.

  De avond is van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

  Meer informatie vindt u in de bijlage.

  Teken de petitie voor subsidie voor ons Dorpshart!

  Helaas grijpt Oosterhout naast de subsidie voor een hernieuwd dorpshart in Oosterhout. Het verzoek dat de dorpsraad heeft voldoet aan de eisen om voor subsidie in aanmerking te komen, maar de subsidiepot is te klein. 16 Initiatieven, waaronder het onze, vallen daardoor buiten de boot. Het bestuur van de kleine kernen Gelderland (DKK) wil ons graag helpen en zal op woensdag 3 juni een petitie aanbieden aan de Commissaris van de Koning van Gelderland. In deze petitie vragen we aan de Commissaris om de petitie te agenderen bij de  statencommissie ter voorbereiding van de voorjaarsnota. We pleiten voor 2,5 miljoen euro extra subsidie voor de regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. Zo maken we alsnog een kans om voor subsidie in aanmerking te komen.

  Help ons en teken de petitie via deze link! U helpt ons nog meer als u deze mail doorstuurt, zodat zo veel mogelijk mensen deze actie ondersteunen. Wij printen de lijst met namen en mailadressen uit en bieden deze 3 juni ook aan.

  Alvast bedankt voor uw ondersteuning!

  Met vriendelijke groet,

  namens het bestuur,

  Walter van Zoggel

  Samenstelling en taakgroepen dorpsraad

  Taakverdeling:

  Voorzitter: Walter van Zoggel
  Vicevoorzitter: Cor van der Horst
  Penningmeester: Camiel Thijssen
  Secretaris: Mariël de Vries
  Bestuursleden: Johan Plamont (tevens inkomend voorzitter), John Hendriks, Angela Maas en Caroline Spoelstra

  Contact:

  secretaris@dorpsraadoosterhout.nl
  Peperstraat 37, 6678AL Oosterhout
  E-mail: secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

  Verdeling aandachtsgebieden

  Aandachtsgebied Zorg en Welzijn

  • Trefwoorden: gezondheidszorg, WMO, steun- en kernpuntbeleid, welzijnsinstellingen.
  • Aanspreekpunt: Angela Maas en Caroline Spoelstra

  Aandachtsgebied Leefbaarheid en Veiligheid

  • Trefwoorden: verkeer en openbaar vervoer, bereikbaarheid, openbaar groen en culturele uitingen, monumenten, evenementen, vlaggen
  • Aanspreekpunt: John Hendriks en Mariël de Vries

  Aandachtsgebied Verenigingen

  • Trefwoorden: verenigingen, dorpshuis De Schakel, verenigingsgebouw Ons Huis, Jejo, CSO
  • Aanspreekpunt: Mariël de Vries en Cor van der Horst

  Aandachtsgebied Onderwijs

  • Trefwoorden: brede school, basisschool Sam-Sam, buitenschoolse opvang
  • Aanspreekpunt: Caroline Spoelstra en Angela Maas

  Aandachtsgebied Wonen en Ruimtelijke ontwikkelingen

  • Trefwoorden: structuur- en bestemmingsplannen, ontwikkelingen in directe leefomgeving (uiterwaarden, Danenberg, ROP, Park A15, windmolens, Wonen met zorg
  • Aanspreekpunt: Johan Plamont en Walter van Zoggel

  Aandachtsgebied Communicatie

  • Trefwoorden: onderhouden website, contact met media, contact met gemeente/wijkraad Waalsprong/andere dorpsraden.
  • Aanspreekpunt: Walter van Zoggel, Johan Plamont en Caroline Spoelstra (website)

  Aandachtsgebied Dorpshart

  • Trefwoorden: activiteiten werkgroep
  • Aanspreekpunt: Cor van der Horst, Angela Maas en Mariël de Vries

  Aandachtsgebied Tergouw

  • Trefwoorden: specifieke zaken m.b.t. Residence Tergouw
  • Aanspreekpunt: Cor van der Horst

  de laatste ontwikkelingen in openbare vergadering dorpsraad op 27 mei aanstaande

  Op de openbare vergadering van de dorpsraad op 27 mei aanstaande, zal de gemeente Overbetuwe meer vertellen over Park 15.

  Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

  Graag nodigen we u uit voor onze eerstvolgende openbare vergadering:


  Openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout woensdag 27 mei 2015

  Plaats: Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout

  Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

  Agenda

  1. Opening

  2. Notulen openbare vergadering 25 maart 2015

  3. Mededelingen

  4. Ontwikkelingen rondom de A15, A15 Corridor

  Toelichting door de gemeente Overbetuwe op de ontwikkelingen van Park 15, het Rail Overslagpunt, de windmolens in Overbetuwe langs de A15 en de verbreding van de A15.

  5. Ontwikkelingen industrieterreinen rondom De Grift

  Toelichting op de ontwikkeling van vier industrieterreinen rondom De Grift.

  6. Ontwikkelingen Windmolenpark Nijmegen-Betuwe (De Grift)

  Toelichting door Alex de Meijer (Gelderse Milieufederatie)

  7. Voortgang werkgroepen Dorpshart, Wonen en zorg, Senioren

  8. Rondvraag

  9. Sluiting


  Graag tot woensdag 27 mei,

  namens de Dorpsraad Oosterhout,

  Walter van Zoggel,

  voorzitter

  Secretarieel jaarverslag 2014

  Tijdens de jaarvergadering afgelopen woensdag 7 januari is het jaarverslag voorgelezen.

  In de bijlage hieronder is het verslag in te zien.

  Secretarieel jaarverslag en Verslag van de jaarvergadering

  Tijdens onze jaarvergadering van 19 februari j.l. hebben politieke partijen hun standpunten t.a.v. een aantal Oosterhoutse thema’s toegelicht: Lees meer

  Informatieavond windpark, donderdag 13 februari 2014

  Windpower Nijmegen organiseert een informatieavond op

  donderdag 13 februari

  om 20.00 uur in Dorpshuis de Schakel

  (Honsvoet 2, Oosterhout).

  Inloop vanaf 19.30 uur.

  Deze avond is bedoeld om bewoners uit de wijde omgeving en andere geïnteresseerden inzicht

  te geven in de resultaten van het MER, met onder andere verschillende inrichtingsvarianten

  Zie de uitnodiging in onderstaande bijlage.

  Vlag Dagen

  Voor 2014 heeft de dorpsraad vastgelegd dat we op de volgende dagen de Dorpsraad vlaggen zullen ophangen:

  • 1 maart tot 4 maart:  Carnaval
  • 19 maart :Feest pastoor Boomers, 50 jaar priester 
  • 26 april: Koningsdag
  • 4/5 mei : Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
  • 15 t/m 18 juli: Vierdaagse 2014
  • augustus Ronde van Oosterhout
  • derde weekend september kermis en dodenherdenking