Dorpsraad Oosterhout

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Verslag Algemene Leden Vergadering 18 mei 2016

E-mailadres Afdrukken PDF

Verslag openbare vergadering Dorpsraad Oosterhout

Datum: woensdag 18 mei 2016

Plaats: Dorpshuis de Schakel, De Honsvoet 2 in Oosterhout

Aanwezig: 26 mensen volgens aanwezigheidslijst

1. Opening

Johan heet vooral de mensen uit Nijmegen welkom: Inge van de Hoogen en Sjon Debie en uit Overbetuwe Anton Siedenburg, Roger Jakobs en Wijnte Hol.

2. Notulen openbare vergadering 9 maart 2016

Notulen openbare vergadering 9 maart 2016

Naar aanleiding van:

    • De vragen aan onze wijkagent Rinie Jochoms over motoren op de dijk: Tweede Pinksterdag is een controle geweest op de dijk
    • Verkeersstructuur Waalsprong: 24 mei is er een bijeenkomst over verkeersstructuur Waalsprong (onder meer over de knip), bewoners uit Oosterhout zijn daar ook welkom

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

 • Verkeersituatie bij de Lidl: was blijven liggen maar is inmiddels door de gemeente aanbesteed en gegund. Om de aanpassingen te realiseren moet de Stationsstraat worden afgesloten, daarom zullen werkzaamheden in overleg met de aanwonenden en aanliggende bedrijven zo veel mogelijk ’s nachts worden uitgevoerd
 • Knoop 38 (de afslag van de A15 bij De Griftdijk) wordt in fases uitgevoerd. Het fietspad wordt verlegd en er wordt naar gestreefd om een apart viaduct voor fietsers te realiseren over de A15. Dat vinden we een goede zaak voor veiligheid van fietsers.
 • Windmolens: zullen waarschijnlijk op Park 15 komen. Geen van de aanwezigen heeft daartegen bezwaar. Dorpsraad zal zich inzetten voor een omgevingsfonds, waardoor een deel van de opbrengst van de windmolens ten goede komt aan de directe omgeving.

4.Benoeming bestuursleden

Roel Schreuder heeft gereageerd op een van de vacatures in het bestuur van de dorpsraad. Roel Schreuder stelt zichzelf voor: hij woont sinds eind vorig jaar in Oosterhout. Hij is goed ontvangen door zijn nieuwe buren dat voelde goed. Hij wilde graag wat voor het dorp doen en heeft zich daarom kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Unaniem onder luid applaus wordt Roel benoemd als bestuurslid. Er rest nog steeds één vacature voor een algemeen bestuurslid. Dus Johan roept alle mensen op om zich kandidaat te stellen voor bestuurslid om het bestuur compleet te maken.

5. Vluchtelingen en statushouders in Oosterhout, hoe staat u er tegenover?

Vluchteling: een asielzoeker die nog niet weet of hij of zij in Nederland mag blijven, zijn of haar asielaanvraag loopt nog.

Statushouder: iemand die de asielprocedure heeft doorlopen en, mits hij zijn inburgeringsexamen haalt, in Nederland mag blijven. Als statushouders niet binnen 5 jaar het inburgeringsexamen hebben gehaald, verliezen ze hun status, zijn ze illegaal.

Vluchtelingen worden in AZC’s (Asielzoekerscentra) geplaatst, en soms zelfs in noodopvang omdat de AZC’s vol zijn.

Statushouders hebben recht op een woning (binnen twee maanden). Dat zijn meestal huurwoningen. Omdat er in Nederland nu te weinig woningen zijn om toe te wijzen aan statushouders, raakt de keten ‘verstopt’. Omdat statushouders geen woning kunnen krijgen blijven ze in een AZC, waardoor er geen plek meer is om de toestroom van nieuwe vluchtelingen te kunnen opvangen. Dus moeten er noodvoorzieningen worden getroffen. Heumensoord in Nijmegen was zo’n noodvoorziening.

Vestiging AZC in Overbetuwe:

In Overbetuwe loopt er een onderzoek naar het vestigen van een of meerdere kleinere AZC’s. De politiek wilde graag drie kleine AZC’s, maar het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) heeft aangegeven dat dat niet kan. Er moet dus opnieuw nagedacht worden hoe we toch opvang voor vluchtelingen in de gemeente kunnen realiseren. Er ligt immers een verzoek van het COA aan Overbetuwe om een asielzoekerscentrum te realiseren, ook Overbetuwe moet daar haar steentje aan bijdragen. Op 31 mei is er in het gemeentehuis in Elst een informatiebijeenkomst over hoe nu verder. Luca Consoli (CDA) geeft aan dat er gezocht zal gaan worden naar een maatschappelijk verantwoorde oplossing. De politiek zal daar de kaders voor moeten gaan stellen.

