Dorpsraad Oosterhout

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Verslag openbare vergadering dorpsraad 11 januari 2017

E-mailadres Afdrukken PDF

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout woensdag 11 januari 2017

Aanwezig: 26 dorpsgenoten, van Luca Consoli en Walter van Zoggel bericht van verhindering.

 

Agenda

1 Opening

Johan wenst iedereen een mooi en gezond 2017 toe. Inmiddels is het traditie om na afloop van de eerste vergadering samen met het dorpshuis een nieuwjaarsreceptie te houden: gezellig bij elkaar met een hapje en een drankje. Dank dus ook aan het bestuur van het dorpshuis en met name Frans van Dam en Ferdinand Hamer voor de organisatie. Op de agenda mist u de jaarstukken. Camiel heeft iets meer tijd nodig. Op de volgende openbare vergadering van 8 maart zullen jaarstukken worden besproken.

2 Notulen openbare vergadering 23 november 2016

Geen opmerkingen, verslag wordt vastgesteld.

 3 Mededelingen

 • Het parkeerverbod aan de Peperstraat richting hoek Oosterhoutsestraat is opgeheven (tegenover Spar). Rinie Jochoms, onze gebiedsagent, heeft eerder al vermeld dat dit zou gebeuren.
 • Waaldijk zou definitief afgesloten blijven. De Waaldijk is echter per 1 januari weer open. Dorpsraad wist hier niets vanaf tot het besluit werd gepubliceerd. We hebben afgelopen jaar nog te horen gekregen dat de afsluiting definitief zou zijn. Ook over een tijdelijke afsluiting in de zomer nog niets bekend. We gaan nog achter de toelichting aan bij gemeente Nijmegen. Afsluiting of niet van de Waaldijk heeft twee kanten: het biedt een sluiproute, maar beperkt recreatiemogelijkheden en rust op dat deel van de dijk. Met name in de zomer kan het verkeer op de dijk overlast en gevaarlijke situaties geven. Wellicht dat de dijkverzwaring een kans geeft om daar wat aan te doen met de inrichting van de weg op de dijk. Inmiddels staan er weer borden dat de dijk is afgesloten. Er is nog geen antwoord van de gemeente Nijmegen waarin wij om uitleg hebben gevraagd.
 • Gemeente Overbetuwe heeft ons benaderd met de vraag of een groep dorpsbewoners mee wil denken over het aanpakken van de speeltuinen in Oosterhout: de gemeente heeft voor dit jaar een (beperkt) budget voor het opknappen van de speeltuinen in Oosterhout beschikbaar. Vanuit de dorpsraad praten Roel Schreuder en Carolien Spoelstra mee en we hebben ook De Klompjes, SamSam en Jejo uitgenodigd. Het zou fijn zijn als er ook omwonenden van de speeltuintjes of ouders van kinderen mee willen denken. Mensen die dat willen nodigen we van harte uit om zich te melden bij de dorpsraad door een mail te sturen aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  . Valt openbaar groen daaronder? De bomen bij de speeltuin van de Wick worden heel hoog. Jacky geeft aan dat je altijd een verzoek mag indienen om ze weg te halen. Ze nemen erg veel licht weg, dus kleinere bomen zou fijn zijn.

4 Terugblik op 2016 en vooruitblik naar 2017 en verder

Zie de dorpsgeluiden voor het uitgebreide verslag. In aanvulling daarop:

 • www.dorpsraadoosterhout.nl
 • Knoop 38: volgende week woensdag komt de klankbordgroep weer bij elkaar. We bespreken de mogelijke ontsluiting aan de noordzijde van de A15 mocht er een railterminal komen. Voor fietsers en de doorstroming van verkeer op de Griftdijk/Rijksweg zou het fantastisch zijn als de ontsluiting van de zuidzijde wordt gespiegeld. Je hebt dan aan zowel de noord- als de zuidzijde minder stoplichten en bestemmingsverkeer van de Railterminal belast het viaduct minder. Maar of dat een betaalbare en haalbare optie is, is nog maar zeer de vraag. Een van de aanwezigen maakt de vergadering erop attent dat er in verleden sprake is van een doorsteek naar een aan te leggen haven in de waal bij de Altena. Het dorp was hier toen tegen en die plannen zijn uiteindelijk niet doorgegaan.  De dijkteruglegging die de provincie nog steeds in haar plannen heeft staan is precies op dat stuk. Het kan zijn dat deze mogelijkheid die eerder van tafel is geveegd in de toekomst toch weer op tafel komt. Bij dijkteruglegging komt daar mogelijk ruimte voor een insteekhaven.
 • Carolien geeft aan dat we een enquête gaan uitzetten onder de dorpsbewoners over een aantal onderwerpen waaronder ook zaken die onder knoop 38 vallen: Ans geeft aan dat we wel goed moeten kijken naar het moment. Als uitslag er is nadat voor Oosterhout belangrijke besluiten al genomen zijn, zou jammer zijn.
 • Windmolens: Mensen vragen zich vaak af waarom de windmolens stil staan. Reden (behalve onderhoud) is dat de windmolens stil staan op het moment dat er slagschaduw op een woning is. Met name in de winter als de zon laag staat is dat het geval. De molens draaien dan niet. De lampjes boven op de windmolens knipperen op verzoek van bewoners niet meer en branden nu continu.

Voor 2017 staat de Woonagenda op de rol: Jacky licht de nota toe. Voor de dorpsraad is dit een kans om aan te geven waar het dorp behoefte aan heeft.

 5 Bestuurswisselingen

 • Cor van der Horst, vice voorzitter, aftredend 2017, herkiesbaar en weer voor 3 jaar gekozen
 • Johan Plamont, aftredend 2017, herkiesbaar en weer voor drie jaar gekozen
 • Mariel de Vries, aftredend 2017, herkiesbaar en weer voor drie jaar gekozen
 • Caroline Spoelstra, aftredend 2018
 • Camiel Thijssen, aftredend 2018
 • Roel Schreuder, aftredend 2019

Er is in elk geval een vacature voor bestuurslid in onze dorpsraad. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. We missen in ons bestuur nog wel iemand die kan helpen met het bijhouden en opschonen van de website en iemand die een (bouw)technische achtergrond heeft (Ruimtelijke Ordening), dus mensen die daar iets in willen of kunnen betekenen zijn extra welkom als bestuurslid.

