Dorpsraad Oosterhout

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag dorpsraad 28 september 2016

E-mailadres Afdrukken PDF

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

Datum: woensdag 28 september 2016

Plaats: Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout

1. Opening

Johan opent de vergadering. De opkomst is hoog, maar met extra stoelen heeft iedereen een plekje.

2. Notulen openbare vergadering 6 juli 2016

De notulen van 6 juli komen volgende week in de dorpsgeluiden, dus schuiven we bespreking ervan door naar de volgende vergadering.

3. Mededelingen

Onze gebiedsagent Rinie Jochoms heeft geen mededelingen, maar wil graag weten of er nog vragen voor hem zijn. Er komt de opmerking dat er enige tijd geleden een verdachte situatie is gemeld door bewoners (over een auto met Duits kenteken). Dat wil niet zeggen dat er ook iets aan de hand was. Alert blijven is nooit verkeerd. Bij Rinie is deze melding niet bekend.

De Knip in de Griftdijk: we hadden gevraagd of de bewoners van Oosterhout ook ontheffing kon krijgen. Dit is helaas slechts ten dele gelukt: de inwoners van Tergouw kunnen wel ontheffing krijgen, de rest van het dorp niet. Voor vrachtwagens wordt ook een knip gemaakt op een andere plek. De keuze hiervoor is nog niet definitief.

Openbaar vervoer we kregen het verzoek van Breng om over een buurtbus te praten. Dat vindt de dorpsraad te kort door de bocht. We gaan daarover in gesprek met gemeente.

Woningbouw Zuiderveld: In 2017 worden versneld woningen gebouwd in Zuiderveld waaronder 100 woningen voor een en twee persoonshuishoudens op Zuiderveld. Dit zullen woningen zijn voor onder meer statushouders. Jan van Baal (wethouder) geeft aan dat er ook 'Skaeve Huse' komen, huizen voor mensen die overlast veroorzaken in hun huidige woonomgeving. Er wordt vanuit de aanwezigen aangegeven dat het van belang is dat er ook rondom deze mensen goede zorg wordt georganiseerd.

Hoge Wei: Gé Berns biedt namens kwellend water een alternatief plan voor Hoge Wei aan de dorpsraad aan.

Binnenkort is de onthulling van het beeld dat Gé heeft ontworpen voor Hoge Hof.

Dijkverzwaring Wolferen tot Sprok

Paul Dano en Max Lemmens Komen vertellen over de stand van zaken van de dijkversterking. Er zijn tot nu toe onderzoeken geweest naar de huidige situatie van de dijk. Morgen worden de resultaten van die onderzoeken aan de klankbordgroep gepresenteerd. Later worden deze ook via inloopavonden aan alle belangstellenden gepresenteerd. Ook Nijmegen Noord wordt daarvoor uitgenodigd. 18 oktober is in het dorpshuis in Slijk Ewijk een inloopavond vanaf 19.00 uur. Nu de resultaten van de metingen er zijn, zal In 2017 en daarna het proces komen waarin gesproken gaat worden over de mogelijke maatregelen die genomen gaan worden om de dijk te versterken.Voor de bewoners van Tergouw (die aan de zijde van de dijk wonen) komt nog een aparte uitnodiging voor een informatie avond om ze bij te praten, omdat zij eerder geen uitnodiging ontvangen hebben.Er is ook een belevingsonderzoek van de dijk en het gebied daaromheen geweest waar de uitkomsten nu van bekend zijn. Opvallend, maar ook begrijpelijk, was een van de conclusies: Recreanten ervaren de dijk als rustgevend. Bewoners ervaren de dijk juist als druk.

De normering van de dijk wordt zwaarder volgend jaar, dat betekent dat de eisen aan de dijk strenger worden. Stukken van de dijk waren al niet goed. Door die combinatie is het nu wel duidelijk dat de hele dijk aangepakt moet worden, maar op welke manier is nog volledig open. Uitgangspunt is wel dat de rivier voldoende ruimte houdt, dus zullen maatregelen zoveel mogelijk aan de kant van de bewoners plaatsvinden (binnendijks heet dat). Het is dus niet uitgesloten dat dijkverzwaring gevolgen heeft voor de woningen aan de dijk. Bewoners van Tergouw die aan de dijk wonen maken zich daar zorgen over. Het waterschap kan nog niet aangeven welke gevolgen het voor die mensen kan hebben. Prioriteit is natuurlijk veiligheid voor alle mensen in het overstromingsgebied liggen. Oplossingen die de veiligheid niet aantasten zijn bespreekbaar. In deze fase kan dus helaas niemand gerustgesteld worden.

