Dorpsraad Oosterhout

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Jaarverslag dorpsraad 2016

E-mailadres Afdrukken PDF

Jaarverslag dorpsraad Oosterhout 2016

De vereniging

Wat is ons doel?

Het doel van de dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid in Oosterhout. Dat doen we door goed te luisteren naar wat inwoners vinden en wat zij voor ideeën hebben. Daar waar mogelijk legt de dorpsraad verbindingen tussen inwoners en organisaties. Het dorp leefbaar is maken een taak van alle inwoners, en de dorpsraad zal initiatieven zo veel mogelijk ondersteunen. Dorpsraad Oosterhout maakt ook zo veel mogelijk gebruik van de mogelijkheden voor inspraak als het gaat om grotere overheidsprojecten die invloed hebben op de leefbaarheid.

Ook in 2015 was het werk van de dorpsraad onmogelijk geweest zonder de informatie, hulp en inzet die we van vele inwoners, verenigingen en organisaties hebben ontvangen. We danken iedereen voor zijn/haar bijdrage en hopen op een goede voortzetting van die samenwerking.

Hoe zijn we georganiseerd?

De Dorpsraad Oosterhout is een vereniging. Leden van de vereniging zijn inwoners uit het dorp. Door lidmaatschap van de vereniging steunen zij het werk van de dorpsraad en maken zij het mogelijk dat de dorpsraad openbare vergaderingen kan houden. Leden hebben een stem in het benoemen van het bestuur, het vaststellen van de statuten en het huishoudelijk reglement en het goedkeuren van de jaarrekening en begroting. Los daarvan is de dorpsraad er natuurlijk voor alle inwoners van Oosterhout. Daarom zijn ook altijd alle inwoners van Oosterhout en hun vertegenwoordigers welkom op de openbare vergaderingen van de dorpsraad.

De dorpsraad Oosterhout heeft op dit moment ruim 80 leden. De contributie is laagdrempelig: 5 euro per jaar.

Het bestuur van de dorpsraad heeft in 2016 afscheid genomen van Walter van Zoggel en van John Hendriks als bestuurders. Daarnaast hebben we een nieuw bestuurslid mogen begroeten: Roel Schreuder

Er is één onvervulde vacature. We nodigen iedereen die belangstelling heeft voor de vacature uit om contact op te nemen. Mensen die een achtergrond hebben op het gebied van Ruimtelijke Ordening of de website op orde willen brengen en bijhouden zijn extra welkom als bestuurslid.

Wanneer komen we bij elkaar?

De dorpsraad houdt ongeveer 6 bestuursvergaderingen per jaar en 5 of 6 openbare vergaderingen per jaar. Afgelopen jaar zijn op 13 januari, 9 maart, 18 mei, 6 juli, 28 september en 23 november openbare vergaderingen gehouden. Het vergaderschema voor 2017 vindt u in de bijlage.

Welke onderwerpen stonden op de agenda?

 • Hoge Wei wordt Hoge Wei I en II en bestemmingsplanprocedure loopt inmiddels
 • Werkgroep Oud in Oosterhout, wederom een succesvolle ouderenbeurs in het dorpshuis
 • Werkgroep Dorpshart en Wonen met zorg, een doorbraak en frisse start van het haalbaarheidsonderzoek
 • Park 15, het gaat hard, heel hard
 • De opvang van Statushouders en het mooie voorbeeld van integratie statushouders en goede doel van Stichting 4wd uit Valburg
 • Park Danenburg het wordt mooi, maar nu het geld nog
 • Skaeve Huse op Zuiderveld: voorlopig een hoax
 • Dijkverzwaring: de dijk moet verhoogd. Het belevingsonderzoek is gereed, het wachten is op de resultaten van de metingen en de benodigde en mogelijke maatregelen om de dijk te versterken
 • Verkeer: de knip die er wel komt, maar gelukkig wat gunstiger voor Oosterhout dan eerder gepland, de verwachte drukte op de griftdijk en de drempel bij de Lidl
 • Railterminal en gebiedsvisie knoop 38, ingrijpend en ingewikkeld.
 • Het windmolenpark: ze draaien inmiddels en bevorderen daarmee de leefbaarheid van ook ons dorp door het omgevingsfonds.

Contact

Website: www.dorpsraadoosterhout.nl

Mailen: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bellen: 06 1221 3330

Schrijven: per adres Peperstraat 37, 6678 AL Oosterhout

Nieuws: U kunt zich ook inschrijven als belangstellende voor de nieuwsbrief: dan weet u zeker dat u geen openbare bijeenkomsten zult missen. U kunt zich op de site inschrijven voor deze nieuwsbrief, of een mailtje sturen met uw naam naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Lidmaatschap

Lid worden kunt u via de website www.dorpsraadoosterhout.nl door in het menu links onder ‘Leden’ uzelf te registreren. Ook kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Als lid ontvangt u alle nieuwsbrieven van de Dorpsraad, steunt u het werk van de dorpsraad en heeft u een stem bij de vergaderingen.

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons, wilt u graag lid worden of nog beter: actief worden voor het dorp? Dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen of een openbare vergadering te bezoeken.

Bijlage: vergaderschema 2017

 

Het vergaderschema voor 2017 is vastgesteld:

 

Openbare vergaderingen (woensdagen)

11 januari (tevens receptie en jaarvergadering)

8 maart

17 mei

12 juli (optioneel)

27 september

22 november

 

bestuursvergaderingen (dinsdagen)

12 december 2016

14 februari

4 april

13 juni

5 september

10 oktober

12 december

 

 

Hoge Wei: informatieavond over waterhuishouding door Klok Bouw

E-mailadres Afdrukken PDF

Informatie over waterhuishoudingplan Hoge Wei voor omwonenden

Klok Bouwontwikkeling heeft alle omwonenden van plan Hoge Wei op verzoek van de dorpsraad uitgenodigd voor een informatie avond over de waterhuishouding van het nieuwbouwplan op 9 november. Deze avond was druk bezocht door zo'n 50 omwonenden.

De rapporten die op 9 november zijn toegelicht zijn bijgevoegd en kunt u inzien. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop van die avond zijn in de bijlage opgenomen. Ook is door omwonenden een 'bezonningstudie' gevraagd: een beeld van de schaduw van de woningen op verschillende momenten van de dag in de vier seizoenen. Vanzelfsprekend zal de laatste stand van zaken op onze vergadering van 23 november worden meegedeeld.