Vestiging van statushouders in Overbetuwe

Dit jaar moet Overbetuwe 140 statushouders huisvesten. Een aantal daarvan wordt ook in Oosterhout gevestigd. Hoe hoog dit aantal wordt, hangt af van het aantal woningen dat vrijkomt en de urgentie van de mensen op de wachtlijst voor een huurwoning. Het lukt niet om al die mensen in bestaande huurwoningen te vestigen. Er wordt nu gezocht naar de mogelijkheid om tijdelijke woningen te realiseren om statushouders te vestigen. Mensen worden begeleid, maar inmiddels is duidelijk dat mensen meer ondersteuning nodig hebben dan alleen van vluchtelingenwerk. Wat is nodig: onder meer taalmaatjes, Nederlands oefenen, kinderen begeleiden (hoe kan je aan het sporten komen), samen koken. Einde van het jaar zijn er mensen nodig om te helpen. Ook zijn er stageplaatsen nodig voor statushouders om ervaring op te doen en kennis te maken met de Nederlandse gewoontes en gebruiken. Gemeente kan faciliteren met onder meer tolken. Ook voor school is er een mogelijkheid om hulp te krijgen bij begeleiding van statushouders.

Er wonen al statushouders in Oosterhout (12 mensen). Hoe weten we waar ze wonen en hoe maken we kennis met ze? Hoe komen we met ze in contact? Anton Siedenburg geeft aan dat de Sociale kernteams daarbij betrokken zijn. Dorpsraad wil daarbij ook wel een rol spelen in samenspraak met het sociaal kernteam om mensen met dorpsbewoners in contact te brengen. In Lent is een ‘welcome to the neigbourhood’ en zij hebben veel initiatieven ondernomen. Zij kunnen ons ook helpen aan ideeën.

Vestiging statushouders in Nijmegen

Sjon Debie vertelt over de Nijmeegse situatie: als een vluchtelingen mag blijven, wordt hij of zij statushouder. Het COA wijst de statushouders aan een gemeente toe die voor huisvesting moet zorgen binnen een paar maanden. Dat ging met de bestaande woningvoorraad. Nu lukt dat niet meer: er zijn te weinig woningen beschikbaar. Nijmegen gaat dus bovenop de normale woningvoorraad extra woningen realiseren. In Nijmegen is een tekort aan woningen, met name voor mensen die extra hulp nodig hebben en jonge mensen. Nijmegen wil zo veel mogelijk mensen gemengd vestigen, dus niet alleen maar één soort bewoners in een wijk. In de studentenhuisvesting in Nijmegen Noord is nu bewust gekozen voor jonge vrijgezelle Eritreeërs. Dit is een uitzondering. Dit lijkt goed te gaan. Meer acties zijn er nodig om de achterstand in huisvesting van statushouders in te halen. Dat kan onder meer door statushouders te vestigen in onder meer tijdelijke woningen. Als je ‘normale’ woningen wil bouwen, dan duurt dat veel langer dan tijdelijke woningen bouwen. Daarom wil Nijmegen nu ook werken met tijdelijke woningen. Er zijn een paar locaties in Nijmegen aangewezen waar nu nader onderzoek naar gaat komen. Een ervan is Zuiderveld (tegenover OSC tot aan de Ovatonde). Voor iedere locatie zijn ongeveer 100 woningen ingepland. Er wordt gezocht naar een woningcorporatie die de woningen wil beheren en verhuren. De procedure om tijdelijke woningen te bouwen is wat eenvoudiger dan een reguliere procedure om te bouwen. Het nadere onderzoek loopt, een voorstel zal rond de zomer de politiek in gaan. Ook de discussie of je tijdelijk of toch permanent gaat bouwen zal ook wel komen. Dat kan tot een langere procedure gaan leiden. Daarom is het nog niet duidelijk op welke termijn er iets gaat gebeuren op Zuiderveld. Nijmegen streeft naar het vestigen van gemende doelgroepen, dus bijvoorbeeld ook bouwen voor tienermoeders, starters etc. De bedoeling is dat de bewoners van tijdelijke woningen nog een woon carrière maken, dus het is de bedoeling dat iedereen uiteindelijk naar een permanente woning verhuist. Het is niet de bedoeling om het hele zuiderveld vol te zetten met tijdelijke woningen. Er zouden wellicht wel 1000 woningen kunnen komen, maar het is absoluut niet de bedoeling om een ‘getto’ te bouwen. Veel meer dan 100 woningen is dus niet de bedoeling.

 AZC in Nijmegen:

In het belastingkantoor komt een AZC, het is nu noodopvang, over twee jaar komen daar statushouders in. Daarnaast wordt het huidige AZC groter. Je moet uitkijken dat een noodopvang geen AZC wordt, te lang in noodopvang zitten is onmenselijk (je heb bijvoorbeeld de hele dag niets te doen, dat is vreselijk…) Het belastingkantoor wordt zo ingericht dat het ook als AZC kan dienen. Mensen kunnen zo in Nijmegen blijven en hoeven niet van de ene naar de andere plek te worden gesleept. Er komen in Nijmegen niet meer AZC’s bij.

