Notulen openbare vergadering 14-03-2019

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Oosterhout

Datum:          14 maart 2019

 

 

Johan opent de vergadering en merkt op dat er iets meer belangstelling is de vorige keren, maar dat het nog steeds een select gezelschap is. Als dit zo blijft moeten we wellicht het aantal vergaderingen verminderen of met thema’s gaan werken.

Dat laatste heeft de voorkeur van de leden.

 1. Opening en vaststelling agenda

 

Geen aanvullingen of opmerkingen over de agenda.

 

 1. Binnengekomen post en mededelingen

Op Tergouw blijkt 1 milieu pas te zijn voor het hele park. Johan heeft al navraag gedaan bij de gemeente, maar nog geen antwoord ontvangen. Johan gaat hier nog achteraan. Wellicht heeft het ermee te maken dat Tergouw eerst geen onderdeel was van Oosterhout of met de afvalstoffen belasting.

 

Dinsdag 19 maart is er het Ronde Tafel Gesprek over Landschapspark De Danenberg. Johan en Rianne gaan daarheen namens de Dorpsraad. Ten tijde van de vergadering hadden we nog geen officiële uitnodiging gekregen, maar de volgende dag viel hij op de mat.

 

Het bestuur heeft het voornemen om per jaar minstens 1 thema avond te houden i.p.v. een vergadering. Dat idee wordt goed ontvangen. Zie ook de opening van deze vergadering.

 

We zijn benadert door Sports2Play. Dat is een commerciële organisatie die Outdoor Fitness toestellen verkoopt. Ze ondersteunen met het hele proces van planning, contact met gemeentes en begeleiding van de gebruikers. Er zou wel een vereniging of stichting op gezet moeten worden, omdat die dan de toestellen kunnen kopen. Voor nu beperken we ons tot het benaderen van de sportverenigingen in het dorp of die daar iets in zien.

 

Het ooievaarsnest dat op de Hoge Wei stond ligt nog steeds op het terrein. Roel is nu in gesprek met Klok en een Ooievaarsnest bedrijf om te kijken of we de paal terug kunnen plaatsen op het terrein als de bouw voorbij is.

 

De noodontsluiting bij Tergouw is nu definitief bepaald aan de noord kant bij De Onderijen.

 

Plattelandsparlement. Johan en Gisela zijn hier geweest op zaterdag 23 februari in Duiven. Dat was een erg leuke ochtend waarin de verschillende kernen zich voor konden stellen in de vorm van een Dorpen markt. Thema’s waren o.a. duurzaamheid, welzijn, zorg en ontmoeting. Het is vooral gericht elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

https://dkkgelderland.nl/node/9164

 

Johan introduceert een nieuw bestuurslid. Rianne van Niekerk. Rianne vertelt wat over haarzelf en wordt onder luid applaus ontvangen in het bestuur.

 

Kerkepad: Er komt een vraag van Andre van Proosdij over het Kerkepad, wat daar nu van bekend is? Johan geeft aan dat dat binnen het project “ verkeersproblematiek” valt. We hebben een toezegging dat het verbreed wordt, maar er zijn wat obstakels. De gemeente heeft op dit moment nl. geen verkeerskundige in dienst. Johan heeft contact gehad met Loek van Tefelen en heeft hem ook uitgenodigd voor de schouw in de wijk. Helaas nog geen reactie. In de zaal is veel onduidelijkheid over de grens van de gemeente Nijmegen en Overbetuwe.

 

 

 1. Vaststellen verslag openbare vergadering 9 januari 2019

Een opmerking over een spelfout bij punt 8 waar meet staat en meer had moeten staan.

 

 

 

 1. Jaarrekening 2018 en begroting 2019

Camiel loopt de jaarrekening door.

Een voorstel van Camiel is dat we de pot WMO omboeken naar activiteiten/leefbaarheid. Hier zijn de leden het mee eens.

De jaarlijkse subsidie voor de Blauwe dinsdag van de gemeente staat op de jaarrekening en de DR heeft alleen een kas functie hierin.

 

 1. Verslag kascommissie

Camiel heeft veel vragen al beantwoord en de kascommissie verleent dan ook decharge.

Verzoek uit de zaal is om als er een subsidie gegeven wordt vanuit de DR om dat dan publiekelijk te maken via de website en Dorps Geluiden (DG).

De subsidie die de DR ontvangt is verhoogd. Er wordt tegenwoordig naar behoefte subsidie verstrekt en niet meer een vast bedrag.

 

 1. Fijn thuis

Er is door de gemeente gevraagd om aandacht te geven aan het project Fijn Thuis. Er is een aantal folders beschikbaar en deze is ook digitaal te verkrijgen (zie website DR).