Mocht u vragen hebben over het waterhuishoudkundig plan, dan kunt u deze sturen naar Daan Lemmers van Klok: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast op woensdag 23 november 2016 17:41
 

Verslag dorpsraad 28 september 2016

E-mailadres Afdrukken PDF

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

Datum: woensdag 28 september 2016

Plaats: Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout

1. Opening

Johan opent de vergadering. De opkomst is hoog, maar met extra stoelen heeft iedereen een plekje.

2. Notulen openbare vergadering 6 juli 2016

De notulen van 6 juli komen volgende week in de dorpsgeluiden, dus schuiven we bespreking ervan door naar de volgende vergadering.

3. Mededelingen

Onze gebiedsagent Rinie Jochoms heeft geen mededelingen, maar wil graag weten of er nog vragen voor hem zijn. Er komt de opmerking dat er enige tijd geleden een verdachte situatie is gemeld door bewoners (over een auto met Duits kenteken). Dat wil niet zeggen dat er ook iets aan de hand was. Alert blijven is nooit verkeerd. Bij Rinie is deze melding niet bekend.

De Knip in de Griftdijk: we hadden gevraagd of de bewoners van Oosterhout ook ontheffing kon krijgen. Dit is helaas slechts ten dele gelukt: de inwoners van Tergouw kunnen wel ontheffing krijgen, de rest van het dorp niet. Voor vrachtwagens wordt ook een knip gemaakt op een andere plek. De keuze hiervoor is nog niet definitief.

Openbaar vervoer we kregen het verzoek van Breng om over een buurtbus te praten. Dat vindt de dorpsraad te kort door de bocht. We gaan daarover in gesprek met gemeente.

Woningbouw Zuiderveld: In 2017 worden versneld woningen gebouwd in Zuiderveld waaronder 100 woningen voor een en twee persoonshuishoudens op Zuiderveld. Dit zullen woningen zijn voor onder meer statushouders. Jan van Baal (wethouder) geeft aan dat er ook 'Skaeve Huse' komen, huizen voor mensen die overlast veroorzaken in hun huidige woonomgeving. Er wordt vanuit de aanwezigen aangegeven dat het van belang is dat er ook rondom deze mensen goede zorg wordt georganiseerd.

Hoge Wei: Gé Berns biedt namens kwellend water een alternatief plan voor Hoge Wei aan de dorpsraad aan.

Binnenkort is de onthulling van het beeld dat Gé heeft ontworpen voor Hoge Hof.

Dijkverzwaring Wolferen tot Sprok

Paul Dano en Max Lemmens Komen vertellen over de stand van zaken van de dijkversterking. Er zijn tot nu toe onderzoeken geweest naar de huidige situatie van de dijk. Morgen worden de resultaten van die onderzoeken aan de klankbordgroep gepresenteerd. Later worden deze ook via inloopavonden aan alle belangstellenden gepresenteerd. Ook Nijmegen Noord wordt daarvoor uitgenodigd. 18 oktober is in het dorpshuis in Slijk Ewijk een inloopavond vanaf 19.00 uur. Nu de resultaten van de metingen er zijn, zal In 2017 en daarna het proces komen waarin gesproken gaat worden over de mogelijke maatregelen die genomen gaan worden om de dijk te versterken.Voor de bewoners van Tergouw (die aan de zijde van de dijk wonen) komt nog een aparte uitnodiging voor een informatie avond om ze bij te praten, omdat zij eerder geen uitnodiging ontvangen hebben.Er is ook een belevingsonderzoek van de dijk en het gebied daaromheen geweest waar de uitkomsten nu van bekend zijn. Opvallend, maar ook begrijpelijk, was een van de conclusies: Recreanten ervaren de dijk als rustgevend. Bewoners ervaren de dijk juist als druk.

De normering van de dijk wordt zwaarder volgend jaar, dat betekent dat de eisen aan de dijk strenger worden. Stukken van de dijk waren al niet goed. Door die combinatie is het nu wel duidelijk dat de hele dijk aangepakt moet worden, maar op welke manier is nog volledig open. Uitgangspunt is wel dat de rivier voldoende ruimte houdt, dus zullen maatregelen zoveel mogelijk aan de kant van de bewoners plaatsvinden (binnendijks heet dat). Het is dus niet uitgesloten dat dijkverzwaring gevolgen heeft voor de woningen aan de dijk. Bewoners van Tergouw die aan de dijk wonen maken zich daar zorgen over. Het waterschap kan nog niet aangeven welke gevolgen het voor die mensen kan hebben. Prioriteit is natuurlijk veiligheid voor alle mensen in het overstromingsgebied liggen. Oplossingen die de veiligheid niet aantasten zijn bespreekbaar. In deze fase kan dus helaas niemand gerustgesteld worden.

Komt er een Dijkverlegging? De provincie heeft dijkverlegging als optie voor de lange termijn opgesteld (2030-2050). Het waterschap heeft provincie gevraagd naar dat plan, mede omdat er nu sprake is van dijkverzwaring. Zou er sprake zijn van dijkverlegging binnen 10 jaar nadat de dijk is aangepakt, dan is dat deels weggegooid geld en dus niet effectief. Dus wordt er nu met provincie, gemeente en Rijkswaterstaat overlegd of dijkverlegging en dijkverzwaring gecombineerd kunnen gaan worden. Daar wordt dan een gezamenlijke studie voor gedaan. Het is nog niet gezegd dat dijkverlegging er gaat komen, dat hangt af van de uitkomsten van die studie. Belangrijk punt daarbij is ook de financiering. Er is namelijk nog geen geld voor dijkverlegging gereserveerd. Het idee van dijkverlegging komt voort uit het project 'Ruimte voor de rivier'.

Jan van Baal: De Gemeente Overbetuwe vindt het ook van belang dat deze twee zaken gecombineerd gaan worden. Helderheid, vooral voor de bewoners, moet er zo snel mogelijk komen. Jan van Baal noemt de schouder van de dijk bij Altena die wellicht verlegd gaat worden.

Frans van Dam vraagt of er in plaats van dijkverzwaring ook damwanden kunnen worden geslagen? Paul Dano geeft aan dat dat inderdaad een van de oplossingen is om een dijk veiliger te maken, maar het is niet een duurzame oplossing en duurzame oplossingen hebben wel de voorkeur. Soms is dit de beste oplossing, dan wordt deze methodiek toegepast.

Wat houdt de zwaardere normering in? Dat komt uitgebreid aan de orde in de inloopavond op 18 oktober. Het is een technisch verhaal wat niet heel makkelijk uit te leggen is. Een van de zwaardere normeringen is dat bij een dijkdoorbraak het gebied dat overstroomt minder groot mag zijn. Als bij Oosterhout de dijk door zou breken, loopt het water uiteindelijk tot aan Gorinchem: een heel groot overstromingsgebied dus. Dat betekent dat de kans op een doorbraak hier kleiner moet zijn dan op een plek waar het overstromingsgebied kleiner is.