 6 Voortgang projecten (Hoge Wei, Park 15, afslag 38, vervoer)

Zie hiervoor bij punt 4 over Park 15 en afslag 38.

Hoge Wei: Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en Ontwerpbestemmingsplan Hoge Wei zijn inmiddels gepubliceerd. Deze plannen liggen zijn in te zien tot en met 22 februari. De digitale versie kun je vinden op https://www.overbetuwe.nl/Wonen_verkeer_en_veiligheid/Bouwen_en_wonen/Ruimtelijke_plannen  of kijk op www.overbetuwe.nl en zoek op ‘Hoge Wei’. Als je het niet eens bent met de plannen, kun je een ‘zienswijze’ indienen. Zienswijzen kunnen bij gemeente ingediend worden tot en met 22 februari. Daarna neemt de gemeente een besluit op basis van de zienswijzen en volgt de bezwarenprocedure: let op je kunt alleen een bezwaar indienen als je eerst een zienswijze hebt ingediend (hoge uitzonderlingen daargelaten). De vraag wordt gesteld wanneer er gebouwd gaat worden. Dat hangt af van de bezwaren. Op z’n vroegst is dat half 2017. Wat als er nu heel veel zienswijzen/bezwaren zijn? Kan het dan zijn dat eerste Hoge Wei II wordt ontwikkeld? De bedoeling is eerst Hoge Wei I dan II, maar als Hoge Wei I stil ligt door langdurige procedures, kan het natuurlijk zijn dat Klok wel alvast verder gaat met Hoge Wei II.

 7 Voortgang werkgroepen Dorpshart, Wonen en zorg, Oud in Oosterhout

Fase 1 van het haalbaarheidsonderzoek is bijna afgerond. Fase 2 zullen ruimtelijke scenario’s en financiële scenario’s worden opgesteld.

Vraag: er was toch alleen sprake van wonen voor ouderen? Waarom nu uitgebreid met dorpshuis, school, kinderopvang en kerk? Johan legt ui: Het gaat om de plannen van twee werkgroepen (dorpshart en wonen met zorg) die nu samengevoegd worden. Beide werkgroepen komen voort uit de wensen van het dorp die in het Dorpsontwikkelplan (DOP) van 2010 zijn vastgelegd. Johan geeft aan dat er nu zoveel mogelijk mensen meedenken, zodat we geen kansen onbenut laten voor de toekomst.

 8 Rondvraag

Jackie Versluis stelt voor om de jaarplanning van vergaderingen ook naar de griffie te sturen als deze definitief is. Doe we.

Het was afgelopen weekend erg glad. Wat is de rijroute van het strooien? Krijgen we daar nog inspraak in? De rijroute staat op de website van de gemeente: https://www.overbetuwe.nl/Wonen_verkeer_en_veiligheid/Verkeer/Gladheidbestrijding of google op ‘gladheidsbestrijding Overbetuwe’. Mocht u merken dat er toch straten niet gestrooid worden, dan kunt u dat melden bij de gemeente.

Mariel vraagt of bij iedereen het PMD vuil is opgehaald en of duidelijk is waarom het bij sommige mensen niet is opgehaald. Bij alle aanwezigen is het opgehaald. Wel is er twijfel over de zak: mogen we ‘Plastic Hero’ zakken gebruiken? (‘Plastic Hero’ zakken zijn de zakken die Nijmegen gebruikt en die wel bij de supermarkten te krijgen zijn) Deze zakken zijn nu wel opgehaald. Bij De Schakel liggen de juiste ‘Overbetuwse’ PMD zakken. Daar zijn ze gratis af te halen. We vinden het wel jammer dat we niet ook bij de supermarkten (Lidl en AH in Nijmegen Noord) niet terecht kunnen voor de zakken. Daarnaast vinden we het een goed plan om haken aan de lantaarnpalen te maken waar de zaken aan opgehangen kunnen worden. Zo is er geen kans voor de wind of ongedierte om met het vuil aan de haal te gaan. Mariel neemt contact op met de gemeente hierover.

We kregen heel snel antwoord van de gemeente Overbetuwe: als je PMD afval niet is opgehaald, wordt er een kaart op de zak achtergelaten met uitleg. Het is dan mogelijk dat je de verkeerde zak (niet doorzichtig) hebt gebruikt of afval in de zak hebt gedaan dat er niet in thuis hoort. Vaak doen mensen ook GFT of glas in de zak en dat is niet de bedoeling. De ‘plastic hero’ zakken die verkrijgbaar zijn bij de supermarkten in Nijmegen mogen we ook gebruiken: als ze maar doorzichtig zijn.

 9 Sluiting 

Johan nodigt iedereen van harte uit om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar en de fijne samenwerking.

 

 

Jaarverslag dorpsraad 2016

E-mailadres Afdrukken PDF

Jaarverslag dorpsraad Oosterhout 2016

De vereniging

Wat is ons doel?

Het doel van de dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid in Oosterhout. Dat doen we door goed te luisteren naar wat inwoners vinden en wat zij voor ideeën hebben. Daar waar mogelijk legt de dorpsraad verbindingen tussen inwoners en organisaties. Het dorp leefbaar is maken een taak van alle inwoners, en de dorpsraad zal initiatieven zo veel mogelijk ondersteunen. Dorpsraad Oosterhout maakt ook zo veel mogelijk gebruik van de mogelijkheden voor inspraak als het gaat om grotere overheidsprojecten die invloed hebben op de leefbaarheid.

Ook in 2015 was het werk van de dorpsraad onmogelijk geweest zonder de informatie, hulp en inzet die we van vele inwoners, verenigingen en organisaties hebben ontvangen. We danken iedereen voor zijn/haar bijdrage en hopen op een goede voortzetting van die samenwerking.

Hoe zijn we georganiseerd?

