Informatieavonden RTG

Informatieavonden

Het inpassingsplan van de RTG, de MER en een aantal vergunningen liggen tot en met 21 oktober 2020 ter inzage. Heeft u vragen hierover? Schrijf u dan in voor een informatieavond.

Informatieavonden 13 en 14 oktober 2020
Van 10 september tot en met 21 oktober 2020 ligt het ontwerp-inpassingsplan van de Railterminal Gelderland ter inzage. Ook het milieueffectrapport, het ontwerpbesluit hogere waarden voor de wet geluidshinder, en de ontwerpbesluiten van de vergunningen voor de Waterwet en Wet natuurbeheer liggen dan ter inzage. De stukken liggen zowel hier digitaal ter inzage als op papier bij Provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland.

U kunt hierop een reactie geven (een zienswijze indienen). Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de stukken die ter inzage liggen. Daarom zijn er twee informatieavonden op 13 en 14 oktober 2020 in Watergoed, Tielsestraat 129 in Valburg. Hier kunt u vragen stellen over verschillende onderwerpen. Deze worden gehouden volgens de richtlijnen van het RIVM. Daardoor zien de avonden er anders uit dan u gewend bent.

Hoe zien de avonden eruit?
Elke avond zijn er twee sessies: van 16.30 – 18.00 uur en van 19.30 – 21.00 uur. U meldt zich aan voor een van deze sessies. Tijdens een sessie zijn er vier hoeken die u kunt bezoeken om vragen te stellen. Deze hoeken gaan over:

 1. het ontwerp-inpassingsplan;
 2. de MER (geluid en externe veiligheid);
 3. landschappelijke inrichting, natuur en water;
 4. ontwerp, ontsluitingsweg en terminal.

Bij elke hoek staan stoelen waar u plaats kunt nemen om vragen te stellen aan inhoudelijk deskundigen. Dit doen we in tijdslots van twintig minuten. Na elk tijdslot heeft u tien minuten om van hoek te wisselen. Dit betekent dat u maximaal bij drie hoeken kunt aansluiten. Denkt u van tevoren vast na over welke hoek(en) u wilt bezoeken? Uiteraard kunt u na een bezoek aan één of twee hoeken besluiten weg te gaan, u hoeft dus niet de hele sessie te blijven.

Meldt u nu aan
Om een van de bijeenkomsten te kunnen bijwonen moet u zich van tevoren aanmelden. Als u niet bent aangemeld, dan kunnen we u in verband met de regels rondom COVID niet binnen laten.

AANMELDEN KAN HIER

Nog even op een rij:

 • U moet zich van tevoren aanmelden. Als u niet bent aangemeld, dan kunnen we u niet binnen laten.
 • Kom ongeveer 10 minuten voor uw sessie naar de locatie, niet eerder.
 • Ontsmet uw handen voordat u naar binnen gaat.
 • U moet gaan zitten in één van de vier hoeken. Rondlopen mag helaas niet volgens de COVID-richtlijnen.
 • Alleen tijdens de wisselmomenten kunt u van hoek wisselen. Volgt u daarbij de looproutes en volg eventuele aanwijzingen van het personeel op.

Tijdens de bijeenkomst volgen wij de regels van het RIVM. Daarom vragen wij u ook het volgende:

 • altijd 1,5 meter afstand te houden;
 • de gezondheidschecklist – Veilig deelnemen aan een bijeenkomstOpen this document with ReadSpeaker docReader door te nemen en u af te melden als u op één van de vragen met ‘ja’ moet antwoorden;
 • bij binnenkomst uw naam- en contactgegevens in te vullen. Mocht achteraf blijken dat een aanwezige corona had, dan zijn deze nodig voor bron- en contactonderzoek.

 

 

Enquête speelbeleid Gemeente Overbetuwe

Denk mee over het nieuwe speelbeleid!

Wat zijn leuke plekken om te spelen en ontmoeten? Wat maakt een buurt fijn om te bewegen en te sporten? Hoe kunnen we alle inwoners op een goede manier mee laten denken bij het maken van speelruimte?