Johan Plamont bedankt Paul en Max voor hun duidelijke uitleg.

Statushouders begeleiden: hulp nodig!

Threes Jansen (vrijwilliger in Oosterhout):

Threes helpt als vrijwilliger onder meer de statushouders die in Oosterhout wonen. Dat betekent bijvoorbeeld helpen bij oefenen met Nederlands. Meer vrijwilligers zijn welkom, want er komen ook meer mensen bij ons wonen die hulp nodig hebben. U kunt zich melden bij Threes via de mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Gé Berns is mee geweest naar Bosnië. Gé doet een beroep op meer hulp en goederen: kleding, meubels, fietsen, alles wat nog goed functioneert is welkom. Mensen die iets hebben kunnen zich melden bij Hans Saris via de mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Meer informatie over de stichting vind je op www.stichting4wdsupportingbosnia.nl

Merijn van der Mooren (Kernenadviseur Gemeente Overbetuwe) vertelt iets over de snelkookpan: de gemeente wil graag een steentje bijdragen aan initiatieven die er zijn in de dorpen. Je kunt door middel van een 'spel' binnen twee uur goede afspraken komen om een initiatief tot actie te brengen. Het is dus een heel goed hulpmiddel om iets van de grond te krijgen. Als je een initiatief hebt en je wil graag van de methode gebruik maken, dan kun je je melden bij Merijn van der Mooren per mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

4. Voortgang A15 corridor:

a. Windmolenpark

We kunnen ons nog niet voorstellen dat u ze nog niet gezien heeft.... De vier nieuwe windmolens geven Oosterhout een nieuwe horizon.

De wieken van de vierde molen zijn tijdens het transport beschadigd. Eind oktober volgen de nieuwe wieken. Op dit moment zijn ze bezig om de molens gebruiksklaar te maken, ze zullen de komende maand gaan draaien. Oosterhout participeert in het omgevingsfonds van het windmolenpark. Voor elke Megawatt komt er een euro in het fonds. De molens leveren 25.000 Megawatt per jaar, dus komt er ongeveer 25.000 euro in het fonds. Dit fonds is voor vier gebieden, waar Oosterhout er een van is, dus tel uit welk voordeel het heeft voor Oosterhout op termijn. We zijn op zoek naar iemand vanuit Oosterhout die actief bij het omgevingsfonds betrokken wil worden. Er komt ook een bestuur dat gaat beslissen over aanvragen aan het omgevingsfonds. Er worden ook mensen gezocht voor dat bestuur. Een bestuurder moet de kwaliteit van de aanvragen kunnen beoordelen. De tip komt om in de dorpsgeluiden een oproep te doen met een profiel. Dat zal Johan doorgeven.

b. Park 15

Bart Fransen van Giesbers zou komen, maar hij stelt voor om de volgende vergadering te komen vertellen wat de stand van zaken is. dan heeft hij weer wat meer te vertellen. Dat wordt dan in de vergadering van 23 november.

We zien allemaal dat het pand van Nabuurs nagenoeg klaar is aan de buitenkant. Binnenkort gaan ze aan de binnenzijde aan de slag. In december zullen de eerste vrachtwagens gaan rijden. Voor die tijd zou dus afslag 38 klaar moeten zijn. Het pand van het distributiecentrum van de Lidl is de volgende en met de bouw van dat pand zal in januari/februari 2017 worden gestart, oplevering van dat pand is medio 2018. Dat pand zal iets hoger zijn dan het pand van Nabuurs.

Er worden lantaarnpalen geplaatst, er wordt hard gewerkt aan de infrastructuur: die moet eind november klaar zijn. Als het weer zacht blijft, wordt ook gestart met aanplant van bomen en ook de fruitbomen aan de zijde van Slijk Ewijk. Dat zijn honderden bomen.

Gé: gaat 's nachts de verlichting uit? Zouden we daar invloed op kunnen uitoefenen. Erik geeft aan: er is destijds sprake geweest van 'smart' lightning, dus wellicht is dat geregeld.

Is het een idee om zonnepanelen op het pand te plaatsen? Dat is aan de ondernemer van het pand zelf, maar het is wel een goed idee.

Wordt de van Balverenlaan straks weer doorgetrokken? Nee, die blijft voor auto's dicht om sluipverkeer te voorkomen.

5. Verkeer

a. Afslag 38

Binnenkort wordt de volgende fase gerealiseerd en wordt de afslag aangepast door een splitsing met verkeerslichten op Park 15 te realiseren voordat het doorgaand verkeer op de Griftdijk komt.

Pas als het industrieterrein De Grift Noord op het grondgebied van Nijmegen wordt ontwikkeld zal de laatste fase worden gerealiseerd. Vooralsnog is de ontwikkeling van dat industrieterrein stilgelegd.

b. Verkeersmaatregel Stationsweg Lidl

Er is een 30 km zone ingesteld ter hoogte van de Lidl, wat vinden jullie daarvan? Bij de uitrit van de Lidl mag je weer 50. De meeste mensen vinden het weggegooid geld. Jan van Baal geeft aan: er wordt vaak veel te hard gereden (harder dan 50), veel ouders van kinderen en de organisaties daaromheen hebben verzocht om extra maatregelen. Deze maatregel is dus op verzoek van de omwonenden genomen. Er vindt geen controle plaats, maar het is wel een signaal: hier niet te hard rijden. Er is in breed overleg met de aanwonenden tot deze oplossing gekomen. Walter stelt voor om de zone iets te verlengen tot voor de sportschool inrit en na de inrit voor vrachtwagens bij de Lidl. Manon geeft aan dat ze bezwaar heeft gemaakt tegen dit verkeersbesluit. Ze onderschrijft dat er een gevaarlijke situatie is die inderdaad tot maatregelen noodt. Maar een 30 km zone is 24 uur geldig, maar de LIdl is geen 24 uur open.

Jan neemt het verzetten van het bord mee en dat de zone niet geldt voor de nacht. Er wordt nog gevraagd of het plateau niet hoger kon, zodat verkeer automatisch meer afremt, maar een plateau heeft een bepaalde voorgeschreven hoogte, dus verhoging is geen optie. Wel is het mogelijk om het plateau optisch hoger te maken.

c. Dijkverkeer

De dijk naar Nijmegen blijft dicht.