Komt er een Dijkverlegging? De provincie heeft dijkverlegging als optie voor de lange termijn opgesteld (2030-2050). Het waterschap heeft provincie gevraagd naar dat plan, mede omdat er nu sprake is van dijkverzwaring. Zou er sprake zijn van dijkverlegging binnen 10 jaar nadat de dijk is aangepakt, dan is dat deels weggegooid geld en dus niet effectief. Dus wordt er nu met provincie, gemeente en Rijkswaterstaat overlegd of dijkverlegging en dijkverzwaring gecombineerd kunnen gaan worden. Daar wordt dan een gezamenlijke studie voor gedaan. Het is nog niet gezegd dat dijkverlegging er gaat komen, dat hangt af van de uitkomsten van die studie. Belangrijk punt daarbij is ook de financiering. Er is namelijk nog geen geld voor dijkverlegging gereserveerd. Het idee van dijkverlegging komt voort uit het project 'Ruimte voor de rivier'.

Jan van Baal: De Gemeente Overbetuwe vindt het ook van belang dat deze twee zaken gecombineerd gaan worden. Helderheid, vooral voor de bewoners, moet er zo snel mogelijk komen. Jan van Baal noemt de schouder van de dijk bij Altena die wellicht verlegd gaat worden.

Frans van Dam vraagt of er in plaats van dijkverzwaring ook damwanden kunnen worden geslagen? Paul Dano geeft aan dat dat inderdaad een van de oplossingen is om een dijk veiliger te maken, maar het is niet een duurzame oplossing en duurzame oplossingen hebben wel de voorkeur. Soms is dit de beste oplossing, dan wordt deze methodiek toegepast.

Wat houdt de zwaardere normering in? Dat komt uitgebreid aan de orde in de inloopavond op 18 oktober. Het is een technisch verhaal wat niet heel makkelijk uit te leggen is. Een van de zwaardere normeringen is dat bij een dijkdoorbraak het gebied dat overstroomt minder groot mag zijn. Als bij Oosterhout de dijk door zou breken, loopt het water uiteindelijk tot aan Gorinchem: een heel groot overstromingsgebied dus. Dat betekent dat de kans op een doorbraak hier kleiner moet zijn dan op een plek waar het overstromingsgebied kleiner is.

Johan Plamont bedankt Paul en Max voor hun duidelijke uitleg.

Statushouders begeleiden: hulp nodig!

Threes Jansen (vrijwilliger in Oosterhout):

Threes helpt als vrijwilliger onder meer de statushouders die in Oosterhout wonen. Dat betekent bijvoorbeeld helpen bij oefenen met Nederlands. Meer vrijwilligers zijn welkom, want er komen ook meer mensen bij ons wonen die hulp nodig hebben. U kunt zich melden bij Threes via de mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Gé Berns is mee geweest naar Bosnië. Gé doet een beroep op meer hulp en goederen: kleding, meubels, fietsen, alles wat nog goed functioneert is welkom. Mensen die iets hebben kunnen zich melden bij Hans Saris via de mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Meer informatie over de stichting vind je op www.stichting4wdsupportingbosnia.nl

Merijn van der Mooren (Kernenadviseur Gemeente Overbetuwe) vertelt iets over de snelkookpan: de gemeente wil graag een steentje bijdragen aan initiatieven die er zijn in de dorpen. Je kunt door middel van een 'spel' binnen twee uur goede afspraken komen om een initiatief tot actie te brengen. Het is dus een heel goed hulpmiddel om iets van de grond te krijgen. Als je een initiatief hebt en je wil graag van de methode gebruik maken, dan kun je je melden bij Merijn van der Mooren per mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

4. Voortgang A15 corridor:

a. Windmolenpark

We kunnen ons nog niet voorstellen dat u ze nog niet gezien heeft.... De vier nieuwe windmolens geven Oosterhout een nieuwe horizon.

De wieken van de vierde molen zijn tijdens het transport beschadigd. Eind oktober volgen de nieuwe wieken. Op dit moment zijn ze bezig om de molens gebruiksklaar te maken, ze zullen de komende maand gaan draaien. Oosterhout participeert in het omgevingsfonds van het windmolenpark. Voor elke Megawatt komt er een euro in het fonds. De molens leveren 25.000 Megawatt per jaar, dus komt er ongeveer 25.000 euro in het fonds. Dit fonds is voor vier gebieden, waar Oosterhout er een van is, dus tel uit welk voordeel het heeft voor Oosterhout op termijn. We zijn op zoek naar iemand vanuit Oosterhout die actief bij het omgevingsfonds betrokken wil worden. Er komt ook een bestuur dat gaat beslissen over aanvragen aan het omgevingsfonds. Er worden ook mensen gezocht voor dat bestuur. Een bestuurder moet de kwaliteit van de aanvragen kunnen beoordelen. De tip komt om in de dorpsgeluiden een oproep te doen met een profiel. Dat zal Johan doorgeven.

b. Park 15

Bart Fransen van Giesbers zou komen, maar hij stelt voor om de volgende vergadering te komen vertellen wat de stand van zaken is. dan heeft hij weer wat meer te vertellen. Dat wordt dan in de vergadering van 23 november.