De Dorpsraad Oosterhout is een vereniging. Leden van de vereniging zijn inwoners uit het dorp. Door lidmaatschap van de vereniging steunen zij het werk van de dorpsraad en maken zij het mogelijk dat de dorpsraad openbare vergaderingen kan houden. Leden hebben een stem in het benoemen van het bestuur, het vaststellen van de statuten en het huishoudelijk reglement en het goedkeuren van de jaarrekening en begroting. Los daarvan is de dorpsraad er natuurlijk voor alle inwoners van Oosterhout. Daarom zijn ook altijd alle inwoners van Oosterhout en hun vertegenwoordigers welkom op de openbare vergaderingen van de dorpsraad.

De dorpsraad Oosterhout heeft op dit moment ruim 80 leden. De contributie is laagdrempelig: 5 euro per jaar.

Het bestuur van de dorpsraad heeft in 2016 afscheid genomen van Walter van Zoggel en van John Hendriks als bestuurders. Daarnaast hebben we een nieuw bestuurslid mogen begroeten: Roel Schreuder

Er is één onvervulde vacature. We nodigen iedereen die belangstelling heeft voor de vacature uit om contact op te nemen. Mensen die een achtergrond hebben op het gebied van Ruimtelijke Ordening of de website op orde willen brengen en bijhouden zijn extra welkom als bestuurslid.

Wanneer komen we bij elkaar?

De dorpsraad houdt ongeveer 6 bestuursvergaderingen per jaar en 5 of 6 openbare vergaderingen per jaar. Afgelopen jaar zijn op 13 januari, 9 maart, 18 mei, 6 juli, 28 september en 23 november openbare vergaderingen gehouden. Het vergaderschema voor 2017 vindt u in de bijlage.

Welke onderwerpen stonden op de agenda?

 • Hoge Wei wordt Hoge Wei I en II en bestemmingsplanprocedure loopt inmiddels
 • Werkgroep Oud in Oosterhout, wederom een succesvolle ouderenbeurs in het dorpshuis
 • Werkgroep Dorpshart en Wonen met zorg, een doorbraak en frisse start van het haalbaarheidsonderzoek
 • Park 15, het gaat hard, heel hard
 • De opvang van Statushouders en het mooie voorbeeld van integratie statushouders en goede doel van Stichting 4wd uit Valburg
 • Park Danenburg het wordt mooi, maar nu het geld nog
 • Skaeve Huse op Zuiderveld: voorlopig een hoax
 • Dijkverzwaring: de dijk moet verhoogd. Het belevingsonderzoek is gereed, het wachten is op de resultaten van de metingen en de benodigde en mogelijke maatregelen om de dijk te versterken
 • Verkeer: de knip die er wel komt, maar gelukkig wat gunstiger voor Oosterhout dan eerder gepland, de verwachte drukte op de griftdijk en de drempel bij de Lidl
 • Railterminal en gebiedsvisie knoop 38, ingrijpend en ingewikkeld.
 • Het windmolenpark: ze draaien inmiddels en bevorderen daarmee de leefbaarheid van ook ons dorp door het omgevingsfonds.

Contact

Website: www.dorpsraadoosterhout.nl

Mailen: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bellen: 06 1221 3330

Schrijven: per adres Peperstraat 37, 6678 AL Oosterhout

Nieuws: U kunt zich ook inschrijven als belangstellende voor de nieuwsbrief: dan weet u zeker dat u geen openbare bijeenkomsten zult missen. U kunt zich op de site inschrijven voor deze nieuwsbrief, of een mailtje sturen met uw naam naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Lidmaatschap

Lid worden kunt u via de website www.dorpsraadoosterhout.nl door in het menu links onder ‘Leden’ uzelf te registreren. Ook kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Als lid ontvangt u alle nieuwsbrieven van de Dorpsraad, steunt u het werk van de dorpsraad en heeft u een stem bij de vergaderingen.

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons, wilt u graag lid worden of nog beter: actief worden voor het dorp? Dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen of een openbare vergadering te bezoeken.

Bijlage: vergaderschema 2017

 

Het vergaderschema voor 2017 is vastgesteld:

 

Openbare vergaderingen (woensdagen)

11 januari (tevens receptie en jaarvergadering)

8 maart

17 mei

12 juli (optioneel)

27 september

22 november

 

bestuursvergaderingen (dinsdagen)

12 december 2016

14 februari

4 april

13 juni

5 september

10 oktober

12 december

 

 

Hoge Wei: informatieavond over waterhuishouding door Klok Bouw

E-mailadres Afdrukken PDF

Informatie over waterhuishoudingplan Hoge Wei voor omwonenden

Klok Bouwontwikkeling heeft alle omwonenden van plan Hoge Wei op verzoek van de dorpsraad uitgenodigd voor een informatie avond over de waterhuishouding van het nieuwbouwplan op 9 november. Deze avond was druk bezocht door zo'n 50 omwonenden.

De rapporten die op 9 november zijn toegelicht zijn bijgevoegd en kunt u inzien. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop van die avond zijn in de bijlage opgenomen. Ook is door omwonenden een 'bezonningstudie' gevraagd: een beeld van de schaduw van de woningen op verschillende momenten van de dag in de vier seizoenen. Vanzelfsprekend zal de laatste stand van zaken op onze vergadering van 23 november worden meegedeeld.

Mocht u vragen hebben over het waterhuishoudkundig plan, dan kunt u deze sturen naar Daan Lemmers van Klok: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast op woensdag 23 november 2016 17:41
 

Verslag dorpsraad 28 september 2016

E-mailadres Afdrukken PDF

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

Datum: woensdag 28 september 2016

Plaats: Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout

1. Opening

Johan opent de vergadering. De opkomst is hoog, maar met extra stoelen heeft iedereen een plekje.

2. Notulen openbare vergadering 6 juli 2016

De notulen van 6 juli komen volgende week in de dorpsgeluiden, dus schuiven we bespreking ervan door naar de volgende vergadering.

3. Mededelingen

Onze gebiedsagent Rinie Jochoms heeft geen mededelingen, maar wil graag weten of er nog vragen voor hem zijn. Er komt de opmerking dat er enige tijd geleden een verdachte situatie is gemeld door bewoners (over een auto met Duits kenteken). Dat wil niet zeggen dat er ook iets aan de hand was. Alert blijven is nooit verkeerd. Bij Rinie is deze melding niet bekend.