6. Voortgang woningbouwproject Hoge Wei

Er zijn gesprekken met Klok over de Hoge Wei om tot aanpassingen van het plan te komen. Zeker zal ook worden gekeken naar het alternatieve plan dat Kwellend water heeft ingediend. Er is met name ook naar de randen van het plan gekeken, zodat direct omwonenden minder overlast hebben van de nieuwbouw. We zijn nu op zoek naar een datum in oktober om een informatieavond over de waterhuishouding van het plan te houden. Deze informatie avond is voor de direct omwonenden, maar we vinden ook dat deze informatie ook later breed verspreid moeten worden onder alle inwoners van Oosterhout, omdat ook die mensen hinder kunnen ondervinden van kwelwater.

Hoe gaat het met de ontsluiting van de Peperstraat? Is voor de bewoners aan de Peperstraat van belang. Daar is nog niets over bekend.

Hoe gaat het straks met de Hoge Wei II en de ontsluiting? Daar is nog niets over bekend, er is ook nog niets aan plannen voor gemaakt voor zover bekend. Daar zal pas mee gestart worden als Hoge Wei I (bijna) volgebouwd is.

Dorpsraad streeft er naar om vaste afspraken te maken over de randen van het plan. Klokt bouwt naar behoefte, dus de aanwezigen geloven niet dat Klok dit zal doen en Gé geeft aan dat de gemeente hierin wel een rol kan/mag spelen.

Er komt natuurlijk voor iedereen nog een moment om bezwaar te maken. Walter geeft aan dat de gesprekken nu heel prettig verlopen en de sfeer heel wat beter is dan een tijd geleden.

7. Voortgang overige projecten en werkgroepen Dorpshart, Wonen en zorg, Senioren

Oud in Oosterhout: op 17 november is er in het Dorpshuis van 16.00 tot 20.00 uur een bijeenkomst speciaal voor oudere mensen in Oosterhout. Deze bijeenkomst is inclusief een maaltijd.

Het is verstandig om mensen aan te bieden om ze op te halen en thuis te brengen als ze zelf niet kunnen komen. Er komen ook gastvrouwen/mannen die bezoekers kunnen begeleiden. Mantelzorgers zijn ook welkom en kunnen ook later aansluiten.

Werkgroep Wonen en Zorg/Dorpshart

Het is een historische kans voor het dorp om een duidelijk dorpshart te creëren in ons dorp, de kerk te behouden voor het dorp voor de toekomst en daarbij oudere mensen uit Oosterhout de gelegenheid te bieden om ook als ze hulpbehoevend worden in Oosterhout te blijven wonen. We maken graag gebruik van die kans en zijn inmiddels zover dat we met de eigenaren van de grond rondom de kerk afspraken hebben kunnen maken. We zitten regelmatig met alle 'stakeholders' dat wil zeggen alle partijen die kunnen deelnemen in het dorpshart aan tafel. Dat zijn onder meer de RK Kerk, kinderopvang de Klompjes, Dorpshuis De Schakel, basisschool SamSam en de peuterspeelzaal. Samen met de leden van de werkgroepen en de stakeholders is een klankbordgroep gevormd die er voor klaar is om een volgende stap te zetten: een haalbaarheidsonderzoek. Woonstichting Valburg en Eef van Ralen, van aannemersbedrijf Jansen & van Ralen zijn bereid de kosten van dit haalbaarheidsonderzoek te betalen. Bij het haalbaarheidsonderzoek zullen we zeker nog het dorp betrekken. Mochten er mensen zijn in het dorp die nu al graag willen meedenken, ideeën hebben over het dorpshart of interesse hebben in het plan, dan horen we dat graag! Deze mensen worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de secretaris van de werkgroep: Mariel de Vries: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Inmiddels is de datum van de bijeenkomst over het dorpshart op 1 december geprikt, om 20.00 uur bij Merkus, zet deze dus vast in uw agenda!

8. Rondvraag

Er worden op dit moment opritten gemaakt naar de Griftdijk ter hoogte van De Grote Boel, dat was nooit de bedoeling geweest. Grote boel zou toch alleen via rotonde worden ontsloten? Gerry Joosten: Er komt wel een oversteek bij de Griftdijk voor langzaam verkeer, niet voor regulier verkeer tegenover de Terracotta laan

De paaltjes bij de doorgang van De Hofstede naar Honsvoet zijn verzet, waardoor mensen met een rolstoel er niet meer door kunnen. (Achter bij de fietsenstalling van de school.). De tip wordt gegeven om de volgende keer meteen de gemeente hierover te bellen, Jan van Baal geeft het door.

Gé vraagt Roel zich nog een keer voor te stellen. Roel Schreuder is nieuw bestuurslid bij de dorpsraad. Hij woont met vrouw en kinderen sinds dit jaar in Oosterhout op de Peperstraat en wil graag wat voor het dorp betekenen en zo ook kennis maken met het dorp.

9. Sluiting

Johan bedankt de aanwezigen en de sprekers voor hun inbreng, nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje en sluit de vergadering.

 

Verslag dorpsraad 6 juli 2016

E-mailadres Afdrukken PDF

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout 6 juli 2016

Thema: openbaar vervoer

1 Opening

Johan heet iedereen welkom. Thema van vanavond is Openbaar Vervoer.

2 Notulen openbare vergadering 18 mei 2016

Notulen worden vastgesteld.

 3 Mededelingen

Johan heeft ingesproken over de knip op de Grifdijk. We willen graag dat de knip voor het vrachtverkeer wordt verplaatst en dat Oosterhouters ontheffing kunnen vragen voor de knip op de Griftdijk (en niet alleen de mensen in Nijmegen). Frans Spaan: is er wel overleg geweest tussen de wethouders van Overbetuwe en Nijmegen? Indruk bestaat bij hem dat dit niet is gebeurd. Informatieavonden hierover zijn al geweest. De discussie die nog speelt is wat er met de Dorpsensingel gaat gebeuren. We hopen dat wat we als dorpsraad in hebben gesproken effect zal hebben.