 6. Woningbouwproject Hoge Wei

Jasper Karel en Daan Lemmers, van Klok Bouw stellen zich voor. Jasper geeft aan dat hij al langer betrokken is bij het plan. Jasper zal eerst wat vertellen over het oude plan en dan wat over het nieuwe plan en daarbij ingaan op de vragen die al via de dorpsraad bij Klok binnen zijn gekomen.

Het oude plan:

Er waren vier belangrijkste zienswijzen die bewoners tegen het vorige plan hebben ingediend:

 • hoogbouw aan de dijk,
 • hoogteverschillen in het plan,
 • de dichtheid (100) en
 • angst voor verslechterde waterhuishouding
Het plan is niet doorgegaan: de gemeenteraad heeft besloten om het plan niet vast te stellen. Daar is een rechtszaak over geweest en de Raad van State heeft aangegeven dat het besluit van de gemeente niet voldoende gemotiveerd was. Daarop zijn Klok en de gemeente samen in overleg gegaan om te komen tot een oplossing en een nieuw plan dat meer rekening houdt met de belangen van de inwoners van Oosterhout:
 • Naar 60 woningen
 • Dijkzone vrij houden
 • Geen hoogbouw
 • Geen ophoging van de grond

Schetsplan dat nu voorligt:

 • 68 woningen en 6 aan de Peperstraat
 • Dijkzone vrij
 • Geen hoogbouw
 • Zo beperkt mogelijke ophoging: tot maximaal 60 centimeter
 • Alternatieven: minder ontsluitingen en woningaantallen iets lager en anders gesitueerd.

Klok wil gefaseerd gaan bouwen en met een ‘vlekkenplan’ werken: dus worden er afspraken gemaakt over waar de straat, de parkeerplekken, openbaar groen en de bouwvlakken komen. Wat er dan binnen die bouwvlakken gaat komen, hangt dan af van de vraag in de markt op dat moment. Dat kunnen dus 2-onder-1 kap zijn, rijtjes woningen, ouderenwoningen (een laag minder). Op dit moment is er veel vraag naar starterwoningen, vooral bij jonge mensen die al in een dorp wonen.

De vragen die al gesteld zijn gaan over:

 • De waterhuishouding
 • De hoogte van de woningen (hoger dan omliggende woningen)
 • De dichtheid van de bebouwing

Jasper geeft aan dat er overleg is met Haskoning en het Waterschap over de waterhuishouding en de oplossingen ervoor. Er mag geen extra wateroverlast voor de omwonenden komen, maar discussie is er volop over hoe en wie nu straks aan mag gaan aantonen of het bouwplan inderdaad niet tot extra wateroverlast heeft geleid. En als dat aangetoond wordt, waar bewoners dan met de rekening naar toe kunnen.

De goothoogte van de woningen wordt maximaal 6 meter, de nokhoogte maximaal 12 meter. Dat vinden veel aanwezigen hoog. Jasper geeft aan dat dit met de diepte van de woningen heeft te maken en het nieuwe bouwbesluit, waardoor plafonds hoger moeten (minimaal 3 meter).

Ook geeft Jasper aan dat de dichtheid van het plan gemiddeld is voor het dorp Oosterhout. Aanwezigen merken op dat het weldegelijk een hoge dichtheid is (ook in het verleden niet altijd een goede keus geweest) en hebben het gevoel dat dit te koste gaat van de leefbaarheid. Ook worden speeltuintjes etc. node gemist.

Andre van Proosdij geeft aan dat hij de reactie van Klok niet erg gericht vindt op het samen tot een oplossing te komen en betreurt dit. Jasper Karel weerlegt dit.

Een aantal aanwezigen vind het jammer dat er een verharding is van standpunten en gebrek aan vertrouwen en pleit voor meer gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Ook John Berns brengt een reactie namens zijn broer Gé in met een ludieke twist. Gezien de tijd, rondt Johan Plamont de discussie af, de standpunten over en weer zijn voldoende duidelijk. Hij bedankt Jasper Karel en Daan Lemmers voor hun toelichting.

7. Voortgang overige projecten en werkgroepen Dorpshart, Wonen en zorg, Senioren

17 november is er weer een dag in het Dorpshuis voor ouderen. De werkgroepen Dorpshart/wonen en zorg werken nauw samen en we hopen binnenkort meer daarover te kunnen vertellen.

8. Rondvraag

De volleybalclub heeft beamer en scherm aan ons uitgeleend, waarvoor dank.

9. Sluiting

Johan nodigt iedereen uit om nog wat te drinken aan de bar en sluit de vergadering.

 

Laatst aangepast op woensdag 09 november 2016 14:50  

Leden Menu

We hebben 10 gasten online
Aantal unieke bezoekers:
Wie bezoekt deze website? ==> Statistieken