Communicatie

Omschrijving taakinhoud Communicatie.

Heeft te maken met
Dorpsgeluiden
De Gelderlander
Radio/TV Gelderland
Contacten met Gem. Overbetuwe
Eventuele mededelingen huis-aan-huis

 

Waalsprong/Woonpark Oosterhout/Gem. Nijmegen

Omschrijving taakinhoud Waalsprong/Woonpark Oosterhout/Gem. Nijmegen.

Heeft te maken met
Verkeersmaatregelen bijv.
Knip in Griftdijk
Afsluiting Oosterhoutsedijk
Openbaar Vervoer met Nijmegen
Wijkraad Waalspronggebied

 

Verenigingen, school, Dorpshuis

Omschrijving taakinhoud Verenigingen, school, Dorpshuis.

Heeft te maken met
Verenigingen
Basisschool Sam-Sam
Dorpshuis
Bibliotheek

 

Leefbaarheid, veiligheid en verfraaiing

Omschrijving taakinhoud Leefbaarheid, veiligheid en verfraaiing.

Heeft te maken met
Schoon, heel en veilig
Verkeer
Kunst
Evenementen-/welkomstborden
Verkeersbrigadiers

 

Betuws Bedrijvenpark/ Landschapsvisie Danenberg

Omschrijving taakinhoud Betuws Bedrijvenpark/ Landschapsvisie Danenberg

Heeft te maken met
Overlegplatform
Betuws Bedrijvenpark/
Landschapsvisie Danenberg
Windmolens

 

Jongeren

Omschrijving taakinhoud Jongeren

Heeft te maken met
Schooljeugd
Sport- en speelvoorzieningen
Jeugdverenigingen
Ons Huis

 

Zorg en Welzijn

Omschrijving taakinhoud Zorg en Welzijn.

Heeft te maken met de
(Invoering van) Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Vereenzaming
Ontmoetingsmogelijkheden
Gezondheidszorg
Aangepast wonen
Openbaar vervoer
Tafeltje dek je
Welzijnsinstellingen
Meld- en Vrijwilligerssteunpunt

 

Over de Dorpsraad

Doelstelling

De Vereniging Dorpsraad Oosterhout is een vrijwilligersorganisatie die samenwerkt met de gemeente Overbetuwe. Als dorpsraad streven wij ernaar om het dorp leefbaar te houden voor alle dorpsbewoners en tegelijkertijd ervoor te waken dat het dorpskarakter zo goed mogelijk behouden blijft.

Samenstelling

Voorzitter: Johan Plamont

Secretaris: Mariel de Vries

Vice Voorzitter: Cor van der Horst

Penningmeester: Camiel Thijssen

Algemeen bestuurslid: Carolien Spoelstra

Algemeen besuurslid: Roel Schreuder, foto volgt nog

Bestuurslid worden?

Er is nog een vacature voor algemeen bestuurslid. Kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat of de voorzitter, telefonisch of per e-mail.

Disclaimer

Deze website is eigendom van Vereniging Dorpsraad Oosterhout en wordt beheerd door het bestuur van de Dorpsraad. Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Aan de inhoud van deze website kan daarom geen rechten worden ontleend. Het bestuur van de dorpsraad behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen, advertenties e.d. zonder opgaaf van redenen te weigeren, in te korten dan wel te wijzigen. U mag van de informatie op deze site gebruik maken, doch slechts onder bronvermelding en onder de volgende voorwaarden:

  • De Dorpsraad Oosterhout aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuistheden in de website alsmede in de websites van derden waarnaar wordt verwezen;
  • De Dorpsraad Oosterhout geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal, links of enig andere inhoud op de website;
  • De Dorpsraad Oosterhout geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal , links of enig andere inhoud op de websites van derden;
  • De Dorpsraad Oosterhout kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig directe of indirecte schade, inclusief gevolgschade, zonder enig limiet, welke het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van het materiaal op de website;
  • De informatie op de website kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en geeft de Dorpsraad Oosterhout geen enkele verplichtingen in de toekomst.

Voorzover bij de opzet van de website gebruik gemaakt is van materiaal dat door derden is aangeleverd, geldt dat van dit materiaal gebruik gemaakt is in het vertrouwen dat deze vrij op het Internet beschikbaar is. Als u bezwaren hebt tegen het gebruik van uw informatie op deze website, dan kunt u dit melden bij de de webmaster

Uw informatie zal na ontvangst van het bezwaar zo spoedig mogelijk van de website worden verwijderd. Heeft u problemen bij het bezoeken van deze site of heeft u op- of aanmerkingen over deze site, neem dan contact op met de webmaster.