We werken aan een nieuw speelbeleid en doen dat graag samen met de inwoners. Tussen 2014 en nu zijn alle 130 speelplekken in Overbetuwe samen met inwoners tijdens wijk- of dorpsprojecten bekeken en opgeknapt. Nu gaan we aan de slag met een nieuw speelbeleid en hebben jouw/uw hulp daar bij nodig.

Enquête

Op dit moment bevragen we álle inwoners van Overbetuwe over hun gebruik van de openbare ruimte voor spelen en bewegen via een digitale enquête.  Jong én oud.

Als inwoners invloed willen hebben op de toekomstige koers van het gemeentelijk speelbeleid, is het invullen van deze enquête heel zinnig! Dat kan tot en met 16 oktober 2020.

De informatie die we verzamelen geeft ons een basisuitgangspositie om in één van de aankomende jaren opnieuw met bewoners per wijk of kern de speel- en beweegruimte onder de loep te nemen en  waar mogelijk te verbeteren.

De exacte planning van die trajecten is op dit moment nog niet vastgesteld.

De link naar de enquête vindt u op

www.overbetuwe.nl/spelen.

Deelt u gerust deze link; we hopen dat zoveel mogelijk inwoners van Overbetuwe de enquête invullen, van jong tot oud!

Andere links:

https://www.facebook.com/gemeente.overbetuwe/photos/a.332262303582136/1819515971523421

https://www.facebook.com/gemeente.overbetuwe/photos/a.332262303582136/1861271080681243

Subsidieronde 2020 Omgevingsfonds Windpark Nijmegen-Overbetuwe

Tot en met 31 december kunnen er projecten aangemeld worden om voor subsidie door het Omgevingsfonds Windpark Nijmegen – Overbetuwe in aanmerking te komen.

Deze projecten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

> Op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang

> Het persoonlijk belang overstijgend

> Binnen 2 jaar uitvoerbaar

> Ten behoeve van Reeth, Ressen, Oosterhout en Nijmegen-Oosterhout

 

De presentatie die Arno van Proosdij namens het bestuur van het Omgevingsfonds tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad op 16 september 2020 heeft gegeven:

Windpark Nijmegen-Betuwe – het omgevingsfonds

 

 

 

 

Ontwerp projectplan Waterwet ter inzage

De Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) moet over 13,2 km versterkt worden om aan de veiligheidsnormen te voldoen.

Bij een wijziging van een waterstaatswerk, zoals deze dijk, is het maken van een projectplan Waterwet verplicht.Hierin staat wat versterkt moet worden en op hoofdlijnen hoe dit gaat gebeuren.

Stukken ter inzage

Het ontwerp projectplan Waterwet ligt samen met de Milieueffectrapportage, de ontwerp-bestemmingsplannen en de ontwerp-vergunningen en ontheffingen ter inzage van 2 oktober tot en met 13 november 2020. Deze stukken zijn beschikbaar via de volgende website: www.dijkversterkingwolferensprok.nl. Hier vindt u ook de locaties waar de papieren stukken ter inzage liggen.

 

Uitleg en hulp

We kunnen ons voorstellen dat u niet goed bekend bent met het ontwerp projectplan Waterwet. Daarom is er op dinsdag 29 september 2020 om 19.00u een digitale bijeenkomst met uitleg over het proces en gelegenheid voor algemene vragen. Als u zich aanmeldt via M.SecretariaatWoS@wsrl.nl, krijgt u de link toegestuurd. De sessie duurt ongeveer een uur en is later via de website van het  Waterschap terug te zien.

Heeft u een specifieke vraag of hulp nodig bij het indienen van een zienswijze, dan is het Waterschap hiervoor beschikbaar op:

Vooraf aanmelden is noodzakelijk vanwege de Corona-maatregelen. Stuur hiervoor een email naar
M.SecretariaatWoS@wsrl.nl met de datum en een tijdstip tussen 19 en 21u van uw voorkeur.  Er wordt gewerkt met tijd-slots van 30 minuten.