 4 Openbaar vervoer, stel dat het er niet meer is, wat dan?

Begin van proces over toekomst lijnen rondom Oosterhout

Vanavond zijn Eric Mes vanuit provincie Gelderland, Rob Jansen en Henk Jansen van Breng en Vincent Dinnissen van de gemeente Overbetuwe aanwezig. Vincent Dinnissen is beleidsmedewerker van de gemeente Overbetuwe. Hij geeft aan: We zitten aan begin van het proces en we willen graag inbreng van de bewoners van Oosterhout. Er zijn nog geen besluiten genomen. Provincie is in gesprek met gemeente en gebruikers over OV. Je hebt lijn 331, dat is een HOV lijn (HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Dan heb je nog een flexnet, dat de zijn de lijnen met minder reizigers, lijnen 35 en lijn 3 zijn twee van dat soort lijnen. Eric Mes (Consessiemanager van de provincie) vult aan: we gaan kijken hoe we OV op voldoende niveau kunnen krijgen. Vanuit provincie komt een OV visie:  De wereld verandert, en mobiliteit is anders. Vroeger reisde men met een vast stramien met 5 dagen in de week. Nu is dat een stuk minder. Financiën gaan anders: Het Rijk bevriest de bijdrage aan provincie voor OV. De provincie maakt afspraken met Breng en heeft een contract met Breng tot 2023. De kosten van Breng stijgen, maar inkomsten dus niet. Het gebruik van lijn 331 neemt toe, de lijnen die minder bezet zijn worden nog minder druk. Een van de lijnen die het niet goed doet: (20 tot 30 reizigers per dag) is lijn 3. Deze lijn is een van minst bezette lijnen van de provincie. Logisch dat de vraag komt: kan het anders. Als het geld voor deze lijn elders word ingezet kunnen wellicht meer reizigers worden geholpen. Maar het zijn er 30, dus daar moeten we dan wel voor een goede oplossing zorgen. Ge Berns: de voorzieningen lopen terug en de Provincie is schatrijk. De bus rijdt vaak door omdat ie vol is….Op andere momenten is de bus idd leeg. Eric: Het geld van de provincie is echter niet structureel beschikbaar, dus op een gegeven moment is de pot leeg. Volgens Breng is daarmee het schrappen van lijnen een politieke keuze.

Zomerdienstregeling: Rob Jansen (Breng): er komt een zomerdienstregeling. Rob laat zien dat er een stuk minder wordt gereisd in de zomer. Voor ons betekent het dat lijn 331 van af 24 juli tot 4 september niet meer 4x per uur rijdt, maar 2x per uur. De rest blijft hetzelfde. (dus lijn 3 en 35 blijven hetzelfde). Wat aan de minder bezette lijnen kan worden bezuinigd kan worden geïnvesteerd in de lijnen die belangrijk zijn. Het aantal km/s dat gereisd wordt neemt toe. In vier jaar van 12.500.000 naar 14.000.000 km’s.

Ge Berns: De kaartautomaat in de bus doet het vaak niet. Ook is er een taxibusje met grote regelmaat. Dan reis je goedkoop.

De Oosterhoutse lijnen: De aantallen reizigers van lijn 3, lijn 14 en 331 stijgen. Aantal kms’ is van 20.000 naar bijna 40.000, maar die stijging is te danken aan de mensen die in Nijmegen instappen en verderop in Nijmegen weer uitstappen. Als je alle lijnen vergelijkt, dan zie je dat lijn 3 bij de 5 minst renderende lijnen van Breng hoort.  Een groot deel van het traject is gelijk met andere buslijnen. Juist waar hij de enige bus is, zijn weinig instappers.

Alternatieven voor lijn 3 Oplossing zou kunnen zijn: buurtbus. Buurtbus zou veel meer halteplaatsen kunnen hebben, ook op verzoek voor je eigen deur of aan het einde van je eigen straat. De buurtbus wordt gereden door vrijwilligers Deze bus rijdt niet op dezelfde lijn als de andere bussen (is concurrentie). Van station Lent rijd je dan door Nijmegen Noord via het dorp Oosterhout naar Slijk Ewijk.  Bij station Lent komen 14,15,13, 331, 300, dus een keur aan lijnen die van daar naar het centrum gaan. 's Avonds is de buurtbus er niet? ’s Avonds lukt, maar laat op de avond en in weekend niet.

Kosten OV: Kosten OV worden voor 60% door provincie betaald en 40% door reizigers. Een andere oplossing kan zijn om de frequentie van de bus omlaag brengen. In Zevenaar is de frequentie omlaag gegaan maar uiteindelijk is de lijn wel vervallen. In Wijchen zijn er 3 tot 4 buurtbussen. De groei zit er in mensen die het vertrouwd vinden. Er zijn nieuwe reizigers bijgekomen, ook vanwege het contact met vrijwilligers. Het praat zich rond. 400 Tot 450 reizigers per maand heb je nodig voor de buurtbus om te overleven. In het Rijk van Nijmegen gaat het zo goed, dat het bijna weer nodig is om een gewone bus te laten rijden. Je bouwt wat op met z’n allen.Op een buurtbus zit een bestuur die de lijn moet exploiteren en het kost minimaal 30 chauffeurs/vrijwilligers om de bus te laten rijden. Breng zorgt voor de bus, voor verzekeringen etc. Met gewoon rijbewijs mag je een buurtbus rijden maar je krijgt ook een aanvullend opleiding. De ervaringen met buurtbussen elders zijn goed.

 Aan de hand van een paar stellingen komt het volgende uit de discussie daarover:

Wie gebruikt het OV en waarvoor?

 • Forenzen (structureel), zowel richting Arnhem als Nijmegen
 • Scholieren en studenten (structureel) al dan niet via fiets of bus naar andere OV
 • Cliënten zorgboerderij (structureel): met busje van benzinepomp naar Oosterhoutsestraat
 • Senioren (incidenteel) naar ziekenhuis (waalsprong) of huisartsenpost

Wat wijzigt er in de toekomst?

 • Meer werknemers voor Park 15, hoe gaan zij reizen?
 • Waalsprong raakt voller, hoe reizen de nieuwe bewoners
 • Nieuwe locatie CWZ en meer bezoekers daar
 • Wat hebbend de werkzaamheden aan de Waalbrug voor consequenties
 • Komt er nog een halte bij de Ovatonde?

Stel er is geen OV meer, wat moet er dan voor wie gebeuren?

 • Bij een buurtbus is het nog steeds de vraag hoe je later op de avond thuis moet komen
 • Meer de auto gebruiken
 • Fietsen naar station of bushalte

Dit zijn alternatieven voor bepaalde groepen mensen, maar niet voor senioren die niet kunnen fietsen en/of mensen zonder auto of rijbewijs en een beperkte beurs in verhouding tot hun reisbehoefte.

Wat kunnen we zelf doen als er geen OV meer zou zijn?

 • Zorgen dat Provincie meer geld bijlegt en OV behouden
 • Doortrekken van de busbaan in Nijmegen Noord, zodat er een korte en snelle verbinding voor overig OV komt
 • Buurtbus
 • Een grotere, bestaande lijn, door Oosterhout laten rijden (via Stationsstraat, Vredesplein en Dorpsstraat, Waaldijk, Groenestraat)
 • Meerijden met dorpsgenoten
 • Vervoersdienst inschakelen (die is er al)
 • Taxi nemen
 • Vrijwilliger vragen (buurman, ouders)

 Omdat de aanwezigen niet direct een doorsnee is van de gebruikers van het OV, wordt voorgesteld een keer een enquête te houden onder bewoners.