De Knip in de Griftdijk: we hadden gevraagd of de bewoners van Oosterhout ook ontheffing kon krijgen. Dit is helaas slechts ten dele gelukt: de inwoners van Tergouw kunnen wel ontheffing krijgen, de rest van het dorp niet. Voor vrachtwagens wordt ook een knip gemaakt op een andere plek. De keuze hiervoor is nog niet definitief.

Openbaar vervoer we kregen het verzoek van Breng om over een buurtbus te praten. Dat vindt de dorpsraad te kort door de bocht. We gaan daarover in gesprek met gemeente.

Woningbouw Zuiderveld: In 2017 worden versneld woningen gebouwd in Zuiderveld waaronder 100 woningen voor een en twee persoonshuishoudens op Zuiderveld. Dit zullen woningen zijn voor onder meer statushouders. Jan van Baal (wethouder) geeft aan dat er ook 'Skaeve Huse' komen, huizen voor mensen die overlast veroorzaken in hun huidige woonomgeving. Er wordt vanuit de aanwezigen aangegeven dat het van belang is dat er ook rondom deze mensen goede zorg wordt georganiseerd.

Hoge Wei: Gé Berns biedt namens kwellend water een alternatief plan voor Hoge Wei aan de dorpsraad aan.

Binnenkort is de onthulling van het beeld dat Gé heeft ontworpen voor Hoge Hof.

Dijkverzwaring Wolferen tot Sprok

Paul Dano en Max Lemmens Komen vertellen over de stand van zaken van de dijkversterking. Er zijn tot nu toe onderzoeken geweest naar de huidige situatie van de dijk. Morgen worden de resultaten van die onderzoeken aan de klankbordgroep gepresenteerd. Later worden deze ook via inloopavonden aan alle belangstellenden gepresenteerd. Ook Nijmegen Noord wordt daarvoor uitgenodigd. 18 oktober is in het dorpshuis in Slijk Ewijk een inloopavond vanaf 19.00 uur. Nu de resultaten van de metingen er zijn, zal In 2017 en daarna het proces komen waarin gesproken gaat worden over de mogelijke maatregelen die genomen gaan worden om de dijk te versterken.Voor de bewoners van Tergouw (die aan de zijde van de dijk wonen) komt nog een aparte uitnodiging voor een informatie avond om ze bij te praten, omdat zij eerder geen uitnodiging ontvangen hebben.Er is ook een belevingsonderzoek van de dijk en het gebied daaromheen geweest waar de uitkomsten nu van bekend zijn. Opvallend, maar ook begrijpelijk, was een van de conclusies: Recreanten ervaren de dijk als rustgevend. Bewoners ervaren de dijk juist als druk.

De normering van de dijk wordt zwaarder volgend jaar, dat betekent dat de eisen aan de dijk strenger worden. Stukken van de dijk waren al niet goed. Door die combinatie is het nu wel duidelijk dat de hele dijk aangepakt moet worden, maar op welke manier is nog volledig open. Uitgangspunt is wel dat de rivier voldoende ruimte houdt, dus zullen maatregelen zoveel mogelijk aan de kant van de bewoners plaatsvinden (binnendijks heet dat). Het is dus niet uitgesloten dat dijkverzwaring gevolgen heeft voor de woningen aan de dijk. Bewoners van Tergouw die aan de dijk wonen maken zich daar zorgen over. Het waterschap kan nog niet aangeven welke gevolgen het voor die mensen kan hebben. Prioriteit is natuurlijk veiligheid voor alle mensen in het overstromingsgebied liggen. Oplossingen die de veiligheid niet aantasten zijn bespreekbaar. In deze fase kan dus helaas niemand gerustgesteld worden.

Komt er een Dijkverlegging? De provincie heeft dijkverlegging als optie voor de lange termijn opgesteld (2030-2050). Het waterschap heeft provincie gevraagd naar dat plan, mede omdat er nu sprake is van dijkverzwaring. Zou er sprake zijn van dijkverlegging binnen 10 jaar nadat de dijk is aangepakt, dan is dat deels weggegooid geld en dus niet effectief. Dus wordt er nu met provincie, gemeente en Rijkswaterstaat overlegd of dijkverlegging en dijkverzwaring gecombineerd kunnen gaan worden. Daar wordt dan een gezamenlijke studie voor gedaan. Het is nog niet gezegd dat dijkverlegging er gaat komen, dat hangt af van de uitkomsten van die studie. Belangrijk punt daarbij is ook de financiering. Er is namelijk nog geen geld voor dijkverlegging gereserveerd. Het idee van dijkverlegging komt voort uit het project 'Ruimte voor de rivier'.

Jan van Baal: De Gemeente Overbetuwe vindt het ook van belang dat deze twee zaken gecombineerd gaan worden. Helderheid, vooral voor de bewoners, moet er zo snel mogelijk komen. Jan van Baal noemt de schouder van de dijk bij Altena die wellicht verlegd gaat worden.

Frans van Dam vraagt of er in plaats van dijkverzwaring ook damwanden kunnen worden geslagen? Paul Dano geeft aan dat dat inderdaad een van de oplossingen is om een dijk veiliger te maken, maar het is niet een duurzame oplossing en duurzame oplossingen hebben wel de voorkeur. Soms is dit de beste oplossing, dan wordt deze methodiek toegepast.

Wat houdt de zwaardere normering in? Dat komt uitgebreid aan de orde in de inloopavond op 18 oktober. Het is een technisch verhaal wat niet heel makkelijk uit te leggen is. Een van de zwaardere normeringen is dat bij een dijkdoorbraak het gebied dat overstroomt minder groot mag zijn. Als bij Oosterhout de dijk door zou breken, loopt het water uiteindelijk tot aan Gorinchem: een heel groot overstromingsgebied dus. Dat betekent dat de kans op een doorbraak hier kleiner moet zijn dan op een plek waar het overstromingsgebied kleiner is.

Johan Plamont bedankt Paul en Max voor hun duidelijke uitleg.

Statushouders begeleiden: hulp nodig!

