Bewonersbrief Windturbines

Ingekomen bericht:

De gemeente Nijmegen heeft het voornemen om langs de A15, op De Grift, windturbines te ontwikkelen. Stap 1 in dat traject is het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Onlangs heeft het Nijmeegse college van B&W de NRD vrijgegeven voor publicatie en inspraak. Per brief hebben wij direct omwonenden en belanghebbenden op de mogelijkheid gewezen om zienswijzen op de notitie kenbaar te maken. Een groot gedeelte van Oosterhout, gemeente Overbetuwe, viel niet in het verspreidingsgebied. De brief sturen wij u daarom hierbij ter informatie toe.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Groet,

namens collega Sjon Debie,

Pieter-Jan de Jong

Bewonersbrief Windturbines

Ingekomen bericht:

De gemeente Nijmegen heeft het voornemen om langs de A15, op De Grift, windturbines te ontwikkelen. Stap 1 in dat traject is het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Onlangs heeft het Nijmeegse college van B&W de NRD vrijgegeven voor publicatie en inspraak. Per brief hebben wij direct omwonenden en belanghebbenden op de mogelijkheid gewezen om zienswijzen op de notitie kenbaar te maken. Een groot gedeelte van Oosterhout, gemeente Overbetuwe, viel niet in het verspreidingsgebied. De brief sturen wij u daarom hierbij ter informatie toe.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Groet,

namens collega Sjon Debie,

Pieter-Jan de Jong

Voorbeeld Inspraakreactie Beeldkwaliteitsplan Hoge Wei

Vereniging Dorpsraad Oosterhout helpt U met het indienen van een inspraakreactie op het beeldkwaliteitsplan voor de Hoge Wei.
Download de brief, maak eventueel aanpassingen, onderteken deze en verzend deze naar het gratis antwoordnummer.

Voorbeeld Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Hoge Wei Oosterhout

Vereniging Dorpsraad Oosterhout helpt U met het indienen van een zienzwijze op het ontwerp bestemmingplan voor de Hoge Wei.
Download de brief, maak eventueel aanpassingen, onderteken deze en verzend deze naar het gratis antwoordnummer.
Een eventueel beroep kan later alleen ingediend worden als U een zienswijze ingediend heeft.

Dorpsraad

Onder het kopje Dorps- en wijkcoördinatie vind u uitleg over hoe gemeente Overbetuwe en de dorps- en wijkraden samenwerken.

De Dorpsraad Oosterhout is als volgt samengesteld:

Johan Plamont (voorzitter)

Mariël de Vries (secretaris)

Camiel Thijssen (penningmeester)

Cor van der Horst (vice voorzitter)

Caroline Spoelstra

Walter van Zoggel (aftredend januari 2016)

John Hendriks (aftredend januari 2016)

Dorpsraadfonds

Als u aanspraak wilt maken op het Dorpsraadfonds, dan kunt u bijgevoegde formulier gebruiken.

U kunt het daarna bij het secretariaat inleveren (adres zie Dorpsgeluiden), of emailen naar bestuur@dorpsraadoosterhout.nl.

Woonstichting Valburg in gesprek met bewoners van de Hoge Hofstraat-Oosterhoutsestraat

Vanaf juni 2010 is Woonstichting Valburg in gesprek met bewoners van de Hoge Hofstraat en de Oosterhoutsestraat over herstructurering van hun wijk.  Via de website van de woonstichting zijn presentaties en verslagen van bijeenkomsten met bewoners  in te zien. Zie ‘presentaties & verslagen’ . 

Dorpsraad

Dorps- en wijkcoördinatie

Het bestuur van de gemeente Overbetuwe vindt het belangrijk dat de inwoners van Overbetuwe hun mening en ideeën kunnen uiten. Hierbij is het motto: ‘eenheid in verscheidenheid’. De unieke karakters van elk dorp en elke wijk moeten zichtbaar blijven binnen de gemeente.

Dorpsraden en wijkplatforms
Bij meepraten en meedenken spelen de dorpsraden en wijkplatforms vaak een grote rol. De acht dorpsraden en drie wijkplatforms in onze gemeente bestaan uit groepen vrijwilligers. Zij zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

Rol van de dorpsraden en wijkplatforms
Een dorpsraad of wijkplatform is gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de burgers in eigen dorp of wijk. Het is belangrijk om als gesprekspartner serieus genomen te worden. Hiervoor is communicatie en draagvlak binnen het eigen dorp of de wijk van groot belang. Een dorpsraad of wijkplatform heeft het recht van informatie, het recht van overleg en het recht van gevraagd en ongevraagd advies geven.

De taken van een dorpsraad of wijkplatform zijn bijvoorbeeld:
– communiceren
– adviseren
– signaleren
vertegenwoordigen van het eigen dorp of de wijk

Ondersteuning
De gemeente Overbetuwe is trots op haar dorpsraden en wijkplatforms en ondersteunt hen op de volgende manieren:

  • Bij de gemeente zijn drie dorps- en wijkcoördinatoren in dienst. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0481) 362 300 of via e-mail info@overbetuwe.nl;
  • Zij adviseren de dorpsraden en wijkplatforms, zij zijn hun vraagbaak en bezoeken ook hun vergaderingen. Ook leggen zij als dat nodig is de verbinding tussen de besturen van gemeente en dorpsraad. Als dit nodig is, dan zorgt de gemeente voor ondersteuning door een opbouwwerker en/of jongerenwerker.

KernActiviteitenplannen 2010
Gemeente Overbetuwe heeft voor de elf kernen KernActiviteitenplannen opgesteld in juni 2010. Deze activiteitenplannen zijn samengesteld uit bestaande en bekende informatie van de afdelingen die te maken hebben met de elf kernen in Overbetuwe. De activiteitenplannen bevatten op zich geen nieuwe informatie, maar weerspiegelen de werkwijze vanuit de dorps- en wijkcoördinatie.

Bestemmingsplan Groot Oosterhout van kracht

Groen licht voor tweede grote bouwlocatie (6 januari 2011)

Onlangs is het bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk in Oosterhout van kracht geworden. Dat maakt de bouw van circa 1500 woningen mogelijk ten oosten van de Griftdijk. De voorbereidende activiteiten zijn al gestart; de bouwwerkzaamheden starten begin volgend jaar.

http://www.waalsprong.nl/news_detail.asp?news_id=712

Taakgroepen Overzicht

Zorg en Welzijn: gezondheidszorg, WMO, jeugd- en jongerenwerk, steun- en kernpuntbeleid, welzijnsinstellingen

Leefbaarheid en Veiligheid: verkeer en openbaar vervoer, bereikbaarheid, openbaar groen en culturele uitingen, monumenten, evenementen, vlaggen

Verenigingen en Onderwijs: verenigingen, dorpshuis De Schakel, verenigingsgebouw Ons Huis, brede school, buitenschoolse opvang, CSO

Wonen en Ruimtelijke ontwikkelingen: structuur- en bestemmingsplannen, ontwikkelingen in directe leefomgeving (uiterwaarden, Danenberg, ROP, Park A15, windmolens, DOP

Communicatie: onderhouden website, contact met media, contact met gemeente/wijkraad, Waalsprong/andere dorpsraden