 

Zienswijze indienen

Heeft u het plan gelezen, en bent u het niet eens met een onderdeel van het projectplan, de bestemmingsplannen of de ontwerp besluiten? Dan kunt u dit kenbaar maken door een zienswijze in te dienen tijdens de terinzagelegging.

Vermeld  daarbij het zaaknummer 2020-011687.

Dit kan per e-mail  (post@gelderland.nl) of post (Provincie Gelderland, afdeling Water, postbus 9090, 6800 GX Arnhem). Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Maak hiervoor een afspraak via het Provincieloket (026 359 99 99).

 

Wat eraan vooraf ging

Aan het ontwerp projectplan Waterwet heeft ontwerpteam De Betuwse Waard anderhalf jaar gewerkt met team van onder meer rekenaars, ontwerpers, documentschrijvers, landschapsarchitecten en bodemonderzoekers. Daar zijn bewoners , belanghebbenden en de kla0nkbordgroep bij betrokken en over geïnformeerd via informatieavonden, keukentafelgesprekken, ontwerpateliers en bijeenkomsten.

Aansluitend hebben de gemeenten Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland het ontwerp projectplan besproken en beoordeeld.

Ontwerpteam De Betuwse Waard

Waterschap Rivierenland heeft bij deze dijkversterking voor een zogenaamd ontwerpteam gekozen,  dat zich
De Betuwse Waard noemt. Dit team bestaat uit:

de aannemerscombinatie van Ploegam B.V., GMB Civiel B.V. en Dura Vermeer Infra Landelijke projecten B.V.;
ingenieursbureau Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.;
Waterschap Rivierenland.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u bellen met de omgevingstelefoon
06-51469206 of een email sturen naar  M.SecretariaatWoS@wsrl.nl

 

Droom van een Dorp-bijeenkomst: 10 oktober in SamSam

Op zaterdag 10 oktober kunt u in en om SamSam in gesprek gaan met andere bewoners van Oosterhout over ideeën om het dorp nog fijner, mooier en leuker te maken.

 

We gaan graag verder met u in gesprek over de volgende vijf thema’s:

 

 • Wonen: Passende en prettige woonruimte voor iedere Oosterhouter, nu en in de toekomst
 • Woonomgeving: Wonen en leven in een aantrekkelijke omgeving
 • Zorg en ondersteuning: Iedereen kan, waar nodig met passende ondersteuning en zorg, gelijkwaardig meedoen in Oosterhout
 • Dorpshart: Een aantrekkelijk dorpshart met voldoende voorzieningen
 • Samen leven: Alle inwoners leven op een prettige manier samen en dragen met elkaar bij aan een levendig dorp
 • Tergouw: Tergouw als volwaardige wijk van Oosterhout

 

 Misschien heeft u nog andere dromen voor het dorp; kom ze vooral met ons delen op 10 oktober!

 Meld u zich wel even aan? Dat kan via https://bit.ly/dorpsagendaoosterhout

Dorpsagenda Oosterhout: denk en doe mee

Dit najaar maken we een Dorpsagenda voor Oosterhout. In de Dorpsagenda maken inwoners van Oosterhout met de gemeente Overbetuwe en maatschappelijke organisaties zoals Woonstichting Valburg en Forte Welzijn afspraken over projecten die in de komende jaren worden gerealiseerd in het dorp.

Een aantal groepjes bewoners, medewerkers van de gemeente en van organisaties hebben al eerste ideeën opgehaald voor de toekomst van het dorp. We horen graag welke u het meeste aanspreken. We zijn ook benieuwd of u zelf een rol wilt spelen in het uitwerken van plannen, of straks bij de uitvoering van projecten en activiteiten.

U kunt op verschillende manieren meedoen:

 • Op zaterdag 10 oktober is er een bewonersbijeenkomst in en om SamSam. Komt u ook? Kijk voor het programma op de website van de dorpsraad (dorpsraadoosterhout.nl). Vanwege corona kan het namelijk zijn dat de dag er iets anders uit komt te zien dan we nu kunnen voorzien. Om diezelfde reden willen wij u vragen om u vooraf aan te melden. Dat kan via de volgende link: https://bit.ly/dorpsagendaoosterhout of door een briefje in te leveren met uw naam en contactgegevens in de doos in De Schakel.