Er staan allerlei tips in om je huis nu al geschikt te maken voor later.

 

 1. CSO, schaatsbaan in Oosterhout?

Het bestuur van het CSO terrein s opgeheven en de sleutel ligt nu bij de volleybal vereniging. Het terrein schijnt niet geschikt te zijn om er in de winter een schaatsbaan van te maken. Er wordt een oproep geplaatst in DG om te kijken of er mensen zijn die een bestuur willen vormen om de mogelijkheden van een schaatsbaan te onderzoeken.

Ook zijn er mogelijkheden omdat een deel van het terrein zal worden aangepakt in het kader van de groene buffer met Park 15.

 

 

 

 1. Flexibel bestemmen Oosterhout (voorloper op Omgevingswet 2021)

Het is een vastlegging hoe het dorp aankijkt tegen de bebouwing. Heel duidelijk zal moeten worden gesteld wat niet wenselijk is. Alles wat niet genoemd wordt, kan dus een optie zijn. Er is een verzoek een hier dan een thema avond voor te organiseren. En eventueel opnemen in het DOP.

Nu is nog onduidelijk hoe het eruit gaat zien, maar het zal per kern opgesteld worden. Er is al wel een concept tekst van beschikbaar voor Oosterhout. We gaan hierover advies inwinnen bij DKK.

 

 1. Voortgang projecten

*Knoop 38: Er was een bijeenkomst op 14/2 voor Oosterhout en Slijk Ewijk en die ging voornamelijk over Danenberg. Voor alle drie de deelgebieden is een kerngroep opgericht en Rianne neemt zitting in 1 van de drie.

De nieuwsbrief van Knoop 38 zal op de website geplaats worden voor meer informatie.

Andre van Proosdij vraagt of de DR nog een zienswijze indient en zo niet waarom niet?

Johan geeft aan dat iedereen persoonlijk een zienswijze kan indienen. Maar een optie komt om een voorbeeld brief op de website en in DG te plaatsen.

Nu is alleen het inpassingsplan RTG waarvoor men een zienswijze kan indienen. En dus niet over de verkeersafwikkeling of andere zaken.

 

*Dijkverzwaring: Op 26 maart is er een inloop info avond in het Dorpshuis.

 

*Hart van Oosterhout: Johan geeft aan dat achter de schermen hard wordt gewerkt. Voor de zomer zal er nog een info avond komen. Het grootste nieuws wat nu te melden is, is dat het er naar uit ziet dat het lijkt te gaan lukken.

 

*Hoge Wei 1: De bouw is gestart en er is veel overlast. Er zijn ook nieuwe scheuren bij de direct omwonenden ontstaan. Er is al een nul meting gedaan en nu komen ze voor een zo genaamde 1 meting en zo verder.

Het vrachtverkeer moet nu langzamer rijden. Na melding bij Klok is er adequaat gereageerd hierop.

 

*Hoge Wei 2: Er zou iemand van Klok komen om informatie te geven over de status en plannen zover. Helaas heeft deze afgezegd. Bij de gemeente (en Klok) is destijds gevraagd naar een proces beschrijving en deze hebben we tot op heden nog niet ontvangen. Roel heeft contact met Pieter de Kort van Klok en zal dit voorleggen. Ook gaan we contact hierover opnemen met Roger Jacobs van de gemeente.

 

*Hoogspanningsmasten

Vanuit de overheid komen ruim 60 gemeentes in aanmerking om de hoogspanningslijnen te verkabelen of verplaatsen. Oosterhout valt hier ook onder. Er is een staffel hoeveel de gemeente zelf moet bijdragen aan dit project. Voor meer informatie zie https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/zestig-gemeenten-kunnen-hoogspanning-gaan.9600808.lynkx

Mariel de Vries gaat er nog eens navraag naar doen.

 

*Wat beters

Het gaat nu in een rap tempo. Het bestuur is opgericht en Cor heeft namens de dorpsraad zitting hierin. De opstart gaat in maart verder. In de krant stond al vermeld dat er 3X meer vraag is, dan daken beschikbaar.

 

 1. Rondvraag

Andre van Proosdij geeft aan dat hij opgevolgd moet worden in de kascommissie. Walter biedt zich aan om het met Mariel volgend jaar te gaan doen.

Frans geeft het bestuur een compliment omdat we zo gegroeid zijn in aantal.

Er is ook nog een opmerking over het OV, want volgens de krant kun je vanuit alle kernen naar de poli in Elst met het OV (en dat is niet juist, zoals we weten).

 

 1. Sluiting

Johan sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.