 5 Opvang statushouders in Valburg en Oosterhout

Johan stelt Hans Saris voor. Hij komt wat vertellen over het initiatief dat hij met 4WD suppporting heeft opgezet om onder meer statushouders op te vangen en te helpen integreren.

Hans:

Het ontstaan van 4WD supporting Bosnia

Wij (samen met Jolande Saat en Jacqueline Zwijnen) zijn het bestuur van stichting 4WD supporting. Wij werden gevraagd om hulpgoederen te vervoeren naar Bosnië. We schrokken van wat we daar aantroffen, mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden ook vanwege oorlog. Er werken nu 20 tot 30 mensen die hulpgoederen naar Bosnië brengen, daarnaast helpen ze ook met het installeren van ziekenhuisapparatuur en inrichting van woningen. Er ging steeds meer tijd in zitten. Dat is de reden dat er een bestuur in het leven is geroepen om de taken wat te verdelen. Er wordt goed voorbereid en de plekken waar ze geweest zijn worden bezocht om te kijken hoe het gaat en wat er is gebeurd met de eerder verleende hulp en gaan ze kijken naar mogelijk nieuwe projecten. Ze kijken waar perspectief mogelijk is. Basis is het magazijn.

 Hulpgoederen en het magazijn

Bij het magazijn werken 5 tot 10 vrijwilligers. Zij verzamelen goederen en halen ze op bij mensen, repareren de goederen, wegen ze en geven ze het een plek en dat wordt digitaal vastgelegd zodat ze weten waar alles staat. Veel gaat naar Bosnië. De mensen die werken in het magazijn zijn mensen met een beperking en die heel veel plezier en voldoening hebben van het werken daar. Welke hulpgoederen hebben we het over: huisraad, kleine meubels, bedden matrassen, kleding, speelgoed, incontinentiemateriaal, maandverband.

Voedsel is lastig (omdat het aan veel meer regels gebonden is). Financieel kun je ook ondersteunen.

Statushouders

We blijven aan het brainstormen: de mensen die we eerst daar hielpen, komen nu naar hier. We willen ze hier ook helpen, we zijn in gesprek met gemeente om ook vluchtelingen hier te helpen. We zoeken een groter magazijn met een keuken, kantine, sanitair etc. We blijven dan ook Bosnië helpen, maar we willen ook hier mensen gaan verbinden: vluchtelingen, maar ook mensen met een beperking of mensen die het moeilijk hebben. Dat kunnen ook mensen in de bijstand zijn. De Gemeente weet welke mensen geholpen zullen zijn. 4WD kan de mensen helpen met goederen, maar we verlangen ook wat terug: wederkerigheid. Dat kan een dag meehelpen in het magazijn zijn, maar ook een keer een pan soep klaarmaken voor de vrijwilligers. Buddy’s kunnen vluchtelingen helpen, maar ook oudere mensen. Die buddy’s zijn belangrijk, die weten wat er leeft bij een gezin en weten ook waar een gezin mee geholpen kan zijn. Iedereen is dus een vrijwilliger. We verwachten dat ze enthousiast zijn en dat iedereen elkaar respecteert.

Hans geeft aan dat ze graag statushouders een stageplek geven. Hans geeft voorbeeld van Zaïd die ‘groeit’ als aankomend automonteur. Met als doel dat Zaïd een vak leert en straks een baan kan vinden.

 Threes Jansen is zo’n buddy in Oosterhout. Hans ziet dat buddy’s vaak zelf ook behoefte hebben aan een stukje ondersteuning. Hans roept iedereen op om zich ook aan te melden om iets te doen. Dat hoeft niet te betekenen dat je meteen wat doet, maar je wordt wel constant geïnformeerd over de stand van zaken. En je blijft geïnformeerd. Ook wil Hans de mensen bij elkaar brengen die buddy zijn, zodat ze ook in contact kunnen komen met elkaar en elkaar kunnen ondersteunen.

 Vrijwilliger worden of financiële steun bieden? Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Alle cijfers kun je ook op de site www.stichting4wdsupportingbosnia.nl vinden.

6  Voortgang woningbouwproject Hoge Wei

Op 5 juli hebben we als dorpsraad met direct omwonenden aan tafel gezeten om het plan te bespreken. Gisteravond is besloten dat er vanuit de omwonenden met een alternatief plan wordt gekomen. Hoge wei II is nog niets over bekend. Nu dat de grond van de gemeente is is het ook van belang dat de gemeente de grond enigszins onderhoudt. Op dit moment kun je er met een machine niet op. Het wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats. Kan het niet verpacht worden?

 Voortgang overige projecten en werkgroepen Dorpshart, Wonen en zorg, Senioren

Geen bijzonderheden.

 7 Rondvraag

Onlangs was de Opening van de Oosterhoutse uiterwaarden. Daar is helaas geen uitnodiging van ontvangen. Alles in de uitwaarden is in elk geval inmiddels openbaar.  Goede zaak!

 8 Sluiting

Johan bedankt iedereen voor haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Contact: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Verslag Algemene Leden Vergadering 18 mei 2016

E-mailadres Afdrukken PDF

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

Datum: woensdag 18 mei 2016

Plaats: Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout

Aanwezig: 26 mensen volgens aanwezigheidslijst

1. Opening

Johan heet vooral de mensen uit Nijmegen welkom: Inge van de Hoogen en Sjon Debie en uit Overbetuwe Anton Siedenburg, Roger Jakobs en Wijnte Hol.

2. Notulen openbare vergadering 9 maart 2016

Notulen openbare vergadering 9 maart 2016

Naar aanleiding van:

    • De vragen aan onze wijkagent Rinie Jochoms over motoren op de dijk: Tweede Pinksterdag is een controle geweest op de dijk
    • Verkeersstructuur Waalsprong: 24 mei is er een bijeenkomst over verkeersstructuur Waalsprong (onder meer over de knip), bewoners uit Oosterhout zijn daar ook welkom

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

 • Verkeersituatie bij de Lidl: was blijven liggen maar is inmiddels door de gemeente aanbesteed en gegund. Om de aanpassingen te realiseren moet de Stationsstraat worden afgesloten, daarom zullen werkzaamheden in overleg met de aanwonenden en aanliggende bedrijven zo veel mogelijk ’s nachts worden uitgevoerd
 • Knoop 38 (de afslag van de A15 bij De Griftdijk) wordt in fases uitgevoerd. Het fietspad wordt verlegd en er wordt naar gestreefd om een apart viaduct voor fietsers te realiseren over de A15. Dat vinden we een goede zaak voor veiligheid van fietsers.
 • Windmolens: zullen waarschijnlijk op Park 15 komen. Geen van de aanwezigen heeft daartegen bezwaar. Dorpsraad zal zich inzetten voor een omgevingsfonds, waardoor een deel van de opbrengst van de windmolens ten goede komt aan de directe omgeving.