Threes Jansen (vrijwilliger in Oosterhout):

Threes helpt als vrijwilliger onder meer de statushouders die in Oosterhout wonen. Dat betekent bijvoorbeeld helpen bij oefenen met Nederlands. Meer vrijwilligers zijn welkom, want er komen ook meer mensen bij ons wonen die hulp nodig hebben. U kunt zich melden bij Threes via de mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Gé Berns is mee geweest naar Bosnië. Gé doet een beroep op meer hulp en goederen: kleding, meubels, fietsen, alles wat nog goed functioneert is welkom. Mensen die iets hebben kunnen zich melden bij Hans Saris via de mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Meer informatie over de stichting vind je op www.stichting4wdsupportingbosnia.nl

Merijn van der Mooren (Kernenadviseur Gemeente Overbetuwe) vertelt iets over de snelkookpan: de gemeente wil graag een steentje bijdragen aan initiatieven die er zijn in de dorpen. Je kunt door middel van een 'spel' binnen twee uur goede afspraken komen om een initiatief tot actie te brengen. Het is dus een heel goed hulpmiddel om iets van de grond te krijgen. Als je een initiatief hebt en je wil graag van de methode gebruik maken, dan kun je je melden bij Merijn van der Mooren per mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

4. Voortgang A15 corridor:

a. Windmolenpark

We kunnen ons nog niet voorstellen dat u ze nog niet gezien heeft.... De vier nieuwe windmolens geven Oosterhout een nieuwe horizon.

De wieken van de vierde molen zijn tijdens het transport beschadigd. Eind oktober volgen de nieuwe wieken. Op dit moment zijn ze bezig om de molens gebruiksklaar te maken, ze zullen de komende maand gaan draaien. Oosterhout participeert in het omgevingsfonds van het windmolenpark. Voor elke Megawatt komt er een euro in het fonds. De molens leveren 25.000 Megawatt per jaar, dus komt er ongeveer 25.000 euro in het fonds. Dit fonds is voor vier gebieden, waar Oosterhout er een van is, dus tel uit welk voordeel het heeft voor Oosterhout op termijn. We zijn op zoek naar iemand vanuit Oosterhout die actief bij het omgevingsfonds betrokken wil worden. Er komt ook een bestuur dat gaat beslissen over aanvragen aan het omgevingsfonds. Er worden ook mensen gezocht voor dat bestuur. Een bestuurder moet de kwaliteit van de aanvragen kunnen beoordelen. De tip komt om in de dorpsgeluiden een oproep te doen met een profiel. Dat zal Johan doorgeven.

b. Park 15

Bart Fransen van Giesbers zou komen, maar hij stelt voor om de volgende vergadering te komen vertellen wat de stand van zaken is. dan heeft hij weer wat meer te vertellen. Dat wordt dan in de vergadering van 23 november.

We zien allemaal dat het pand van Nabuurs nagenoeg klaar is aan de buitenkant. Binnenkort gaan ze aan de binnenzijde aan de slag. In december zullen de eerste vrachtwagens gaan rijden. Voor die tijd zou dus afslag 38 klaar moeten zijn. Het pand van het distributiecentrum van de Lidl is de volgende en met de bouw van dat pand zal in januari/februari 2017 worden gestart, oplevering van dat pand is medio 2018. Dat pand zal iets hoger zijn dan het pand van Nabuurs.

Er worden lantaarnpalen geplaatst, er wordt hard gewerkt aan de infrastructuur: die moet eind november klaar zijn. Als het weer zacht blijft, wordt ook gestart met aanplant van bomen en ook de fruitbomen aan de zijde van Slijk Ewijk. Dat zijn honderden bomen.

Gé: gaat 's nachts de verlichting uit? Zouden we daar invloed op kunnen uitoefenen. Erik geeft aan: er is destijds sprake geweest van 'smart' lightning, dus wellicht is dat geregeld.

Is het een idee om zonnepanelen op het pand te plaatsen? Dat is aan de ondernemer van het pand zelf, maar het is wel een goed idee.

Wordt de van Balverenlaan straks weer doorgetrokken? Nee, die blijft voor auto's dicht om sluipverkeer te voorkomen.

5. Verkeer

a. Afslag 38

Binnenkort wordt de volgende fase gerealiseerd en wordt de afslag aangepast door een splitsing met verkeerslichten op Park 15 te realiseren voordat het doorgaand verkeer op de Griftdijk komt.

Pas als het industrieterrein De Grift Noord op het grondgebied van Nijmegen wordt ontwikkeld zal de laatste fase worden gerealiseerd. Vooralsnog is de ontwikkeling van dat industrieterrein stilgelegd.

b. Verkeersmaatregel Stationsweg Lidl

Er is een 30 km zone ingesteld ter hoogte van de Lidl, wat vinden jullie daarvan? Bij de uitrit van de Lidl mag je weer 50. De meeste mensen vinden het weggegooid geld. Jan van Baal geeft aan: er wordt vaak veel te hard gereden (harder dan 50), veel ouders van kinderen en de organisaties daaromheen hebben verzocht om extra maatregelen. Deze maatregel is dus op verzoek van de omwonenden genomen. Er vindt geen controle plaats, maar het is wel een signaal: hier niet te hard rijden. Er is in breed overleg met de aanwonenden tot deze oplossing gekomen. Walter stelt voor om de zone iets te verlengen tot voor de sportschool inrit en na de inrit voor vrachtwagens bij de Lidl. Manon geeft aan dat ze bezwaar heeft gemaakt tegen dit verkeersbesluit. Ze onderschrijft dat er een gevaarlijke situatie is die inderdaad tot maatregelen noodt. Maar een 30 km zone is 24 uur geldig, maar de LIdl is geen 24 uur open.

Jan neemt het verzetten van het bord mee en dat de zone niet geldt voor de nacht. Er wordt nog gevraagd of het plateau niet hoger kon, zodat verkeer automatisch meer afremt, maar een plateau heeft een bepaalde voorgeschreven hoogte, dus verhoging is geen optie. Wel is het mogelijk om het plateau optisch hoger te maken.

c. Dijkverkeer

De dijk naar Nijmegen blijft dicht.

