Woonstichting Valburg in gesprek met bewoners van de Hoge Hofstraat-Oosterhoutsestraat

Vanaf juni 2010 is Woonstichting Valburg in gesprek met bewoners van de Hoge Hofstraat en de Oosterhoutsestraat over herstructurering van hun wijk.  Via de website van de woonstichting zijn presentaties en verslagen van bijeenkomsten met bewoners  in te zien. Zie ‘presentaties & verslagen’ . 

Dorpsraad

Dorps- en wijkcoördinatie

Het bestuur van de gemeente Overbetuwe vindt het belangrijk dat de inwoners van Overbetuwe hun mening en ideeën kunnen uiten. Hierbij is het motto: ‘eenheid in verscheidenheid’. De unieke karakters van elk dorp en elke wijk moeten zichtbaar blijven binnen de gemeente.

Dorpsraden en wijkplatforms
Bij meepraten en meedenken spelen de dorpsraden en wijkplatforms vaak een grote rol. De acht dorpsraden en drie wijkplatforms in onze gemeente bestaan uit groepen vrijwilligers. Zij zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners in hun dorp of wijk te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

Rol van de dorpsraden en wijkplatforms
Een dorpsraad of wijkplatform is gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de burgers in eigen dorp of wijk. Het is belangrijk om als gesprekspartner serieus genomen te worden. Hiervoor is communicatie en draagvlak binnen het eigen dorp of de wijk van groot belang. Een dorpsraad of wijkplatform heeft het recht van informatie, het recht van overleg en het recht van gevraagd en ongevraagd advies geven.

De taken van een dorpsraad of wijkplatform zijn bijvoorbeeld:
– communiceren
– adviseren
– signaleren
vertegenwoordigen van het eigen dorp of de wijk

Ondersteuning
De gemeente Overbetuwe is trots op haar dorpsraden en wijkplatforms en ondersteunt hen op de volgende manieren:

  • Bij de gemeente zijn drie dorps- en wijkcoördinatoren in dienst. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0481) 362 300 of via e-mail info@overbetuwe.nl;
  • Zij adviseren de dorpsraden en wijkplatforms, zij zijn hun vraagbaak en bezoeken ook hun vergaderingen. Ook leggen zij als dat nodig is de verbinding tussen de besturen van gemeente en dorpsraad. Als dit nodig is, dan zorgt de gemeente voor ondersteuning door een opbouwwerker en/of jongerenwerker.

KernActiviteitenplannen 2010
Gemeente Overbetuwe heeft voor de elf kernen KernActiviteitenplannen opgesteld in juni 2010. Deze activiteitenplannen zijn samengesteld uit bestaande en bekende informatie van de afdelingen die te maken hebben met de elf kernen in Overbetuwe. De activiteitenplannen bevatten op zich geen nieuwe informatie, maar weerspiegelen de werkwijze vanuit de dorps- en wijkcoördinatie.

Bestemmingsplan Groot Oosterhout van kracht

Groen licht voor tweede grote bouwlocatie (6 januari 2011)

Onlangs is het bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk in Oosterhout van kracht geworden. Dat maakt de bouw van circa 1500 woningen mogelijk ten oosten van de Griftdijk. De voorbereidende activiteiten zijn al gestart; de bouwwerkzaamheden starten begin volgend jaar.

http://www.waalsprong.nl/news_detail.asp?news_id=712

Taakgroepen Overzicht

Zorg en Welzijn: gezondheidszorg, WMO, jeugd- en jongerenwerk, steun- en kernpuntbeleid, welzijnsinstellingen

Leefbaarheid en Veiligheid: verkeer en openbaar vervoer, bereikbaarheid, openbaar groen en culturele uitingen, monumenten, evenementen, vlaggen

Verenigingen en Onderwijs: verenigingen, dorpshuis De Schakel, verenigingsgebouw Ons Huis, brede school, buitenschoolse opvang, CSO

Wonen en Ruimtelijke ontwikkelingen: structuur- en bestemmingsplannen, ontwikkelingen in directe leefomgeving (uiterwaarden, Danenberg, ROP, Park A15, windmolens, DOP

Communicatie: onderhouden website, contact met media, contact met gemeente/wijkraad, Waalsprong/andere dorpsraden

 

Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Omschrijving taakinhoud Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Heeft te maken met
Nieuwbouwplannen:
– De Eulink
– Plan Vens
– Hoge Weide
– Groene buffer

 

Communicatie

Omschrijving taakinhoud Communicatie.

Heeft te maken met
Dorpsgeluiden
De Gelderlander
Radio/TV Gelderland
Contacten met Gem. Overbetuwe
Eventuele mededelingen huis-aan-huis

 

Waalsprong/Woonpark Oosterhout/Gem. Nijmegen

Omschrijving taakinhoud Waalsprong/Woonpark Oosterhout/Gem. Nijmegen.

Heeft te maken met
Verkeersmaatregelen bijv.
Knip in Griftdijk
Afsluiting Oosterhoutsedijk
Openbaar Vervoer met Nijmegen
Wijkraad Waalspronggebied

 

Verenigingen, school, Dorpshuis

Omschrijving taakinhoud Verenigingen, school, Dorpshuis.

Heeft te maken met
Verenigingen
Basisschool Sam-Sam
Dorpshuis
Bibliotheek

 

Leefbaarheid, veiligheid en verfraaiing

Omschrijving taakinhoud Leefbaarheid, veiligheid en verfraaiing.

Heeft te maken met
Schoon, heel en veilig
Verkeer
Kunst
Evenementen-/welkomstborden
Verkeersbrigadiers

 

Betuws Bedrijvenpark/ Landschapsvisie Danenberg

Omschrijving taakinhoud Betuws Bedrijvenpark/ Landschapsvisie Danenberg

Heeft te maken met
Overlegplatform
Betuws Bedrijvenpark/
Landschapsvisie Danenberg
Windmolens