4.Benoeming bestuursleden

Roel Schreuder heeft gereageerd op een van de vacatures in het bestuur van de dorpsraad. Roel Schreuder stelt zichzelf voor: hij woont sinds eind vorig jaar in Oosterhout. Hij is goed ontvangen door zijn nieuwe buren dat voelde goed. Hij wilde graag wat voor het dorp doen en heeft zich daarom kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Unaniem onder luid applaus wordt Roel benoemd als bestuurslid. Er rest nog steeds één vacature voor een algemeen bestuurslid. Dus Johan roept alle mensen op om zich kandidaat te stellen voor bestuurslid om het bestuur compleet te maken.

5. Vluchtelingen en statushouders in Oosterhout, hoe staat u er tegenover?

Vluchteling: een asielzoeker die nog niet weet of hij of zij in Nederland mag blijven, zijn of haar asielaanvraag loopt nog.

Statushouder: iemand die de asielprocedure heeft doorlopen en, mits hij zijn inburgeringsexamen haalt, in Nederland mag blijven. Als statushouders niet binnen 5 jaar het inburgeringsexamen hebben gehaald, verliezen ze hun status, zijn ze illegaal.

Vluchtelingen worden in AZC’s (Asielzoekerscentra) geplaatst, en soms zelfs in noodopvang omdat de AZC’s vol zijn.

Statushouders hebben recht op een woning (binnen twee maanden). Dat zijn meestal huurwoningen. Omdat er in Nederland nu te weinig woningen zijn om toe te wijzen aan statushouders, raakt de keten ‘verstopt’. Omdat statushouders geen woning kunnen krijgen blijven ze in een AZC, waardoor er geen plek meer is om de toestroom van nieuwe vluchtelingen te kunnen opvangen. Dus moeten er noodvoorzieningen worden getroffen. Heumensoord in Nijmegen was zo’n noodvoorziening.

Vestiging AZC in Overbetuwe:

In Overbetuwe loopt er een onderzoek naar het vestigen van een of meerdere kleinere AZC’s. De politiek wilde graag drie kleine AZC’s, maar het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) heeft aangegeven dat dat niet kan. Er moet dus opnieuw nagedacht worden hoe we toch opvang voor vluchtelingen in de gemeente kunnen realiseren. Er ligt immers een verzoek van het COA aan Overbetuwe om een asielzoekerscentrum te realiseren, ook Overbetuwe moet daar haar steentje aan bijdragen. Op 31 mei is er in het gemeentehuis in Elst een informatiebijeenkomst over hoe nu verder. Luca Consoli (CDA) geeft aan dat er gezocht zal gaan worden naar een maatschappelijk verantwoorde oplossing. De politiek zal daar de kaders voor moeten gaan stellen.

Vestiging van statushouders in Overbetuwe

Dit jaar moet Overbetuwe 140 statushouders huisvesten. Een aantal daarvan wordt ook in Oosterhout gevestigd. Hoe hoog dit aantal wordt, hangt af van het aantal woningen dat vrijkomt en de urgentie van de mensen op de wachtlijst voor een huurwoning. Het lukt niet om al die mensen in bestaande huurwoningen te vestigen. Er wordt nu gezocht naar de mogelijkheid om tijdelijke woningen te realiseren om statushouders te vestigen. Mensen worden begeleid, maar inmiddels is duidelijk dat mensen meer ondersteuning nodig hebben dan alleen van vluchtelingenwerk. Wat is nodig: onder meer taalmaatjes, Nederlands oefenen, kinderen begeleiden (hoe kan je aan het sporten komen), samen koken. Einde van het jaar zijn er mensen nodig om te helpen. Ook zijn er stageplaatsen nodig voor statushouders om ervaring op te doen en kennis te maken met de Nederlandse gewoontes en gebruiken. Gemeente kan faciliteren met onder meer tolken. Ook voor school is er een mogelijkheid om hulp te krijgen bij begeleiding van statushouders.

Er wonen al statushouders in Oosterhout (12 mensen). Hoe weten we waar ze wonen en hoe maken we kennis met ze? Hoe komen we met ze in contact? Anton Siedenburg geeft aan dat de Sociale kernteams daarbij betrokken zijn. Dorpsraad wil daarbij ook wel een rol spelen in samenspraak met het sociaal kernteam om mensen met dorpsbewoners in contact te brengen. In Lent is een ‘welcome to the neigbourhood’ en zij hebben veel initiatieven ondernomen. Zij kunnen ons ook helpen aan ideeën.

Vestiging statushouders in Nijmegen

Sjon Debie vertelt over de Nijmeegse situatie: als een vluchtelingen mag blijven, wordt hij of zij statushouder. Het COA wijst de statushouders aan een gemeente toe die voor huisvesting moet zorgen binnen een paar maanden. Dat ging met de bestaande woningvoorraad. Nu lukt dat niet meer: er zijn te weinig woningen beschikbaar. Nijmegen gaat dus bovenop de normale woningvoorraad extra woningen realiseren. In Nijmegen is een tekort aan woningen, met name voor mensen die extra hulp nodig hebben en jonge mensen. Nijmegen wil zo veel mogelijk mensen gemengd vestigen, dus niet alleen maar één soort bewoners in een wijk. In de studentenhuisvesting in Nijmegen Noord is nu bewust gekozen voor jonge vrijgezelle Eritreeërs. Dit is een uitzondering. Dit lijkt goed te gaan. Meer acties zijn er nodig om de achterstand in huisvesting van statushouders in te halen. Dat kan onder meer door statushouders te vestigen in onder meer tijdelijke woningen. Als je ‘normale’ woningen wil bouwen, dan duurt dat veel langer dan tijdelijke woningen bouwen. Daarom wil Nijmegen nu ook werken met tijdelijke woningen. Er zijn een paar locaties in Nijmegen aangewezen waar nu nader onderzoek naar gaat komen. Een ervan is Zuiderveld (tegenover OSC tot aan de Ovatonde). Voor iedere locatie zijn ongeveer 100 woningen ingepland. Er wordt gezocht naar een woningcorporatie die de woningen wil beheren en verhuren. De procedure om tijdelijke woningen te bouwen is wat eenvoudiger dan een reguliere procedure om te bouwen. Het nadere onderzoek loopt, een voorstel zal rond de zomer de politiek in gaan. Ook de discussie of je tijdelijk of toch permanent gaat bouwen zal ook wel komen. Dat kan tot een langere procedure gaan leiden. Daarom is het nog niet duidelijk op welke termijn er iets gaat gebeuren op Zuiderveld. Nijmegen streeft naar het vestigen van gemende doelgroepen, dus bijvoorbeeld ook bouwen voor tienermoeders, starters etc. De bedoeling is dat de bewoners van tijdelijke woningen nog een woon carrière maken, dus het is de bedoeling dat iedereen uiteindelijk naar een permanente woning verhuist. Het is niet de bedoeling om het hele zuiderveld vol te zetten met tijdelijke woningen. Er zouden wellicht wel 1000 woningen kunnen komen, maar het is absoluut niet de bedoeling om een ‘getto’ te bouwen. Veel meer dan 100 woningen is dus niet de bedoeling.