6. Voortgang woningbouwproject Hoge Wei

Er zijn gesprekken met Klok over de Hoge Wei om tot aanpassingen van het plan te komen. Zeker zal ook worden gekeken naar het alternatieve plan dat Kwellend water heeft ingediend. Er is met name ook naar de randen van het plan gekeken, zodat direct omwonenden minder overlast hebben van de nieuwbouw. We zijn nu op zoek naar een datum in oktober om een informatieavond over de waterhuishouding van het plan te houden. Deze informatie avond is voor de direct omwonenden, maar we vinden ook dat deze informatie ook later breed verspreid moeten worden onder alle inwoners van Oosterhout, omdat ook die mensen hinder kunnen ondervinden van kwelwater.

Hoe gaat het met de ontsluiting van de Peperstraat? Is voor de bewoners aan de Peperstraat van belang. Daar is nog niets over bekend.

Hoe gaat het straks met de Hoge Wei II en de ontsluiting? Daar is nog niets over bekend, er is ook nog niets aan plannen voor gemaakt voor zover bekend. Daar zal pas mee gestart worden als Hoge Wei I (bijna) volgebouwd is.

Dorpsraad streeft er naar om vaste afspraken te maken over de randen van het plan. Klokt bouwt naar behoefte, dus de aanwezigen geloven niet dat Klok dit zal doen en Gé geeft aan dat de gemeente hierin wel een rol kan/mag spelen.

Er komt natuurlijk voor iedereen nog een moment om bezwaar te maken. Walter geeft aan dat de gesprekken nu heel prettig verlopen en de sfeer heel wat beter is dan een tijd geleden.

7. Voortgang overige projecten en werkgroepen Dorpshart, Wonen en zorg, Senioren

Oud in Oosterhout: op 17 november is er in het Dorpshuis van 16.00 tot 20.00 uur een bijeenkomst speciaal voor oudere mensen in Oosterhout. Deze bijeenkomst is inclusief een maaltijd.

Het is verstandig om mensen aan te bieden om ze op te halen en thuis te brengen als ze zelf niet kunnen komen. Er komen ook gastvrouwen/mannen die bezoekers kunnen begeleiden. Mantelzorgers zijn ook welkom en kunnen ook later aansluiten.

Werkgroep Wonen en Zorg/Dorpshart

Het is een historische kans voor het dorp om een duidelijk dorpshart te creëren in ons dorp, de kerk te behouden voor het dorp voor de toekomst en daarbij oudere mensen uit Oosterhout de gelegenheid te bieden om ook als ze hulpbehoevend worden in Oosterhout te blijven wonen. We maken graag gebruik van die kans en zijn inmiddels zover dat we met de eigenaren van de grond rondom de kerk afspraken hebben kunnen maken. We zitten regelmatig met alle 'stakeholders' dat wil zeggen alle partijen die kunnen deelnemen in het dorpshart aan tafel. Dat zijn onder meer de RK Kerk, kinderopvang de Klompjes, Dorpshuis De Schakel, basisschool SamSam en de peuterspeelzaal. Samen met de leden van de werkgroepen en de stakeholders is een klankbordgroep gevormd die er voor klaar is om een volgende stap te zetten: een haalbaarheidsonderzoek. Woonstichting Valburg en Eef van Ralen, van aannemersbedrijf Jansen & van Ralen zijn bereid de kosten van dit haalbaarheidsonderzoek te betalen. Bij het haalbaarheidsonderzoek zullen we zeker nog het dorp betrekken. Mochten er mensen zijn in het dorp die nu al graag willen meedenken, ideeën hebben over het dorpshart of interesse hebben in het plan, dan horen we dat graag! Deze mensen worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de secretaris van de werkgroep: Mariel de Vries: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Inmiddels is de datum van de bijeenkomst over het dorpshart op 1 december geprikt, om 20.00 uur bij Merkus, zet deze dus vast in uw agenda!

8. Rondvraag

Er worden op dit moment opritten gemaakt naar de Griftdijk ter hoogte van De Grote Boel, dat was nooit de bedoeling geweest. Grote boel zou toch alleen via rotonde worden ontsloten? Gerry Joosten: Er komt wel een oversteek bij de Griftdijk voor langzaam verkeer, niet voor regulier verkeer tegenover de Terracotta laan

De paaltjes bij de doorgang van De Hofstede naar Honsvoet zijn verzet, waardoor mensen met een rolstoel er niet meer door kunnen. (Achter bij de fietsenstalling van de school.). De tip wordt gegeven om de volgende keer meteen de gemeente hierover te bellen, Jan van Baal geeft het door.

Gé vraagt Roel zich nog een keer voor te stellen. Roel Schreuder is nieuw bestuurslid bij de dorpsraad. Hij woont met vrouw en kinderen sinds dit jaar in Oosterhout op de Peperstraat en wil graag wat voor het dorp betekenen en zo ook kennis maken met het dorp.

9. Sluiting

Johan bedankt de aanwezigen en de sprekers voor hun inbreng, nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje en sluit de vergadering.

 

Verslag dorpsraad 6 juli 2016

E-mailadres Afdrukken PDF

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout 6 juli 2016

Thema: openbaar vervoer

1 Opening

Johan heet iedereen welkom. Thema van vanavond is Openbaar Vervoer.

2 Notulen openbare vergadering 18 mei 2016

Notulen worden vastgesteld.

 3 Mededelingen

Johan heeft ingesproken over de knip op de Grifdijk. We willen graag dat de knip voor het vrachtverkeer wordt verplaatst en dat Oosterhouters ontheffing kunnen vragen voor de knip op de Griftdijk (en niet alleen de mensen in Nijmegen). Frans Spaan: is er wel overleg geweest tussen de wethouders van Overbetuwe en Nijmegen? Indruk bestaat bij hem dat dit niet is gebeurd. Informatieavonden hierover zijn al geweest. De discussie die nog speelt is wat er met de Dorpsensingel gaat gebeuren. We hopen dat wat we als dorpsraad in hebben gesproken effect zal hebben.