We zien allemaal dat het pand van Nabuurs nagenoeg klaar is aan de buitenkant. Binnenkort gaan ze aan de binnenzijde aan de slag. In december zullen de eerste vrachtwagens gaan rijden. Voor die tijd zou dus afslag 38 klaar moeten zijn. Het pand van het distributiecentrum van de Lidl is de volgende en met de bouw van dat pand zal in januari/februari 2017 worden gestart, oplevering van dat pand is medio 2018. Dat pand zal iets hoger zijn dan het pand van Nabuurs.

Er worden lantaarnpalen geplaatst, er wordt hard gewerkt aan de infrastructuur: die moet eind november klaar zijn. Als het weer zacht blijft, wordt ook gestart met aanplant van bomen en ook de fruitbomen aan de zijde van Slijk Ewijk. Dat zijn honderden bomen.

Gé: gaat 's nachts de verlichting uit? Zouden we daar invloed op kunnen uitoefenen. Erik geeft aan: er is destijds sprake geweest van 'smart' lightning, dus wellicht is dat geregeld.

Is het een idee om zonnepanelen op het pand te plaatsen? Dat is aan de ondernemer van het pand zelf, maar het is wel een goed idee.

Wordt de van Balverenlaan straks weer doorgetrokken? Nee, die blijft voor auto's dicht om sluipverkeer te voorkomen.

5. Verkeer

a. Afslag 38

Binnenkort wordt de volgende fase gerealiseerd en wordt de afslag aangepast door een splitsing met verkeerslichten op Park 15 te realiseren voordat het doorgaand verkeer op de Griftdijk komt.

Pas als het industrieterrein De Grift Noord op het grondgebied van Nijmegen wordt ontwikkeld zal de laatste fase worden gerealiseerd. Vooralsnog is de ontwikkeling van dat industrieterrein stilgelegd.

b. Verkeersmaatregel Stationsweg Lidl

Er is een 30 km zone ingesteld ter hoogte van de Lidl, wat vinden jullie daarvan? Bij de uitrit van de Lidl mag je weer 50. De meeste mensen vinden het weggegooid geld. Jan van Baal geeft aan: er wordt vaak veel te hard gereden (harder dan 50), veel ouders van kinderen en de organisaties daaromheen hebben verzocht om extra maatregelen. Deze maatregel is dus op verzoek van de omwonenden genomen. Er vindt geen controle plaats, maar het is wel een signaal: hier niet te hard rijden. Er is in breed overleg met de aanwonenden tot deze oplossing gekomen. Walter stelt voor om de zone iets te verlengen tot voor de sportschool inrit en na de inrit voor vrachtwagens bij de Lidl. Manon geeft aan dat ze bezwaar heeft gemaakt tegen dit verkeersbesluit. Ze onderschrijft dat er een gevaarlijke situatie is die inderdaad tot maatregelen noodt. Maar een 30 km zone is 24 uur geldig, maar de LIdl is geen 24 uur open.

Jan neemt het verzetten van het bord mee en dat de zone niet geldt voor de nacht. Er wordt nog gevraagd of het plateau niet hoger kon, zodat verkeer automatisch meer afremt, maar een plateau heeft een bepaalde voorgeschreven hoogte, dus verhoging is geen optie. Wel is het mogelijk om het plateau optisch hoger te maken.

c. Dijkverkeer

De dijk naar Nijmegen blijft dicht.

6. Voortgang woningbouwproject Hoge Wei

Er zijn gesprekken met Klok over de Hoge Wei om tot aanpassingen van het plan te komen. Zeker zal ook worden gekeken naar het alternatieve plan dat Kwellend water heeft ingediend. Er is met name ook naar de randen van het plan gekeken, zodat direct omwonenden minder overlast hebben van de nieuwbouw. We zijn nu op zoek naar een datum in oktober om een informatieavond over de waterhuishouding van het plan te houden. Deze informatie avond is voor de direct omwonenden, maar we vinden ook dat deze informatie ook later breed verspreid moeten worden onder alle inwoners van Oosterhout, omdat ook die mensen hinder kunnen ondervinden van kwelwater.