 

 • Wilt u meedenken in één van de werkgroepen, maar kunt u niet komen op 10 oktober? Stuur dan een bericht met uw naam, contactgegevens en het thema waarover u wilt meedenken aan de dorpsraad: secretaris@dorpsraadoosterhout.nl

 

 • Ook als u op 10 oktober niet naar SamSam komt, horen wij graag welke punten u wilt terugzien in de Dorpsagenda. Vult u de enquête in? U vindt de enquête via https://bit.ly/dorpsagendaoosterhout. Liever niet digitaal? Dan kunt u de enquête uit deze Dorpsgeluiden ook op papier invullen, en inleveren in de doos in De Schakel. Invullen kan tot 30 oktober.

Namens de dorpsraad Oosterhout heel hartelijk dank!

Saskia Voets, projectleider gemeente Overbetuwe

 

Wijkagent voor Oosterhout

Na het vertrek van Rinie Jochoms heeft Oosterhout het langere tijd zonder wijkagent moeten stellen. Het bestuur van de Dorpsraad is verheugd u te kunnen melden dat Jessica Pluim onze nieuwe wijkagent voor Oosterhout is. Indien haar dienst het toelaat zal zij zichzelf introduceren op onze eerstvolgende openbare vergadering op 16 september aanstaande. Meldingen voor de wijkagent kunt u mailen aan het mailadres dat is vermeld onder het kopje ‘Contact’ op deze site. De Dorpsraad is dan direct op de hoogte en zal vervolgens zorgen dat uw melding wordt doorgegeven aan de wijkagent. Voor persoonlijke kwesties kunt u haar ook rechtstreeks mailen op jessica.pluim@politie.nl

Ontwerpbestemmingsplan Oosterhout, Peperstraat

Situatiefoto Paperstraat Oosterhout

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterhout, Peperstraat’ vanaf donderdag 11 juni 2020 tot en met woensdag 22 juli 2020 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.
In verband met de coronamaatregelen kan dat alleen als u daarvoor een afspraak maakt via telefoonnummer 14 0481 of via mail info@overbetuwe.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op ruimtelijkeplannen.nl

Het plan maakt de bouw van 44 grondgebonden woningen aan de Peperstraat in Oosterhout juridisch-planologisch mogelijk.

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd.

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit van burgemeester en wethouders ligt bij de stukken ter inzage.

Dit besluit is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan.

Tot en met woensdag 22 juli 2020 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

Nadere informatie:

1-TOE_Oosterhout, Peperstraat_ontwerp

3-RGLS_Oosterhout, Peperstraat_ontwerp

4-VERB_Oosterhout-Peperstraat_ontwep

of via deze link:  https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_wonen/Ruimtelijke_plannen/Ontwerpbestemmingsplan_Oosterhout_Peperstraat

Informatiememo De Danenberg

Recentelijk heeft  het college van B en W besloten de nodige overeenkomsten met grondeigenaar De
Brouwerij te tekenen. Het gaat om een koopovereenkomst voor het middengebied door de
gemeente (geelomlijnde gebieden) en een exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling en
realisatie van twee locaties door de Brouwerij (roodomlijnde gebieden). De gemeente maakt in
deze exploitatieovereenkomst afspraken over de realisatie van landschappelijke elementen en
het realiseren van in totaal 26 woningen verdeeld over twee locaties.

Nadere informatie:

20-07-07 A2 Informatiememo; Overeenkomsten De Danenberg

Financiële jaarverslag 2019 (voor vaststelling ALV)

Het financïele jaarverslag 2019 van Vereniging Dorpsraad Oosterhout. Dit jaarverslag dient nog door de ALV vastgesteld te worden.

Financieel verslag 2019 voor vaststelling ALV-balans-2

Financieel verslag 2019 voor vaststelling ALV -v&w-2