 4 Openbaar vervoer, stel dat het er niet meer is, wat dan?

Begin van proces over toekomst lijnen rondom Oosterhout

Vanavond zijn Eric Mes vanuit provincie Gelderland, Rob Jansen en Henk Jansen van Breng en Vincent Dinnissen van de gemeente Overbetuwe aanwezig. Vincent Dinnissen is beleidsmedewerker van de gemeente Overbetuwe. Hij geeft aan: We zitten aan begin van het proces en we willen graag inbreng van de bewoners van Oosterhout. Er zijn nog geen besluiten genomen. Provincie is in gesprek met gemeente en gebruikers over OV. Je hebt lijn 331, dat is een HOV lijn (HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Dan heb je nog een flexnet, dat de zijn de lijnen met minder reizigers, lijnen 35 en lijn 3 zijn twee van dat soort lijnen. Eric Mes (Consessiemanager van de provincie) vult aan: we gaan kijken hoe we OV op voldoende niveau kunnen krijgen. Vanuit provincie komt een OV visie:  De wereld verandert, en mobiliteit is anders. Vroeger reisde men met een vast stramien met 5 dagen in de week. Nu is dat een stuk minder. Financiën gaan anders: Het Rijk bevriest de bijdrage aan provincie voor OV. De provincie maakt afspraken met Breng en heeft een contract met Breng tot 2023. De kosten van Breng stijgen, maar inkomsten dus niet. Het gebruik van lijn 331 neemt toe, de lijnen die minder bezet zijn worden nog minder druk. Een van de lijnen die het niet goed doet: (20 tot 30 reizigers per dag) is lijn 3. Deze lijn is een van minst bezette lijnen van de provincie. Logisch dat de vraag komt: kan het anders. Als het geld voor deze lijn elders word ingezet kunnen wellicht meer reizigers worden geholpen. Maar het zijn er 30, dus daar moeten we dan wel voor een goede oplossing zorgen. Ge Berns: de voorzieningen lopen terug en de Provincie is schatrijk. De bus rijdt vaak door omdat ie vol is….Op andere momenten is de bus idd leeg. Eric: Het geld van de provincie is echter niet structureel beschikbaar, dus op een gegeven moment is de pot leeg. Volgens Breng is daarmee het schrappen van lijnen een politieke keuze.

Zomerdienstregeling: Rob Jansen (Breng): er komt een zomerdienstregeling. Rob laat zien dat er een stuk minder wordt gereisd in de zomer. Voor ons betekent het dat lijn 331 van af 24 juli tot 4 september niet meer 4x per uur rijdt, maar 2x per uur. De rest blijft hetzelfde. (dus lijn 3 en 35 blijven hetzelfde). Wat aan de minder bezette lijnen kan worden bezuinigd kan worden geïnvesteerd in de lijnen die belangrijk zijn. Het aantal km/s dat gereisd wordt neemt toe. In vier jaar van 12.500.000 naar 14.000.000 km’s.

Ge Berns: De kaartautomaat in de bus doet het vaak niet. Ook is er een taxibusje met grote regelmaat. Dan reis je goedkoop.

De Oosterhoutse lijnen: De aantallen reizigers van lijn 3, lijn 14 en 331 stijgen. Aantal kms’ is van 20.000 naar bijna 40.000, maar die stijging is te danken aan de mensen die in Nijmegen instappen en verderop in Nijmegen weer uitstappen. Als je alle lijnen vergelijkt, dan zie je dat lijn 3 bij de 5 minst renderende lijnen van Breng hoort.  Een groot deel van het traject is gelijk met andere buslijnen. Juist waar hij de enige bus is, zijn weinig instappers.

Alternatieven voor lijn 3 Oplossing zou kunnen zijn: buurtbus. Buurtbus zou veel meer halteplaatsen kunnen hebben, ook op verzoek voor je eigen deur of aan het einde van je eigen straat. De buurtbus wordt gereden door vrijwilligers Deze bus rijdt niet op dezelfde lijn als de andere bussen (is concurrentie). Van station Lent rijd je dan door Nijmegen Noord via het dorp Oosterhout naar Slijk Ewijk.  Bij station Lent komen 14,15,13, 331, 300, dus een keur aan lijnen die van daar naar het centrum gaan. 's Avonds is de buurtbus er niet? ’s Avonds lukt, maar laat op de avond en in weekend niet.

Kosten OV: Kosten OV worden voor 60% door provincie betaald en 40% door reizigers. Een andere oplossing kan zijn om de frequentie van de bus omlaag brengen. In Zevenaar is de frequentie omlaag gegaan maar uiteindelijk is de lijn wel vervallen. In Wijchen zijn er 3 tot 4 buurtbussen. De groei zit er in mensen die het vertrouwd vinden. Er zijn nieuwe reizigers bijgekomen, ook vanwege het contact met vrijwilligers. Het praat zich rond. 400 Tot 450 reizigers per maand heb je nodig voor de buurtbus om te overleven. In het Rijk van Nijmegen gaat het zo goed, dat het bijna weer nodig is om een gewone bus te laten rijden. Je bouwt wat op met z’n allen.Op een buurtbus zit een bestuur die de lijn moet exploiteren en het kost minimaal 30 chauffeurs/vrijwilligers om de bus te laten rijden. Breng zorgt voor de bus, voor verzekeringen etc. Met gewoon rijbewijs mag je een buurtbus rijden maar je krijgt ook een aanvullend opleiding. De ervaringen met buurtbussen elders zijn goed.

 Aan de hand van een paar stellingen komt het volgende uit de discussie daarover:

Wie gebruikt het OV en waarvoor?

 • Forenzen (structureel), zowel richting Arnhem als Nijmegen
 • Scholieren en studenten (structureel) al dan niet via fiets of bus naar andere OV
 • Cliënten zorgboerderij (structureel): met busje van benzinepomp naar Oosterhoutsestraat
 • Senioren (incidenteel) naar ziekenhuis (waalsprong) of huisartsenpost

Wat wijzigt er in de toekomst?

 • Meer werknemers voor Park 15, hoe gaan zij reizen?
 • Waalsprong raakt voller, hoe reizen de nieuwe bewoners
 • Nieuwe locatie CWZ en meer bezoekers daar
 • Wat hebbend de werkzaamheden aan de Waalbrug voor consequenties
 • Komt er nog een halte bij de Ovatonde?

Stel er is geen OV meer, wat moet er dan voor wie gebeuren?

 • Bij een buurtbus is het nog steeds de vraag hoe je later op de avond thuis moet komen
 • Meer de auto gebruiken
 • Fietsen naar station of bushalte

Dit zijn alternatieven voor bepaalde groepen mensen, maar niet voor senioren die niet kunnen fietsen en/of mensen zonder auto of rijbewijs en een beperkte beurs in verhouding tot hun reisbehoefte.