Hoe gaat het met de ontsluiting van de Peperstraat? Is voor de bewoners aan de Peperstraat van belang. Daar is nog niets over bekend.

Hoe gaat het straks met de Hoge Wei II en de ontsluiting? Daar is nog niets over bekend, er is ook nog niets aan plannen voor gemaakt voor zover bekend. Daar zal pas mee gestart worden als Hoge Wei I (bijna) volgebouwd is.

Dorpsraad streeft er naar om vaste afspraken te maken over de randen van het plan. Klokt bouwt naar behoefte, dus de aanwezigen geloven niet dat Klok dit zal doen en Gé geeft aan dat de gemeente hierin wel een rol kan/mag spelen.

Er komt natuurlijk voor iedereen nog een moment om bezwaar te maken. Walter geeft aan dat de gesprekken nu heel prettig verlopen en de sfeer heel wat beter is dan een tijd geleden.

7. Voortgang overige projecten en werkgroepen Dorpshart, Wonen en zorg, Senioren

Oud in Oosterhout: op 17 november is er in het Dorpshuis van 16.00 tot 20.00 uur een bijeenkomst speciaal voor oudere mensen in Oosterhout. Deze bijeenkomst is inclusief een maaltijd.

Het is verstandig om mensen aan te bieden om ze op te halen en thuis te brengen als ze zelf niet kunnen komen. Er komen ook gastvrouwen/mannen die bezoekers kunnen begeleiden. Mantelzorgers zijn ook welkom en kunnen ook later aansluiten.

Werkgroep Wonen en Zorg/Dorpshart

Het is een historische kans voor het dorp om een duidelijk dorpshart te creëren in ons dorp, de kerk te behouden voor het dorp voor de toekomst en daarbij oudere mensen uit Oosterhout de gelegenheid te bieden om ook als ze hulpbehoevend worden in Oosterhout te blijven wonen. We maken graag gebruik van die kans en zijn inmiddels zover dat we met de eigenaren van de grond rondom de kerk afspraken hebben kunnen maken. We zitten regelmatig met alle 'stakeholders' dat wil zeggen alle partijen die kunnen deelnemen in het dorpshart aan tafel. Dat zijn onder meer de RK Kerk, kinderopvang de Klompjes, Dorpshuis De Schakel, basisschool SamSam en de peuterspeelzaal. Samen met de leden van de werkgroepen en de stakeholders is een klankbordgroep gevormd die er voor klaar is om een volgende stap te zetten: een haalbaarheidsonderzoek. Woonstichting Valburg en Eef van Ralen, van aannemersbedrijf Jansen & van Ralen zijn bereid de kosten van dit haalbaarheidsonderzoek te betalen. Bij het haalbaarheidsonderzoek zullen we zeker nog het dorp betrekken. Mochten er mensen zijn in het dorp die nu al graag willen meedenken, ideeën hebben over het dorpshart of interesse hebben in het plan, dan horen we dat graag! Deze mensen worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de secretaris van de werkgroep: Mariel de Vries: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Inmiddels is de datum van de bijeenkomst over het dorpshart op 1 december geprikt, om 20.00 uur bij Merkus, zet deze dus vast in uw agenda!

8. Rondvraag

Er worden op dit moment opritten gemaakt naar de Griftdijk ter hoogte van De Grote Boel, dat was nooit de bedoeling geweest. Grote boel zou toch alleen via rotonde worden ontsloten? Gerry Joosten: Er komt wel een oversteek bij de Griftdijk voor langzaam verkeer, niet voor regulier verkeer tegenover de Terracotta laan

De paaltjes bij de doorgang van De Hofstede naar Honsvoet zijn verzet, waardoor mensen met een rolstoel er niet meer door kunnen. (Achter bij de fietsenstalling van de school.). De tip wordt gegeven om de volgende keer meteen de gemeente hierover te bellen, Jan van Baal geeft het door.

Gé vraagt Roel zich nog een keer voor te stellen. Roel Schreuder is nieuw bestuurslid bij de dorpsraad. Hij woont met vrouw en kinderen sinds dit jaar in Oosterhout op de Peperstraat en wil graag wat voor het dorp betekenen en zo ook kennis maken met het dorp.

9. Sluiting

Johan bedankt de aanwezigen en de sprekers voor hun inbreng, nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje en sluit de vergadering.

 

Leden Menu

We hebben 3 gasten online
Aantal unieke bezoekers:
Wie bezoekt deze website? ==> Statistieken