 AZC in Nijmegen:

In het belastingkantoor komt een AZC, het is nu noodopvang, over twee jaar komen daar statushouders in. Daarnaast wordt het huidige AZC groter. Je moet uitkijken dat een noodopvang geen AZC wordt, te lang in noodopvang zitten is onmenselijk (je heb bijvoorbeeld de hele dag niets te doen, dat is vreselijk…) Het belastingkantoor wordt zo ingericht dat het ook als AZC kan dienen. Mensen kunnen zo in Nijmegen blijven en hoeven niet van de ene naar de andere plek te worden gesleept. Er komen in Nijmegen niet meer AZC’s bij.

 6. Woningbouwproject Hoge Wei

Jasper Karel en Daan Lemmers, van Klok Bouw stellen zich voor. Jasper geeft aan dat hij al langer betrokken is bij het plan. Jasper zal eerst wat vertellen over het oude plan en dan wat over het nieuwe plan en daarbij ingaan op de vragen die al via de dorpsraad bij Klok binnen zijn gekomen.

Het oude plan:

Er waren vier belangrijkste zienswijzen die bewoners tegen het vorige plan hebben ingediend:

 • hoogbouw aan de dijk,
 • hoogteverschillen in het plan,
 • de dichtheid (100) en
 • angst voor verslechterde waterhuishouding
Het plan is niet doorgegaan: de gemeenteraad heeft besloten om het plan niet vast te stellen. Daar is een rechtszaak over geweest en de Raad van State heeft aangegeven dat het besluit van de gemeente niet voldoende gemotiveerd was. Daarop zijn Klok en de gemeente samen in overleg gegaan om te komen tot een oplossing en een nieuw plan dat meer rekening houdt met de belangen van de inwoners van Oosterhout:
 • Naar 60 woningen
 • Dijkzone vrij houden
 • Geen hoogbouw
 • Geen ophoging van de grond

Schetsplan dat nu voorligt:

 • 68 woningen en 6 aan de Peperstraat
 • Dijkzone vrij
 • Geen hoogbouw
 • Zo beperkt mogelijke ophoging: tot maximaal 60 centimeter
 • Alternatieven: minder ontsluitingen en woningaantallen iets lager en anders gesitueerd.

Klok wil gefaseerd gaan bouwen en met een ‘vlekkenplan’ werken: dus worden er afspraken gemaakt over waar de straat, de parkeerplekken, openbaar groen en de bouwvlakken komen. Wat er dan binnen die bouwvlakken gaat komen, hangt dan af van de vraag in de markt op dat moment. Dat kunnen dus 2-onder-1 kap zijn, rijtjes woningen, ouderenwoningen (een laag minder). Op dit moment is er veel vraag naar starterwoningen, vooral bij jonge mensen die al in een dorp wonen.

De vragen die al gesteld zijn gaan over:

 • De waterhuishouding
 • De hoogte van de woningen (hoger dan omliggende woningen)
 • De dichtheid van de bebouwing

Jasper geeft aan dat er overleg is met Haskoning en het Waterschap over de waterhuishouding en de oplossingen ervoor. Er mag geen extra wateroverlast voor de omwonenden komen, maar discussie is er volop over hoe en wie nu straks aan mag gaan aantonen of het bouwplan inderdaad niet tot extra wateroverlast heeft geleid. En als dat aangetoond wordt, waar bewoners dan met de rekening naar toe kunnen.

De goothoogte van de woningen wordt maximaal 6 meter, de nokhoogte maximaal 12 meter. Dat vinden veel aanwezigen hoog. Jasper geeft aan dat dit met de diepte van de woningen heeft te maken en het nieuwe bouwbesluit, waardoor plafonds hoger moeten (minimaal 3 meter).

Ook geeft Jasper aan dat de dichtheid van het plan gemiddeld is voor het dorp Oosterhout. Aanwezigen merken op dat het weldegelijk een hoge dichtheid is (ook in het verleden niet altijd een goede keus geweest) en hebben het gevoel dat dit te koste gaat van de leefbaarheid. Ook worden speeltuintjes etc. node gemist.

Andre van Proosdij geeft aan dat hij de reactie van Klok niet erg gericht vindt op het samen tot een oplossing te komen en betreurt dit. Jasper Karel weerlegt dit.

Een aantal aanwezigen vind het jammer dat er een verharding is van standpunten en gebrek aan vertrouwen en pleit voor meer gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Ook John Berns brengt een reactie namens zijn broer Gé in met een ludieke twist. Gezien de tijd, rondt Johan Plamont de discussie af, de standpunten over en weer zijn voldoende duidelijk. Hij bedankt Jasper Karel en Daan Lemmers voor hun toelichting.

7. Voortgang overige projecten en werkgroepen Dorpshart, Wonen en zorg, Senioren

17 november is er weer een dag in het Dorpshuis voor ouderen. De werkgroepen Dorpshart/wonen en zorg werken nauw samen en we hopen binnenkort meer daarover te kunnen vertellen.

8. Rondvraag

De volleybalclub heeft beamer en scherm aan ons uitgeleend, waarvoor dank.

9. Sluiting

Johan nodigt iedereen uit om nog wat te drinken aan de bar en sluit de vergadering.

 

Laatst aangepast op woensdag 09 november 2016 14:50
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Pagina 5 van 7

Leden Menu

We hebben 7 gasten online
Aantal unieke bezoekers:
Wie bezoekt deze website? ==> Statistieken