Wat kunnen we zelf doen als er geen OV meer zou zijn?

 • Zorgen dat Provincie meer geld bijlegt en OV behouden
 • Doortrekken van de busbaan in Nijmegen Noord, zodat er een korte en snelle verbinding voor overig OV komt
 • Buurtbus
 • Een grotere, bestaande lijn, door Oosterhout laten rijden (via Stationsstraat, Vredesplein en Dorpsstraat, Waaldijk, Groenestraat)
 • Meerijden met dorpsgenoten
 • Vervoersdienst inschakelen (die is er al)
 • Taxi nemen
 • Vrijwilliger vragen (buurman, ouders)

 Omdat de aanwezigen niet direct een doorsnee is van de gebruikers van het OV, wordt voorgesteld een keer een enquête te houden onder bewoners.

 5 Opvang statushouders in Valburg en Oosterhout

Johan stelt Hans Saris voor. Hij komt wat vertellen over het initiatief dat hij met 4WD suppporting heeft opgezet om onder meer statushouders op te vangen en te helpen integreren.

Hans:

Het ontstaan van 4WD supporting Bosnia

Wij (samen met Jolande Saat en Jacqueline Zwijnen) zijn het bestuur van stichting 4WD supporting. Wij werden gevraagd om hulpgoederen te vervoeren naar Bosnië. We schrokken van wat we daar aantroffen, mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden ook vanwege oorlog. Er werken nu 20 tot 30 mensen die hulpgoederen naar Bosnië brengen, daarnaast helpen ze ook met het installeren van ziekenhuisapparatuur en inrichting van woningen. Er ging steeds meer tijd in zitten. Dat is de reden dat er een bestuur in het leven is geroepen om de taken wat te verdelen. Er wordt goed voorbereid en de plekken waar ze geweest zijn worden bezocht om te kijken hoe het gaat en wat er is gebeurd met de eerder verleende hulp en gaan ze kijken naar mogelijk nieuwe projecten. Ze kijken waar perspectief mogelijk is. Basis is het magazijn.

 Hulpgoederen en het magazijn

Bij het magazijn werken 5 tot 10 vrijwilligers. Zij verzamelen goederen en halen ze op bij mensen, repareren de goederen, wegen ze en geven ze het een plek en dat wordt digitaal vastgelegd zodat ze weten waar alles staat. Veel gaat naar Bosnië. De mensen die werken in het magazijn zijn mensen met een beperking en die heel veel plezier en voldoening hebben van het werken daar. Welke hulpgoederen hebben we het over: huisraad, kleine meubels, bedden matrassen, kleding, speelgoed, incontinentiemateriaal, maandverband.

Voedsel is lastig (omdat het aan veel meer regels gebonden is). Financieel kun je ook ondersteunen.

Statushouders

We blijven aan het brainstormen: de mensen die we eerst daar hielpen, komen nu naar hier. We willen ze hier ook helpen, we zijn in gesprek met gemeente om ook vluchtelingen hier te helpen. We zoeken een groter magazijn met een keuken, kantine, sanitair etc. We blijven dan ook Bosnië helpen, maar we willen ook hier mensen gaan verbinden: vluchtelingen, maar ook mensen met een beperking of mensen die het moeilijk hebben. Dat kunnen ook mensen in de bijstand zijn. De Gemeente weet welke mensen geholpen zullen zijn. 4WD kan de mensen helpen met goederen, maar we verlangen ook wat terug: wederkerigheid. Dat kan een dag meehelpen in het magazijn zijn, maar ook een keer een pan soep klaarmaken voor de vrijwilligers. Buddy’s kunnen vluchtelingen helpen, maar ook oudere mensen. Die buddy’s zijn belangrijk, die weten wat er leeft bij een gezin en weten ook waar een gezin mee geholpen kan zijn. Iedereen is dus een vrijwilliger. We verwachten dat ze enthousiast zijn en dat iedereen elkaar respecteert.

Hans geeft aan dat ze graag statushouders een stageplek geven. Hans geeft voorbeeld van Zaïd die ‘groeit’ als aankomend automonteur. Met als doel dat Zaïd een vak leert en straks een baan kan vinden.

 Threes Jansen is zo’n buddy in Oosterhout. Hans ziet dat buddy’s vaak zelf ook behoefte hebben aan een stukje ondersteuning. Hans roept iedereen op om zich ook aan te melden om iets te doen. Dat hoeft niet te betekenen dat je meteen wat doet, maar je wordt wel constant geïnformeerd over de stand van zaken. En je blijft geïnformeerd. Ook wil Hans de mensen bij elkaar brengen die buddy zijn, zodat ze ook in contact kunnen komen met elkaar en elkaar kunnen ondersteunen.

 Vrijwilliger worden of financiële steun bieden? Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Alle cijfers kun je ook op de site www.stichting4wdsupportingbosnia.nl vinden.

6  Voortgang woningbouwproject Hoge Wei

Op 5 juli hebben we als dorpsraad met direct omwonenden aan tafel gezeten om het plan te bespreken. Gisteravond is besloten dat er vanuit de omwonenden met een alternatief plan wordt gekomen. Hoge wei II is nog niets over bekend. Nu dat de grond van de gemeente is is het ook van belang dat de gemeente de grond enigszins onderhoudt. Op dit moment kun je er met een machine niet op. Het wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats. Kan het niet verpacht worden?

 Voortgang overige projecten en werkgroepen Dorpshart, Wonen en zorg, Senioren

Geen bijzonderheden.

 7 Rondvraag

Onlangs was de Opening van de Oosterhoutse uiterwaarden. Daar is helaas geen uitnodiging van ontvangen. Alles in de uitwaarden is in elk geval inmiddels openbaar.  Goede zaak!

 8 Sluiting

Johan bedankt iedereen voor haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Contact: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kempen23/domains/dorpsraadoosterhout.nl/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Pagina 3 van 5

Leden Menu

We hebben 6 gasten online
Aantal unieke bezoekers:
Wie bezoekt deze website? ==> Statistieken